Aktívni študenti vysokých škôl môžu získať grant

Študenti vysokých škôl môžu získať pre svoje projekty menší grant vo výške 800 eur.

V roku 2013 získali podporu študenti, ktorí zrealizovali anglický konverzačný tábor

Máš dobrý nápad a kamarátov, ktorí ti s jeho uskutočnením pomôžu? Prihláste sa a navrhnite projekt. Najlepších 5 projektov získa grant vo výške 800 €.

Poradenská spoločnosť PwC vyhlasuje druhý ročník grantového programu pre študentov vysokých škôl a univerzít na Slovensku pod názvom „Yes, students can!“.

Cieľom tohto programu je upriamiť pozornosť študentov na význam spoločenskej zodpovednosti a poskytnúť študentom, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, príležitosť pre realizáciu vlastného projektu spoločenskej zodpovednosti (CSR). Podporujeme študentov, ktorým nie je ich okolie ľahostajné a zaujímajú sa o dianie okolo seba.

Pre koho je program určený

 • O grant môžu žiadať študenti vysokých škôl a univerzít na Slovensku.
 • Žiadosť podávajú študenti v tímoch o 2 až 5 ľuďoch.

Aké projekty podporíme

Cieľ projektu musí spĺňať aspoň jeden z nasledovných zámerov:

 • Verejnoprospešný charakter (zdravie, šport, sociálne a komunitné projekty, umenie, tradičná kultúra, vzdelávanie, životné prostredie, veda a výskum)
 • Organizovanie dobrovoľníckeho podujatia

Spôsob podávania žiadostí

Na stránke www.pwc.com/sk/yes-students-can sa nachádza formulár vo formáte MS Office Word na stiahnutie. Vyplnený formulár zašlite do 16. marca 2014 emailom na adresu helena.sevelova@sk.pwc.com.

 

Výška grantu

Spoločnosť PwC podporí prvých 5 projektov (viďčasť hodnotenie projektov ďalej) grantom vo výške 800 EUR.

 

Časový harmonogra

3. Februára 2014 Vyhlásenie grantového programu
16. Marca 2014 Uzávierka pre prijímanie žiadostí do grantového programu
17. marca – 30. marca Triedenie a kontrola žiadostí, výber 10 projektov Komisiou pre hlasovanie
31. Marca 2014 Spustenie hlasovania fanúšikov našej facebookovej stránky www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko
10. apríla o 16.00 Ukončenie hlasovania, oznámenie výsledkov grantového programu
18. Apríla 2014 Zmluvy s úspešnými žiadateľmi, poukazovanie finančných prostriedkov
do 15. Novembra 2014 Realizácia projektov, monitoring
30. Novembra 2014 Uzávierka pre prijímanie záverečných správ a vyúčtovaní

 

Hodnotenie projektov

 1. Splnenie formálnych kritérií

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, alebo nebudú obsahovať potrebné formálne náležitosti a kritériá.

 1. Prvé kolo: Výber 10 projektov do hlasovania na facebooku

Projekty prihlásené do grantového programu PwC pre študentov vysokých škôl a univerzít „Yes, students can!“ v prvom kole posúdi a vyhodnotí Komisia, ktorá bude mať spolu 3 členov:

 • Norbet Maur, programový manažér, Nadácia Pontis
 • Helena Ševelová, Senior špecialista ľudských zdrojov, PwC
 • Zuzana Sehnalová, líderka oddelenia marketingu a komunikácie, PwC

 Hodnotitelia budú projekty hodnotiť a prideľovať body podľa nasledovných kritérií:

 • Zapojenie študentov, dobrovoľníkov v projekte je priame, osobné a aktívne. (1 až 5 bodov)
 • V projekte sú jasne formulované ciele a výsledky a spôsob ich hodnotenia (prínos pre cieľovú skupinu, pre zapojených, počty zapojených, počty aktivít a výsledky). (1 až 5 bodov)
 • Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov. (1 až 5 bodov)
 • Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom. (1 až 5 bodov)

Výsledkom prvého kola bude na základe bodov pridelených Komisiou zoznam 10-tich projektov, ktoré budú posunuté do hlasovania na facebookovej stránke PwC. 

 1. Druhé kolo: Hlasovanie na facebooku

Fanúšikovia našej facebookovej stránky www.facebook.com/KarieravPwCSlovensko budú môcť od 31. marca zahlasovať za projekty, ktoré spomedzi prihlásených projektov vybrala Komisia. Prvých 5 projektov, ktoré budú fanúšikovia našej facebookovej stránky považovať za najprospešnejšie, dostanú každý jeden od PwC grant vo výške 800 EUR. Hlasovanie bude ukončené 10. apríla o 16.00.

  

Prajeme vám veľa úspechov a tešíme sa na vaše projekty.

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky