02. 08. 2018 Transparentnosť

Vyhodnotenie nových projektov

Stanovisko Slovensko.Digital k 4 novým IT projektom.

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR (20m EUR vývoj)

Predkladaný projekt je cleý orientovaný výlučne na implementáciu určitých informačných systémov a nerieši systematicky žiadnu oblast činnosti verejnej správy. Schválené stratefické dokumenty o digitalizácii agiend vyžadujú, aby pre centrálne komponenty bola vopred pripravená analýza prístupu v celej verejnej správne, vrátane posúdenia prínosov a nákladov, čo pre tento projekt nebolo vykonané. Sú veľké pochybnosti aj o samotných prínosoch projektu, keďže chýbajú zjavné alternatívy a prínosy sú viazané na iné ešte nezrealizované projekty.

Stanovisko SLovensko.Digital: Vo viacerých oblastiach vidíme v tomto projekte zásadné problémy. Pred ich vyriešením by projekt nemal byť schvaľovaný.

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (16m EUR vývoj + 11m EUR prevádzka)

Na úrovni reform verejnej správy deklaruje projekt viaceré zaujímavé ciele, najmä zavedenie komplexného riadenia životných situácií a plošné monitorovanie procesov verejnej správy. Štúdia uskutočniteľnosti je vypracovaná, bolo ju možné pripomienkovať, sú v nej uvádzané konkrétne údaje a zámery. Vo viacerých oblastiach však vidíme podstatné nedostatky, najmä návrh a vyhodnotenie alternatív, použitie už existujúcich komponentov, kalkulácii efektívnosti. Za najvážnejší problém pokladáme absenciu analýzy plošnej realizácie cieľov projektu vo verejnej správe a analýzu odôvodnenia budovania nových centrálnych blokov vyžadovanú strategickými dokumentami NKIVS.

Stanovisko Slovensko.Digital: Plnohodnotné zapojenie MV SR do programu zdieľania údajov (1x a dosť, OpenData, My Data, centrálna platforma zdieľania údajov) je urýchlene potrebné. Vzhľadom na nedoriešené témy v štúdii uskutočniteľnosti preto pokladáme za správne časť projektu týkajúcu sa zdieľania údajov čo najrýchlejšie realizovať a ostatné časti štúdie dopracovať, najmä analyzovaním a navrhnutím systematického prístupu pre celú verejnú správu.

Centrálne komponenty konania vo verejnej správe (37m EUR vývoj + 29m EUR prevádzka)

Predkladaná štúdia je celá orientovaná výlučne na implementáciu určitých informačných systémov financovaných z OPII a nerieši systematicky žiadnu oblasť činnosti verejnej správy. Projektové ciele nevyžadujú, aby sa vytvorené centrálne komponenty kdekoľvek použili a neodpovedá na zásadnú otázku t.j. za akých okolností a kedy majú orgány verejnej moci tieto komponenty využívať, aby to bolo výhodné. V takejto podobe by projekt nemal v žiadnom získať financovanie z eurofondov v súčasnom programovom období.

Stanovisko Slovensko.Digital: Vo viacerých oblastiach vidíme v tomto projekte zásadné problémy. Pred ich vyriešením by projekt nemal byť projekt schvaľovaný.

Riadenie incidentov kybernetickej bezpečnosti (57m EUR vývoj + 37m EUR prevádzka)

V súčasnosti je vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti. Avšak na rozdiel od ostatných pripravovaných projektov v OPII nie sú analyzované súčasné a potrebné služby a ich kapacity, projekt nie je naviazaný na optimalizáciu procesov (napr. vyhnutie sa duplicitám služieb jednotiek CSIRT), pre oblasť kybernetickej bezpečnosti ani nie je schválený strategický dokument, slabo sú analyzované alternatívy, najmä možnosti spoločného výkonu funkcií jednotiek CSIRT, porovnanie s komerčnou sférou, zahraničím, vyčíslenie prínosov a nákladov pre jednotlivé stupne vyspelosti. Kalkulácia prínosov je založená na nereálnych odhadoch, pri použití zmysluplnejších parametrov vychádza projekt ako stratový. Pripomienky, ktoré sme k projektu dávali (aj s výhradami tu uvedenými), boli iba “vysvetlené” a neviedli k zlepšeniu kvality štúdie.

Stanovisko Slovensko.Digital: Štúdia uskutočniteľnosti má zásadné nedostatky a zďaleka nedosahuje úroveň kvality vyžadovanú v iných projektoch. Masívna investícia, ktorá je v projekte navrhovaná, nie je odôvodnená. Štúdiu je nevyhnutné prepracovať a plánované náklady znížiť na úroveň zodpovedajúcu reálnym potrebám.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram