31. 05. 2018 Nadácia Pontis

Firmy menia stratégiu zamestnávania

Diskriminácia žien či menšín na pracovisku stojí firmy peniaze. Slovenské spoločnosti si to začínajú uvedomovať a postupne menia stratégiu.

Bratislava – Rastúce množstvo prieskumov a štúdií prichádza s výsledkom, že spokojní zamestnanci majú pozitívny vplyv na chod samotnej spoločnosti. Sú produktívnejší a lojálnejší, čo následne prispieva aj k zvyšovaniu ekonomickej úspešnosti firmy.
K priaznivému prostrediu patrí čoraz viac aj podpora rôznorodosti na pracovisku. Väčšina zamestnávateľov sa prirodzene vymedzuje voči diskriminácii a netolerancii, v praxi však pomerne málo z nich zaujíma aj proaktívny postoj k tejto téme. Business Leaders Forum preto s podporou Európskej komisie odštartovala iniciatívu Charta diverzity, ktorej signatármi sa za prvý rok stalo 41 firiem na Slovensku s pokrokovou politikou uplatňovania inklúzie v každodennom chode spoločnosti.
Diverzita prináša zisk Štúdia britského thinktanku Social Market Foundation uvádza, že spokojní zamestnanci na pracovisku sú o 20 percent produktívnejší ako ich nespokojní kolegovia, u predajcov dokonca spokojnosť zvyšuje obrat o 37 percent. Podľa prieskumu Eurobarometer, zameraného na otázky diskriminácie na Slovensku, si však takmer polovica ľudí myslí, že úsilie bojovať proti nerovnému zaobchádzaniu na Slovensku nie je účinné alebo je neexistujúce. Zároveň väčšina vyslovila názor, že by sa mali zaviesť nové opatrenia na zvýšenie úrovne ochrany najčastejšie diskriminovaných skupín, ktorými sú ľudia starší ako 55 rokov, zdravotne postihnutí, či osoby s odlišným etnickým pôvodom alebo sexuálnou orientáciou.
Firmy, ktoré majú efektívny manažment diverzity, majú pritom lepšie výsledky ako ostatné spoločnosti. Podľa The European Business Test Panel, skúmajúceho tritisíc firiem v celej Európskej únii, až 83 percent podnikov potvrdilo, že diverzita ma pozitívny dosah na ich biznis. „Zamestnanci a zamestnankyne, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, majú až o 73 percent vyššiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov, než tí, ktorí aj na pracovisku môžu byť,out‘,“ upozornila Ivana Vagaská, senior programová manažérka Nadácie Pontis.
Prínosy podpory diverzity potvrdzujú aj viaceré štúdie. Napríklad prieskum spoločnosti McKinsey ukázal, že diverzita v pracovnom tíme prináša firmám o 15 percent vyšší zisk oproti priemeru v danom sektore. Podobný výsledok ukázala aj štúdia organizácie Catalyst – podniky, ktoré majú štatisticky viac žien vo vedení, v dlhodobom horizonte predbehnú svojich konkurentov. Pozitívne príklady aj u nás Na tieto údaje reagujú postupne aj firmy na Slovensku. V panelovej diskusii organizovanej Business Leaders Forum pri príležitosti Dňa Diverzity expertky na ľudské zdroje z rôznych odvetví uviedli niekoľko príkladov, ako sa ich spoločnosti proaktívne angažujú proti diskriminácii.
Lucia Skraková, HR manažérka spoločnosti Accenture, upozornila, že vytváranie inkluzívneho pracovného prostredia si môže vyžadovať aj ísť nad rámec národných zákonov, ktoré v mnohých oblastiach chýbajú. „Máme zamestnancov, ktorí nie kvôli firme, ale kvôli legislatíve nemajú prístup k rovnakej podpore. Preto pre nás bolo iba prirodzené vytvoriť týmto ľuďom rovnaké podmienky,“ uviedla v súvislosti s politikou umožňovať zamestnancom čerpať rodinné benefity bez ohľadu na ich orientáciu či identitu.
Markéta Hritz zo spoločnosti Východoslovenská energetika Holding poukázala aj na vekovú diskrimináciu, ktorá sa často objavuje už pri nábore nových zamestnancov. „Nedávno sa nám stalo pri obsadzovaní pozície manažéra IT, že sa agentúra spýtala, či nám môžu poslať aj kandidáta staršieho ako 50 rokov. Zarazilo nás, že sú firmy, ktoré toto riešia,“ zhodnotila Hritz.
Proaktívna podpora rozmanitosti na pracovisku si však vyžaduje okrem zakotvenia do základných interných dokumentov firmy aj každodennú prax a odbúravanie spoločenských stereotypov. „Vnímame to napríklad na často nižšom sebavedomí zamestnankýň pri vyjednávaní vyššieho platu. Už na pohovoroch si uchádzačky o rovnakú pozíciu mnohokrát predstavujú a pýtajú nižšiu sumu ako muži,“ povedala Marcela Krajčová, vedúca HR z Philip Morris Slovakia.

***

Stalo sa nám pri obsadzovaní pozície manažéra IT, že sa agentúra spýtala, či nám môžu poslať aj kandidáta staršieho ako 50 rokov. Markéta Hritz, Východoslovenská energetika

ČO JE CHARTA DIVERZITY Dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou spolu s Európskou platformou pre Charty diverzity, ktorá v štátoch EÚ podporuje šírenie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity. Podmienky vstupu: signatárom sa môže stať právnická osoba, ktorá vyplní prihlasovací formulár charty, v ktorom opíše aktivity spoločnosti podporujúce princípy diverzity a inkluzívneho prístupu členstvo je otvorené všetkým firmám, ktoré sú si plne vedomé dôležitosti rovnakého zaobchádzania a diverzity na pracovisku, súhlasia s obsahom Charty diverzity Slovensko členstvo schvaľuje poradný výbor charty, podpis Charty diverzity Slovensko sa uskutočňuje trikrát ročne vo vopred stanovených termínoch členstvo je dobrovoľné a bezplatné

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram