Naši ľudia

Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka
+421 2 5710 8125
lenkasurotchaknadaciapontissk

Pavel strategicky riadi programy zamerané pre posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Pavel Hrica

programový riaditeľ
+421 2 5710 8124,
+421917 429 983
pavelhricanadaciapontissk

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. V rámci piliera spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 

Michal Kišša

programový riaditeľ
+421 2 5710 8126,
+421 917 42 99 85
michalkissanadaciapontissk

Anka vedie pilier individuálnej filantropie, ktorý má na starosti Dobrú krajinu a Srdce pre deti.

Anka Podlesná

programová riaditeľka
+421 903 902 439
annapodlesnanadaciapontissk

Táňa sa venuje programu podpory občianskej spoločnosti  a jej prepájania so súkromným a verejným/štátnym sektorom na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva, predovšetkým v Kosove, Bielorusku a Gruzínsku. Od decembra 2016 vedie program demokratizácie a rozvojovej spolupráce.

Tatiana Žilková

programová riaditeľka
+421 5710 8113,
+421 915 847 691
tatianazilkovanadaciapontissk

Monika má na starosti HR a vzdelávanie, Open Book Management a vedie PR tím. Okrem toho sa stará o internú komunikaciu, podujatia, interné procesy a pravidlá.

 

Monika Smolová

operačná riaditeľka
+421 2 5710 8121,
+421 948 333 026
monikasmolovanadaciapontissk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka
+421 2 5710 8116
slavomirahvizdosovanadaciapontissk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Daniela Snyder

office manažérka
+421 2 5710 8111
danielasnydernadaciapontissk

Martina je neodmysliteľnou súčasťou finančného oddelenia v Nadácii Pontis. Má na starosti účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.

Martina Petrová

účtovníčka
+421 2 5710 8116
martinapetrovanadaciapontissk

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting pre projekty oddelenia demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Adriana Petrová

finančná manažérka
+421 5710 8116,
+421 911 111 837
adrianapetrovanadaciapontissk

Lucia má na starosti vedenie podvojného účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej uzávierke účtovníctva, evidenciu došlých faktúr, vystavovanie odoslaných faktúr, bankové úhrady a podobné administratívne práce. 

Lucia Ružičková

finančná koordinátorka
+421 2 5710 8116,
+421 948 333 027
luciaruzickovanadaciapontissk

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov. 

Zuzana Pakanová

finančná asistentka
zuzanapakanovanadaciapontissk

Alenka pracuje v Nadácii Pontis od augusta 2017. Má na starosti finančné plánovanie a reporting pre programy oddelenia firemnej filantropie a zahraničné projekty od inštitucionálnych donorov.

Alena Vaľková

finančná koordinátorka
alenavalkovanadaciapontissk

Rado je členom PR tímu. Pripravuje mediálne monitoringy, spravuje web Nadácie a spracúva rešerše, databázy a ďalšie úlohy. Zároveň študuje marketing na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Radoslav Kmec

PR asistent
+421 2 5710 8121
radoslavkmecnadaciapontissk

Simona v Nadácii Pontis pracuje od septembra 2011. Zodpovedala za organizáciu medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia. Od jesene 2015 koordinuje PR stratégiu nadácie. Má na starosti aj manažovanie komunikácie s externým prostredím a budovanie vzťahov s novinármi pre zahraničné témy. Administruje web a Facebook nadácie.

Simona Fiabáne

PR manažérka
+421 5710 8113,
+421 903 619 549
simonafiabanenadaciapontissk

Zuzka pracuje v nadácii od roku 2016. Zastrešuje všetky PR aktivity pre piliere firemnej filantropie, individuálnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Zuzana Schaleková

PR koordinátorka
+421 2 5710 8121,
+421 902 558 567
zuzanaschalekovanadaciapontissk

Táňa je členkou tímu zodpovedného podnikania. Organizuje CEE CSR Summit a Naše Mesto, ako aj vzdelávacie semináre o CR pre firmy. Je tiež zodpovedná za organizáciu kurzu „Zodpovedné podnikanie v praxi“ na Ekonomickej univerzite v BA a Technickej univerzite v KE. Zastupuje Slovensko v projekte v Hi4CSR cez Erasmus+ a pomáha rozbiehať Chartu diverzity na Slovensku. 

Tatiana Čaplová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 948 333 028
tatianacaplovanadaciapontissk

Marek sa podieľa na organizovaní najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, organizuje jarnú a jesennú zbierku šatstva spolu s pracovnou skupinou Engage a koordinuje projekty individuálneho firemného dobrovoľníctva.

Marek Richter

programový manažér
02 5710 8119,
0918 595 999
marekrichternadaciapontissk

Barbora má na starosti Pro Bono aktivity Nadácie Pontis, vrátane organizácie Pro Bono Maratónu a Pro Bono Tréningov. Koordinuje tiež program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

 

Barbora Pálešová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 918 595 909
barborapalesovanadaciapontissk

Ivana sa po materskej dovolenke opäť pridala k tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Zodpovedá za aktivity v rámci Charty diverzity, ako aj za komunikáciu CR oddelenia (weby zodpovednepodnikanie.sk a blf.sk, časopis Zodpovedné podnikanie a odborné výstupy- odporúčania BLF).

Ivana Vagaská

programová manažérka
+421 2 5710 8126,
+421 948 341 741
ivanakullovanadaciapontissk

Martina u nás pracuje od decembra 2015. Má na starosti rozvoj vzťahov s firmami a nastavovanie fundraisingových procesov a stratégií.

Martina Kolesárová

manažérka pre rozvoj vzťahov s firmami
+421 57 108 119 ,
+421 907 516 852
martinakolesarovanadaciapontissk

Janka v Pontise koordinuje pravidelné dobrovoľnícke aktivity. Má na starosti dobrovoľnícke programy medzi spoločnosťou HP a DSS pre seniorov v Rači a medzi Poisťovňou Slovenskej sporiteľne s OZ Bránou do života. 

Jana Štefániková

programová koordinátorka
0918 508 757
janastefanikovanadaciapontissk

Ivana má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Ivana Kompasová

programová koordinátorka
0917 750 319
ivanakompasovanadaciapontissk

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday. 

Jana Desiatniková

programová koordinátorka
0918 522 554
janadesiatnikovanadaciapontissk

Bea sa spolupodieľa na príprave viacerých podujatí pilieru zodpovedného podnikania, napríklad CSR Summitu, Trhoviska riešení Suistanable SOLUTION HUB, niektorých pro bono podujatí či Kurzu  o Zodpovednom podnikaní na Ekonomickej univerzite v BA. 

 

Beata Fekiačová

programová koordinátorka
beatafekiacovanadaciapontissk

Jakub začal pre Nadáciu Pontis pracovať ako finančný asistent. Od januára 2010 sa venuje projektom v Keni, ktoré rozvíjajú počítačové a pracovné zručnosti stredoškolákov v Sote ICT kluboch a podporujú rozbeh mladých podnikateľov v Sote Hube. Tiež sa venuje sociálnym inováciám v spolupráci s Ashoka a podpore spoločensky prospešného podnikania na Slovensku.

Jakub Šimek

programový manažér
+421 2 5710 8134
jakubsimeknadaciapontissk

Ivana začala pre nadáciu pracovať v septembri 2014 po tom, ako pol roka pôsobila ako dobrovoľníčka v kenskom projekte soteICT. V súčasnosti sa ako koordinátorka tohto projektu venuje posilňovaniu slovensko-kenskej spolupráce a cvičným firmám na stredných školách v Keni. Od jesene 2015 sa venuje aj projektom rozvojového vzdelávania. 

Ivana Uličná

programová manažérka
+421 2 5710 8134,
+421 908 154 061
ivanaulicnanadaciapontissk

Maryia má na starosti projekty podpory občianskej spoločnosti vo východnej Európe.

Maryia Hushcha

programová koordinátorka
0944 976 956
maryiahushchanadaciapontissk

Veronika má na starosti prípravu podujatia Fórum o firemnej filantropii. Spravuje nadačné fondy Lenovo, PwC, Honeywel, Mobis a pomáha aj pri aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a nadačného fondu Accenture.

Veronika Gilanová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8122,
+421 918 885 001
veronikagilanovanadaciapontissk

Norbert má na starosti projekt Generácia 3.0, ktorý zviditeľňuje najlepšie vzdelávacie prístupy na Slovensku. Okrem toho zodpovedá za manažment Accenture nadačného fondu a podieľa sa na tvorbe filantropickej mapy Slovenska. 

Norbert Maur

programový manažér
+ 421 2 5710 8123,
+421 918 778 780
norbertmaurnadaciapontissk

Radana je členkou tímu firemnej filantropie od marca 2016. Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a každoročne pripravuje správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujíma ju téma boja proti korupcii, transparentnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov, protikorupčné nástroje a tvorba verených politík.

 

Radana Deščíková

programová manažérka
+421 2 5710 8123 ,
+ 421 918 580 097
radanadescikovanadaciapontissk

Dominika koordinuje nadačné fondy Slovenských elektrární, Mercedes, dm drogerie markt, Philip Morris, Poisťovne SLSP a Arriva. Zároveň sa podieľa na organizácii podujatia Fórum o firemnej filantropii.

Dominika Horňáková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8119,
+ 421 917 260 899
dominikahornakovanadaciapontissk

Juraj má na starosti Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa dlhodobo zameriava na podporu Nepočujúcich. Okrem toho manažuje fondy PSA a Lear. 

Juraj Récky

programový manažér
+421 2 5710 8122,
+421 911 463 610
jurajreckynadaciapontissk

Tomáš sa venuje nadačným fondom Axa, Dell, Unilever a Pixel Federation. Okrem toho sa v rámci projektu Generácia 3.0 podieľa na tvorbe mapy inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku. 

Tomáš Janeček

programový koordinátor
tomasjaneceknadaciapontissk

Katka sa venuje nadačným fondom Bekaert, Embraco, Strabag a Adient. Okrem toho koordinuje aj granty pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne.

Katarína Teglassyová

programová koordinátorka
0918 579 816
katarinateglassyovanadaciapontissk

Danka spravuje nadačné fondy Lidl, Johnson Controls a Nadáciu Tesco. Okrem toho spolupracuje na medzinárodnom projekte vo Fonde pre transparentné Slovensko. 

Daniela Kellerová

programová koordinátorka
danielakellerovanadaciapontissk

Naty má starosti administratívu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a koordinuje program Mobilný pedagóg. Okrem toho sa venuje kontrole záverečných správ a komunikuje s podporenými organizáciami.

Natália Petrová

programová koordinátorka
0917 889 790
nataliapetrovanadaciapontissk

Má na starosti komunikáciu s podporenými organizáciami, kontrolu záverečných správ, telefonický monitoring a rôzne ad hoc úlohy.

Alžbeta Hamráková

programová asistentka
alzbetahamrakovanadaciapontissk

Katka je v tíme od roku 2012. Vedie program Srdce pre deti.

Katarína Turčanová

programová manažérka
+421 2 5710 81 33,
+421 948 232 847
katarinaturcanovanadaciapontissk

Judit je súčasťou tímu Srdca pre deti a Dobrej krajiny. Má na starosti finančné záležitosti, grantové výzvy, reportovanie darov, prípravu zmlúv. Komunikuje s neziskovými organizáciami aj rodinami a spracúva príbehy podporených detí na web www.srdceperedti.sk.

Judita Majerová

programová koordinátorka
+421 2 5710 81 33 ,
+421 944 165 467
juditamajerovanadaciapontissk

Saška je súčasťou tímu Srdca pre deti od roku 2012. Má na starosti komunikáciu s rodinami, prípravu zmlúv a zabezpečenie pomoci. Okrem toho spracúva príbehy podporených detí na web www.srdcepredeti.sk a komunikuje s darcami i fanúšikmi na Facebooku

Alexandra Kopáčová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8127,
+421 948 479 350
alexandrakopacovanadaciapontissk

Veronika pracuje v tíme Srdce pre deti. Má na starosti spracovanie žiadostí a potrebných dokladov od rodín. Je v prvom kontakte so žiadateľmi o pomoc a pomáha aj s komunikáciou na sociálnych sieťach. Okrem toho organizačne zabezpečuje slávnostný galavečer Via Bona Slovakia a spravuje Dobrý obchod na Dobrej krajine.

Veronika Kočišová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8133,
+421948126281
veronikakocisovanadaciapontissk

Marek sa venuje najmä online marketingu a podpore pre projekty Dobrakrajina.sk a Srdcepredeti.sk. Okrem toho pomáha pri výjazdoch do terénu, kde svojím fotoaparátom dokumentuje naše aktivity.

Marek Chalány

programový koordinátor
+421 911 636 386
marekchalanynadaciapontissk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy Techsoup a Vecné dary.

Maroš Silný

programový manažér
+421 948 016 123
marossilnynadaciapontissk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky