Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 756 222, 05 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovak Telekomu, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 756 222, 05 Eur, samostatnú položku tvoril poplatok Slovak Telekomu za správu fondu vo výške 82 321, 47 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

V prípade 2 % daní z príjmov a daru, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 673 900,58 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov – Podpora Nepočujúcich, Podpora pamiatok, Podpora komunitných projektov, Priama podpora.

V roku 2015 sa Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis angažoval v týchto 4 oblastiach:

1. Podpora komunity Nepočujúcich

Mobilný pedagóg

V roku 2015 bol spustený už III. ročník programu Mobilný pedagóg. V tomto ročníku sa zapojilo 32 rodín, ku ktorým chodilo 12 mobilných pedagogičiek.

Na III. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 67 377, 52 €.

OZ Nepočujúcedieťa.sk

Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i v odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život Nepočujúceho.

Vznikol prvý internetový portál NepocujceDieta.sk pre rodičov detí s poruchou sluchu na Slovensku. V priebehu prvých mesiacov sa zaregistrovalo vyše 100 rodičov, ktorí na ňom aktívne komunikujú a pomáhajú tak celej komunite.

Tento projekt bol podporený sumou 25 000 €.

Online tlmočník

V roku 2015 sme spustili unikátnu službu Online tlmočník, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do dnešného dňa máme zaregistrovaných viac ako 100 nepočujúcich, ktorí túto službu pravidelne využívajú.

Do 16 klubov nepočujúcich na Slovensku sme v roku 2015 rozdali 16 tabletov aj s internetom. Členovia klubov po celom Slovensku tak môžu bezplatne využívať Online tlmočníka.

Tento projekt bol podporený sumou 14 176 €.

Kurzy posunkového jazyka pre verejnosť

V roku 2015 sme spravili 9 kurzov v krajských mestách (2 v BA). Na každom kurze bola maximálna kapacita 20 ľudí. Po skončení kurzu zostávajú jeho účastníci v kontakte a na Facebooku je vytvorená skupina práve pre nich.

Tento projekt bol podporený sumou 15 738,79 €.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

Zrealizovali sme aktivity zamerané na podporu a pomoc deťom so sluchovým postihnutím, ktoré sú v predškolskej starostlivosti a ich rodinám. Poskytli sme dieťaťu a rodine takú podporu, aby bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu a následne zvládať vzdelávanie v bežnej škole. Podporili sme aktivity zamerané na špeciálno-pedagogické poradenstvo v rodinách, individuálnu surdopedickú starostlivosť či logopédiu pre 18 klientov a ich rodičov.

Tento projekt bol podporený sumou 15 000 €.

2. Podpora záchrany pamiatok

Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po jedenásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €.

Prijatých bolo 63 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 31 projektov sumou 50 000 €.

3. Podpora komunitných projektov

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po jedenásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.

V stanovenom termíne bolo prijatých 95 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 54 projektov a prerozdelených 49 945,94 €.

4. Priama podpora organizácií a aktivít

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená na projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 68 projektov. Pomoc získala aj napríklad organizácia Plamienok n.o. Vďaka prostriedkom z grantu mohli pre ťažko nevyliečiteľné deti v domácej starostlivosti zabezpečiť 24-hodinovú lekársku pohotovosť.

 

Všetky podporené projekty za rok 2015

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky