Časté otázky

Najčastejšie kladené otázky

Kto môže prihlasovať projekty?

Na udelenie ocenenia môžu byť nominované základné školy, stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu.

Čo môžem získať, keď sa prihlásim na ocenenie Generácia 3.0?

Konzultačnú podporu

Vybrané projekty v užšom kole získajú profesionálnu podporu v prezentačných zručnostiach, ktoré využijú pri prezentovaní svojho projektu na podujatí Generácia 3.0 Fórum. Taktiež dostanú možnosť získať vstup do profesionálneho konzultačného procesu Generácia 3.0 Akcelerátor. V rámci neho sa im budú venovať skúsení profesionáli v rôznych oblastiach, ktorí im pomôžu rozviť zručnosti a pracovať na silných i slabých stánkach projektu. 

Komunikáciu projektov

Projekty vybrané v užšom kole získajú možnosť prezentovať sa pred odbornou verejnosťou. Videá z prezentácií budú komunikované a šírené prostredníctvom komunikačných kanálov Nadácie Pontis.

Zmeranie dopadu

Víťazné projekty získajú možnosť overiť spoločenský dopad a efektívnosť svojich projektov prostredníctvom nezávislých výskumníkov.  

Finančnú podporu

V prvom ročníku oceňovania získajú tri projekty spolu finančnú podporu až do výšky 30 000 eur. Minimálna výška finančnej podpory nie je stanovená, maximálna je 10 000 eur. Ocenené môžu byť projekty, ktoré si vyžadujú malú finančnú podporu, ale aj projekty, ktoré sledujú systémové zmeny vo vzdelávaní a vyžadujú vyššie finančné krytie. Projekty môžu byť rôzne – od malých projektov na jednej škole až po veľké celoštátne iniciatívy. 

Čo sa očakáva od realizátorov prihlásených projektov?

V prípade postupu do užšieho výberu účasť na podujatí Generácia 3.0 Fórum a prezentácia svojho projektu.

V prípade získania ocenenia:

 • spolupráca pri meraní úspešnosti projektu až po jeho ukončenie
 • účasť na pravidelných stretnutiach lídrov projektov
 • účasti na konzultačnom procese v rámci Generácia 3.0 Akcelerátora

Kto bude posudzovať projekty a ako bude prebiehať hodnotiaci proces?

Nominované projekty bude posudzovať Poradná rada Generácie 3.0 a externí hodnotitelia – odborníci na vzdelávanie.

Komisia zhodnotí nominované projekty v dvoch kolách. Na svojom prvom stretnutí rozhodne, ktoré nominácie postúpia do druhého kola (tzv. shortlisty). Druhé kolo prebehne na podujatí Generácia 3.0 fórum (viď. o Generácii 3.0 fóre nižšie) po verejnej prezentácii shortlistovaných projektov. Po nej vyberú členovia komisie víťazov.

Aké sú kritériá hodnotenia projektov?

 • Potenciál účinnosti – do akej miery vzdelávací prístup rozvíja vybrané zručnosti, vedomosti a postoje u detí a mladých ľudí?
 • Potenciál finančnej efektívnosti – ako je daný prístup finančne náročný?   
 • Potenciál škálovateľnosti – do akej miery je daný prístup  šíriteľný a aký počet detí a mladých ľudí dokáže zasiahnuť?
 • Rovnosť šancí a široká prístupnosť – ako sa dá uplatniť daný vzdelávací prístup u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním, ale aj znevýhodnením?
 • Zrealizovateľnosť – aká je odhadovaná miera úspešnej realizácie predloženého projektu vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa.  

Aké sú kľúčové zručnosti, ktoré by mal projekt rozvíjať?

 • zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizovanie mladých ľudí a prebúdzanie ich vlastného premýšľania, schopnosť celoživotne sa učiť;
 • inovatívnosť, kreativitu, originálnosť a experimentovanie;
 • sociálnu a emocionálnu inteligenciu, empatiu, súcit a úctu, schopnosť spolupráce, pomoci a solidarity;
 • kritické myslenie, čítanie s porozumením, schopnosť rozlišovať manipuláciu;
 • schopnosť komunikovať, štruktúrovať myšlienky, argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa;
 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivitu, občiansku angažovanosť a čestnosť;
 • globálne zručnosti nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, pochopenie globálnych súvislostí, schopnosť tolerantnej a konštruktívnej medzikultúrnej komunikácie, schopnosť čeliť extrémizmu, ohľaduplnosť voči iným, svojmu okoliu a životnému prostrediu;
 • sebaovládanie, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj i zodpovednosť za svoje zdravie;
 • tvrdé zručnosti nevyhnutné pre úspešné fungovanie v dobe informatizácie a technologického rozvoja (jazyky, matematika, veda, technológie, strojopis, ale i remeselné zručnosti a podnikateľské zručnosti)
 • pripravenosť na prax cez skúšanie si práce, prepájanie s firmami;
 • umelecké vnímanie a prejavovanie sa.

Hľadáme projekty, ktoré je možné realizovať na akejkoľvek škole či vo vzdelávacom prostredí. 

Čo bude nasledovať, keď sa dostanem do užšieho kola (na shortlist)?

Projekty, ktoré sa dostanú do užšieho kola absolvujú odbornú prípravu na prezentáciu počas Generácia 3.0 Fóra. Na základe tejto prezentácie odborná porota vyberie troch víťazov ocenenia. Cieľom prípravy je maximalizovať šance projektu na úspech. Prezentácie sa budú zároveň natáčať, aby slúžili ako inšpirácia pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

Kedy budú vyhlásené výsledky cien?

Výsledky cien budú vyhlásené 3. mája 2017 počas podujatia Generácia 3.0 Fórum. Odborná porota vyberie víťazov na základe prezentácií priamo na podujatí.  

Čo je Generácia 3.0 Fórum?

Generácia 3.0 Fórum je stretnutie predstaviteľov TOP projektov s odborníkmi vo vzdelávaní. Je to priestor na zdieľanie skúseností, príkladov najlepšej praxe či na prepájanie ľudí a iniciatív s rovnakým zámerom - prispieť k lepšiemu vzdelávaniu na Slovensku. Vyvrcholením podujatia budú prezentácie projektov z užšieho kola, na základe ktorých odborná porota určí víťazov ocenenia Generácia 3.0.  

Čo je Generácia 3.0 Akcelerátor?

Víťazi ocenenia, ale aj ďalšie vybrané projekty budú mať možnosť využiť profesionálny konzultačný proces, ktorý nazývame Generácia 3.0 Akcelerátor. V rámci neho dostanú možnosť systematicky pracovať na slabých stránkach a rozvíjať silné stránky, nastaviť projekty čo najefektívnejšie a zvýšiť kapacity na ich šírenie. O to sa postarajú skúsení mentori a odborníci z firiem z celého Slovenska.

Čo je Generácia 3.0 Trast?

Veríme, že zmenu vzdelávania dosiahneme, ak spolu najväčší hráči a progresívne osobnosti budú komunikovať, zdieľať príklady najlepšej praxe a deliť sa o know-how. Generácia 3.0 Trast sú pravidelné stretnutia týchto osobností. Autori víťazných projektov sa stanú automaticky jeho súčasťou. Chceme tak vytvoriť inšpiratívny, ale i odborný priestor na hľadanie a nachádzanie najlepších riešení pre vzdelávanie na Slovensku. 

Máte ďalšie otázky? Opýtajte sa nás na adrese generacia30@nadaciapontis.sk.

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky