Čo sa nám podarilo

Začali sme so školením štyroch učiteľov v Keni

Náš kenský projekt začal ešte v januári 2010, kedy sme si dali za cieľ zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov a študentov na troch vybraných školách v juhovýchodnej Keni. Štyrom učiteľom sme poskytli 10-dňové školenie informačných technológií. Po ňom nasledovala návšteva Keňanov na slovenských školách, kde sa oboznámili aj so základmi Microsoftu Office a s internetom.  Učitelia z kenských škôl už dnes využívajú nové zručnosti priamo na vlastných hodinách a ďalej šíria svoje poznatky medzi študentov a kolegov.

V novembri navštívili dvaja kenskí učitelia a projektový koordinátor Slovensko. Na ZŠ Bošany absolvovali modelové vyučovacie hodiny za použitia digitálnych technológii a sami si vyskúšali učiť matematiku s využitím e-learning softvéru a interaktívnej tabule alebo rozprávať o Keni na hodine geografie s pomocou dataprojektoru. Tiež mali možnosť diskutovať so žiakmi základných škôl a gymnázií v Partizánskom a Pezinku a navštívili Obchodnú akadémiu v Leviciach, kde sa im páčil inovatívny spôsob výučby a cvičné firmy tamojších študentov. Kenskí učitelia zároveň pochopili, že iba moderné technické vybavenie nestačí a nedokáže samo o sebe nahradiť učiteľa, ktorý musí byť dostatočne kreatívny, motivovaný a inovatívny, aby ho dokázal využiť a vytvoriť pre žiakov modernú školu.

Technické vybavenie Moi High School a digitálny obsah výučby  prispeli k výraznému zlepšeniu výsledkov maturít a škola zaznamenala nárast záujmu žiakov o štúdium. Vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií má veľký význam pre ekonomický rozvoj tohto regiónu, ochranu prírody a rozvoj turizmu, ktoré si vyžadujú, aby mládež žijúca v tejto oblasti tieto zručnosti ovládala. Digitalizácia kenských škôl má potenciál zefektívniť ich fungovanie a okrem iného napríklad nahradiť nedostatok učebníc multimediálnym obsahom.

Projekt Zvyšovanie počítačovej gramotnosti učiteľov a študentov v juhovýchodnej Keni podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Po úspešnom projekte v dedine Rukanga sme pokračovali v spoločných aktivitách s partnerskou organizáciou Youth for Conservation. Do projektu s názvom „Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy (Digitálne technológie a projektové vzdelávanie na školách v okrese Voi)“, ktorý bol podporený zo zdrojov SlovakAid, sme zapojili ďalšie štyri stredné školy v Mwambiti, Mwaghogho, Marungu a Kajire. Našim cieľom bolo jednak vybudovanie počítačových a multimediálnych učební a vyškolenie učiteľov, no rovnako dôležité bolo i nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi slovenskými a kenskými študentami, učiteľmi a expertmi na projektové vzdelávanie.

Do prípravy školení pre 55 učiteľov boli zapojení tak slovenskí ako aj kenskí učitelia a experti. A podobne ako v predchádzajúcom projekte, skupina kenských učiteľov prišla na Slovensko, kde počas svojho pobytu navštívili Obchodnú akadémiu v Leviciach a gymnázium v Tisovci, zúčastnili sa medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave. Ich študijná cesta vyvrcholila konferenciou Partners in Learning Global Forum v Prahe, kde Keňania vďaka spoločnosti Microsoft Slovensko diskutovali s víťazmi celosvetovej súťaže inovatívnych učiteľov.

Projektové vzdelávanie, na rozdiel od memorovania, vedie žiakov k samostatnému získavaniu a hľadaniu informácií, k spolupráci s rodinou, okolím a spoločnosťou. Podporuje ich pozitívny postoj a záujem o predmet a dáva príležitosť vytvárať a prezentovať vlastné názory a práce. Spolu s nadobudnutými zručnosťami v oblasti informačných a komunikačných technológií pripravia študentov na potreby globálnej informačnej spoločnosti a umožnia im úspešne sa v nej uplatniť.

Študenti zapojených škôl sa združovali v počítačových kluboch a vytvorili si cvičné firmy. Zároveň vznikli partnerstvá s cvičnými firmami z Obchodnej akadémie v Leviciach a študenti spolu skypovali, e-mailovali a vzájomne obchodovali. Nové metódy sa na zapojených školách veľmi dobre osvedčili a mnohí študenti zostávali v škole i vo svojom voľnom čase. Projekt však má pozitívne výsledky aj na opačnej strane. Slovenským odborníkom, pedagógom a študentom prináša prostredníctvom získaných kontaktov a väzieb nové poznatky, búra sa ich predsudky voči Keni a približuje potenciál tejto východoafrickej krajiny verejnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky