Naši ľudia

Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka
+421 2 5710 8125
lenkasurotchaknadaciapontissk

Pavel strategicky riadi programy zamerané pre posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Pavel Hrica

programový riaditeľ
+421 2 5710 8124,
+421917 429 983
pavelhricanadaciapontissk

Ivana má viac ako päťročnú prax v oblasti globálneho a rozvojového vzdelávania. V Nadácii Pontis najskôr koordinovala program rozvojového vzdelávania na univerzitách. Od marca 2011 vedie program demokratizácie a rozvojovej spolupráce.

Ivana Raslavská

programová riaditeľka
02 5710 8131,
0917 429 981
ivanaraslavskanadaciapontissk

Monika vedie pielier firemného dobrovoľníctva, ktorý administruje pracovnú skupinu ENGAGE a koordinuje spoločné aktivity firemného dobrovoľníctva, realizované pod hlavičkou Naše mesto. 

Monika Smolová

programová riaditeľka
+421 2 5710 8126,
+421 948 333 026
monikasmolovanadaciapontissk

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. V rámci piliera spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 

Michal Kišša

programový riaditeľ
+421 2 5710 8121,
+421 917 42 99 85
michalkissanadaciapontissk

Anka je súčasťou piliera individuálnej filantropie, aktuálne však na materskej dovolenke.

 

Anka Podlesná

programová riaditeľka
+421 903 902 439
annapodlesnanadaciapontissk

Gabika finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Gabika Zúbriková

finančná riaditeľka
+421 2 5710 8116,
+421 917 429 982
gabikazubrikovanadaciapontissk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Daniela Snyder

office manažérka
+421 2 5710 8111
danielasnydernadaciapontissk

Slávka zodpovedá za finančné reporty projektov financovaných prevažne Európskou komisiou a za súlad našich finančných procesov s predpismi donorov.

Slavomíra Hvizdošová

finančná manažérka
+421 2 5710 8116
slavomirahvizdosovanadaciapontissk

Martina je neodmysliteľnou súčasťou finančného oddelenia v Nadácii Pontis. Má na starosti účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.

Martina Petrová

účtovníčka
+421 2 5710 8116
martinapetrovanadaciapontissk

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting pre projekty oddelenia demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Adriana Petrová

finančná manažérka
+421 5710 8134,
+421 911 111 837
adrianapetrovanadaciapontissk

Simona v Nadácii Pontis pracuje od septembra 2011. Zodpovedala za organizáciu medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia. Od jesene 2015 koordinuje PR stratégiu nadácie. Má na starosti aj manažovanie komunikácie s externým prostredím a budovanie vzťahov s novinármi pre zahraničné témy. Administruje web a Facebook nadácie.

Simona Gembická

PR manažérka
+421 5710 8113,
+421 903 619 549
simonagembickanadaciapontissk

Zuzka zastrešuje PR pre piliere firemnej filantropie, individuálnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Zuzana Schaleková

PR koordinátorka
+421 918 885 011
zuzanaschalekovanadaciapontissk

Ondrej koordinuje nadačný fond Slovenských elektrární a Fond pre transparentné Slovensko. Venuje sa i príprave Fóra o firemnej filantropii a rozvíjaniu témy vzdelávania na Slovensku.

Ondrej Gallo

programový manažér
+421 915 755 749
ondrejgallonadaciapontissk

Veronika sa spolupodieľa na koordinácii nadačných fondov Lenovo, Accenture a Honeywell. V rámci nich Nadácia Pontis podporuje organizácie, venujúce sa deťom a mladým ľuďom s autizmom, oblasti vzdelávania, ale aj protikorupčným projektom.

Veronika Gilanová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8122,
+421 918 885 001
veronikagilanovanadaciapontissk

Ľubka sa podieľa na fungovaní Nadačného fondu Kia Motors Slovakia a dm drogerie markt. Komunikuje so žiadateľmi, pripravuje podklady pre hodnotenie a zabezpečuje rozdeľovanie a kontrolu grantových prostriedkov. Jej koníčkom je turistika, ručná umelecká tvorba a štúdium práva.

Ľubica Chnapková

programová koordinátorka
02 5710 8136,
0918 522 554
lubicachnapkovanadaciapontissk

Juraj má na starosti Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa dlhodobo zameriava na podporu Nepočujúcich.

Juraj Récky

programový manažér
+421 2 5710 8122,
+421 911 463 610
jurajreckynadaciapontissk

Norbert manažuje nadačné fondy a koordinuje grantové programy, pomocou ktorých podporujeme mimovládne neziskové organizácie na Slovensku v ich činnosti a inštitucionálnom rozvoji. Okrem toho zodpovedá aj za poradenstvo firmám v oblasti merania efektivity komunitného investovania pomocou metodiky Štandard komunitné investovanie (London Benchmarking Model). Podieľa sa na príprave každoročnej správy o udržateľnosti neziskového sektora na Slovensku (CSO Sustainability Index).

Norbert Maur

programový manažér
+ 421 2 5710 8123,
+421 918 778 780
norbertmaurnadaciapontissk

Radana je členkou tímu firemnej filantropie od marca 2016. Spolupodieľa sa na koordinovaní nadačných fondov, komunikuje so žiadateľmi, pripravuje podklady pre hodnotenie a zabezpečuje rozdelenie grantových prostriedkov.  Zaujíma ju téma transparentnosti, protikorupčné nástroje a tvorba verejných politík. 

Radana Deščíková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8123 ,
+ 421 918 580 097
radanadescikovanadaciapontissk

Slávka je členkou tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Administruje činnosť združenia Business Leaders Forum a podieľa sa na realizácii projektov zameraných na udržateľnú dopravu a zodpovednú spotrebu. Je šéfredaktorkou dvojmesačníka o zodpovednom podnikaní BLF Newsletter a editorkou webového portálu ZodpovednePodnikanie.sk.

Slavomíra Urbanová

programová manažérka
+421 2 5710 8121,
+421 948 688 879
slavomiraurbanovanadaciapontissk

Táňa je členkou tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Spoluorganizuje najväčšiu konferenciu o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit, zodpovedá za komunikáciu CR oddelenia (weby zodpovednepodnikanie.sk a blf.sk, sociálne médiá) a podieľa sa na organizácii vzdelávacích seminárov o CR pre študentov i firmy.

Tatiana Čaplová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8121,
+421 948 333 028
tatianacaplovanadaciapontissk

Radka je členkou tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Administruje činnosť  združenia Business Leaders Forum a podieľa sa na organizácií podujatí o zodpovednom podnikaní.

Radka Jurčáková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8121,
+421 902 098 483
radkajurcakovanadaciapontissk

Táňa sa venuje programu podpory občianskej spoločnosti  a jej prepájania so súkromným a verejným/štátnym sektorom na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva, predovšetkým v Kosove, Bielorusku a Gruzínsku.

Tatiana Žilková

programová manažérka
+421 5710 8134,
+421 915 847 691
tatianazilkovanadaciapontissk

Jakub začal pre Nadáciu Pontis pracovať ako finančný asistent. Od januára 2010 sa venuje sa projektu, ktorý je zameraný na rozvoj informačných technológií na miestnych školách a komunitách v Keni. Okrem toho má na starosti aj projekt budovania zodpovedného podnikania v Bielorusku.

Jakub Šimek

programový manažér
+421 2 5710 8135
jakubsimeknadaciapontissk

Ivana začala pre nadáciu pracovať v septembri 2014 po tom, ako pol roka pôsobila ako dobrovoľníčka v kenskom projekte soteICT. V súčasnosti sa ako koordinátorka tohto projektu venuje posilňovaniu slovensko-kenskej spolupráce a cvičným firmám na stredných školách v Keni. Od jesene 2015 sa venuje aj projektom rozvojového vzdelávania. 

Ivana Uličná

programová koordinátorka
+421 2 5710 8135,
+421 908 154 061
ivanaulicnanadaciapontissk

Veronika pracuje v Nadácii Pontis of februára 2016 a má na starosti projekty v Moldavsku a v Albánsku.

Veronika Konečná

programová koordinátorka
+421 2 5710 8131 ,
+421 917 965 277
veronikakonecnanadaciapontissk

Katka vedie pilier individuálnej filantropie a darcovstva, pod ktorý spadajú programy Dobrá Krajina a Srdce pre deti. V tíme je od roku 2012.

Katarína Turčanová

programová riaditeľka
+421 2 5710 81 33,
+421 948 232 847
katarinaturcanovanadaciapontissk

Judit je súčasťou tímu Srdca pre deti a Dobrej krajiny. Má na starosti finančné záležitosti, grantové výzvy, reportovanie darov, prípravu zmlúv. Komunikuje s neziskovými organizáciami aj rodinami a spracúva príbehy podporených detí na web www.srdceperedti.sk.

Judita Majerová

programová koordinátorka
+421 2 5710 81 33 ,
+421 944 165 467
juditamajerovanadaciapontissk

Saška je súčasťou tímu Srdca pre deti od roku 2012. Má na starosti komunikáciu s rodinami, prípravu zmlúv a zabezpečenie pomoci. Okrem toho spracúva príbehy podporených detí na web www.srdcepredeti.sk a komunikuje s darcami i fanúšikmi na Facebooku

Alexandra Kopáčová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8127,
+421 948 479 350
alexandrakopacovanadaciapontissk

Marek sa venuje najmä online marketingu a podpore pre projekty Dobrakrajina.sk a Srdcepredeti.sk. Okrem toho pomáha pri výjazdoch do terénu, kde svojím fotoaparátom dokumentuje naše aktivity.

Marek Chalány

programový koordinátor
+421 911 636 386
marekchalanynadaciapontissk

Veronika pracuje v tíme Srdce pre deti. Má na starosti spracovanie žiadostí a potrebných dokladov od rodín. Je v prvom kontakte so žiadateľmi o pomoc a pomáha aj s komunikáciou na sociálnych sieťach. Okrem toho organizačne zabezpečuje slávnostný galavečer Via Bona Slovakia a spravuje Dobrý obchod na Dobrej krajine.

Veronika Kočišová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8133,
+421948126281
veronikakocisovanadaciapontissk

Sandra pomáha rozvíjať program Dobrá Krajina a iniciatívu individuálneho darcovstva. Momentálne je však na materskej dovolenke.

Sandra Štasselová

programová koordinátorka

Monika vedie program Hlavy pomáhajú, ktorý zapája ľudí z firiem do riešenia spoločenských problémov formou pro bono služieb pre neziskové organizácie. Koordinuje spoločný pilotný program v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka, podpornou sieťou pre sociálnych inovátorov.

Monika Brošková

programová manažérka
+421 2 5710 8126,
+421 917 889 790
monikabroskovanadaciapontissk

Marek sa podieľa na organizovaní najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, organizuje jarnú a jesennú zbierku šatstva spolu s pracovnou skupinou Engage a koordinuje projekty individuálneho firemného dobrovoľníctva.

Marek Richter

programový koordinátor
02 5710 8119,
0918 595 999
marekrichternadaciapontissk

Barbora vedie program Advokáti Pro Bono, ktorý rozvíja spoluprácu medzi advokátmi – členmi programu a neziskovými organizáciami, ktoré potrebujú odbornú právnu pomoc, ale nemôžu si ju dovoliť. Vďaka expertíze zapojených advokátskych subjektov využívame rôzne spôsoby ako posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhájiť verejný záujem a práva ľudí v núdzi.

 

Barbora Pálešová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 918 595 909
barborapalesovanadaciapontissk

Spolupodieľa sa na koordinovaní nadačných fondov Strabag, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom a Kia Motors Slovakia. Komunikuje so žiadateľmi a pripravuje podklady.

Dominika Horňáková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8119,
+ 421 917 260 899
dominikahornakovanadaciapontissk

Martina u nás pracuje od decembra 2015. Pomáha pri realizácii pro bono dobrovoľníckeho programu Hlavy pomáhaju a pri prepájaní sociálnych inovátorov v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka.

Martina Kolesárová

programová koordinátorka
+421 57 108 119 ,
+421 907 516 852
martinakolesarovanadaciapontissk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy Techsoup a Vecné dary.

Maroš Silný

programový manažér
+421 948 016 123
marossilnynadaciapontissk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky