Základné dokumenty

Základné dokumenty

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis vznikol v roku 2011 na základe zmluvy uzatvorenej podľa zákona o nadáciách medzi Nadáciou Pontis a Slovenskými elektrárňami, a.s. Predmetom zmluvy je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podpora projektov, najmä v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania, kultúry, životného prostredia, zdravia a sociálnej pomoci. Zmluva taktiež stanovuje určenie spôsobu a podmienok získavania peňažných prostriedkov do Fondu a spôsob ich poskytovania na vopred dohodnutý verejnoprospešný účel.

Nadácia Pontis  v spolupráci so Slovenskými elektrárňami rozdeľuje finančnú podporu z prostriedkov Fondu na priamo vybrané projekty alebo úspešným uchádzačom v grantových programoch.

Etický kódex a Kódex transparentnosti

Nadačný fond Slovenských elektrární je členom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov. Ako signatár je viazaný Etickým kódexom a Kódexom transparentnosti, ktoré ho zaväzujú k transparentnému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti. V záujme transparentnosti celého systému asignácie je dôležité, aby verejnosť mala jednoduchý prístup k informáciám o činnosti Fondu. Cieľom je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Etické využívanie podielu dane a udržanie dôvery v tento mechanizmus zaväzuje Nadačný fond Slovenských elektární k dodržiavaniu týchto kódexov nad rámec zákonov a právnych noriem.

 

Etický kódex

Kódex transparentnosti

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky