Utečenci a ich práva - od dohovorov k praxi

Prihláste sa na právny tréning pre advokátov v oblasti azylového práva.

Kritická situácia na Blízkom východe a v severnej Afrike a s tým súvisiaca utečenecká kríza v Európe prináša veľa výziev. V kontexte nových prichádzajúcich zmien bude úloha právnikov a advokátov pri obhajovaní práv jednotlivcov a rodín, ktoré museli opustiť svoje krajiny v dôsledku vojny či politickej destabilizácie, kľúčová. Utečenecká kríza bude mať dopad aj na Slovensku. Práve posilnením profesionálnych odborníkov a právnikov pri jej riešení môže naša krajina zabezpečiť dostupnosť ľudí k právam, ľudskosti a spravodlivosti, ku ktorým sme sa zaviazali prijatím medzinárodných dohovorov. Aj preto sme sa v spolupráci s mimovládnou organizáciou Liga za ľudské práva rozhodli zorganizovať právny tréning pre advokátov, aby sme rozšírili ich vedomosti v oblasti azylového práva a v prípade núdze posilnili pro bono právnu pomoc pre cudzincov v zaistení na Slovensku.

Termín konania Čas konania Miesto konania
19. november 2015 09:00 hod. Impact HUB, Hviezdoslavove námestie 20, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Právny tréning priblíži advokátom špecifiká azylového práva na Slovensku aj v širšom kontexte ľudských práv a medzinárodnoprávnej ochrany. Budú ho viesť právnici z Nórska a zo Slovenska, ktorí sa vo svojej praxi venujú azylovému a medzinárodnému právu a ľudským právam. Kapacita tréningu je 20 miest pre advokátov a 5 miest pre študentov práva účastných klinického vzdelávania na klinike azylového práva PraF TU a klinike neziskového sektora na PraF UK. Tréning organizujeme v rámci aktivít programu Advokáti Pro Bono 19. novembra 2015 v Bratislave. Počet miest je limitovaný na 25.

Registrujte sa do piatka 30. októbra 2015 prostredníctvom nášho registračného formulára. V prípade otázok kontaktujte Luciu Borovskú, manažérku programu Advokáti Pro Bono na lucia.borovska@nadaciapontis.sk.

9.00 - 9.05       Privítanie - Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis

9:05 - 9:15        Úvod k tréningu, Lucia Borovská, Nadácia Pontis - Advokáti Pro Bono

9.15 - 10.00    Podmienky a kritériá pre udelenie medzinárodnej ochrany – štatút utečenca, širší kontext ochrany ľudských práv, Arild Humlen, Nórska advokátska komora

Dohovor o utečencoch z roku 1951
Európsky Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd a utečenci
Iné mechanizmy ochrany ľudských práv

10.00 - 10.30    Medzinárodná ochrana v kontexte práva EÚ a vnútroštátneho práva na území Slovenskej republiky, Miroslava Mittelmannová, Liga za ľudské práva

Azylové konanie na Slovensku
Azylové acquis EÚ a tzv. Dublinský systém

10:30 – 10:45    Prestávka na kávu

10.45 - 11.30     Štandardy pri obmedzení osobnej slobody cudzincov podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd, Marek Linha, Norwegian Organisation for Asylum Seekers

Zákaz sankcionovania utečencov za nezákonný vstup alebo pobyt podľa čl.31 Dohovoru o právnom postavení utečencov
Obmedzenie osobnej slobody cudzincov podľa čl.5 Dohovoru o ochrane ľudských práv
Podmienky obmedzenia osobnej slobody podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv, práva EÚ a Dohovoru o právach dieťaťa

11.30 - 12.00     Zaistenie štátnych príslušníkov tretích krajín a dostupné právne prostriedky nápravy na Slovensku, Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

Štandardy zaistenia podľa práva EÚ
Zaistenie cudzincov podľa slovenskej právnej úpravy
Súčasné výzvy na Slovensku

12.00 - 12.30     Strategická a Pro Bono Litigácia - Workshop, Arild Humlen, Nórska advokátska komora

12.30 – 13.30    Obed

13.30 – 15.00    Práca v skupinách s prípadmi z praxe / Barbora Meššová, Miroslava Mittelmannová, Liga za ľudské práva

15.00 – 15.15    Prestávka na kávu

15.15 – 16.35    Prezentácia riešení prípadov z praxe, diskusia, otázky a odpovede
 
16.35 – 17.00    Dôležitý sumár na záver, Lucia Borovská, Nadácia Pontis a Barbora Meššová, Liga za ľudské práva

Arild Humlen, advokát a zakladateľ advokátskej kancelárie Humlen & Rieber-Mohn, Nórsko

Arild pôsobí ako advokát už 35 rokov. Od roku 1994 je členom Nórskej advokátskej komory, v ktorej niekoľko rokov predsedal Právnej komisií azylového a imigračného práva. Ako zakladateľ a predseda Litigačnej skupiny azylového a imigračného práva dostal spolu so skupinou spolupracovníkov niekoľko prestížnych ocenení. V auguste tohto roku mu medzinárodná Organizácia Save the Children udelila ocenenie za jeho prácu na presadzovaní práv detí. Od roku 2012 je členom predstavenstva Democratic Progress Institute v Londýne, ktorý sa zameriava na litigáciu a advokáciu ľudskoprávnych prípadov. V súčasnosti popri svojej advokátskej praxi predsadá právnemu výboru Nórskej advokátskej komory.

Marek Linha, právnik a konzultant v oblasti ľudských práv, Nórsko

Marek pochádza zo Slovenska a pôsobí v Osle ako poradca pre Nórsku organizáciu pre žiadateľov o azyl. Pracovné skúsenosti má aj z terénu v Indonézii a z OSN. Je spoluautorom nedávnej štúdie o nórskom imigračnom detenčnom systéme, ktorá priamo viedla k úspešnej strategickej litigácii pred Nórskym ústavným súdom. Vyštudoval medzinárodné právo (LL.M) a teóriu a prax ľudských práv (M. Phil) na právnickej fakulte Univerzity v Osle a medzinárodné vzťahy (M.A.) na Univerzite v Nikózii. Svoje názory prezentuje širšej verejnosti ako autor blogov na Denníku N.

Barbora Meššová, právnička, Liga za ľudské práva

Barbora je právnička, ktorá pracuje s utečencami a cudzincami na Slovensku a pôsobí v Lige za ľudské práva. Venuje sa oblasti azylového a imigračného práva. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 2004 pôsobila ako manažérka a terénna pracovníčka pre Človeka v ohrození. Od roku 2006 do roku 2012 pôsobila v Úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku.

Miroslava Mittelmannová, právnička, Liga za ľudské práva

Miroslava absolvovala v roku 2005 Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave a hneď po ukončení štúdia dostala príležitosť pracovať pre advokáta spolupracujúceho s Ligou za ľudské práva. Od absolvovania advokátskej skúšky v roku 2009 pôsobí ako samostatná advokátka. Špecializuje sa na azylové a cudzinecké právo, pôsobí na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde vyučuje predmet Klinika azylového práva a venuje sa publikačnej činnosti v oblasti azylu a cudzincov. Spolupracovala s ICMPD, IOM, Odysseus Network, UNHCR a inými organizáciami.

 

Impact HUB, Bratislava

ORGANIZÁTOR:

         

 

SPOLUORGANIZÁTORI:

                         NOAS

 

Projekt Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov bol podporený sumou 45399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky