Etika a transparentnosť

Etický kódex a Kódex transparentnosti

Nadačný fond Telekom je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ako signatár je viazaný Etickým kódexom a Kódexom transparentného nadačného fondu, ktoré ho zaväzujú k podrobnému zverejňovaniu informácií o činnosti, a to nad rámec platnej legislatívy. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je dôležité, aby mala verejnosť jednoduchý prístup k týmto údajom.

Etický kódex

Kódex transparentnosti

Plnenie Kódexu transparentnosti

Na tomto mieste môžete nájsť informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje Nadačný fond Telekom k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona.

 

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔   
Poslanie  ✔  
Programová stratégia a priority  ✔  
Kontakt  ✔  
     
Riadenie    
Etický kódex a etické pravidlá  ✔  
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadácie  ✔ Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Pontis. 
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔  
Profily členov orgánov nadácie, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔  
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania firemnej nadácie alebo nadačného fondu  ✔  
     
Finančné prehľady    
Príjmy z asignácie materskej firmy  ✔   
Príjmy z darov materskej firmy  ✔  
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗ Tento rok sme nemali žiadne takéto príjmy
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗ Tento rok sme nemali žiadne takéto príjmy
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✔  
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✔  
Komunikáciu programov  ✔  
     
Udeľovanie grantov    
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔  

Podmienky udeľovania grantov sú vždy uvedené v jednotlivých grantových výzvach. Tie sú uverejňované interne v rámci spoločnosti Slovak Telekom a.s., a taktiež aj verejne na stránke Nadácie Pontis. Žiadosti o priame podpory sa riešia pribežne počas celého roka

Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✔  
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✔  
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch  ✔  
     
Komunikácia    
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔  
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky