Nové počítačové učebne pomôžu prepojiť kenské a slovenské školy

Na strednej škole v dedine Marungu sme oficiálne otvorili nové počítačové učebne.

14. február 2012 -  Na strednej škole v dedine Marungu sme v sobotu 11. februrára oficiálne otvorili počítačové miestnosti v rámci projektu Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy, ktorý realizuje na štyroch stredných školách Nadácia Pontis spolu s partnerskou organizáciou Youth for Conservation a s finančnou podporou Slovak Aid.

Na otvorení  vystúpili viacerí miestni predstavitelia kenského ministerstva školstva a samosprávy, partneri projektu a programová riaditeľka Nadácia Pontis, Ivana Raslavská, ktorá okrem iného zdôraznila potrebu rodovej rovnosti v prístupe k vzdelaniu a moderným technológiám.

„Marungu Secondary je mladá škola, len tento rok skončia prvý maturanti, a preto dúfame, že digitálne technológie a projektové vzdelávanie pomôže naším žiakom dosiahnuť dobré výsledky a spolupráca so slovenskými školami obohatí obe strany,“ povedal na otvorení riaditeľ školy, Daniel Mwangi. Na podujatí sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec v Keni, Michal Mlynár, ktorý predstavil dvadsaťročnú históriu slovenskej rozvojovej spolupráce v Keni a hovoril o dôležitosti kvalitného vzdelania a medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti a vyzval kenských študentov, aby napísali esej na tému ako by aké zlepšenie by oni chceli dosiahnuť vo svojej komunite a stali sa tak ambasádormi zmeny.

Kenskí študenti a učitelia sa v pondelok 13. februára spojili so svojimi kolegami na Obchodnej akadémii v Leviciach a cez video rozhovor predstavili školy a výrobky košikárok z dediny Rukanga a produkty cvičnej študentskej firmy slovenských študentov, ktoré si predtým vymenili. Na stretnutí si študenti dohodli ďalšiu spoluprácu na tvorbe materiálov pre svoje cvičné firmy a ich spoločnú propagáciu a virtuálny medzinárodný obchod. Projekt Nadácie Pontis nadväzuje na ukončený projekt digitalizácie dvoch škôl v dedine Rukanga a zameriava sa na štyri školy v okrese Voi s cieľom poskytnúť informačné a komunikačné technológie, školenia a výmenné študijné pobyty pre slovenských a kenských učiteľov.

Inšpirácia z Moi High School

Na projekte spolupracujú učitelia z Moi High School – Kasigau, ktorých škola aj vďaka slovenskej spolupráci a digitálnym technológiám dokázala významne zlepšiť študijné výsledky svojich žiakov. „V roku 2009 bola naša škola v rebríčku výsledkov maturít na chvoste škôl v okrese Voi aj v kraji Taita- Taveta. Ale v auguste 2011 sa v prípravných testoch na maturitu umiestnila na druhom mieste z trinástich stredných škôl v okrese Voi a na 10. mieste zo 46 škôl v kraji Taita – Taveta,“ povedal Chrispin Mwawana, zástupca riaditeľa na Moi High.

Na Moi High sú počítačové kurzy povinné pre všetkých žiakov a učitelia odučia v rámci svojich predmetov aspoň jednu hodinu týždenne pomocou dataprojektoru a interaktívnej tabule. Keďže je škola internátna, žiaci majú možnosť využívať počítače, internet a  digitálny obsah aj vo voľnom čase. V rámci školského IT klubu pripravujú rôzne materiály pre školu a napríklad spolupracovali s miestnymi košikárkami na propagácii ich produktov.  Ich rodičia majú vďaka elektronickým žiackym knižkám prístup k ich študijným výsledkom, ktoré si môžu skontrolovať pomocou zaslania SMS správy.

Nadácia Pontis s Youth for Conservation a Moi High School – Kasigau, chcú podobné zlepšenie dosiahnuť aj na štyroch školách v dedinách Marungu, Mwaghogho, Mwambity a Kajire, ktoré majú dlhodobo podpriemerné výsledky. Tri z nich dostali v prvej fáze projektu spolu 30 počítačov tri servery a neskôr pribudne ďalšie interaktívne a kancelárske vybavenie.  Kajire Secondary, ktorá musí do konca februára odstrániť problémy s elektrinou dostane 20 počítačov a rovnaké vybavenie a školenia ako ostatné školy. Kajire Secondary v minulosti počítače nemala a postupne sa mení na dievčenskú školu, a preto je dôležité, aby  ostatné školy dobehla. Projekt sa koordinoval s poslancom za okres Voi, Dansonom Mwazom, ktorý cez krajský rozvojový fond kúpil dvom školám v projekte ďalších 20 počítačov a v novembri 2011 asistoval pri prevoze techniky a v príhovore apeloval na študentov, aby nezanedbávali vzdelávanie, ktoré jediné im môže zmeniť budúcnosť.

Školy začínali spolupracovať s Obchodnou akadémiou Levice na spoločných projektoch v rámci  projektového vzdelávania a virtuálnych študentských firiem. Nový kenský školský rok začal v januári a v súčasnosti prebiehajú priebežné školenia pedagógov a príprava na študijnú cestu slovenských učiteliek z OA Levice a experta z Microsoft Slovakia, ktorí v júni vyškolia kenských kolegov v oblasti projektového vzdelávania a budú prezentovať prvé výsledky spolupráce medzi OA Levice a kenskými školami, v rámci ktorej študenti využijú svoje novonadobudnuté počítačové zručnosti na pomoc miestnym komunitám.

Budú sa vzdelávať aj na Slovensku

Cieľom digitalizácie škôl je priniesť do škôl viac študijných materiálov a tiež zmierniť výrazný nepomer žiakov a učiteľov. Moderné technológie robia výučbu viac vizuálnou a interaktívnou, čím umožňujú študentom viac sa zapájať do tohto procesu a napríklad cez projektové vzdelávanie získať praktické zručnosti. Technológie ale nie sú všeliekom a treba ich vnímať iba ako prostriedok, ktorý uľahčuje motivovaným učiteľom ich prácu a otvára nové možnosti. „Bez riadne vyškolených a motivovaných učiteľov, ktorí majú prístup k dlhodobej technickej a obsahovej podpore, samotné počítače časom zapadnú prachom alebo sa prinajlepšom dostatočne nevyužije ich potenciál na zlepšenie študijných výsledkov,“ zdôraznil projektový koordinátor Jakub Šimek.

Rovnako dôležité je mať na každej škole aspoň jedného lídra, ktorý verí v potenciál inovatívneho vzdelávania a motivuje ostatných pedagógov a citlivo kontroluje a manažuje zmenu na škole v tejto oblasti. V pilotnom projekte bol takouto osobou zástupca riaditeľa Chrispin Mwawana, ktorého prístup pomohol výrazne zlepšiť výsledky a disciplínu žiakov na Moi High a teraz ako jeden z lektorov motivuje a školí pedagógov na štyroch kenských školách v rámci nového projektu.

„Je dôležité, aby takouto osobou nebol len riaditeľ, lebo tí často cestujú a nestíhajú manažovať jednotlivé úlohy, ktoré projekt vyžaduje a rovnako by to nemal byť iba učiteľ informatiky, lebo jeho pozícia nemá dostatočnú autoritu,“ poznamenal Šimek.

Najväčšou motiváciou pre školských lídrov je možnosť študijného pobytu na Slovensku a získania certifikátu a taktiež je zdravé podporovať súťaž medzi školami, ale nezabúdať, že nie každý pedagóg musí ovládať dokonale prácu s počítačom. Niektorým stačí vedieť iba pracovať v textovom editore a spustiť prezentáciu. Preto treba k rozdielnym úrovniam počítačových zručností učiteľov pristupovať citlivo. Motivovať ich aby sa zlepšili, ale dbať aby medzi nimi nevznikla nová digitálna priepasť a aby sa tí, ktorí zatiaľ s počítačmi nepracujú necítili ohrození. 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky