Hľadáme partnerské organizácie pre EDUpointy v Bratislave a Košiciach

Vytvárame miesto pre diskusie aktívnych učiteľov a učiteliek, riaditeľov a riaditeliek škôl, ako aj širokej verejnosti so záujmom o vzdelávanie

Nadácia Pontis rozširuje svoj tím a v spolupráci s Komenského inštitútom ako odborným garantom hľadá externých spolupracovníkov na organizáciu EDUpointu v Bratislave a Košiciach. Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

 

Čo je EDUpoint

Zámerom je vytvoriť pre ľudí so záujmom o vzdelávanie EDUpoint – priestor na stretávanie sa a miesto na šírenie a posilňovanie inovatívnych prístupov, ktoré majú pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov a študentov.

EDUpoint má umožniť pravidelné stretávanie sa lídrov vo vzdelávaní, učiteľov a učiteliek, ako aj riaditeľov a riaditeliek škôl. Program EDUpointu má byť zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní, skladať sa môže zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Nadácia Pontis v rámci Nadačného fondu Generácia 3.0 sprostredkuje finančnú aj nefinančnú pomoc jednému partnerskému organizátorovi so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov v Bratislave. Rovnako tak jednému partnerskému organizáotorovi v Košiciach.

Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút) v roku 2017.

 

Cieľ EDUpointu v Bratislave

 • Predstaviť učiteľom a učiteľkám inovatívne metódy, ktoré môžu využívať počas vyučovania
 • Predstaviť účastníkom stretnutí vzdelávacie prístupy, ktoré budujú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí
 • Predstaviť fungovanie škôl, ktoré podporujú zavádzanie moderných a funkčných trendov vo vzdelávaní
 • Vytvárať pre učiteľskú verejnosť bezpečné prostredie, v rámci ktorého sa vedia podeliť o skúsenosť pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania

 

Koho hľadáme

 • Mimovládne neziskové organizácie s prepojením na vzdelávacie aktivity a samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu
 • Tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie
 • Školy s vytrvalými a schopnými učiteľmi, ktorí chcú nadviazať spoluprácu s okolím a diskutovať o potrebách vo vzdelávaní

 

Požiadavky na budúceho organizátora EDUpointu

 • Organizovať EDUpoint v súlade s modelom vytvoreným Nadáciou Pontis
 • Absolvovať úvodný tréning v odbornej réžii Komenského inštitútu
 • Zabezpečiť relevantný a atraktívny program EDUpointu - účasť lektorov, autorov inovatívnych vzdelávacích prístupov či lídrov vo vzdelávaní. Organizátor EDUpointu by mal zabezpečiť minimálne jedno podujatie za mesiac.
 • Zabezpečiť priestory a občerstvenie pre podujatia 
 • Zabezpečiť propagáciu podujatia v spolupráci s Nadáciou Pontis
 • Pripraviť účtovné podklady pre vyúčtovanie použitých nákladov
 • Spolupracovať s ostatnými EDUpointami na Slovensku

Podpora od Nadácie Pontis

Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Maximálna výška grantu je 6 000 eur na obdobie od septembra 2018 do júna 2019. Pre ročník 2018/2019 hľadáme zatiaľ do tímu iba jedného organizátora v Bratislave a jedného organizátora v Košiciach.

 • Nadácia Pontis zabezpečí pre organizátora aj nefinančnú podporu. Partnerovi zabezpečí školenie pre prevádzkovanie EDUpointu v spolupráci s Komenského inštitútom, ktorý EDUpoint organizuje od októbra 2017 vo Zvolene.
 • Nadácia Pontis bude podporovať nový EDUpoint v Bratislave propagáciou na svojich sieťach
 • Nadácia Pontis sprostredkuje organizátorovi EDUpointu v Bratislave kontakty na autorov vzdelávacích prístupov ocenených v rámci ceny Generácia 3.0
 • Nadácia Pontis zabezpečí stretnutie organizátorov EDUpointov na celom Slovensku 

Aké sú oprávnené náklady na prevádzkovanie EDUpointu

 • Mzda pre lektorov
 • Prenájom miestnosti
 • Cestovné pre lektorov
 • Mzda pre koordinátora programu EDUpointu (maximálne do výšky 1 500 eur)
 • Občerstvenie pre účastníkov
 • Materiál potrebný na uskutočnenie aktivít

 

Odporúčaný model

V spolupráci s Komenského inštitútom organizujeme od októbra 2017 EDUpoint vo Zvolene. Osvedčil sa model stretnutí prepájajúci učiteľov, riaditeľov a širokú verejnosť so záujmom o vzdelávanie dvakrát do mesiaca. Súčasťou programu sú workshopy s lektormi ako aj stretnutia učiteľov pri káve, v rámci ktorých môžu diskutovať o zavádzaní inovatívnych a efektívnych prvkov do vzdelávania.

 

Kritériá hodnotenia

Externých spolupracovníkov bude vyberať tím programu Generácia 3.0 a Komenského inštitútu.  Posudzovať ich bude na základe nasledovných kritérií:

 • Doterajšie aktivity organizácie nasmerované na učiteľov
 • Ciele projektu a aktivity popísané v žiadosti, efektívne naplánovaný rozpočet
 • Udržateľnosť EDUpointu v nasledujúcich rokoch
 • Počet učiteľov, ktorých zasiahnu aktivity

 

Dôležité termíny

16. 3. 2018  podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

15. 4. 2018 -  uzávierka prijímania žiadostí

15. 4. 2018 –  15. 5. 2018 - kontrola žiadostí, stretnutia so žiadateľmi

15.5. 2018 – 30.5. 2018 – podpis zmluvy s vybranými organizátormi

30. 5. 2018 – Úvodné školenie pre budúcich organizátorov EDUpointu vo Zvolene

30. 5. 2018 – 1.9.2018 –  prípravná fáza na organizovanie EDUpointu

1. 9. 2018 – 31. 6. 2019 – aktivity pre učiteľov

31.7. 2019– podanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu

 

Ostatné informácie

Grant nie je nutné kofinancovať. Rovnako by nemal byť súčasťou iného projektu už podporeného subjektmi, voči ktorým má budúci organizátor EDUpointu svoje povinnosti.

 

Prijímanie žiadostí

 • Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Kliknutím vpravo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom žiadateľ vyplní základné požadované informácie. Ako darcu zvolí Nadačný fond Generácia 3.0 a ako program zvolí EDUpoint 2018. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.
 • Na Vami zadaný e-mail Vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému www.darca.sk.
 • Formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi (o organizácii či škole), pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod. 
 • Odoslaním projektu na www.darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Podmienky podpory

Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Nadácia Pontis po schválení žiadosti uzavrie s partnerom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

Spolupracovník dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez www.darca.sk.

Spolupracovník po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu s opisom aktivít, a tiež vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.

Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme www.darca.sk. Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programového koordinátora Tomáša Janečka, tomas.janecek@nadaciapontis.sk, 0917 965 277.

 

Výzva EDUpoint Bratislava

Výzva EDUpoint Košice

Autor: Tomáš Janeček

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky