Action Oriented Forum: Od potrieb firiem k riešeniam zamestnanosti marginalizovaných Rómov

Na Slovensku dlhodobo eskaluje problém ekonomického a sociálneho začlenenia dlhodobo nezamestnaných a marginalizovaných skupín. Túto hypotézu potvrdilo i 174 rozhovorov s kľúčovými inovátormi získanými v procese prípravy Mapy sociálnych inovátorov, ktorí tému označili za jednu z najväčších výziev, ktorým treba venovať pozornosť. Na jednej strane stojí rastúca skupina nezamestnaných, firmy zároveň trápi nedostatok kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie.

Navzdory zlému súčasnému celkovému stavu v uvedenej oblasti, na Slovensku existuje viacero iniciatív, ktoré prinášajú inovatívne a fungujúce riešenia. Ich dopad je však lokálny alebo limitovaný na malú vzorku obyvateľstva. Pokiaľ chceme, aby sa zmeny mohli prejaviť na väčšej škále, potrebujeme diskutovať nielen o pozitívnych príkladoch, ale tiež bariérach, potrebách a spôsoboch akými vieme už teraz riešiť nezamestnanosť sociálne vylúčených spoločenstiev. Tento problém sa už dávno netýka výlučne štátneho a neziskového sektoru – účasť firiem v dialógu na túto tému je čoraz nevyhnutnejšia pre budúcnosť podnikateľského prostredia na Slovensku.

Príďte sa inšpirovať, pýtať sa, otvorene reagovať na návrhy odborníkov, ktoré môžu Vášmu biznisu priniesť nové spôsoby na získavanie kvalifikovaných zamestnancov.

09:00 – 09:30     Registrácia a ranná káva

09:30 – 09:35     Otvorenie

09:35 – 10:00     Integrom: integrácia Rómov vďaka spojeniu verejného a podnikateľského sektora

 •                          László Juhász, Boston Consulting Group

10:00 – 10:15     Čo už vieme a čo nás čaká: historický prierez otázkou integrácie Rómov na Slovensku

 •                          Alexander Mušinka, Prešovská Univerzita

10:15 – 11:15     Panelová diskusia zástupcov firiem                                          

 •                           Jaroslav Grygar, Whirlpool
 •                           Ján Bača, US Steel
 •                           Ondrej Lunter, Alfa Bio
 •                           Jozef Patkaň, Obnova Bardejov

11:15 – 11:25      Prestávka

11:25 – 11:45      Ako môžu firmy prispieť k úspechu nových riešení politiky trhu práce?

 •                           Anton Marcinčin, Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

11:45 – 12:05      Druhá strana mince: z pohľadu komunitného centra a uchádzača o zamestnanie

 •                           Miroslava Hapalová, odborníčka na oblasť sociálneho začleňovania

12:05 – 12:45      Obed

12:45 – 13:05      Spájanie sektorov: spolupráca neziskovej organizácie, strednej odbornej školy a firmy

 •                           Imrich Holečko, o.z. Ľudia a perspektíva
 •                           Ladislav Maturkanič, SSŠ SEZ Krompachy

13:05 – 13:25      Skúsenosť bývalého majiteľa personálnej agentúry a súčasného generálneho štátneho radcu

 •                           Stanislav Vospálek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity

13:25 – 15:00      Diskusia a zhrnutie

Michal Smetanka, facilitátor a expert na problematiku

Od r. 2002 sa venuje plánovaniu rozvoja komunít, území, samospráv a regiónov. Pracoval pre viaceré mimovládne organizácie a spolupracoval s mnohými samosprávami, vzdelávacími, kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami či podnikateľskými subjektmi (vrátane štátnych inštitúcií, s výhradnou politickou neangažovanosťou). V r. 2006 sa stal členom organizácie sociálnych inovátorov Ashoka, je členom správnej rady OZ Spiš – pre obnovu a rozvoj regiónu, Viola n.o a OZ Človek v ohrození (po splynutí s Člověk v tísni Slovensko).

V posledných rokoch sa venoval sociálnej a ekonomickej inklúzii Rómov prešovského samosprávneho kraja, bol členom riadiacej expertnej skupiny pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského a tiež Prešovského samosprávneho kraja a vystupoval ako hlavný facilitátor v projektoch inovatívneho Komunitného plánu sociálnych služieb a tiež prípravy stratégie rozvoja školstva, kultúry a športu v Meste Prešov. V súčasnosti je naďalej aktívny najmä v oblasti strategického plánovania, mediácie, facilitácie a rozvíjania koncepcie subjektov sociálnej ekonomiky, ako aj sociálnych inovácií v oblasti rozvoja komunít. Bez politickej príslušnosti a angažovanosti.  

László Juhász, The Boston Consulting Group

László Juhász je výkonným riaditeľom pobočky The Boston Consulting Group v Budapešti a vedie aktivity firmy v celej juhovýchodnej Európe. Už 17 rokov pôsobí v oblasti manažérskeho poradenstva so zameraním na bankovníctvo v tomto regióne. László má magisterský titul v odbore ekonómia z Vysokej školy ekonómie v Budapešti a vyštudoval tiež právo na JATE univerzite v Szegede v Maďarsku.

Program Integrom pomáhal vo svojej pilotnej fáze 100 mladým vzdelaným Rómom zamestnať sa v podnikateľskom sektore. V prvom kroku získaval Rómov s dobrým vzdelaním a poskytoval im školenia na úspešné zvládnutie pracovného pohovoru a prijímacieho procesu do zamestnania. Následne s účastníkmi programu individuálne pracoval pri oslovovaní zamestnávateľov a hľadaní vhodných pracovných miest. Dosiaľ sa podarilo umiestniť na pracovný trh spolu 16 účastníkov. Integrom je jedinečná skupina pozostávajúca z firiem – potenciálnych zamestnávateľov, občianskych organizácií a expertných dobrovoľníkov (napr. tréneri, poskytovatelia služieb). Hlavnou úlohou BCG je koordinovať podporu a ochotu týchto stakeholderov. Idea tohto modelu bola nedávno ocenená Harvardskou univerzitou, Svetovým ekonomickým fórom a Sozial Marie.  

Alexander Mušinka, Prešovská Univerzita

Vyštudoval etnológiu a históriu na FFUK v Prahe. Pracuje ako vedecký pracovník na Ústave rómskych štúdií Prešovskej univerzity, na ktorej aj prednáša. Dlhodobo sa venuje problematike Rómov a Rusínov-Ukrajincov prioritne na Slovensku z historického a kultúrne antropologického hľadiska. Pôsobil ako poradca na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR a Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Je (spolu)autorom niekoľkých publikácii, zborníkov a vedeckých prác (Rómska marginalita, Drogy v rómskych komunitách Prešovského kraja, Atlas rómskych komunít na Slovensku 2013 a iné). Participoval na mnohých výskumných, mimovládnych a rozvojových projektoch.  

 

Anton Marcinčin, Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov

Po absolvovaní FEL ČVUT a postgraduálneho štúdia v Prahe na CERGE-EI, a stážach v Amsterdame a Londýne obhájil doktorát v ekonómii (1999). Publikoval desiatky odborných článkov, prednášal na niekoľkých vysokých školách a zúčastňoval sa na mnohých medzinárodných výskumných projektoch. Pracoval ako ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a Slovinsko (2000-2008) pri reštrukturalizácii podnikov a bánk, reforme správy verejných financií a vypracovaní správ o životnej úrovni a trhu práce. Bol ekonomickým podpredsedom KDH a poslancom NR SR (2010-2012). Od roku 2007 píše pravidelné stĺpčeky do Hospodárskych novín a od roku 2015 aj do Pravdy. Bol poradcom podpredsedu vlády a ministra vnútra pre rómske záležitosti (2012-2015). Na súčasnom poste koordinuje práce týkajúce sa podpory najmenej rozvinutých okresov, vedie pracovné skupiny pre zlepšenie podnikateľského prostredia, zúčastňoval sa na koncepčnej príprave projektov rozširovania kapacít materských škôl a základných škôl a projektu zdravotných osvetárov. 

Miroslava Hapalová, odborníčka na oblasť sociálneho začleňovania

Miroslava Hapalová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe viacerých koncepčných materiálov v oblasti inklúzie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania. 

 

 

Imrich Holečko, o.z. Ľudia a perspektíva

Imrich Holečko je štatutárnym zástupcom komunitného centra sociálnych služieb, ktorého klientmi sú hlavne Rómovia v hmotnej núdzi. Centrum ponúka poradenstvo v sociálnej a zdravotnej oblasti a pomáha pri hľadaní zamestnania. Bol prednostom Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi, zástupca primátora v Krompachoch, vedúci detašovaného pracoviska ÚPSVaR v Gelnici, koordinátor komunitných rozvojových programov pre projekty UNDP financovaných z rozvojového programu OSN. 

 

Ladislav Maturkanič, SSŠ SEZ Krompachy

Pracuje ako riaditeľ Súkromnej spojenej školy SEZ Krompachy. Dlhodobo pôsobí v regionálnom školstve, podieľal sa na príprave aj realizácií mnohých projektov v oblasti vzdelávania marginalizovaných skupín obyvateľov v regióne Spiša.

 

 

 

Stanislav Vospálek, Úrad splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity

Do roku 2001 pracoval ako referent riadenia výroby vo firme Volkswagen. Od roku 2001 je majiteľom a riaditeľom niekoľkých úspešných spoločností, predovšetkým v oblasti personálneho leasingu a zamestnávania v automobilovom priemysle. Zamestnáva do 1000 pracovníkov a je majiteľom niekoľkých chránených dielní, kde zamestnáva zdravotne postihnutých občanov. Vo verejnom živote je poslancom Košického samosprávneho kraja, vedúcim regionálnych kancelárií úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a je aktívnym členom dvoch občianskych združení: o.z. Spišský Spolok a o.z. Spolu Slovensko.

Mestský úrad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

                                

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky