Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

Rozvojové ekosystémy vo V4: Príležitosti na spoluprácu mimovládnych organizácií a firiem po 2015

Tohtoročná Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia sa okrem zaujímavých spíkrov predstaví aj novými formátmi. Po diskusných paneloch, ktoré sa budú venovať užsej kooperácii krajín V4 v oblasti rozvojovej spolupráce a udržateľným rozvojovým cieľom, čakajú návštevníkov konferencie aj krátke inšpiratívne príklady zodpovedného podnikania firiem v rozvojových krajinách. 

Keďže firmy na Slovensku sa v rozvojovej spolupráci zatiaľ príliš neangažujú, zahraniční experti prinesú zaujímavé príbehy, ako to môže fungovať v praxi. Medzi nimi nebude chýbať ani odborníčka na CSR Melissa Whelams, ktorá sa špecializuje na rozvoj miestnych komunít a zapájanie zainteresovaných strán v ťažobnom priemysle, najmä v rozvojových krajinách. Vo viac ako 20 krajinách sveta pomáhala uplatňovať rôzne medzinárodné normy týkajúce sa firemnej udržateľnosti, zásad pre bezpečnosť, ľudských práv a rozvoja politiky CSR.

Súčasťou konferencie bude aj sedem okrúhlych stolov na zaujímavé témy. Každý z nich bude mať dvoch až troch spíkrov, ktorí sú v danej oblasti odborníkmi a účastníci konferencie s nimi budú môcť osobne diskutovať.

Čítajte viac: Medzinárodná konferencia Demokracia a rozvoj

Termín konania Čas konania Miesto konania
15. október 2014 09:00 hod. Austria Trend Hotel, Vysoká 2A, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia prináša ďalšie možnosti, ako zintenzívniť spoluprácu medzi vyšehradskými krajinami v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Jej účastnáci budú hľadať inovatívne spôsoby na spoločnú realizáciu projektov a venovať sa dôležitosti z tranzičnej skúsenosti pre partnerské krajiny a budovaniu plnohodnotnej demokracie. Konferencia vytvára unikátny priestor pre vzájomnú výmenu skúseností, chce podporiť  odborný dialóg a posilniť spoločné aktivity aktérov krajín V4.

9:00 – 9:05         Privítanie

 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis 

9:05 – 9:15         Otvorenie

 • Peter Burian štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

9:15 – 10:30     Plenárne zasadnutie: Posilnená spolupráca krajín V4: koordinácia v rozvoji

Snaha o väčšiu efektivitu a koordinovanú činnosť tak, ako je definované v Parížskej deklarácii o účinnosti pomoci je stále aktuálna. Krajiny V4 sú prítomné v mnohých rozvojových krajinách a zohrávajú strategickú úlohu v rozvojovej spolupráci. Viac ako 20 rokov zdieľajú podobné skúsenosti a podobné problémy, ktoré predurčujú partnerov z V4 na vzájomné rozvojové stratégie a aktivity. Ako uchopiť túto príležitosť a využiť obrovský potenciál pre spoločné aktivity? Ako zmobilizovať sily, aby EU intenzívnejšie začlenila tranzičné skúsenosti do vonkajšej činnosti EÚ? Môže vzájomná koordinácia V4 posilniť postavenie týchto krajín vo vzťahu k medzinárodnému spoločenstvu, EÚ a prijímajúcim krajinám?

Moderátor:  Karla Wursterová, výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu

Rečníci:

 • Peter Hulényi, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, štátna tajomníčka pre rozvoj spolupráce, poľskú diaspóru a východnú politiku Ministerstva zahraničných vecí Poľskej republiky (TBC)
 • Ádám Zoltán Kovács, zástupca štátneho tajomníka zodpovedný za medzinárodnú spoluprácu Maďarska
 • Martin Tlapa, štátny tajomník ministra zahraničných vecí Českej republiky pre mimoeurópske krajiny a ekonomickú diplomaciu 

10:30 – 11:00         Prestávka

11:00 – 12:15          Plenárne zasadnutie: Udržateľné rozvojové ciele: od kvantity k rovnosti a kvalite

Aj v rozvojovej spolupráci platí, že efektívne zlepšovať možno len to, čo sa meria a dá sa zmerať. V Miléniových rozvojových cieľoch sa kládol dôraz na zlepšenie prístupu k sociálnym a zdravotným službám, ale jeho kvalita nebola riadne definovaná. Podobne sa v súčasnosti do popredia dostáva otázka ekonomickej rovnosti medzi krajinami a v ich vnútri. Popri ukazovateľoch, ktoré meriame ostáva aj otázka zamerania rozvojových cieľov. Je možné stanoviť jednotné ciele pre rozvinuté aj rozvojové krajiny?

Moderátorka:  Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR pri OECD

 Rečníci:  

 • Martin Heather, Európska komisia
 • Ida McDonnell, OECD
 • Jeroen Verheul, Veľvyslanec pre obchod a rozvoj, Holandské kráľovstvo

12:15 – 13:15         Plenárne zasadnutie: Rozvojové inšpirácie pre zodpovedné podnikanie

 Rečníci:   

 • Melissa Whellams, Avanzar Consulting (Kanada)
 • Georg Schoen, Ashoka (Rakúsko)
 • Melina Heinrich, Výbor donorov pre rozvoj podnikania - Donor Committee for Enterprise Development (UK)

13:15 – 14:45         Obed

15:00 – 17:00         Diskusné okrúhle stoly  (vrátane prestávky na kávu)

OKRÚHLY STÔL A: Partneri V4 v rozvojovej spolupráci

Aj napriek rôznorodosti prístupov, je možné nájsť spoločné znaky v poskytovaní rozvojovej spolupráce V4 krajín. Na to, aby sa V4 krajiny priblížili k poskytovaniu efektívnej rozvojovej spolupráce, je potrebné, aby zlepšili svoje existujúce modely ODA a kultúru spolupráce medzi sebou, ako aj s ďalšími donormi a prijímajúcimi krajinami. Ktoré modely rozvojovej spolupráce by mohli byť inšpiráciou pre krajiny V4? Mali by sa krajiny V4 pozrieť na modely iných skúsených donorov, alebo skôr vytvoriť svoje vlastné, ktoré by odrážali ich konkrétne odborné znalosti? Majú krajiny V4 kultúru interakcie, ktorá by prirodzene podporila zosúladenie ODA modelov partnerov V4 v rozvojovej spolupráci?

ModerátorSimon Lightfoot, odborný asistent v európskej politike, Univerzita Leeds

Spíkri:

 • Ondrej Horký, Inštitút pre medzinárodné vzťahy (Česko)
 • Zsuzsana Vegh, Stredoeurópska Univerzita v Budapešti (Maďarsko)
 • Patryk Kugiel, Poľský inštitút pre medzinárodné vzťahy (Poľsko)
 • Anne-Marie Callan, Írska veľvyslankyňa na Slovensku

OKRÚHLY STÔL B: Budúcnosť globálneho vzdelávania: zmeny v paradigme a chápaní tém

Kritická diskusia o globálnom vzdelávaní je veľmi potrebná, pretože sa v poslednom desaťročí rozvinula v rôznorodú tému podporovanú rôznymi zainteresovanými stranami. S rastúcim zapojením vlády, rôznych ministerstiev a miestnych samospráv, sa koncepcia globálneho vzdelávania stala výzvou pre existujúce štátne vzdelávacie programy. Holistický charakter globálneho vzdelávania je veľkou prekážkou pre mechanisticky a objektivisticky koncipované existujúce vzdelávacie systémy v krajinách V4. Hľadajme nové možnosti na reformu štátnych vzdelávacích programoch, ktoré by mohli pripraviť študentov na život vo svete, kde jednotlivé veci od seba závisia a kde je možné vybudovať okolie, v ktorom budú chcieť sami žiť.

Moderátorka: Ivana Raslavská, Nadácia Pontis 

Spíkri: 

 • Helmut Hartmeyer, Rakúska rozvojovú agentúra ADA (Rakúsko)
 • Cezary Kościelniak, Univerzita Adama Mickievicza v Poznani (Poľsko)
 • Tereza Čajková, koordinátorka projektu Za změnou je učitel, Člověk v tísni  
 • Ivar Štaffa, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

OKRÚHLY STÔL C: Koherencia politík pre rozvoj – nové výzvy pre V4 krajiny

Po desaťročiach poskytovania rozvojovej spolupráce medzinárodné spoločenstvo poukazuje na to, že rozvojové ciele nemožno dosiahnuť len tým, že sa zvýši objem financií na rozvoj a zlepší sa efektivita rozvojovej politiky. Existujú aj iné politiky EÚ a iní donori, ktorí významne ovplyvňujú rozvojové krajiny v oblastiach ako je obchod, energetika, životné prostredie a zmeny klímy, poľnohospodárstvo, financie, migrácia. Za základe Lisabonskej zmluvy je koherencia politík v oblasti rozvoja zákonnou povinnosťou EÚ. Je tiež jedným z hlavných cieľov Stratégie OECD pre rozvoj.  Ako krajiny V4 môžu zabezpečiť, aby širšie politiky V4 boli v súlade s cieľom podporiť celosvetový rozvoj?

Moderátorka: Andrea Girmanová, Platforma MVRO

Spíkri: 

 • Ingrid Brocková, veľvyslankyňa, stála predstaviteľka SR pri OECD
 • Jan Bazyl, Executive Director, Grupa Zagranica
 • Katarína Šrámková, Policy Officer, FoRS
 • Réka Balogh, Policy Officer, HAND 

OKRÚHLY STÔL D: Efektívne nástroje občianskej participácie na zapojenie sa do verejnej politiky na západnom Balkáne

Rozvoj občianskej spoločnosti v krajinách západného Balkánu reflektuje ich socio-ekonomický rozvoj ako aj vôľu vlády vytvárať kontrolné mechanizmy na jej prácu. Mimovládne organizácie, think tanky, analytické centrá či neformálne skupiny aktivistov sa spôsobmi im vlastnými zapájajú do rôznych fáz tvorby verejnej politiky, pričom sa snažia spolupracovať so zákonotvorcami, formovať verejnú mienku a upozorňovať politikov na potrebu konať. Aké sú možnosti občianskej spoločnosti v jednotlivých krajinách juhovýchodnej Európy? Dá sa reálne robiť advocacy v severnom Kosove či Macedónsku, aké nástroje zapojenia sa na verejnom živote môžu používať organizácie v Albánsku či Bosne a Hercegovine?

Moderátorka: Ilina Nesikj, Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)

Spíkri:

 • Marko Aksentijević, Mikroart (Srbsko) 
 • Tamara Resavska, Metamorphosis (Macedónsko)

 OKRÚHLY STÔL E: Zodpovedné podnikanie a ekonomický rozvoj

Zodpovedné podnikanie v posledných rokoch prestalo byť len okrajovou témou medzi donormi a v podnikateľských kruhoch po celom svete sa dostalo do stredu pozornosti. Už sa nepovažuje len za dodatočnú aktivitu v zmysle filantropie a PR. Stredné a malé podniky sú aj dnes hnacím motorom zamestnanosti a ekologické a sociálne požiadavky, kladené na nich v globálnych podnikateľských reťazcoch sa neustále zvyšujú. Niektoré firmy berú túto výzvu vážne a zaujímajú v ich podnikaní dlhodobejšiu perspektívu udržateľného rastu. Púšťajú sa do nových netradičných produktov a služieb, ktoré vytvárajú zdieľanú hodnotu nad rámec ziskovosti. V poslednom čase sa veľa hovorí o verejno-súkromných partnerstvách a sociálnych podnikoch v rozvojovej spolupráci. Ale otázka zostáva ako sa môžu rozvojové krajiny stať rovnocenným partnerom v týchto diskusiách a využiť tak svoj potenciál napríklad ako zodpovední dodávatelia, výrobcovia a poskytovatelia služieb s využitím moderných technológii.

Moderátor: Michal Kišša, Nadácia Pontis 

Spíkri: 

 • Melissa Whellams, Avanzar Consulting (Kanada)
 • Georg Schoen, Ashoka (Rakúsko
 • Gunther Schall, Rakúska rozvojová agentúra ADA (Rakúsko)
 • Melina Heinrich, Výbor donorov pre rozvoj podnikania - Donor Committee for Enterprise Development (UK)

OKRÚHLY STÔL F: Demokratizácia: Ako zabezpečiť, aby EÚ zohrávala aktívnejšiu a zásadnejšiu rolu v podpore demokracie, slobody a ľudských práv v meniacej sa geopolitickej klíme?

Súčasná hospodárska kríza v kombinácii so zložitou geopolitickou realitou v krajinách južne a východne od EÚ, má často za následok podporu demokracie a pomocí, ktoré sú závislé na ekonomických či geopolitických záujmov donora. Ako môžeme urýchliť zodpovednú a účinnú reakciu EÚ na želania ľudí vo svojom okolí, aby si mohli užiť a prispievali k univerzálnym hodnotám, na ktorých je  EÚ je postavená? Aké by mali byť hlavné atribúty takejto odpovede? Majú "mladšie" demokracie EÚ čo ponúknuť procesom formovania, implementácie a programom na podporu demokracie a dobrej správy vecí verejných v EÚ?

Moderátorka: Miriam Lexmann, IRI

Spíkri: 

 • Jerzy Pomianowski,  European Endowment for Democracy 
 • Indre Andrejeve, Silcs Vilnius Office
 • Ďalší rečníci (TBC)

OKRÚHLY STÔL MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDUV4 a Východné partnerstvo: Ako môžu malým krajinám pomôcť malé objemy ODA?

V súvislosti s „novými“ členskými štátmi EÚ sa často skloňuje spojenie tranzičné skúsenosti a ich prenos. EÚ dokonca vytvorila databázu, s cieľom akumulovať penzum skúseností z prechodu k demokracii a budovania demokratických inštitúcií, ktoré by mohli slúžiť ako inšpirácia pre krajiny, ktoré prechádzajú obdobnými procesmi. Nakoľko sú tranzičné skúsenosti relevantné pre susedov EÚ, či iné regióny sveta? Majú štáty V4 čo ponúknuť v oblasti demokratizácie, podpory dobrej správy vecí verejných alebo predvstupových procesov do EÚ?

Moderátor: Balázs Jarábik, PACT

Spríkri:

 • Karla Wursterová, Medzinárodný vyšehradský fond
 • Vladislav Kulminski, Politický poradca predsedu vlády, Vláda Moldavskej republiky
 • Krzysztof StanowskiSolidarity Fund
 • Eka Tkeshelashvili, Gruzínsky inštitút pre strategické štúdie

OKRÚHLY STÔL MINISTERSTVA FINANCIÍ SR: Úloha inovácií v rozvojovej spolupráci 

Prelievanie vedomostí a inovácie hlboko ovplyvňujú potenciál rozvojových krajín nielen generovať ekonomický rast, ale aj udržať mier a bezpečnosť a robiť pokroky v správe verejných vecí.  Inovácie hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií poskytli v poslednej dobe nový výkonný spôsob pre výmenu poznatkov, riešenie konfliktov a čo je možno najdôležitejšie aj hlas, ktorý podporuje zapojenie občanov a zvyšuje zodpovednosť v rozvojovom svete. Mnohí príjemcovia rozvojovej pomoci už majú cenné skúsenosti, o ktoré sa môžu podeliť s novými darcami, ako sú aj Vyšehradské krajiny, ktoré sú čerstvými členmi komunity darcov a ktoré hľadajú „inteligentné“ a finančne umiernené spôsoby ako presadzovať zodpovednú a dopytovo orientovanú rozvojovú politiku. Prekračujúc deliacu čiaru- a implicitne v dynamike učiteľ- žiak- medzi „rozvinutou“ a „rozvojovou“ krajinou, tento okrúhly stôl spojí predstaviteľov medzinárodných organizácií a politikov z Východnej Európy, Blízkeho Východu a/alebo Afriky aby inšpiroval diskusiu o úlohe inovácií v rozvoji. Predstavený výstup je na úrovni politiky koncept, ktorý v tomto ohľade pojednáva o možnosti zdieľania príspevku Vyšehradských darcov. Okrúhly stôl uvedie buď minister, alebo jeden zo štátnych tajomníkov Ministerstva financií Slovenskej republiky a bude spolufinancovaný z prostriedkov UNDP.

Moderátorka: Kristína Mikulová, Ministerstvo financií SR

Spíkri:

 • Milica Begovic, Vedomosti a inovácie, UNDP 
 • Marko Tomicic, Senior konzultant pre "Delta Partnership - WYG Group in Nairobi", Keňa
 • Nana Tsiklauri, Vedúca medzinárodných vzťahov a divízie koordinácie donorov, Ministerstvo spravodlivosti v Gruzínsku
 • Marcin Piatkowski,Senior ekonóm Svetovej banky vo Varšave

17:15 – 17:30   Odovzdávanie zlatej plakety ministra pre terénneho pracovníka v rozvojovej spolupráci

17:30 – 18:30   Slávnostná recepcia 

SPÍKRI 

Peter Burian, Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

V oblasti diplomacie a politiky má celoživotné skúsenosti. Po absolvovaní Orientálnych štúdií na Štátnej univerzite v Petrohrade (Rusko), pôsobil v rokoch 1987 - 1989 v diplomatickej misii Česko-slovenskej socialistickej republiky v Libanone. Neskôr, po ukončení štúdií na Moskovskej diplomatickej akadémii (Rusko), pracoval na Veľvyslanectve SR vo Washingtone (USA), kde sa v 2008 nakoniec stal mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom. Počas svojej kariéry zastával viacero domácich aj zahraničných pozícií súvisiacich s medzinárodnou bezpečnosťou a diplomaciou a bol menovaný stálym predstaviteľom SR pre OSN. Svoju súčasnú pozíciu zastáva od apríla 2012.

Melissa Whellams, Avanzar Consulting

Rovnako ako ostatní vedúci Avanzar Consulting, Melissa Whellams má tiež odborné zázemie v oblasti medzinárodného rozvoja a medzinárodného obchodu, keďže vyštudovala Medzinárodné rozvojové štúdie so zameraním na CSR na Univerzite v Saint Mary. V súčasnosti pôsobí v Calgary (Kanada) a je špecialistkou na CSR s odbornými znalosťami v oblasti rozvoja miestnych spoločenstiev a zapojenia strán zainteresovaných v ťažobnom priemysle, najmä v rozvojových krajinách. Pracovala na mnohých projektoch s medzinárodnými ťažobnými spoločnosťami, ako sú AngloGold Ashanti, Barrick Gold, Rio Tinto, Shell, Nexen, Goldcorp, Cameco, predovšetkýmv oblasti zapojenia zúčastnených strán, posúdenia sociálnych rizík, posúdenia vplyvu na ľudské práva, mapovania a analýzy zúčastnených strán, CSR školení pre zamestnancov, Systémov sociálnej správy a merania výkonu CSR. Melissa tiež pomáhala mnohým ťažobným spoločnostiam rozvíjať politiku, stratégie a programy CSR v Severnej aj Latinskej Amerike, Afrike, Ázii, Európe a Austrálii.

Georg Schoen, Ashoka

Georg Schoen pracuje pre Ashoka - Globálnu asociáciu popredných svetových sociálnych podnikateľov. V rámci Strednej Európy podporuje sociálnych podnikateľov (s cieľom posilniť ich vplyv), pomáha budovať ekosystémy pre sociálne podnikanie a vytvára priestor na spoluprácu s verejným, súkromným aj neziskovým sektorom. Georg študoval na Univerzite vo Viedni, Viedenskej ekonomickej aj Viedenskej technickej univerzite. Počas svojej kariéry pracoval pre think thanky a výskumné inštitúty v Strednej Amerike a Rakúsku a jeho publikované práce sa týkajú najmä trvalo udržateľného rozvoja a sociálnych zmien. Georg bol tiež funkcionárom Environmentálneho programu UNDP (Rozvojový program OSN) v Macedónsku, v rámci ktorého pripravoval iniciatívu Klíma a biznis v oblasti Čierneho mora (CLIMBIZ). Iniciatíva CLIMBIZ spustila prvú Výzvu pre sociálnych a ekologických podnikateľov v tomto regióne, pričom podporovala najmä podniky zo Srbska a Azerbajdžanu.

 

 

Jerzy Pomianowski, Výkonný riaditeľ European Endowment for Democracy

Po dvoch rokoch na poste námestníka ministra zahraničia Poľska, Jerzy Pomianowski vedie novozaloženú Európskej nadácie pre demokraciu (European Endowment for Democracy) ako jeho výkonný riaditeľ od januára 2013. Predtým ako začal viesť demokratizačnú agendu Poľskej zahraničnej služby, Pomianowski pracoval pre Spoločné medzinárodné iniciatívy pre rozvojový program Organizácie Spojených Národov (UNDP) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD): Partnerstvo pre demokratickú správu vecí verejných. Ako jeho riaditeľ (2008-2011), podporoval krajiny destabilizované ozbrojeným konfliktu alebo prírodnými katastrofami. Následne zastával funkciu generálneho riaditeľa Poľskej zahraničnej služby (2005-06) a pričom spúšťal program poľskej rozvojovej spolupráce a pomoci (2006-08). Pomianowski začal svoju kariéru ako úradník v roku 1990, tesne po páde komunizmu, najprv na ministerstve školstva, a potom na ministerstve zahraničných vecí. Potom, čo mal na starosti vzťahy Poľska a Ázie, Stredného východu a Afriky, bol veľvyslancom v Japonsku 1997 až 2002. Od 1980-1989, Pomianowski bol aktívnym členom demokratickej opozície v Poľsku. Bol členom správnej rady Nezávislej študentskéj asociácie a spoluzakladateľ študentskej nezávislého nakladateľstva počas svojho štúdia sociológie na Univerzite vo Varšave.

Eka Tkeshelashvili, Prezidentka Gruzínskeho inštitútu pre strategické štúdie (GISS)

Až do nedávnej doby Eka Tkeshelashvili podpredsedkyňou vlády a ministerkou Gruzínska pre reintegráciu. Predtým pôsobila ako poradkyňa prezidenta Gruzínska pre národnú bezpečnosť a ako tajomníčka Bezpečnostnej rady Gruzínska. Predtým zastávala funkciu ministerky zahraničných vecí Gruzínska. Slúžila tiež ako generálna prokurátorka Gruzínska a ministerka spravodlivosti Gruzínska. Pani Tkeshelashvili tiež zastávala funkciu predsedkyne Tbiliského odvolacieho súdu. Pani Tkeshelashvili má magisterský titul v oblasti medzinárodných ľudských práv z Notre Dame Law School (USA), certifikát v oblasti ľudských práv z Oxfordskej univerzity (UK) a diplom v odbore právo z Tbilisi State University.

Melina Heinrich, Senior špecialistka na rozvoj súkromného sektora v Donor Committee for Enterprise Development (Výbore donorov pre rozvoj podnikania)

Pracuje vo Výbore donorov pre rozvoj podnikania (DCED) od roku 2010. DCED je globálne fórum pre aktuálne 23 donorov a agentúry OSN, ktoré pracujú so súkromným sektorom, aby vytvorili ekonomické príležitosti pre chudobných - zdieľaním skúseností a efektívnej praxe. Melina Heinrich bola zodpovedná za výskum, vzdelávacie riadenie a koordináciu v celej rade rozvojových prístupov a tém zo súkromného sektora. Je autorkou niekoľkých publikácií DCED vrátane skúseností a osvedčených postupov v oblasti darcovských partnerstiev s podnikateľským sektorom. Melina študovala politológiu, rozvojové ekonomiky a medzinárodné právo na univerzite v Bonne v  Nemecku, Ženevskej univerzite a na Postgraduálnom inštitúte medzinárodných a rozvojových štúdií v Ženeve vo Švajčiarsku.

Marko Tomicic, senior konzultant pre Delta partnerstvá, člen medzinárodnej skupiny WYG (Keňa regionálny úrad)

Má rozsiahle skúsenosti vo vláde, rovnako ako aj v neziskovom a súkromnom sektore, ktoré získal po celom svete. Jeho špecializáciou sú kvalitatívne a kvantitatívne analýzy správy vecí verejných v celosvetovom meradle, transparentnosť a zodpovednosť, politický výskum a analýza, verejné financie, politická ekonómia, zahraničnú pomoc, rovnako ako odvetvie ropy a zemného plynu v subsaharskej Afrike. V priebehu svojej bohatej kariéry, Marko pracoval ako diplomat v Chorvátskej zahraničnej službe, konzultant pre inštitúcie Európskej únie, zástupca krajiny pre Rwandu pre Národný demokratický inštitút (NDI), výskumník a analytik International Budget Partnership (IBP) a manažér projektov pre globálnu integritu vo Washingtone, rovnako ako výskumný pracovník a špecialista na Inštitúte ekonomických záležitostí v Nairobi. Je autorom mnohých publikácií o správe vecí verejných a spoluautor záverečnej správy kenskej volebnej pozorovateľskej skupiny (ELOG) v roku 2013 pocas kenských všeobecných volieb. Marko prispel k tvorbe a realizácii väčšiny nástrojov na posudzovanie a riadiacich nástrojov vo svete, ako je napríklad Open Budget Survey, Global Integrity Report, Mo Ibrahim Index of African Governance, State Integrity Investigation  (vo všetkých 50 amerických štátov), a Kenya City integrity Project. Má bohaté skúsenosti s prácou s veľkými donormi a medzinárodnými organizáciami. Marko začal svoju kariéru ako asistent poslanca v nemeckom parlamente.

Patryk Kugiel, Analytik Programu medzinárodných ekonomických vzťahov a globálnych problémov v Poľskom inštitúte medzinárodných vzťahov

Študoval na Jagelonskej univerzite v Krakove, odbor medzinárodné vzťahy a Kopmaratívne religionistictické štúdiá. Študoval tiež na univerzite La Sapienza, Facolta di Studi orientali v Ríme a svoj titul M.Phil. získal v Juhoázijských štúdiách na univerzite Jawaharlal Nehru v New Delhi. Od roku 2008 je vedeckým pracovníkom Poľského inštitútu medzinárodných záležitostí (PISM) vo Varšave, kde je zodpovedný za výskum v južnej Ázii a medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Medzi jeho expertízu patrí systém Poľska v oblasti rozvojovej spolupráce, politika európskej rozvojovej spolupráce krajín V4, spolupráca v otázkach rozvoja, ako aj rozvojových problémov v Ázii a Afrike.

Cezary Kościelniak, Katedra sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani

Dr. Cezary Kościelniak pracuje na Katedre sociálnych vied Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani v Poľsku. Jeho výskum sa zameriava na transformáciu vzdelávacích inštitúcií a úlohy univerzít vo vývoji spoločnosti a regiónov. Pôsobil ako expert v kancelárii prezidenta Poľskej republiky v oblastiach politiky vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a náboženstva vo verejnom živote. V roku 2012 redigoval knihu Sloboda, rovnosť, Univerzita.

Krzysztof Stanowski, výkonný riaditeľ Fondu solidarity (Solidarity Fund PL)

Od 2007-2010 zastával funkciu námestníka ministra školstva a od 2010-2012 bol námestníkom ministra zahraničných vecí. Vyštudoval históriu na Katolíckej univerzite v Lubline. Počas komunistickej éry bol regionálnym vodcom undergroundovej Solidarity a politický väzeň. Od roku 1989 spoluzaložil a viedol rôzne mimovládne organizácie, vrátane Nadácie Vzdelávanie pre nadáciu a Zagranica Group. Slúžil tiež ako člen riadiaceho výboru zo Civitas International (1975-2000) a Svetového hnutia za demokraciu (2000-2007). Je považovaný za skúseného medzinárodného trénera a pedagóga pôsobiaceho v Poľsku, vo východnej Európe a strednej Ázii. Je autorom vzdelávacích programov a publikácií o riadení mimovládnych organizácií a občianskej výchovy. Na počesť jeho spoločenských a vzdelávacích aktivít mu bola udelená mongolská medaila "North Star".

Vladislav Kulminski, Politický poradca predsedu vlády Moldavska

Predtým ako sa stal politickým poradcom pôsobil v Rozvojovom programe OSN v Moldavsku, kde zastával post programového manažéra pre program „Podpora opatrení na posilnenie dôvery,“ cieľom ktorého bolo koordinovať posilnenie dôvery medzi Moldavskom a Podnesterským regiónom. Podobne ako za Johna Smitha Fellowa v roku 2010, aj jeho akčný plán mal zaviesť novú dlhodobú stratégiu, ktorá by pomohla vyriešiť pretrvávajúci konflikt. Vytýčené ciele bol schopný dosiahnuť vďaka koordinácii a riadeniu projektu „Opatrenia na posilnenie dôvery pre Moldavsko a Podnesterský región“ v prostredí, kde existovalo či fungovalo iba zopár zmysluplných kontaktov medzi stranami. Taktiež viedol tím odborníkov v oblasti navrhovania, plánovania, realizácie, monitoringu a hodnotenia spoločných projektov vo viacerých koncepčne odlišných oblastiach, vrátane rozvoja podnikania, občianskej spoločnosti, zdravotníctva, sociálnej oblasti, posilňovania miestnych komunít, životného prostredia a infraštruktúry. Vďaka tomu sa mu podarilo zapojiť a rokovať so širokou škálou akcionárov, odborníkov a funkcionárov z oboch strán o podpore spoločných projektov, odstránení prekážok ich realizácie a doladení aktivít projektu, ktoré by zodpovedali rozvojovým prioritách oboch strán v tomto prostredí „zmrazeného konfliktu.“ Vladislav tiež pracoval ako konzultant na Oddelení pre medzinárodný rozvoj (DFID), kde riadil projekt s cieľom posilniť schopnosť vlády podporovať trvalo udržateľné riešenia a predtým pôsobil ako politický špecialista na Veľvyslanectve USA v Moldavsku.

Milica Begovic Radojevic, Špecialistka pre inovácie v Regionálnom centre UNDP pre Európu a Spoločenstvo nezávislých štátov (Commonwealth of Independent States) v Instanbule

Predtým zastávala pozíciu vedúcej tímu pre hospodárstvo a životné prostredie UNDP v Čiernej hore. Angažovala sa tiež pri prechode Čiernej hory na nízkoemisnú trhovú ekonomiku podporujúc tiež blahobyt a prosperitu obcí, ich životné prostredie a miestne hospodárstvo. Navrhla strategické programy na podporu efektívneho využívania energií a obnoviteľných zdrojov energie, ktoré pomáhajú krajinám posilniť odolnosť ich ekosystémov a spoločnosti. Tiež navrhla program znižovania rizika katastrof, pracovala na zvyšovaní konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov pôsobiacich v chránených oblastiach či v ich okolí a poskytovala podporu národným a miestnym partnerom v oblasti manažmentu chránených oblastí. Pred nástupom do UNDP pracovala p. Begovic Radojevic pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, kde bola následne vyslaná do OSN ako koordinátor. Pani Begovic Radojevic je čiernohorskej národnosti a má doktorát a magisterský titul v oblasti politických vied a bakalársky titul v odbore informačných a komunikačných technológií a komunikácie z Univerzity v Alabame, USA. 

Seth Ayers, Senior Partnership špecialista, Inštitút Svetovej banky

Seth Ayers sa počas svojej kariéry zameral na vzájomné prepojenie technológií, inovácií, rozvoja a partnerstva. V súčasnosti vedie zapojenie partnerov World Bank Group’s (WBG) do podpredsedníctva pre pre vedenie, vzdelávanie a inovácie (LLI) Svetovej banky. Pred nástupom do LLI, viedol program „infoDev-Inovácie a Podnikanie,“ čo je program Svetovej banky pre globálne partnerstvo. Pred nástupom do Svetovej banky, Seth zastával pozíciu programového manažéra pre IDEMA, medzinárodnú obchodnú organizáciu, ktorá reprezentuje 35 miliardové odvetvie výroby pevných diskov. Za svoju prácu bol menovaný Svetovým ekonomickým fórom za člena Global Agenda Council on Data-Driven Development, a tiež Rockeffelerovou nadáciou a Nadáciou Billa a Melindy Gatesových za technického poradcu pre strategické pracovné skupiny.

Ondřej Horký-Hlucháň, Vedúci výskumného oddelenia Ústavu medzinárodných vzťahov, Praha

Hlavnou oblasťou jeho výskumnej činnosti je rozvojová politika Českej republiky a ďalších krajín Strednej a Východnej Európy. Je autorom knihy Česká rozvojová spolupráca: Diškurzy, praktiky, rozpory (SLON) a spoluautor knihy Rozvojové politiky štátov Strednej a Východnej Európy: od príjemcov pomoci k darcom. Okrem iného sa podieľal aj na politickom poradenstve a hodnotení programu Českého ministerstva zahraničných vecí. Taktiež vyučuje na Karlovej univerzite a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde získal doktorát v roku 2010

Nana Tsiklauri, vedúca oddelenia medzinárodných vzťahov a koordinácie donorov, Ministerstvo spravodlivosti Gruzínska

Nana Tsiklauri zastáva post vedúcej oddelenia medzinárodných vzťahov a koordinácie darcov na Ministerstve spravodlivosti Gruzínska od roku 2013. Odvtedy sa aktívne podieľa na vytváraní partnerstiev s rôznymi medzinárodnými organizáciami a darcovskými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti štátnej správy. Intenzívne sa tiež venuje príprave a realizácii rôznych projektov a iniciatív agentúry zameraných na zlepšenie poskytovania verejných služieb v Gruzínsku s dôrazom na občanov a inovácie v sektore verejných služieb. Predtým pracovala pre viacero medzinárodných agentúr a miestnych neziskových organizácií v rôznych oblastiach rozvojovej spolupráce. Jej skúsenosti v tomto sektore sú tiež podporené absolvovaným štúdiom na Univerzite ekonomických a politických vied v Londýne, kde získala magisterský titul v odbore Verejná politika a administrácia, a tiež štúdiom na Inštitúte verejných vecí v Gruzínsku. Bakalársky titul v odbore Medzinárodné vzťahy získala na Štátnej univerzite v Tbilisi. V posledných rokoch sa zameriava predovšetkým na otázky decentralizácie a miestnej správy, modely štátnej správy a verejné služby orientované na občanov. Vďaka participácii v rôznych projektoch je v súčasnosti  zapojená do iniciatív, ktoré majú za cieľ vnášať inovácie do spôsobov realizácie verejných služieb, rozvíjať e-skills a strategické plánovanie a aplikovať behaviorálne vnímanie do verejnej politiky. 

Tamara Resavska, Projektová koordinátorka, Metamorphosis Foundation Macedónsko

Tamara Resavska má magisterský titul v odbore komunikácie z Inštitútu pre sociologický, politický a právny výskum na Univerzite sv.Cyrila a Metoda v Skopje a bakalársky titul v odbore komunikačných vied zo South East European University v Tetove. Tamara koordinuje Iniciatívy otvorených vzdelávacích zdrojov a pracuje na Súkromných on-line projektoch. Podieľala sa na niekoľkých výskumných projektoch na tému transparentnosti, zodpovednosti a e-účasti, zásady ochrany osobných údajov, slobodého prístupu k verejným informáciám, bezpečnosti detí a súkromia na internete. Pravuje tiež ako tréner pre sociálne médiá.

Zsuzsanna Végh, Výskumná pracovníčka v Centre pre rozšírovanie EÚ, Stredoeurópska univerzita v Budapešti

Zsuzsanna Végh je výskumnou pracovníčka v Centre pre rozšírovanie EÚ na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Od roku 2012 jej výskumné záujmy zahŕňajú zahraničnú politiku Európskej únie a krajín V4, s osobitným dôrazom na východné susedstvo EÚ. Nedávno sa tiež zameriavala na medzinárodnú rozvojovú politiku krajín Vyšehradskej štvorky v rámci ich zahraničnej politiky. Od roku 2011 spolupracuje s Európskou radou pre zahraničné vzťahy ako národný výskumník v Európskej zahraničnej politike Scorecard. Zsuzsanna má magisterský titul z medzinárodných vzťahov a európskych štúdií zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti (2012) a magistra z medzinárodných štúdií na Eötvös Loránd University v Budapešti (2011).

Marko Aksentijević, Programový riaditeľ, MikroArt, Srbsko

Jeho súčasná práca sa zameriava na rozvoj miest, riadenie mestských zdrojov a demokratizáciu. Marko bol aktívny v srbskom občianskom sektore viac ako 10 rokov a venoval sa témam ako nútená migrácia, vzdelávanie mládeže a politický populizmus. Od roku 2009 sa aktívne zapája do problematiky rozvoja miest a zapojenie občanov do tohto procesu. Marko je súčasťou rôznych iniciatív zameraných na podporu účasti občanov na rozvoj miest a začatie dialógu o rozvoj mesta medzi občanmi, sociálnymi aktivistami, mestskými developermi, architektami a mestskými úradníkmi.

Karla Wursterová, Výkonná riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu

Karla Wursterová je výkonnou riaditeľkou Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním Medzinárodného vyšehradského fondu je podpora rozvoja užšej spolupráce medzi krajinami Vyšehradskej štvorky - Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Pani Wursterová je riaditeľkou fondu od augusta 2012. Okrem toho pôsobila ako druhá tajomníčka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe (2005-2009), a zastávala tiež funkciu riaditeľky Odboru pre rozvojovú a humanitárnu pomoc na slovenskom Ministerstvo zahraničných vecí (2009-2012). Vyštudovala Business Management na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a Ecole Nationale d'Administration publique v Paríži.

Balázs Jarábik, Pakt, Central European Policy Institute

V deväťdesiatych rokoch bol Balázs Jarábik občianskym aktivistom na Slovensku; od roku 1999 pôsobil v Nadácii Pontis, kde mal na starosti rozvojové projekty občianskej spoločnosti na Balkáne a Spoločenstva nezávislých štátov (Commonwealth of Independent States  - CIS). Pracuje tiež ako konzultant pre medzinárodné organizácie, vlády a Európskemu parlamentu v otázkach spojenými so strednou a východnou Európou. Pán Jarábik je tiež autorom množstva prác o tomto regióne. V priebehu posledných šiestich rokov pracoval pre PACT, americkú mimovládnu organizáciu v Kyjeve na Ukrajine, kde prispieva k rozvoju a dohliada na najväčší program na podporu občianskej spoločnosti vo východnej Európe. On je tiež Senior Fellow v Central European Policy Institute (CEPI), v Bratislave a Associate Fellow v FRIDE, pan-európskom think tanku so sídlom v Madride a Bruseli.

 

Miriam Lexmann, International Republican Institute

V deväťdesiatych rokoch Miriam Lexmann pracovala pre Radu Európy na programoch rozvoja občianskej spoločnosti. Potom, čo Slovensko vstúpilo do EÚ pôsobila ako stály predstaviteľ slovenského parlamentu pri EÚ. Po svojom zamestnaní v Európskom parlamente sa začala pracovať pre Medzinárodný republikánsky inštitút na pozícii vedúcej  kancelárie EÚ v Bruseli.

Simon Lightfoot, Docent Európskych politík na University of Leeds, Veľká Británia

Predtým, než prišiel do Leedsu v roku 2005, Simon pracoval na Liverpool John Moores University. Titul PhD získal v roku 2002 na Nottingham Trent University. Bol hosťujúcim vedeckým pracovníkom v Národnom Európskom centre, Austrálske národnej univerzite a Corvinus University v Budapesti. Je spoluorganizátorom pracovnej skupiny EADi "Rozvojová pomoc krajín, ktoré nie sú členmi DAC". Má záujem o vyučovanie výukových problémov. V roku 2009 získal cenu politických štúdií Bernarda Cricka za vynikajúcu výučbu. V roku 2013 Simon získal prestížne ocenenie National Teaching Fellow vo Veľkej Británii od Akadémie vysokého školstva. Je tiež coeditorom "Rozvojových politík pre strednú a východnú Európu (s Ondrejom Horkým-Hlucháňom) a "Výučby politológie a medzinárodných vzťahov" (s Cathy Gormley-Heenan).

Helmuth Hartmeyer, Riaditeľ pre financovanie občianskej spoločnosti, Rakúska rozvojová agentúra

Helmuth Harmeyer je tiež docentom na Inštitúte pre medzinárodný rozvoj na Univerzite vo Viedni, so zameraním na globálne vzdelávanie a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj. Je zodpovedný za koordináciu a financovanie programov občianskej spoločnosti a projekty v oblasti rozvojovej spolupráce a rozvojové vzdelávanie, komunikácia a globálne vzdelávanie. Pán Hartmeyer je predsedom Rakúskej strategickej skupony pre globálne vzdelávanie (Austrian Strategy Group Global Education) a Global Education Network Europe (GENE).

Peter Hulényi, Riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Peter Hulényi je kariérnym diplomatom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR takmer 20 rokov. Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (magister v automatických kontroolných systémoch) a Univerzity Komenského (bakalárske štúdium žurnalistiky). Prešiel rôznymi diplomatickými pozíciami na ministerstve aj v zahraničí. Bol vyslaný ako druhý tajomník slovenského veľvyslanectva v Ottawe a ako zástupca vedúceho slovenskej misie OBSE vo Viedni. Pôsobil aj ako vedúci oddelenia hospodárskej spolupráce a ako riaditeľ Diplomatickej akadémie MZVaEZ SR. Za spolupráce s UNDP a Kanadskej medzinárodnej rozvojovej agentúry CIDA, v roku 2002 mu bolo zverené vybudovanie základov inštitucionálneho a strategického rámca pre systém slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Po dokončení tejto úlohy sa stal prvým riaditeľom novozaloženého oddelenia pre rozvojovú pomoc na MZVaEZ SR. Od roku 2002 je jeho profesionálna kariéra úzko spojená so SlovakAid. Býva členom ODA riadiacich výborov, komisií projektov a dozornej rady a úzko spolupracuje s partnerskými krajinami SlovakAid. Je aktívny v publikačnej činnosti v oblasti rozvojovej spolupráce.

Indre Bulavaite-Andrejev, Vedúca Švédskeho medzinárodneho liberálneho centra (SILC), Vilnius 

Indre Bulavaite-Andrejev pracuje pre SILC od roku 2010 a stojí na čele Švédskeho medzinárodného liberálneho centra vo Vilniuse, kde sa venuje bieloruskému programu, rodovej rovnosti, pozorovaniu volieb, politickému dialógu, sociálnym médiám a aktívnej účasti mladých ľudí. Indre získala magisterský titul zo štúdií juhovýchodnej Európy na Fakulte politických vied Univerzity v Aténach a od tej doby sa vždy zaujímala o riešenie konfliktov, procesy tranzície, ľudské práva a podporu demokracie po celom svete. Jej predchádzajúce profesijné skúsenosti zahŕňajú formálne a neformálne vzdelávanie, sociálne podnikanie, vzdelávanie v oblasti ľudských práv a medzinárodnú spoluprácu v rámci programov Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC Európskej komisie). Medzi jej záujmy patria inovatívne projekty, ktoré sú postavené na kreatívnom myslení, riešeniach lokálnych problémov a prinášajú využitie pre lokálne spoločnosti. Indre je tiež členkou riadiaceho výboru stáží v OESS a ESSYB.

Ingrid Brocková, Stála predstaviteľka a veľvyslankyňa Slovenskej republiky v OECD

Ingrid Brocková sa stala stálou predstaviteľkou a veľvyslankyňou Slovenskej republiky v OECD v októbri 2011. Na tento post pola nominovaná z pozície riaditeľky Odboru politiky politík EÚ na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde pôsobila od mája 2009. V priebehu rokov 2001-2008 bola Country manažérkou Svetovej banky na Slovensku. Predtým, od roku 1993 pracovala na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na rôznych pozíciách, vrátane vyslania na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Washingtone (1996 - 2000). Počas všetkých rokov profesionálnej kariéry sa zaoberala medzinárodnou verejnou hospodárskou politikou. Ingrid Brocková študoval medzinárodné vzťahy na Univerzite Johnsa Hopkinsa vo Washingtone, USA a na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

 

Austria Trend Hotel Bratislava, Vysoká 2A, Staré Mesto, Bratislava

Hlavný organizátor:

                            

 

Konferencia sa koná s finančnou podporou:

                                  

 

V spolupráci s

                                 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky