Ako sme financovaní

Ako sme financovaní

Nadácia Pontis využíva rôzne zdroje financií, ktoré následne rozdeľuje neziskovým organizáciám alebo jednotlivcom alebo ich využíva na vlastné verejno-prospešné aktivity.

 

Typ zdroja Suma %
Asignácia dane  1 548 493,77 €  38 %
Dary od firiem finančné  905 237,71 € 22 %
Dary od jednotlivcov a dary do verejných zbierok 320 271,51 € 8 %
Výnosy z činnosti a ostatné výnosy 723 424,45 € 18 %
Dary a granty od iných organizácií (slovenských, EÚ aj zahr. 307 035,22 € 8 %
Granty od SlovakAid  232 634,81 €  6 %
Celkom  4 037 097,47 € 100 %

 Asignácia dane

V roku 2016 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb (tzv. 2%, prípadne 1% od PO alebo 3% od FO) získali príjem 1.994.592,18 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2016 prišli z podielu dane, no nie všetky sa v roku 2016 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2017 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2017. Výnosy z použitia podielu dane (v tom časť podielu z roku 2015 a časť podielu z roku 2016) boli v sume 1 548 493,77 eur.
  

Partner Suma poukázaného podielu dane
Slovak Telekom, a.s. do fondu 643 665,33 €
Lidl Slovenská republika v.o.s. do fondu 428 503,67 €
Slovenské elektrárne, a.s. do fondu 215 338,21 €
Strabag s.r.o. do fondu 95 201,18 €
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o. do fondu 92 771,18 €
Mobis Slovakia s.r.o. do fondu 76 931,20 €
Accenture s.r.o. do fondu 69 196,82 €
PriceWaterHouseCoopers Slovensko s.r.o. do fondu 57 265,27 €
Ringier Axel Springer a.s. a AZET na projekt Srdce pre deti 45 433,18 €
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s. na dobrovoľnícke projekty 41 441,57 €
dm-drogerie markt s.r.o. do fondu 30 484,22 €
Heineken Slovensko a.s., Východoslovenská energetika a.s., O2 Slovensko s.r.o., Slovalco a.s., Websupport s.r.o. do Fondu pre Transparentné Slovensko 29 959,72 €
Peugeot Citroen PSA Slovensko a.s. do fondu 28 681,30 €
Dell s.r.o. do fondu 24 315,00 €
Ostatné neidentifikované 2% od FO a PO 20 313,42 €
Axa Slovensko a.s. do fondu 18 580,65 €
Unilever Slovensko s.r.o. do fondu 17 642,73 €
Pixel Federation s.r.o. do fondu 13 705,57 €
Pivovary Topvar a.s., Foxconn Slovakia s.r.o., Continental AG, NN Slovensko, Asseco Solutions a. s. na projekty Firemné dobrovoľníctvo a Naše mesto 13 562,56 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. do fondu 10 600,00 €
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. na dobrovoľnícke projekty 8000,00 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. do fondu 4104,77 €
Honeywell s.r.o. do fondu 4094,63 €
Kinstellar s.r.o., bnt attorneys-at-law, s.r.o., Hillbridges s.r.o. pre projekt Advokáti Pro Bono 3000,00 €
PERI s.r.o. pre projekt Mobilný pedagóg 1800,00 €
SPOLU 2 % došlé v roku 2016 1 994 592,18 €

Príjmy za poskytnuté služby

Firmy a iné organizácie podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. Príjmy za poskytnuté služby boli v roku 2016 spolu v sume 355.812,41 eur.

 

 

 

Príjmy za poskytnuté služby Suma
Členské BLF (Business Leaders Forum)  129 450,00 €
Ostatné služby poskytnuté firmám - Via Bona Slovensko, Fórum o fir. filantropii 54 567,50 €
Správa grantových programov a meranie efektivity darcovstva (filantropie) 50 659,44 €
Naše mesto partneri a účastníci 39 899,25 €
Konferencia CEE CSR Summit partneri a účastníci 36 372,00 €
Ostatné služby poskytnuté firmám - CSR poradenstvo 20 961,83 €
Členské Engage (dobrovoľníctvo) 15 000,00 €
ASFIN členské príspevky 3268,90 €
Firemné dobrovoľnictvo Advokáti Pro Bono 3530,00 €
Iné výnosy  3103,49 €
Spolu  355 812,41 €

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2016 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov pripadajúca k roku 2016. Projekt pokračuje ďalej a zvyšné prostriedky budú deťom v projekte Srdce pre deti poukázané v roku 2017.

 

Dary od jednotlivcov Suma
Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom do Verejnej zbierky 172 923,87 €
Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO vrátane Verejnej zbierky 128 612,55 €
Ostatné dary od FO na chod nadácie od jednotlivcov  18 735,09 €
SPOLU dary od FO 320 271,51 €

Prijaté dary od firiem, štátnych agentúr a iných organizácií

 

Na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid (SAMRS), zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 539.670,03 eur. Do Fondu pre transparentné Slovensko prispeli firmy sumou spolu 152.600 eur. Aktivity firemnej filantropie boli podporené sumou 533.361,68 eur. Aktivity rozvoja zodpovedného podnikania, projekty dobrovoľníctva, Pro Bono, sociálne inovácie v roku 2016 podporili subjekty spolu sumou 108 056,04 eur. Dobrá krajina, Srdce pre deti a ostatné malé boli spoločne podporené sumou 72.442,50 eur. Všetky príspevky od organizácií, zoradené podľa veľkosti sú v nasledovnej tabuľke:

Prijaté príspevky od iných organizácií Suma
SAMRS - Slovak Aid a MZV 232 634,81 €
Príspevky firiem do Fondu pre transparentné Slovensko 152 600,00 €
Slovak Telekom do fondu mimo 2% 141 011,53 €
Accenture - príspevok do fondu mimo 2% 138 923,05 €
U.S. Department of State 110 543,24€
Príspevky organizácií MSI, OSF, US Ambas., CpF a iné - pre projekty Fir.filantropie 104 020,64 €
International Visegrad Fund, UNDP, WDI a iné malé 86 682,74 €
Slovenské elektrárne do fondu mimo 2% 62 008,03 €
The Mott Foundation, USA 52 163,41 €
Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono 41 925,39 €
Príspevky Ringier na admin projektu Srdce pre deti 36 122,50 €
LIDL a KIA do fondu mimo 2% 34 896,14 €
Príspevky od MVO na Firemné dobrovoľníctvo 32 428,87 €
Lenovo, DM, AXA do fondov mimo 2% 26 462,27€
Dary firiem PSA Peugeot, Philip Morris, Enel na projekty Firemnej filantropie 26 040,02 €
Ostatné dary od firiem a MVO na IF DK na aktivity 25 950,00 €
Ostatné dary od firiem na Via Bona 25 543,45 €
European Commission - UNIDEV project 25 017,13 €
European Commission - BLR Project 18 900,52 €
ZMOS, UNDP, Platforma MVRO, Internat. Visegrad Fund SK 13 748,18 €
Príspevky MVO na admin projektu SPD 10 370,00 €
Ostatné dary od firiem a MVO na CR aktivity 8158,33 €
Spolu 1 406 130,25 €

Iné príjmy

 

V roku 2016 sme získali na bankových úrokoch spolu 546,56 eur, realizovali kurzové zisky v hodnote 17.767,30 eur a zaúčtovali výnos časti prijatého nefinančného daru v sume 2.000 eur.

 

 

 

 

 Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie

 

V roku 2016 nadácia spravovala 20 fondov a aj prostredníctvom nich vykonávala svoje aktivity. Za správu fondu mala výnosy v hodnote 264 457,13 eur. V tom sú započítané aj prostriedky z podielu dane, aj z darov.

 

 

Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie Suma
Slovak Telekom, a.s. 2% aj DAR  144 666,00 €
Západoslovenská energetika, a.s. 2%    44 419,14 €
Accenture, s.r.o. 2% aj DAR    11 972,30 €
LIDL a.s. 2% aj DAR 16 885,14 €
Firmy cez vklady do Fondu pre Transparetné Slovensko mimo 2%  9 167,00 €
Firmy cez vklady do Fondu pre Transparetné Slovensko 2%  2 000,00 €
LEAR a MOBIS Slovakia s.r.o. 2%  7 241,72 €
Peugeot Citroen PSA Slovensko a.s. PSA 2% 7 025,50 €
EMBRACO s.r.o. 2% 5 155,14 €
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. 2% aj DAR 4 797,60 €
DM-Drogerie Markt s.r.o. 2% aj DAR 4 197,37 €
AXA Slovensko a.s. DAR 3 409,09 €
Honeywell s.r.o. 2%  2 000,82 €
DELL s.r.o. 1 520,31 €
Spolu 264 457,13 €

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2015. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2015 (výnosoch).

Typ zdroja Suma %
Asignácia dane 3,363,758.33 € 62.1 %
Dary od firiem finančné  578,443.05 € 10.7 %
Dary od jednotlivcov 502,353.94 € 9.3 %
Granty od štátu - Slovak Aid a MZV 279,910.60 € 5.2 %
Iné príjmy 48,280.87 € 0.9 %
Dary a granty od iných nadácií a neziskových organizácií a Európskej únie 373,302.47 € 6.9 %
Príijmy za poskytnuté služby 267,997.83 € 5.0 %
Celkom 5,414,047.09 € 100.0 %

 

Asignácia dane

V roku 2015 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb (tzv. 2 % prípadne 1,5 %) získali príjem 1.697.454,92 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2015 prišli z podielu dane, no nie všetky sa v roku 2015 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2016 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2016. Výnosy z použitia podielu dane (v tom časť podielu z roku 2014 a časť podielu z roku 2015) boli v sume 3.363.758,33 eur.

  

Partner Suma poukázaného podielu dane
Slovak Telekom, a.s. do fondu 510,830.02 €
Západoslovenská energetika, a.s. do fondu 444,191.42 €
Lidl Slovenská republika v.o.s. do fondu  239,752.33 €
Peugeot Citroen PSA Slovensko a.s. do fondu 70,255.00 €
Mobis Slovakia s.r.o. do fondu 65,764.80 €
Slovenské elektrárne, a.s. do fondu 50,161.66 €
PriceWaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o. do fondu 47,975.95 €
Embraco s.r.o. do fondu 41,551.44 €
DM Drogerie Markt do fondu 34,882.15 €
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s. na dobrovoľnícke projekty 30,734.93 €
Accenture s.r.o. do fondu 30,162.69 €
Ringier Axel Springer a.s. na projekt Srdce pre deti 29,510.22 €
Dell, s.r.o. do fondu 15,198.91 €
Axa Slovensko a.s. do fondu 14,571.10 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. na dobrovoľnícke projekty 13,000.00 €
ostatné neidentifikované 2% od PO a FO 12,446.14 €
Samsung Electronics Slovakia s.r.o. na dobrovoľnícke projekty 11,000.00 €
Podiely dane od FO na projekty Nadácie - Advokáti ProBono a Naše Mesto 8,842.30 €
Honeywell s.r.o. do fondu 7,500.82 €
Heineken Slovensko a.s. na projekty 7,000.00 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. do fondu 6,587.04 €
Lear Corporation Senec do fondu 5,536.00 €
SPOLU 2 % došlé v roku 2015 1,697,454.92 €

Príjmy za poskytnuté služby

Firmy a iné organizácie podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. Príjmy za poskytnuté služby boli v roku 2015 spolu v sume 267.997 eur.

 

 

 

Príjmy za poskytnuté služby Suma
Členské BLF (Business Leaders Forum) 78,000.00 €
Konferencia CEE CSR Summit partneri a účastníci 30,968.50 €
ASFIN členské príspevky 3,177.46 €
Ostatné služby poskytnuté firmám - CSR poradenstvo 5,780.00 €
Ostatné výnosy z rozvojovej spolupráce nezdaniteľné 1,137.29 €
Meranie efektivity darcovstva / filantropie 1,533.34 €
Iné príjmy v rámci firemného dobrovoľníctva 2,860.00 €
Členské Engage (dobrovoľníctvo) 17,000.00 €
Naše mesto partneri a účastníci 33,404.55 €
Iné výnosy nezdaniteľné 94,136.69 €
Spolu 267,997.83 €

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2015 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov pripadajúca k roku 2015. Projekt pokračuje naďalej a zvyšné prostriedky budú deťom v projekte Srdce pre deti poukázané v roku 2016.

 

Dary od jednotlivcov Suma
Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom do Verejnej zbierky 378,999.23 €
Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO vrátane Verejnej zbierky 117,681.11 €
Ostatné malé dary od FO na chod nadácie od jednotlivcov 5,673.60 €
SPOLU dary od FO 502,353.94 €

Prijaté dary od firiem, štátnych agentúr a iných organizácií

Na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid (SAMRS), zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 629.697,85 eur. Aktivity firemnej filantropie boli podporené sumou 382.881,27 eur. Projekty dobrovoľníctva, Pro Bono, Sociálne inovácie, Dobrá krajina, Srdce pre deti a ostatné boli spoločne podporené sumou 216.549,44 eur. Aktivity rozvoja zodpovedného podnikania v roku 2015 podporili subjekty spolu sumou 22.456,55 eur. Všetky príspevky od organizácií, zoradené podľa veľkosti sú v nasledovnej tabuľke:

Prijaté príspevky od iných organizácií Suma
SAMRS - Slovak Aid 279,910.60 €
International Visegrad Fund, USAID, UNDP, WDI a iné malé 130,629.98 €
Accenture - príspevok do fondu mimo 2 % 113,871.55 €
European Commission – Bieloruský projekt 97,353.64 €
Slovenské elektrárne do fondu mimo 2 % 70,499.93 €
Príspevky firiem do Fondu pre Transparentné Slovensko 68,734.14 €
Príspevky na admin - CEE Trust a Pontis N.O. 50,000.00 €
Dánska ambasáda – DANIDA – Bieloruský projekt 53,334.45 €
European Commission - UNIDEV projekt 41,984.40 €
Príspevky organizácií NOS-OSF, Ashoka  - na sociálne inovácie 41,816.61 €
Príspevky Ringier na admin projektu srdce pre deti 5,997.00 €
Dary firiem PSA Peugeot a Philip Morris na FF projekty 35,449.98 €
Ost. malé príspevky organizácií - MSI, OSF, US Ambas., CpF na projekty filantropie 11,837.48 €
Príspevky od firiem na dobrovoľnícky projekt Naše Mesto 25,600.24 €
KIA Slovensko do fondu mimo 2% 22,596.20 €
Príspevky firiem na dobrovoľníctvo a pro bono (SAP, Slov.Sporiteľňa, Hewlett Packard, E&Y, PWC, Philip Morris) 23,605.84 €
Slovenské elektrárne za správu fondu 13,374.43 €
Slovak Telekom do fondu mimo 2% 20,850.40 €
Príspevky na Dobrá krajina na administráciu 18,246.96 €
Ostatné dary od firiem na aktivity zodpovedného podnikania 13,000.00 €
Ostatné dary od firiem na Via Bona 9,456.55 €
Príspevky Novartis na projekt Kvalitnejší život so Sklerozou Multiplex 7,383.04 €
Lenovo a DM Drogerie Markt do fondov mimo 2% 1,915.00 €
Spolu 1,157,448.42 €

Iné príjmy

V roku 2015 sme získali na bankových úrokoch spolu 279,05 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 33.080,10 eur a zaúčtovali výnos časti prijatého nefinančného daru v sume 14.921,72 eur.

 

 

 

 

 Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie

V roku 2015 nadácia spravovala 18 fondov a aj prostredníctvom nich vykonávala svoje aktivity. Za správu fondu mala výnosy v hodnote 350.484,27 eur. V tom sú započítané aj prostriedky z podielu dane, aj z darov.

 

 

Výnosy z použitia fondu na správu fondov a projekty nadácie Suma
KIA Motors Slovakia s.r.o. podiel dane 99,999.99 €
Slovak Telekom, a.s. podiel dane 131,161.47 €
Slovenské elektrárne, a.s. DAR 39,325.00 €
Accenture, s.r.o 2 % aj DAR 39,460.10 €
LIDL a.s.  podiel dane 13,242.31 €
DELL s.r.o.  podiel dane 8,633.62 €
Lenovo 2 % aj DAR 6,000.00 €
DM Drogerie Markt podiel dane a dar 4,084.13 €
KIA Motors Slovakia s.r.o. DAR 1,840.00 €
LEAR a MOBIS  podiel dane 3,112.16 €
PricewaterhouseCoopers Slovensko s.r.o. DAR a  podiel dane 1,000.49 €
Honeywell podiel dane 625.00 €
Slovenské elektrárne, a.s. podiel dane 2,000.00 €
Spolu 350,484.27 €

 


Viac o financovaní Nadácie Pontis v inej forme sa môžete dozvedieť v blogoch našej finančnej riaditeľky:

http://pontis.blog.sme.sk/c/378565/gabika-zubrikova-a-odkial-vy-vlastne-mate-peniaze.html

http://pontis.blog.sme.sk/c/389592/gabika-zubrikova-otvorene-o-neziskovkach-3-cast-alebo-o-tom-ako-sa-v-nadaciach-safari.html
 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2014. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2014 (výnosoch).

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane 

2 891 231,98 €

60 %

Dary od jednotlivcov

   468 653,7 €

10 %

Granty od štátu - Slovak Aid a ZMOS 

279 555,02 €      6 %

Úroky a kurzové zisky

 22 743,56 €

0,5 %

Dary aj poplatky za služby - príjmy z firemného sektora

 831 606,80 €

17,3 %

Dary a granty a iné príjmy od iných nadácií a neziskových organizácií a Európskej únie

 304 795,64 €

6,4 %

Spolu

4 798 586,70 €

 100 %


 Asignácia dane

V roku 2014 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb (tzv. 2% prípadne 1,5%) získali 3. 376. 392,87 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2014 prišli z podielu dane (2%), no nie všetky sa v roku 2014 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2015 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2015. 

  

Partner Suma
KIA Motors Slovakia a.s. 1 714 136,9 €
Slovak Telekom, a.s. 823 214,69 €
Lidl Slovenská republika v.o.s. 220 705,12 €
Slovenské elektrárne, a.s. 201 063,6 €
Západoslovenská energetika, a.s. 108 032,43 €
PriceWaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o. 49 792,68 €
Dell, s.r.o. 40 691,63 €
DM Drogerie Markt 27 912,05 €
Accenture s.r.o. 26 682 €
Ringier Axel Springer a.s. 25 740,21 €
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s. 23 300,3 €
Mobis Slovakia s.r.o. 20 381,64 €
Trim Leader a.s. 16 902,75 €
Heineken Slovensko a.s. 13 500 €
Lenovo (Slovakia) s.r.o. 13 250,1 €
Samsung Electronics Slovakia s.r.o. 11 000 €
Lear Corporation Senec 8 946 €
Východoslovenská distribučná a.s. 8 000 €
Honeywell s.r.o. 7 352,69 €
Podiely dane od FO na projekty Nadácie - Hlavy pomáhajú a SPD 6 954,41 €
Slovalco a.s. 4 000 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. 2 801,7 €
ostatné neidentifikované 2% od PO a FO 1 031,9 €
Bekaert 1 000 €
SPOLU 2% došlé v roku 2014 3 376 392,87 €

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. V roku 2014 sme z darov od firiem získali sumu 562.929,55 Eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2014 spolu v sume 193.322,45 Eur. Odmena za správu fondov tvorených mimo 2% bola spolu v sume 28.960 eur, Z fondov mimo 2% sa platili projekty Nadácie v sume spolu 1.840 eur a udelili granty v sume 4.211 eur. Do výnosov sme zaúčtovali pomernú časť nefinančného daru na služby na vývoj SW od firmy Accenture v hodnote 14.921,76 eur. Firmy, ktoré v roku 2014 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom za služby, okrem 2%), sú v nasledovej tabuľke:

Partner Suma
Slovenské elektrárne, a.s.              162 481 €
Accenture s.r.o.              138 625 €
Západoslovenská energetika, a.s.                77 105 €
Ringier Axel Springer a.s.                71 475 €
Slovak Telekom, a.s.                57 173 €
Telefonica O2 Slovakia s.r.o.                25 000 €
Tatra banka, a.s.                24 545 €
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.                20 960 €
Novartis Slovakia s.r.o.                18 395 €
Energetické centrum Bratislava a.s.                13 849 €
Všeobecná úverová banka, a.s.                11 219 €
Provident Financial, s.r.o.                10 750 €
ESET, s.r.o.                10 255 €
SAP Slovensko a.s.                   9 535 €
Embraco Slovakia s.r.o.                   8 765 €
AT&T Global Network Slovakia sro                   7 708 €
Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.                   6 813 €
Bayer, s.r.o.                   6 294 €
IBM Slovensko, s.r.o.                   5 780 €
Orange Slovensko, a.s.                   4 472 €
TESCO STORES SR, a.s.                   4 198 €
Johnson & Johnson s.r.o.                   4 150 €
Citibank Slovakia, a.s.                   4 125 €
Philip Morris Slovakia, s.r.o.                    4 000 €
OTTO BOCK Slovakia s.r.o.                   3 866 €
Dalkia a.s.                   3 840 €
Heineken Slovensko a.s.                   3 840 €
EY, Ernst & Young k.s.                   3 800 €
T-System Slovakia, s.r.o.                    3 465 €
Pfizer Luxembourg SARL, o.z.                   3 390 €
Východoslovenská energetika, a.s.                   3 373 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.                   3 125 €
Aon Central and Eastern Europe                   3 000 €
Ceragon Networks s.r.o.                   3 000 €
Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR                   3 000 €
Slovalco, a.s.                   3 000 €
US Steel Košice, s.r.o.                   3 000 €
Volkswagen Slovakia, a.s.                   3 000 €

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2014 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov pripadajúca k roku 2014. Projekt pokračuje ďalej a zvyšné prostriedky budú deťom v projekte Srdce pre deti poukázané v roku 2015.

Dary od jednotlivcov Suma
Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom 373 160,92 €
Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO 94 750,75 €
advokáti Róbert Bánoš, Katarína Dolná, Branislav Krivošík, Eva Braxatorisová príspevky na projekt Advokáti pro Bono 162,58 €
ostatné malé dary od FO na chod nadácie - Dana Sládeková, Martin Kerekáč, Peter Žilinek, Jaroslav Košťálik 579,44 €
SPOLU dary od FO 468 653, 70 €       

Príjmy od štátu a iných organizácií

Na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid, zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 507.778,32€. Aktivity spoločenskej zodpovednosti v roku 2014 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 2.000 €. Aktivity spoločenskej zodpovednosti v roku 2014 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 2.000 €.Organizácie, ktoré v roku 2014 darovali Nadácii Pontis sumu aspoň 3.000€ sú v nasledovnej tabuľke:

Partner Suma daru
pripadajúca
na rok 2014
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu          268 927,06 €
Európska komisia, Bridging sectors projekt            70 341,22 €
USAID            69 087,60 €
EU - UNIDEV            50 315,44 €
Global Giving            33 597,95 €
Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva / Danida            15 245,42 €
Združenie miest a obcí Slovenska - ZMOS            10 484,56 €
Medzinárodný Vyšehradský fond              9 422,29 €
Nadácia otvorenej spoločnosti              9 228,94 €
Nadácia Allianz              420,00 €
Nadácia Slovenskej sporiteľne 8 000,00 €
The Charles Stuart Mott Foundation, USA              8 238,00 €
Veľvyslanectvo USA              3 678,63 €

Iné príjmy

 V roku 2014 sme získali na bankových úrokoch spolu 323,48 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 22.420,08 eur.

 

 

 

 

 

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2013. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2013 (výnosoch).

 

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane

2 315 153,29 €

55 %

Dary od jednotlivcov

   723 344,84 €

17 %

Dary a poplatky od firiem

516 216,94 €  12,2 %

Výnosy od nadácií, neziskových organizácií a EÚ

405 934,87 €

9,6 %

Granty od štátu - Slovak Aid a MZV

 267 406,01 €

6 %

Úroky a kurzové zisky

       800,39 €

0,0 %

Spolu

4 228 856,34 €

 100 %

 

Asignácia dane

V roku 2013 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb získali 2.621.157,99 Eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2013 prišli z 2 %, no nie všetky sa v roku 2013 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2014 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2014.

 

Partner

Suma

KIA Motors Slovakia a.s.

717 457,32 €

Slovenská sporiteľňa a.s.

645 525,04 €

Slovak Telekom, a.s.

441 917,30 €

Slovenské elektrárne, a.s.

196 148,82 €

LIDL Slovensko

190 757,23 €

Západoslovenská energetika, a.s.

138 569,17 €

Accenture s.r.o.

76 555,16 €

Dell, s.r.o.

28 618,63 €

Ringier Axel Springer a.s.

26 267,05 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

20 000,00 €

PricewaterHouseCoopers Slovensko, s.r.o.

19 183,88 €

DM Drogerie Markt, s.r.o.

18 952,55 €

Heineken Slovensko a.s.

18 000,00 €

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.

14 276,78 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

14 000,00 €

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

12 963,35 €

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

11 000,00 €

Východoslovenská distribučná a.s.

10 000,00 €

Honeywell s.r.o.

6 526,67 €

Ernst & Young

1 399,26 €

ostatné neidentifikované 2% od PO a FO

13 039,78 €

SPOLU 2 % došlé v roku 2013

2 621 157,99 €

  

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a pod. V roku 2013 sme z darov od firiem získali sumu 287.245,25 Eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2013 spolu v sume 192.532,57 Eur. Do výnosov sme zaúčtovali pomernú časť nefinančného daru na služby na vývoj SW od firmy Accenture v hodnote 14.921,76 Eur. Firmy, ktoré v roku 2013 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom, okrem 2%), sú v tabuľke:

 

Partner

Suma

Enel Slovenské elektrárne, a.s.

     90 025,81 €

Novartis

       61 937,00 €

Ringier Axel Springer a.s.

       40 685,43 €

Accenture Slovakia s.r.o.

       39 006,18 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

       24 980,00 €

Tatra banka, a.s.

24 666,00 €

Telefonica O2

24 368,00 €

Slovak Telekom, a.s.

16 400,00 €

Provident Financial, s.r.o.

14 943,00 €

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

       10 860,83 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

8 497,51 €

Východoslovenská energetika, a.s.

  8 160,00 €

SAP Slovensko s.r.o.

   7 650,00 €

Západoslovenská energetika, a.s.

         5 875,00 €

TESCO STORES SR, a.s.

       4 274,00 €

Orange Slovensko, a.s.

         4 160,00 €

IBM Slovensko, s.r.o.

         3 997,00 €

Embraco Slovakia s.r.o.

         3 736,00 €

Heineken Slovensko a.s.

         3 736,00 €

T-Systems Slovakia, s.r.o.

         3 736,00 €

Philip Morris Slovakia, s.r.o.

         3 700,00 €

Citibank Slovakia, a.s.

         3 700,00 €

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

         3 458,00 €

OTTO BOCK Slovakia s.r.o.

         3 435,01 €

Ceragon Networks s.r.o.

         3 333,00 €

Ernst Young k.s.

         3 218,00 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

         3 125,00 €

US Steel Košice, s.r.o.

         3 000,00 €

Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR

         3 000,00 €

Slovalco, a.s.

         3 000,00 €

Príspevky ostatné od firiem spolu nasčítané

60 036,81 €

SPOLU podpora od firiem

494 699,58 €

 

Dary od jednotlivcov

Aj v roku 2013 tvoria najväčšiu časť príjmov od jednotlivcov príspevky získané vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru.

 

 

Dary od jednotlivcov

Suma

Darcovia programu Srdce pre deti

670 900 €

Darcovia programu Dobrá krajina

51 895 €

ostatné anonymné príspevky od fyzických osôb

390 €

Martin Kerekáč, Košice

120 €

Peter Stanko

30 €

Ildiko Csernok

10 €

SPOLU dary od FO

723 345 €

 

Príjmy od štátu a iných organizácií

Na na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid, zahraničných neziskových organizácií a EÚ získali spolu granty v hodnote 509.010,69 Eur. Filantropické projekty a projekty piliera dobrovoľníctvo a pro bono boli podporené darmi z MVO spolu v sume 131.627,70 Eur. Aktivity rozvoja zodpovedného podnikania v roku 2013 podporili nefiremné subjekty spolu sumou 15.727,48€. Organizácie, ktoré v roku 2013 darovali Nadácii Pontis sumu aspoň 3.000€ sú v nasledovnej tabuľke:

Partner

Výnos pripadajúci na rok 2013

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a MZV a EI SR

267 406,01 €

Trust for civil society in CEE

73 183,34 €

Medzinárodný Vyšehradský fond

61 180,44 €

European Commission - BY - Bridging sectors

37 898,59 €

The Charles Stuart Mott Foundation, USA

30 217,74 €

Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva

28 483,10 €

The National Endowment for Democracy, USA

25 746,23 €

EU - UNIDEV

20 650,20 €

CSR Europe

19 322,54 €

UNDP, USA

19 708,58 €

Európska komisia & Polish Humanitarian Action, KMC projekt

11 775,30 €

The Management System International, USA

11 377,55 €

PACT, Inc.

10 634,01 €

Aidmatrix, USA

7 259,00 €

Education, Audiovisual and Culture Agency by the European Commission

7 237,97 €

Nadácia Tesco

7 200,00 €

Nadácia Allianz

6 000,00 €

Ostatné príjmy z grantov od štátu a iných organizácií

28 060,28 €

Spolu

673 340,88 €

 

Iné príjmy

V roku 2013 sme získali na bankových úrokoch spolu 552,46 Eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 246,56 Eur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasledovné údaje ukazujú zdroje financovania za rok 2012. Vychádzajú z údajov účtovnej závierky, takže hovoria o príjmoch súvisiacich s účtovným rokom 2012 (výnosoch).

 

Typ zdroja

Výnosy

%

Asignácia dane

1 007 458 €

32,2%

Dary od jednotlivcov

   563 731 €

18,0%

Granty od štátu - Slovak Aid

   448 539 €

14,3%

Dary a granty od iných nadácií a neziskových organizácií a EÚ

  433 166 €

13,8%

Finančné dary od firiem

   428 132 €

13,7%

Výnosy od firiem za poskytnuté služby

  228 833 €

7,3%

Nefinančné dary od firiem

    14 922 €

0,5%

Iné výnosy

       3 243 €

0,1%

Spolu

3 128 024 €

 

 

Asignácia dane

V roku 2012 sme z asignácie podielu dane od právnických i fyzických osôb získali 2.362.248,37 eur. V zozname partnerov uvádzame názvy spoločností, o ktorých vieme, že nás podporili asignáciou dane, najmä prostredníctvom svojich nadačných fondov. Tieto prostriedky nám v roku 2012 prišli z 2%, no nie všetky sa v roku 2012 použili, zvyšná časť sa presunula do roka 2013 a použije sa v zákonnej lehote do 31.12.2013.

 

Partner

Suma

Slovenská sporiteľňa a.s.

1 038 800,00 €

(Slovak) Telekom, a.s.

507 302,27 €

KIA Motors Slovakia a.s.

274 035,32 €

Západoslovenská energetika, a.s.

171 802,00 €

TESCO STORES SR s.r.o.

127 813,99 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

50 000,00 €

Accenture s.r.o.

29 794,11 €

Dell, s.r.o.

26 932,95 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

20 700,00 €

Ringier Axel Springer a.s.

15 955,55 €

PriceWaterHouseCoopers Slovensko sro

13 567,98 €

Samsung Electronics Slovakia s.r.o.

12 000,00 €

Lenovo (Slovakia) s.r.o.

10 976,42 €

Slovalco a.s.

10 000,00 €

Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.

8 255,28 €

Honeywell s.r.o.

5 842,31 €

Heineken Slovensko a.s.

5 000,00 €

KPMG Slovensko s.r.o.

1 000,00 €

ostatné neidentifikované 2% od PO a FO

32 470,19 €

SPOLU 2% došlé v roku 2012

2 362 248,37 €

  

Podpora z firemného sektora

Firmy podporujú našu činnosť prostredníctvom darov alebo platbami za nami poskytnuté služby  -  konzultácie, vzdelávanie, členské poplatky, registračné poplatky na naše konferencie, semináre a podobne. V roku 2012 sme z darov od firiem získali sumu 526.083 eur. Príijmy od firiem za poskytnuté služby boli v roku 2012 spolu v sume 228.833 eur. Získali sme jeden nefinančný dar na služby od firmy Accenture v hodnote 14.922 eur. Firmy, ktoré v roku 2012 podporili projekty Nadácie Pontis sumou vyššou ako 3.000 eur (darom alebo poplatkom za služby, okrem 2%), sú v tabuľke:

 

Partner

Suma

Enel Slovenské elektrárne, a.s.

      316 699 €

Západoslovenská energetika, a.s.

       71 712 €

Accenture Slovakia s.r.o.

       50 685 €

Ringier Axel Springer a.s.

       30 328 €

Všeobecná úverová banka, a.s.

       28 429 €

KIA Motors Slovakia a.s.

       19 083 €

SAP Slovensko s.r.o.

       14 000 €

Philip Morris Slovakia, s.r.o.

       13 700 €

Stredoslovenská energetika, a.s.

       13 333 €

(Slovak) Telekom, a.s.

       11 504 €

Johnson-Controls Bratislava, s.r.o.

         9 696 €

Provident Financial, s.r.o.

         8 420 €

DLA PIPER WEISS-TESSBACH GmbH

         7 000 €

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.

         6 819 €

Embraco Slovakia s.r.o.

         6 590 €

Slovnaft, a.s.

         5 543 €

Heineken Slovensko a.s.

         5 333 €

Orange Slovensko, a.s.

         4 069 €

IBM Slovensko, s.r.o.

         3 997 €

Citibank Slovakia, a.s.

         3 700 €

TESCO STORES SR, a.s.

         3 700 €

T-System Slovakia, s.r.o.

         3 517 €

Ceragon Networks s.r.o.

         3 373 €

Pfizer Luxembourg SARL, o.z.

         3 333 €

Dell, s.r.o.

         3 296 €

Východoslovenská energetika, a.s.

         3 184 €

US Steel Košice, s.r.o.

         3 104 €

Skanska CS a.s., organizačná zložka v SR

         3 000 €

Slovalco, a.s.

         3 000 €

Príspevky ostatné od firiem spolu nasčítané

11 740 €

SPOLU podpora od firiem

671 887 €

 

Dary od jednotlivcov

V roku 2012 sme zaznamenali nárast príjmov od jednotlivcov, a to najmä vďaka programu Srdce pre deti a súvisiacemu galavečeru, počas ktorého sa podarilo vyzbierať priamo pre deti až 860.555 eur. Nespotrebované vyzbierané prostriedky sa účtovne prenášajú do nasledovného obdobia, a preto vo výnosoch je len časť príjmov od jednotlivcov pripadajúca k roku 2012. Projekt pokračuje ďalej a zvyšné prostriedky budú deťom poukázané v roku 2013.

 

Dary od jednotlivcov

Suma

Darcovia programu Srdce pre deti na pomoc deťom

531 402 €

Darcovia programu Dobrá krajina na projekty MVO

22 574 €

Ján Géci, Poprad

8 000 €

Darcovia programu Dobrá krajina pre Nadáciu Pontis

1 685 €

Pán Jurík

50 €

Martin Kerekáč, Košice

20 €

SPOLU dary od fyzických osôb

563 731 €

 

Granty od štátu a iných organizácií

V roku 2012 sme implementovali spolu tri rozličné projekty podporené Európskou úniou, a to spolu v hodnote 198.646 eur. Na na naše projekty rozvojovej spolupráce sme od Slovak Aid a zahraničných neziskových organizácií získali spolu granty v hodnote 591.738 eur. Filantropické projekty boli podporené darmi z MVO spolu v sume 91.321 eur.

 

Partner

Suma daru pripadajúca na rok 2012

Európska komisia, Resmes projekt

101 568 €

Európska komisia & Polish Humanitarian Action, KMC projekt

90 448 €

Európska komisia, Ecovolis projekt

6 630 €

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

448 539 €

Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva

94 970 €

The Charles Stuart Mott Foundation, USA

43 141 €

Medzinárodný Vyšehradský fond

2 420 €

The National Endowment for Democracy, USA

2 344 €

Pact Inc., Ukrajina

324 €

Vysokoškolský športový klub Farmácie, o.z.

45 300 €

Nadácia Slovenskej sporiteľne

45 000 €

The Management System International, USA

1 021 €

Spolu

881 705 €

 

Iné výnosy

V roku 2012 sme získali na bankových úrokoch spolu 3.217 eur a realizovali kurzové zisky v hodnote 26 eur.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky