Dwayne Baraka: Teším sa ako budú v Bielorusku vytvárať vlastné zodpovedné podnikanie

Britský expert viedol tréning o zodpovednom pre učiteľov manažérskeho vzdelávacieho programu MBA.

9. marec 2012 - Bielorusko síce zmieta kríza, ale už aj manažéri sa učia, ako zodpovedne podnikať. Zodpovedné podnikanie totiž prináša výhody pre všetkých. Britský expert na zodpovedné podnikanie Dwayne Baraka z organizácie Business in the Comunity je presvedčený, že bieloruskí manažéri už čoskoro vytvoria vlastné zaujímavé koncepcie zodpovedného podnikania.

 

Koncept zodpovedného podnikania sa stáva čoraz viac populárny. Dokonca aj samotné vlády niektorých krajín podporujú firmy, aby prijímali takéto stratégie. Prečo je zodpovedné podnikanie také populárne a dôležité?

Myslím, že existuje veľa dôvodov. Z čisto podnikateľského hľadiska môže zodpovedné podnikanie pomôcť firmám znížiť náklady a nájsť nové obchodné príležitosti. Niektorých to možno prekvapí, ale výskumu ukazuje na veľa spôsobov, vďaka ktorým firmy môžu zo zodpovedného podnikania ťažiť a aj sa to tak deje. Z ďalšieho pohľadu firmy disponujú zručnosťami a zdrojmi, ktoré umožňujú sociálny rast, čo posilňuje aj samotné podnikateľské prostredie. Pozrime sa napríklad na reakcie firiem počas nedávnych protestov v Londýne, keď sa snažili reagovať na nedostatok zručností a pracovných miest v postihnutých oblastiach. Tu si uvedomíme, že podnikateľská činnosť, ktorá vplýva na sociálne záležitosti, môže vyvolať radikálnu zmenu. Firmy takto zareagovali, lebo dobre vedia, že na to, aby mali zisky a nachádzali nové obchodné príležitosti, potrebujú silnú občiansku spoločnosť.

Spotrebitelia sa taktiež čoraz viac dožadujú, aby boli firmy transparentné. Týka sa to nielen ich pozitívnych stránok, ale tiež priznania v niektorých oblastiach, kde sa im zatiaľ nedarí konať zodpovedne tak ako by si priali. Prémie manažérov firmy Banker vo Veľkej Británii sú jedným z nedávnych príkladov. Tiež to môžeme vidieť aj vo výkaze ziskov a strát spoločnosti Puma, ktorá sa zamerala na odkrytie ekonomickej hodnoty dopadu emisií skleníkových plynov a spotreby vody na životné prostredie v rámci dodávateľského reťazca. Cieľom je budovanie dôvery v značku Puma a takisto manažovanie dopadov podnikania na životné prostredie.

Z pohľadu vlády, firmy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní silnej občianskej spoločnosti. Existuje viacero vynikajúcich príkladov zodpovedného podnikania a riešenia sociálnych problémov, ktoré sa uskutočnili vďaka spolupráci vlád s firmami. Myslím si, že regulácia zodpovedného podnikania, ako je to napríklad v Južnej Afrike alebo Dánsku, je dôležitým uznaním toho, že všetky tieto tri sektory spoločnosti zohrávajú svoju rolu v rozvoji spoločnosti k lepšiemu.

Aké sú najnovšie trendy v zodpovednom podnikaní vo Veľkej Británii?

Veľký záujem vzbudzuje myšlienka integrovaného reportingu. Ako naznačuje samotný názov, ide o integráciu reportovania zodpovedného podnikania v rámci obvyklého reportovania firiem. Znamená to, že firmy vo svojej výročnej správe vykazujú napríklad aj mieru uhlíkovej stopy, zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva, zákaznícky servis a podporu komunity. Domnievame sa, že je to vzrušujúci vývoj, ktorý bude znamenať jasnejšie prepojenie medzi zodpovedným podnikaním a podnikateľskými výsledkami firiem. Existuje tiež veľký záujem o pochopenie toho, ktoré aspekty zodpovedného podnikania sú pre firmu kľúčové. Toto je dôležité pre mnohé firimy a to dokonca aj na globálnej úrovni. Firmy sa stávajú pokročilými vo vykazovaní zodpovedného podnikania a ukazujú tak investorom ako zodpovedné podnikanie súvisí s ich činnosťou. Určití investori tiež prejavujú záujem o to, ktoré oblasti zodpovedného podnikania považujú konkrétne firmy za najpodstatnejšie.

Vidíte rozdiel v tom, ako zodpovedné podnikanie praktizujú firmy v západných krajinách a v krajinách ako Bielorusko?

To je náročná otázka. Predpokladám, že jediný spôsob odpovede na túto otázku je tvrdenie, že ľudia, s ktorými som sa v Bielorusku zhováral, čelia podobným výzvam ako my vo Veľkej Británii.

Viete ich špecifikovať?

Napríklad také získanie a udržanie si zamestnancov, produktivita, tlak na nízke náklady, príležitosti na inováciu a hodnota značky. Zodpovedné podnikanie podporuje všetky tieto oblasti, takže sa domnievam, že aj v Bielorusku bude mať podobné výhody. Je samozrejmé, že existujú aj kultúrne rozdiely, ktoré budú mať určitý vplyv. Preto je potrebné postupovať v týchto veciach opatrne. Kultúrne rozdiely však prinesú to, že bieloruské zodpovedné podnikanie bude jedinečné a osobité. Teším sa na to, ako začne Bielorusko vytvárať vlastnú podobu zodpovedného podnikania.

Rusko je pre Bielorusko veľkým obchodným partnerom a ruské spoločnosti sa čoraz viac pozerajú na zodpovedné podnikanie ako na spôsob vytvorenia obchodnej hodnoty. Spoločnosti ako LUKOIL, Norilsk, Nickel, Sakhalin Energy, Transacro a Severstal sa veľmi zaujímajú o zodpovedné podnikanie. Takisto sa zdá, že aj Vladimír Putin sa čoraz viac zasadzuje o udržateľnosť ako o spôsob napredovania ruskej ekonomiky. Alexej Kostin napríklad tvrdí: Všetky firmy, či už ruské alebo iné, čelia zložitej globálnej situácii. Pochopiteľne sa zdá lákavé odďaľovať inovačnú politiku akou je napríklad i zodpovedné podnikanie, pokiaľ je v hre prežitie samotnej firmy. Avšak ruské podniky sa môžu preukázať ako stabilné a dôveryhodné inštitúcie hodné signifikantnej investície a stať sa tak lídrami aj v medzinárodnej biznis komunite.

Hoci sa Bielorusko postupne otvára zahraničnému obchodu, takmer 70 percent spoločností v krajine je stále riadených štátom. Je v takýchto krajinách vôbec možné presadzovať stratégiu zodpovedného podnikania?

Štátne vlastníctvo nie je svetovou výnimkou. V mnohých ohľadoch, spoločné vlastníctvo robí zodpovedné podnikanie ešte dôležitejším a jednoduchším na uskutočnenie. Bielorusko sa môže inšpirovať príkladmi krajín ako Indonézia, Španielsko, Švédsko či Venezuela, kde štátne firmy prijímajú zodpovedné podnikanie ako hodnotový základ. V týchto štátoch je zodpovedné podnikanie často iniciované štátnymi firmami, zatiaľ čo v iných krajinách ho iniciujú súkromné firmy. Podľa môjho názoru, najlepšia realizácia zodpovedného podnikania zahŕňa obidva tieto typy firiem, ktoré sa snažia zodpovedne podnikať. V štátom riadených firmách sú dobré riadenie a transparentnosť obzvlášť dôležité, avšak nie je to to jediné. Organizácia CSR Europe momentálne realizuje výskum o zodpovednom podnikaní v štátom riadených firmách a výsledky budú určite zaujímavé.

Nemyslíte si, že zodpovedné podnikanie je privilégiom iba bohatých krajín?

Pravdepodobne je v tom kus pravdy, ale nie v zmysle, ako sa možno nazdávate. Väčšina spoločností, s ktorými spolupracujeme, nám hovorí, že vďaka zodpovednému podnikaniu sú ziskovejšie a viac sa sústreďujú na dlhodobý výkon, čo takisto prispieva k vyšším príjmom. Podľa nášho názoru, zodpovedné podnikanie priamo súvisí s dosahovaním zisku. Preto sme presvedčení, že zároveň zvyšuje bohatstvo, a to obzvlášť v dlhodobom horizonte. Takže krajiny, ktoré ho nepodporujú, sa vzdávajú tejto príležitosti na vytvorenie zisku.

Samozrejme, je veľa krajín a regiónov, ktoré sa nepovažujú za bohaté, avšak robia pozoruhodné veci v oblasti zodpovedného podnikania. Niektoré iniciatívy v Brazílii a Afrike sú prelomové a dokonca vedú v svetovom meradle. Nazdávame sa, že to zvyšuje ich sociálnu stabilitu a potenciál zvýšenia národného bohatstva. Existujú viaceré príklady ako napríklad Grameen Phone, ktorý umožnil telefonovanie pre všetkých obyvateľov Bangladéša, ktorý sa mohol uskutočniť iba v najchudobnejších krajinách a ktorý je jasným vzorom zodpovedného podnikania v praxi. Takisto rastie aj záväzok Číny v zodpovednom podnikaní a to závratným tempom tým, že napríklad už disponujú najväčším solárnym poľom na svete a najväčším závodom na výrobu hybridných áut. Existujú však aj stránky zodpovedného podnikania, ktoré sa tu či už z časti alebo úplne zanedbávajú, ale určite vidia v zodpovednom podnikaní príležitosti a hodnotu, ktorú ponúka.

Vidíte nejaký rozdiel medzi manažérmi z Bieloruska a Británie v spôsobe, akým podporujú zodpovedné podnikanie?

Tieto dve krajiny sú vo všeobecnosti v rozdielnych etapách, čo sa týka zodpovedného podnikania. Aktuálne diskusie o zodpovednom marketingu či dodávateľskom reťazci, ktoré môžeme pozorovať vo Veľkej Británii, si pravdepodobne vyžadujú solídnejšie základy než tie, ktoré existujú v Bielorusku v súčasnosti. To však neznamená, že vývoj zodpovedného podnikania bude celkom odlišný. Niektoré spoločnosti, s ktorými vo Veľkej Británii spolupracujeme, kladú veľmi podobné otázky ako firmy v Bielorusku. Zodpovedné podnikanie je v mnohých ohľadoch radikálne nový spôsob rozmýšľania o podnikaní. Presne tak, ako akákoľvek iná radikálna zmena, aj to si vyžaduje dostatok času, aby sa mohli vybudovať zručnosti, ktoré umožnia manažérom robiť zodpovedné podnikanie dobre.

Mali ste príležitosť stretnúť sa s bieloruskými manažérmi a učiteľmi. Myslíte, že sú pripravení spolupracovať so zahraničnými partnermi?

Bielorusi, ktorých som stretol, na mňa urobili skutočný dojem. Manažéri sa naozaj chcú podieľať na budovaní silnejšej krajiny a pedagógovia sa veľmi zaujímajú o výhody, ktoré zodpovedné podnikanie môže priniesť Bielorusku, a to predovšetkým manažérom bieloruských podnikov. Nazdávam sa, že sú v jedinečnej pozícii dosiahnuť pozitívne zmeny pre bieloruskú spoločnosť. Učili sa tak rýchlo ako hocikto iný, s kým som pracoval. Bolo mi potešením s nimi spolupracovať.

Druhý tréning o zodpovednom pre učiteľov manažérskeho vzdelávacieho programu MBA, ktorí pôsobia na Škole biznisu a manažmentu technológií na Bieloruskej štátnej univerzite v Minsku, sa uskutočnil v  januári 2012 a viedol ho Dwayne Baraka. Tréningy o zodpovednom podnikaní sa konajú v rámci projektu Slovenské skúsenosti v zodpovednom podnikaní pre Bielorusko, ktorý bude prebiehať do decembra 2012. Projekt je podporený z prostriedkov Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky