Naši ľudia

Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka
+421 2 5710 8125
lenkasurotchaknadaciapontissk

Pavel strategicky riadi programy zamerané pre posilnenie mimovládnych organizácií, firemnej filantropie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

Pavel Hrica

programový riaditeľ
+421 2 5710 8124,
+421917 429 983
pavelhricanadaciapontissk

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. V rámci piliera spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 

Michal Kišša

programový riaditeľ
+421 2 5710 8126,
+421 917 42 99 85
michalkissanadaciapontissk

Anka vedie pilier individuálnej filantropie, ktorý má na starosti Dobrú krajinu a Srdce pre deti.

Anka Podlesná

programová riaditeľka
+421 903 902 439
annapodlesnanadaciapontissk

Táňa sa venuje programu podpory občianskej spoločnosti  a jej prepájania so súkromným a verejným/štátnym sektorom na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva, predovšetkým v Kosove, Bielorusku a Gruzínsku. Od decembra 2016 vedie program demokratizácie a rozvojovej spolupráce.

Tatiana Žilková

programová riaditeľka
+421 5710 8113,
+421 915 847 691
tatianazilkovanadaciapontissk

Gabika finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Gabika Zúbriková

finančná riaditeľka
+421 2 5710 8116,
+421 917 429 982
gabikazubrikovanadaciapontissk

Monika má na starosti HR a vzdelávanie, Open Book Management a vedie PR tím. Okrem toho sa stará o internú komunikaciu, podujatia, interné procesy a pravidlá.

 

Monika Smolová

operačná riaditeľka
+421 2 5710 8121,
+421 948 333 026
monikasmolovanadaciapontissk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Daniela Snyder

office manažérka
+421 2 5710 8111
danielasnydernadaciapontissk

Slávka zodpovedá za finančné reporty projektov financovaných prevažne Európskou komisiou a za súlad našich finančných procesov s predpismi donorov.

Slavomíra Hvizdošová

finančná manažérka
+421 2 5710 8116
slavomirahvizdosovanadaciapontissk

Martina je neodmysliteľnou súčasťou finančného oddelenia v Nadácii Pontis. Má na starosti účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.

Martina Petrová

účtovníčka
+421 2 5710 8116
martinapetrovanadaciapontissk

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting pre projekty oddelenia demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Adriana Petrová

finančná manažérka
+421 5710 8116,
+421 911 111 837
adrianapetrovanadaciapontissk

Lucia má na starosti vedenie podvojného účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej uzávierke účtovníctva, evidenciu došlých faktúr, vystavovanie odoslaných faktúr, bankové úhrady a podobné administratívne práce. 

Lucia Ružičková

finančná koordinátorka
+421 2 5710 8116,
+421 948 333 027
luciaruzickovanadaciapontissk

Simona v Nadácii Pontis pracuje od septembra 2011. Zodpovedala za organizáciu medzinárodnej konferencie Rozvoj a demokracia. Od jesene 2015 koordinuje PR stratégiu nadácie. Má na starosti aj manažovanie komunikácie s externým prostredím a budovanie vzťahov s novinármi pre zahraničné témy. Administruje web a Facebook nadácie.

Simona Gembická

PR manažérka
+421 5710 8113,
+421 903 619 549
simonagembickanadaciapontissk

Zuzka zastrešuje PR pre piliere firemnej filantropie, individuálnej filantropie a zodpovedného podnikania.

Zuzana Schaleková

PR koordinátorka
+421 2 5710 8121,
+421 918 885 011
zuzanaschalekovanadaciapontissk

Rado je členom PR tímu. Pripravuje mediálne monitoringy, spravuje web Nadácie a spracúva rešerše, databázy a ďalšie úlohy. Zároveň študuje marketing na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Radoslav Kmec

PR asistent
+421 2 5710 8121
radoslavkmecnadaciapontissk

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov. 

Zuzana Pakanová

finančná asistentka
zuzanapakanovanadaciapontissk

Táňa je členkou tímu zodpovedného podnikania. Organizuje CEE CSR Summit a Naše Mesto, ako aj vzdelávacie semináre o CR pre firmy. Je tiež zodpovedná za organizáciu kurzu „Zodpovedné podnikanie v praxi“ na Ekonomickej univerzite v BA a Technickej univerzite v KE. Zastupuje Slovensko v projekte v Hi4CSR cez Erasmus+ a pomáha rozbiehať Chartu diverzity na Slovensku. 

Tatiana Čaplová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 948 333 028
tatianacaplovanadaciapontissk

Radka je členkou tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Organizuje hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia a podieľa sa na organizovaní podujatí o zodpovednom podnikaní. Administruje činnosť združenia Business Leaders Forum. 

Radka Jurčáková

programová manažérka
+421 2 5710 8126,
+421 902 098 483
radkajurcakovanadaciapontissk

Marek sa podieľa na organizovaní najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, organizuje jarnú a jesennú zbierku šatstva spolu s pracovnou skupinou Engage a koordinuje projekty individuálneho firemného dobrovoľníctva.

Marek Richter

programový manažér
02 5710 8119,
0918 595 999
marekrichternadaciapontissk

Barbora má na starosti Pro Bono aktivity Nadácie Pontis, vrátane organizácie Pro Bono Maratónu a Pro Bono Tréningov. Koordinuje tiež program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

 

Barbora Pálešová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 918 595 909
barborapalesovanadaciapontissk

Martina u nás pracuje od decembra 2015. Má na starosti rozvoj vzťahov s firmami a nastavovanie fundraisingových procesov a stratégií.

Martina Kolesárová

manažérka pre rozvoj vzťahov s firmami
+421 57 108 119 ,
+421 907 516 852
martinakolesarovanadaciapontissk

Ivana sa po materskej dovolenke opäť zapojila do tímu, ktorý pomáha rozvíjať zodpovedné podnikanie na Slovensku. Zodpovedá za prípravu BLF Newslettera, ako aj za celkovú komunikáciu CR oddelenia (weby zodpovednepodnikanie.sk a blf.sk, sociálne médiá, odborné výstupy). Spolupracuje na príprave podujatí oddelenia.

Ivana Kullová

programová manažérka
+421 2 5710 8126,
+421 948 341 741
ivanakullovanadaciapontissk

Jakub začal pre Nadáciu Pontis pracovať ako finančný asistent. Od januára 2010 sa venuje projektom v Keni, ktoré rozvíjajú počítačové a pracovné zručnosti stredoškolákov v Sote ICT kluboch a podporujú rozbeh mladých podnikateľov v Sote Hube. Tiež sa venuje sociálnym inováciám v spolupráci s Ashoka a podpore spoločensky prospešného podnikania na Slovensku.

Jakub Šimek

programový manažér
+421 2 5710 8134
jakubsimeknadaciapontissk

Ivana začala pre nadáciu pracovať v septembri 2014 po tom, ako pol roka pôsobila ako dobrovoľníčka v kenskom projekte soteICT. V súčasnosti sa ako koordinátorka tohto projektu venuje posilňovaniu slovensko-kenskej spolupráce a cvičným firmám na stredných školách v Keni. Od jesene 2015 sa venuje aj projektom rozvojového vzdelávania. 

Ivana Uličná

programová manažérka
+421 2 5710 8134,
+421 908 154 061
ivanaulicnanadaciapontissk

Ondrej koordinuje Nadačný fond Slovenských elektrární a Darcovský program spoločnosti Philip Morris, ktoré sa okrem iných tém venujú aj problematike pomoci ľuďom bez domova. V rámci  administrácie Fondu pre transparentné Slovensko sa venuje aj téme boja proti korupcii a transparentnosti využívania verejných zdrojov.

Ondrej Gallo

programový manažér
+421 2 5710 8124,
+421 915 755 749
ondrejgallonadaciapontissk

Veronika má na starosti prípravu podujatia Fórum o firemnej filantropii. Spravuje nadačné fondy Lenovo, Honeywell, PWC a pomáha aj pri aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a nadačného fondu Accenture.

Veronika Gilanová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8122,
+421 918 885 001
veronikagilanovanadaciapontissk

Juraj má na starosti Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis, ktorý sa dlhodobo zameriava na podporu Nepočujúcich.

Juraj Récky

programový manažér
+421 2 5710 8122,
+421 911 463 610
jurajreckynadaciapontissk

Norbert manažuje nadačné fondy a koordinuje grantové programy, pomocou ktorých podporujeme mimovládne neziskové organizácie na Slovensku v ich činnosti a inštitucionálnom rozvoji. Okrem toho zodpovedá aj za poradenstvo firmám v oblasti merania efektivity komunitného investovania pomocou metodiky Štandard komunitné investovanie (London Benchmarking Model). Podieľa sa na príprave každoročnej správy o udržateľnosti neziskového sektora na Slovensku (CSO Sustainability Index).

Norbert Maur

programový manažér
+ 421 2 5710 8123,
+421 918 778 780
norbertmaurnadaciapontissk

Radana je členkou tímu firemnej filantropie od marca 2016. Spolupodieľa sa na rozvíjani a koordinovaní nadačných fondov, komunikuje so žiadateľmi, pripravuje podklady pre hodnotenie a zabezpečuje rozdelenie grantových prostriedkov.  Zaujíma ju téma transparentnosti, protikorupčné nástroje a tvorba verejných politík. 

 

Radana Deščíková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8123 ,
+ 421 918 580 097
radanadescikovanadaciapontissk

Dominika koordinuje nadačné fondy dm drogerie markt, Nadačný fond AXA, Nadačný fond Strabag a Nadačný fond Slovak Telekom. Zároveň sa podieľa na organizácii podujatia Fórum o firemnej filantropii.

Dominika Horňáková

programová koordinátorka
+421 2 5710 8119,
+ 421 917 260 899
dominikahornakovanadaciapontissk

Naty má na starosti komunikáciu s podporenými organizáciami, kontrolu záverečných správ, telefonický monitoring a rôzne ad hoc úlohy.

Natália Petrová

programová asistentka
nataliapetrovanadaciapontissk

Katka je v tíme od roku 2012. Vedie program Srdce pre deti.

Katarína Turčanová

programová manažérka
+421 2 5710 81 33,
+421 948 232 847
katarinaturcanovanadaciapontissk

Judit je súčasťou tímu Srdca pre deti a Dobrej krajiny. Má na starosti finančné záležitosti, grantové výzvy, reportovanie darov, prípravu zmlúv. Komunikuje s neziskovými organizáciami aj rodinami a spracúva príbehy podporených detí na web www.srdceperedti.sk.

Judita Majerová

programová koordinátorka
+421 2 5710 81 33 ,
+421 944 165 467
juditamajerovanadaciapontissk

Marek sa venuje najmä online marketingu a podpore pre projekty Dobrakrajina.sk a Srdcepredeti.sk. Okrem toho pomáha pri výjazdoch do terénu, kde svojím fotoaparátom dokumentuje naše aktivity.

Marek Chalány

programový koordinátor
+421 911 636 386
marekchalanynadaciapontissk

Saška je súčasťou tímu Srdca pre deti od roku 2012. Má na starosti komunikáciu s rodinami, prípravu zmlúv a zabezpečenie pomoci. Okrem toho spracúva príbehy podporených detí na web www.srdcepredeti.sk a komunikuje s darcami i fanúšikmi na Facebooku

Alexandra Kopáčová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8127,
+421 948 479 350
alexandrakopacovanadaciapontissk

Veronika pracuje v tíme Srdce pre deti. Má na starosti spracovanie žiadostí a potrebných dokladov od rodín. Je v prvom kontakte so žiadateľmi o pomoc a pomáha aj s komunikáciou na sociálnych sieťach. Okrem toho organizačne zabezpečuje slávnostný galavečer Via Bona Slovakia a spravuje Dobrý obchod na Dobrej krajine.

Veronika Kočišová

programová koordinátorka
+421 2 5710 8133,
+421948126281
veronikakocisovanadaciapontissk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy Techsoup a Vecné dary.

Maroš Silný

programový manažér
+421 948 016 123
marossilnynadaciapontissk

Karin je členkou tímu zodpovedného podnikania. Venuje sa podpore šírenia povedomia o CSR a pomáha pri organizácii pilierových projektov, externej komunikácii a tvorbe internej dokumentácie. Karin je zároveň študentkou Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Karin Boboková

Programová koordinátorka
+421 2 5710 8126,
+421 917 260 904
karinbobokovanadaciapontissk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky