Pre advokátov

Právnici na pomoc neziskovkám

Pripojte sa k skupine advokátov a advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorí bezplatne pomáhajú neziskovým organizáciám a klientom v núdzi. 

Ak vás zaujíma rozvoj občianskeho sektora a rozmýšľate, ako môžete prispieť vy, pridajte sa k našej iniciatíve a my vás prepojíme s overenými neziskovým organizáciámi, ktoré potrebujú právnu pomoc. Ako advokát, či advokátka máte šancu pomôcť v citlivých, niekedy veľmi náročných spoločenských témach, ktorých (ne)riešenie má dopad na celú spoločnosť. Okrem expertíznej právnej pomoci pre neziskovú organizáciu v konkrétnom probléme vaša pomoc prináša neoceniteľnú hodnotu zvyšovaním právneho povedomia u ľudí, ktorí pôsobia v neziskovom sektore. 

Z kancelárií, ktoré sú našimi členmi, sa do pro bono právnej pomoci aktívne zapájajú všetky úrovne pracovníkov, advokáti – partneri, advokáti, aj advokátski koncipienti. Vážime si aj aktívnu pomoc samostatne pôsobiacich advokátov. Od spustenia programu v júni 2011 sa nám podarilo pomôcť viac ako 70-tim organizáciám. Prečítajte si, komu sme pomohli.

Členstvom v programe Advokáti Pro Bono získate

 • celoročný vstup do online členskej zóny s prehľadom aktuálnych žiadostí o bezplatnú právnu pomoc od overených neziskových organizácii, ktoré riešia širokú škálu tém od sociálnych, environmentálnych až po ľudskoprávne
 • rôznorodosť vo výbere typu pro bono pomoci od práce priamo "od vášho stola" napr. revíziou zmlúv, cez poskytnutie právneho tréningu pre pracovníkov organizácie, až po riešenie systémových legislatívnych otázok v rámci pracovnej skupiny
 • účasť na odbornom tréningu vo vybranej oblasti práva, ktorý organizujeme spolu s Via Iuris a inými odborníkmi
 • účasť na tematických seminároch zameraných na prácu neziskových organizácií a systémové problémy v oblastiach ich pôsobenia
 • účasť na výročnom stretnutí členov programu

Zo spätnej väzby od zapojených advokátov: 

 • je to spôsob adresnej pomoci organizáciám, ktoré pomáhajú chrániť a presadzovať práva ľudí so znevýhodnením, alebo sa venujú iným verejnoprospešným témam 
 • prínos v odbornej i ľudskej rovine
 • spolupráca s odborníkmi z iných pracovných profesií
 • poskytuje možnosť byť členom skupiny, ktorá rieši širšie spoločenské otázky
 • Žiadosti neziskových organizácií o bezplatnú právnu pomoc zbierame štvrťročne formou otvorenej elektronickej výzvy.
 • Každú prijatú žiadosť preveríme, či patrí do oblasti, ktorej sa program venuje, či je právnej povahy, či obsahuje potrebné informácie a spĺňa v plnom rozsahu podmienky programu.
 • Žiadosti zaradené do programu spracujeme do elektronického Pro Bono Newslettra, ktorý zverejňujeme online vo webovej zóne pre členov programu.
 • Jednotlivé žiadosti prideľujeme na základe prejaveného záujmu zo strany zapojených advokátov a advokátskych kancelárií do 5 pracovných dní od odoslania newslettra. Žiadosť bude pridelená tomu, kto sa prihlási písomne e-mailom ako prvý. Ak sa prihlási viacero advokátov na jeden prípad, Nadácia Pontis navrhne možnosť spolupráce resp. rozdelenia práce, ak je to z povahy žiadosti možné a zmysluplné.
 • Následne advokáta prepojíme s vybraným žiadateľom o právnu pomoc – kontaktnou osobou za neziskovú organizáciu a iniciujeme osobné stretnutie, na ktorom si obe strany dohodnú nastavenie spolupráce.
 • Pro bono spoluprácu na konkrétnom prípade priebežne monitorujeme a po jej ukončení vyhodnocujeme na základe evaluačného dotazníka.
 • Výročné stretnutia: V novembri 2013 sme zorganizovali prvé výročné stretnutie advokátov zapojených v programe. Neformálne diskusné stretnutie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom, stretli sme sa v priestore novootvoreného Denného a integračného centra pre ľudí bez domova Domec. Diskutovali sme o tom, čo sa za dva roky existencie programu podarilo, aké sú jeho aktuálne výzvy a plánované projekty a advokáti priblížili svoje konkrétne skúsenosti zo spoluprác s neziskovkami. Najbližšie výročné stretnutie členov programu pripravujeme na november 2014.
 • Tematické semináre: Výročné stretnutie v minulom roku bolo spojené s tematickým seminárom na tému systémovej právnej pomoci pri riešení fenoménu bezdomovectva v spolupráci s tromi bratislavskými neziskovými organizáciami. Tento rok novembrové stretnutie opäť obohatíme o tematický seminár na aktuálnu sociálnu tému v spolupráci s profesionálmi z neziskového sektora. Viac informácií poskytneme v priebehu apríla na týchto stránkach.
 • Odborné semináre: V tomto roku plánujeme naším členom po prvýkrát poskytnúť možnosť zúčastniť sa odborného seminára zameraného na vybranú oblasť práva vo verejnom záujme vedený právnikom spolupracujúcim s odbornou organizáciou Via Iuris
 • Príležitosť získať globálnejší pohľad na pro bono v kocke ponúka každoročne náš medzinárodný partner PILnet - nahliadnite na Pro Bono Forum 2013, ktoré minulý rok prebehlo vo Varšave.

Členstvom v programe Advokáti Pro Bono súhlasíte s podmienkami programu Advokáti Pro bono, ktoré sú v aktuálnej verzií platné od 20. januára 2014. Podmienky sú rovnako záväzné aj pre neziskové organizácie, ktorých žiadosti prijímame do programu.

Služby v rámci programu Advokáti Pro Bono sme poskytovali do konca roka 2013 bezplatne. Program do veľkej miery financujeme z vlastných prostriedkov nadácie. Získavanie grantov na takýto program je aj v zahraničí zo skúseností našich partnerských organizácií náročné. V roku 2011 sa nám podarilo získať na rozbeh programu grant od Európskej komisie, v roku 2012 sme získali menší grant od partnerskej organizácie PILnet na odborný seminár Súdnictvo priateľské k dieťaťu. V roku 2014 nás podporila spoločnosť Slovenské elektrárne prostredníctvom menšieho grantu z Nadačného fondu Slovenských elektrární na rozbeh pracovnej skupiny zameranej na podporu systémového riešenia bezdomovectva na Slovensku. Udržateľnosť programu Advokáti Pro Bono stojí a závisí od viaczdrojového financovania. Pre jej posilnenie sme zaviedli od januára 2014 systém ročných príspevkov na administráciu programu od zapojených advokátskych subjektov, ktoré využívajú naše služby sprostredkovateľa. Členské príspevky nám v roku 2014 pokryli 20 percent programových nákladov.

Výška príspevkov na administráciu programu závisí od počtu odborných pracovníkov v advokátskej kancelárií.

Počet advokátov a advokátskych koncipientov Výška ročného príspevku
1 30 €
2 - 4 100 €
5 - 9 250 €
10 - 15 500 €
16 a viac 750 €

 

Ak sa chcete stať členom programu Advokáti Pro Bono, napíšte Barbore Pálešovej, programovej koordinátorke Advokátov Pro Bono na adresu barbora.palesova@nadaciapontis.sk. Radi si s vami dohodneme osobné stretnutie a predstavíme vám aktivity, úspechy a benefity nášho programu.

Staňte sa partnerom programu

A pomôžte nám rozvíjať pro bono partnerstvá medzi advokátmi a neziskovými organizáciami, ktoré pomáhajú neziskovkám pri riešení dôležitých občianskych, ľudskoprávnych, sociálnych, či environmentálnych tém. Pre ďalšie informácie kontaktujte programovú koordinátorku Barboru Pálešovú na barbora.palesova@nadaciapontis.sk alebo telefonicky na čísle 0918 595 909.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky