Konferencia 2014

Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015

Cieľom konferencie bolo zintenzívniť spoluprácu medzi vyšehradskými krajinami v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce, identifikovať inovatívne spôsoby na spoločnú realizáciu projektov ako aj zdôrazniť tranzičné skúsenosti relevantné pre partnerské krajiny na ceste k budovaniu plnohodnotnej demokracie. Konferencia vytvára unikátny priestor na spoločnú výmenu názorov a skúseností, ktorý stimuluje odborný dialóg a posilní spoločné aktivity relevantných aktérov vo V4.

Pozrite si fotky z konferencie

Miroslav Lajčák po konferencii Rozvoj a demokracia odovzdal cenu chirurgovi Jurajovi Bencovi

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák vystúpil pred účastníkmi 3. ročníka konferencie Rozvoj a demokracia v priestoroch bratislavského hotela Austria Trend, ktorú organizovala Nadácia Pontis. Za 25 rokov budovania demokracie Slovensko získalo dôležité skúsenosti s integračnými procesmi, budovaním inštitúcií a občianskej spoločnosti. „O naše skúsenosti sa delíme s našimi partnermi nielen v Európe, ale aj na Balkáne a v ďalších rozvojových krajinách,“ vysvetlila Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Konferencia sa tento rok venovala zapájaniu podnikateľov do rozvojovej spolupráce a užšej spolupráci krajín V4 v rozvojových a rozvinutých krajinách. „Našim cieľom bolo podporiť ich spoluprácu, zvýšiť efektivitu vynaložených finančných prostriedkov a vytvoriť väčší dopad pomoci Slovenska a ďalších krajín V4 v cieľových krajinách,“ dodala Lenka Surotchak.

Pomáhal v južnom Sudáne, Ugande i na Haiti

Zlatú plaketu ministra Miroslava Lajčáka pre terénneho pracovníka v rozvojovej spolupráci si po konferencii prevzal Juraj Benca, ktorý dnes pôsobí ako prorektor Vysokej školy sv. Alžbety a chirurg Národného onkologického ústavu v Bratislave. Už viac ako 10 rokov pôsobí v humanitárnych a rozvojových projektoch ako lekár, koordinátor a logista. Absolvoval viac ako 15 misijných pobytov v Keni, v Južnom Sudáne, v Kambodži, v Burundi, v Ugande, v Lesothe, v Tanzánii a na Haiti. Zároveň bol koordinátorom 3 projektov SlovakAid v Keni a jedného v Južnom Sudáne. Špecializuje sa na tropickú medicínu v rozvojových krajinách a pracuje aj v mimovládnej organizácii Dvojfarebný svet.

Ešte nikdy nebolo prepojenie medzi našou zahraničnou a rozvojovou politikou také intenzívne ako v posledných mesiacoch, keď západný Balkán postihli ničivé povodne, vyhrotila sa situácia na našich východných hraniciach, dramaticky rastie počet utečencov z Afriky i Blízkeho východu a v západnej Afrike zúri smrteľný vírus eboly. Som rád, že naši občania nestoja bokom a z tohto pohľadu má udeľovanie ceny SlovakAid stále väčší zmysel – ako uznanie tým, čo sa osobitne aktívne zapájajú do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci," povedal minister Miroslav Lajčák.

Ďalšími nominovanými na ocenenie boli ekológ a klimatológ Lukáš Zorád (Človek v ohrození) a projektový manažér Ján Rusnák.

Pozrite si video z konferencie Rozvoj a demokracia

Prečítajte si zborník z konferencie

 

Zborník je súborom príspevkov, ktoré odzneli na konferencii "ROZVOJ A DEMOKRACIA. Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po roku 2015". 

 

 

 

Stiahnite si publikáciu tu:

                                                                                     

 

PROGRAM

9:00 – 9:05         Privítanie

 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis 

9:05 – 9:15         Otvorenie

 • Peter Burian štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

9:15 – 10:30     Plenárne zasadnutie: Posilnená spolupráca krajín V4: koordinácia v rozvoji

Snaha o väčšiu efektivitu a koordinovanú činnosť tak, ako je definované v Parížskej deklarácii o účinnosti pomoci je stále aktuálna. Krajiny V4 sú prítomné v mnohých rozvojových krajinách a zohrávajú strategickú úlohu v rozvojovej spolupráci. Viac ako 20 rokov zdieľajú podobné skúsenosti a podobné problémy, ktoré predurčujú partnerov z V4 na vzájomné rozvojové stratégie a aktivity. Ako uchopiť túto príležitosť a využiť obrovský potenciál pre spoločné aktivity? Ako zmobilizovať sily, aby EU intenzívnejšie začlenila tranzičné skúsenosti do vonkajšej činnosti EÚ? Môže vzájomná koordinácia V4 posilniť postavenie týchto krajín vo vzťahu k medzinárodnému spoločenstvu, EÚ a prijímajúcim krajinám?

Moderátor:  Karla Wursterová, výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu

Rečníci:

 • Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Ivan Jukl, Českej republiky
 • Zuzanna Kierzkowska, Ministerstvo zahraničných vecí  Poľska
 • Ádám Zoltán Kovács, zástupca štátneho tajomníka zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu Maďarska

10:30 – 11:00         Prestávka 

11:00 – 12:15          Plenárne zasadnutie: Udržateľné rozvojové ciele: od kvantity k rovnosti a kvalite

Aj v rozvojovej spolupráci platí, že efektívne zlepšovať možno len to, čo sa meria a dá sa zmerať. V Miléniových rozvojových cieľoch sa kládol dôraz na zlepšenie prístupu k sociálnym a zdravotným službám, ale jeho kvalita nebola riadne definovaná. Podobne sa v súčasnosti do popredia dostáva otázka ekonomickej rovnosti medzi krajinami a v ich vnútri. Popri ukazovateľoch, ktoré meriame ostáva aj otázka zamerania rozvojových cieľov. Je možné stanoviť jednotné ciele pre rozvinuté aj rozvojové krajiny?

Moderátorka:  Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR pri OECD

 Rečníci:  

 • Martin Heather, Európska komisia
 • Ida McDonnell, OECD
 • Jeroen Verheul, Veľvyslanec pre obchod a rozvoj, Holandské kráľovstvo

12:15 – 13:15         Plenárne zasadnutie: Rozvojové inšpirácie pre zodpovedné podnikanie

 Rečníci:   

 • Melissa Whellams, Avanzar Consulting (Kanada)
 • Melina Heinrich, Výbor donorov pre rozvoj podnikania - Donor Committee for Enterprise Development (UK)

13:15 – 14:45         Obed

15:00 – 17:00         Diskusné okrúhle stoly  (vrátane prestávky na kávu)

OKRÚHLY STÔL A: Partneri V4 v rozvojovej spolupráci

Aj napriek rôznorodosti prístupov, je možné nájsť spoločné znaky v poskytovaní rozvojovej spolupráce V4 krajín. Na to, aby sa V4 krajiny priblížili k poskytovaniu efektívnej rozvojovej spolupráce, je potrebné, aby zlepšili svoje existujúce modely ODA a kultúru spolupráce medzi sebou, ako aj s ďalšími donormi a prijímajúcimi krajinami. Ktoré modely rozvojovej spolupráce by mohli byť inšpiráciou pre krajiny V4? Mali by sa krajiny V4 pozrieť na modely iných skúsených donorov, alebo skôr vytvoriť svoje vlastné, ktoré by odrážali ich konkrétne odborné znalosti? Majú krajiny V4 kultúru interakcie, ktorá by prirodzene podporila zosúladenie ODA modelov partnerov V4 v rozvojovej spolupráci?

ModerátorPeter Brezáni, SFPA

Spíkri:

 • Ondrej Horký, Inštitút pre medzinárodné vzťahy (Česko)
 • Zsuzsana Vegh, Stredoeurópska Univerzita v Budapešti (Maďarsko)
 • Patryk Kugiel, Poľský inštitút pre medzinárodné vzťahy (Poľsko)
 • Anne-Marie Callan, Írska veľvyslankyňa na Slovensku

OKRÚHLY STÔL B: Budúcnosť globálneho vzdelávania: zmeny v paradigme a chápaní tém

Kritická diskusia o globálnom vzdelávaní je veľmi potrebná, pretože sa v poslednom desaťročí rozvinula v rôznorodú tému podporovanú rôznymi zainteresovanými stranami. S rastúcim zapojením vlády, rôznych ministerstiev a miestnych samospráv, sa koncepcia globálneho vzdelávania stala výzvou pre existujúce štátne vzdelávacie programy. Holistický charakter globálneho vzdelávania je veľkou prekážkou pre mechanisticky a objektivisticky koncipované existujúce vzdelávacie systémy v krajinách V4. Hľadajme nové možnosti na reformu štátnych vzdelávacích programoch, ktoré by mohli pripraviť študentov na život vo svete, kde jednotlivé veci od seba závisia a kde je možné vybudovať okolie, v ktorom budú chcieť sami žiť.

Moderátorka: Ivana Raslavská, Nadácia Pontis 

Spíkri: 

 • Helmut Hartmeyer, Rakúska rozvojovú agentúra ADA (Rakúsko)
 • Cezary Kościelniak, Univerzita Adama Mickievicza v Poznani (Poľsko)
 • Tereza Čajková, koordinátorka projektu Za změnou je učitel, Člověk v tísni  
 • Ivar Štaffa, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

OKRÚHLY STÔL C: Koherencia politík pre rozvoj – nové výzvy pre V4 krajiny

Po desaťročiach poskytovania rozvojovej spolupráce medzinárodné spoločenstvo poukazuje na to, že rozvojové ciele nemožno dosiahnuť len tým, že sa zvýši objem financií na rozvoj a zlepší sa efektivita rozvojovej politiky. Existujú aj iné politiky EÚ a iní donori, ktorí významne ovplyvňujú rozvojové krajiny v oblastiach ako je obchod, energetika, životné prostredie a zmeny klímy, poľnohospodárstvo, financie, migrácia. Za základe Lisabonskej zmluvy je koherencia politík v oblasti rozvoja zákonnou povinnosťou EÚ. Je tiež jedným z hlavných cieľov Stratégie OECD pre rozvoj.  Ako krajiny V4 môžu zabezpečiť, aby širšie politiky V4 boli v súlade s cieľom podporiť celosvetový rozvoj?

Moderátorka: Andrea Girmanová, Platforma MVRO

Spíkri: 

 • Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR pri OECD
 • Jan Bazyl, Executive Director, Grupa Zagranica
 • Katarína Šrámková, Policy Officer, FoRS
 • Réka Balogh, Policy Officer, HAND 

OKRÚHLY STÔL D: Efektívne nástroje občianskej participácie na zapojenie sa do verejnej politiky na západnom Balkáne

Rozvoj občianskej spoločnosti v krajinách západného Balkánu reflektuje ich socio-ekonomický rozvoj ako aj vôľu vlády vytvárať kontrolné mechanizmy na jej prácu. Mimovládne organizácie, think tanky, analytické centrá či neformálne skupiny aktivistov sa spôsobmi im vlastnými zapájajú do rôznych fáz tvorby verejnej politiky, pričom sa snažia spolupracovať so zákonotvorcami, formovať verejnú mienku a upozorňovať politikov na potrebu konať. Aké sú možnosti občianskej spoločnosti v jednotlivých krajinách juhovýchodnej Európy? Dá sa reálne robiť advocacy v severnom Kosove či Macedónsku, aké nástroje zapojenia sa na verejnom živote môžu používať organizácie v Albánsku či Bosne a Hercegovine?

Moderátorka: Ilina Nesikj, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)

Spíkri:

 • Marko Aksentijević, Mikroart (Srbsko) 
 • Tamara Resavska, Metamorphosis (Macedónsko)
 • Kaltrina Pajaziti, Institute of Criminology and Criminal Justice (Kosovo)

 OKRÚHLY STÔL E: Zodpovedné podnikanie a ekonomický rozvoj

Zodpovedné podnikanie v posledných rokoch prestalo byť len okrajovou témou medzi donormi a v podnikateľských kruhoch po celom svete sa dostalo do stredu pozornosti. Už sa nepovažuje len za dodatočnú aktivitu v zmysle filantropie a PR. Stredné a malé podniky sú aj dnes hnacím motorom zamestnanosti a ekologické a sociálne požiadavky, kladené na nich v globálnych podnikateľských reťazcoch sa neustále zvyšujú. Niektoré firmy berú túto výzvu vážne a zaujímajú v ich podnikaní dlhodobejšiu perspektívu udržateľného rastu. Púšťajú sa do nových netradičných produktov a služieb, ktoré vytvárajú zdieľanú hodnotu nad rámec ziskovosti. V poslednom čase sa veľa hovorí o verejno-súkromných partnerstvách a sociálnych podnikoch v rozvojovej spolupráci. Ale otázka zostáva ako sa môžu rozvojové krajiny stať rovnocenným partnerom v týchto diskusiách a využiť tak svoj potenciál napríklad ako zodpovední dodávatelia, výrobcovia a poskytovatelia služieb s využitím moderných technológii.

Moderátor: Michal Kišša, Nadácia Pontis 

Spíkri: 

 • Melissa Whellams, Avanzar Consulting (Kanada)
 • Gunther Schall, Rakúska rozvojová agentúra ADA (Rakúsko)
 • Melina Heinrich, Výbor donorov pre rozvoj podnikania - Donor Committee for Enterprise Development (UK)

OKRÚHLY STÔL F: Demokratizácia: Ako zabezpečiť, aby EÚ zohrávala aktívnejšiu a zásadnejšiu rolu v podpore demokracie, slobody a ľudských práv v meniacej sa geopolitickej klíme?

Súčasná hospodárska kríza v kombinácii so zložitou geopolitickou realitou v krajinách južne a východne od EÚ, má často za následok podporu demokracie a pomocí, ktoré sú závislé na ekonomických či geopolitických záujmov donora. Ako môžeme urýchliť zodpovednú a účinnú reakciu EÚ na želania ľudí vo svojom okolí, aby si mohli užiť a prispievali k univerzálnym hodnotám, na ktorých je  EÚ je postavená? Aké by mali byť hlavné atribúty takejto odpovede? Majú "mladšie" demokracie EÚ čo ponúknuť procesom formovania, implementácie a programom na podporu demokracie a dobrej správy vecí verejných v EÚ?

Moderátorka: Miriam Lexmann, IRI

Spíkri: 

 • Jerzy Pomianowski,  European Endowment for Democracy 
 • Indre Andrejeve, Silcs Vilnius Office
 • Laima Liucija Andrikiené, Former Member of the European Parliament
 • Salome Samadashvili, Former Head of Georgia's Mission to the EU, Visiting Fellow at the Martens Centre for European Studies

OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDUV4 a Východné partnerstvo: Ako môžu malým krajinám pomôcť malé objemy ODA?

V súvislosti s „novými“ členskými štátmi EÚ sa často skloňuje spojenie tranzičné skúsenosti a ich prenos. EÚ dokonca vytvorila databázu, s cieľom akumulovať penzum skúseností z prechodu k demokracii a budovania demokratických inštitúcií, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre krajiny, ktoré prechádzajú obdobnými procesmi. Nakoľko sú tranzičné skúsenosti relevantné pre susedov EÚ, či iné regióny sveta? Majú štáty V4 čo ponúknuť v oblasti demokratizácie, podpory dobrej správy vecí verejných alebo predvstupových procesov do EÚ?

Moderátor: Balázs Jarábik, PACT

Spríkri:

 • Karla Wursterová, Medzinárodný vyšehradský fond
 • Vladislav Kulminski, Politický poradca predsedu vlády, Vláda Moldavskej republiky
 • Krzysztof StanowskiSolidarity Fund
 • Eka Tkeshelashvili, Gruzínsky inštitút pre strategické štúdie

OKRÚHLY STÔL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Úloha inovácií v rozvojovej spolupráci 

Prelievanie vedomostí a inovácie hlboko ovplyvňujú potenciál rozvojových krajín nielen generovať ekonomický rast, ale aj udržať mier a bezpečnosť a robiť pokroky v správe verejných vecí.  Inovácie hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií poskytli v poslednej dobe nový výkonný spôsob pre výmenu poznatkov, riešenie konfliktov a čo je možno najdôležitejšie aj hlas, ktorý podporuje zapojenie občanov a zvyšuje zodpovednosť v rozvojovom svete. Mnohí príjemcovia rozvojovej pomoci už majú cenné skúsenosti, o ktoré sa môžu podeliť s novými darcami, ako sú aj Vyšehradské krajiny, ktoré sú čerstvými členmi komunity darcov a ktoré hľadajú „inteligentné“ a finančne umiernené spôsoby ako presadzovať zodpovednú a dopytovo orientovanú rozvojovú politiku. Prekračujúc deliacu čiaru- a implicitne v dynamike učiteľ- žiak- medzi „rozvinutou“ a „rozvojovou“ krajinou, tento okrúhly stôl spojí predstaviteľov medzinárodných organizácií a politikov z Východnej Európy, Blízkeho Východu a/alebo Afriky aby inšpiroval diskusiu o úlohe inovácií v rozvoji. Predstavený výstup je na úrovni politiky koncept, ktorý v tomto ohľade pojednáva o možnosti zdieľania príspevku Vyšehradských darcov. Okrúhly stôl uvedie buď minister, alebo jeden zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií Slovenskej republiky a bude spolufinancovaný z prostriedkov UNDP.

Moderátorka: Kristína Mikulová, Ministerstvo financií SR

Spíkri:

 • Milica Begovic, Vedomosti a inovácie, UNDP 
 • Marko Tomicic, Senior konzultant pre "Delta Partnership - WYG Group in Nairobi", Keňa
 • Nana Tsiklauri, Vedúca medzinárodných vzťahov a divízie koordinácie donorov, Ministerstvo spravodlivosti v Gruzínsku
 • Marcin Piatkowski,Senior ekonóm Svetovej banky vo Varšave
 • Ellen de Vreede, Partnership Offi cer at CGAP/ World Bank Group

17:15 – 17:30   Odovzdávanie zlatej plakety ministra pre terénneho pracovníka v rozvojovej spolupráci za účasti Miroslava Lajčáka,podpredsedu Vlády SR a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Moderátorka: Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

17:30 – 18:30   Slávnostná recepcia 

 

 

Hlavný organizátor:

                           

 

Partneri:

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky