Peter Hulényi: SlovakAid vnímam ako úspešný príbeh, ktorý je však stále na svojom začiatku

Rozvojová spolupráca je prirodzenou súčasťou slovenskej zahraničnej politiky.

6. február 2013 – Rozvojová spolupráca je prirodzenou súčasťou slovenskej zahraničnej politiky a viaceré aktivity pod hlavičkou SlovakAid sú v „mainstreame“ rezortu zahraničných vecí. Myslí si to Peter Hulényi, riaditeľ odboru rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. V rozhovore hovorí o Národnom programe oficiálnej rozvojovej pomoci SR na rok 2013, ktorý dnes schválila vláda SR.

Národný program oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) si vždy kládol za cieľ zvyšovanie efektívnosti a transparentnosti poskytovania rozvojovej spolupráce. Aké opatrenia ste s týmto cieľom prijali tento rok?

Koncom roka 2012 schválil rezort zahraničných vecí opatrenia na skvalitnenie výberu projektov. To je fáza projektového cyklu, kde vidím najväčšie výzvy. Do procesu hodnotenia a výberu projektov chceme v tomto roku intenzívnejšie zapojiť naše zastupiteľské úrady, nezávislých expertov i partnerov z iných donorských krajín.  Naďalej plánujeme posilňovať monitorovanie a evalváciu projektov. Dobudovanie a spustenie informačného systému v tomto roku by malo prispieť k zvýšeniu transparentnosti slovenskej ODA. Máte pravdu, že zvyšovanie efektívnosti a transparentnosti je súčasťou každého NP ODA, ale nie vždy sa odrazí aj v praxi. Myslím, že v roku 2013 máme dobré predpoklady posunúť sa v tejto oblasti.

Jednou z priorít NP ODA 2012 bola podpora zapájania slovenských podnikateľských subjektov do projektov rozvojovej spolupráce. MZVaEZ SR minulý rok vypracovalo aj Koncepciu zapájania podnikateľských subjektov do slovenskej ODA. Bude táto téma prioritou aj tento rok? Dospeli ste k nejakým zlepšeniam či pokroku v tejto oblasti?

Podnikatelia majú možnosť zapájať sa do rozvojových aktivít od vzniku SlovakAid, keďže veľká väčšina grantových kôl je otvorená aj pre podnikateľské subjekty. Napriek tomu bola ich doterajšia účasť minimálna a ešte menej podnikateľských projektov spĺňalo základné rozvojové kritériá. Príčinu vidím v chýbajúcich pravidlách a podmienkach, ako aj v nedostatočnej informovanosti tejto cieľovej skupiny. Koncepcia zapájania podnikateľských subjektov schválená MZVaEZ na jeseň 2012 zaplnila toto biele miesto v systéme ODA tým, že zadefinovala priestor pre podnikateľov zaujímajúcich sa o ODA. Koncepciu sme premietli do národného programu a otestujeme ju už o niekoľko týždňov. Najvýraznejšou inováciou bude vyhlásenie samostatných výziev na konkrétne zadania, ktoré pripraví ministerstvo po konzultácii s vládou partnerskej krajiny a inými donormi. Zároveň plánujeme spustiť dotačnú schému na začínajúce podnikateľské partnerstvá v rozvojových krajinách (Start Up). Prijatie koncepcie vyvolalo v podnikateľskej komunite sympatický záujem a na prezentácii koncepcie koncom decembra 2012 podnikatelia zaplnili kongresovú sálu MZVaEZ.   

Slovensko od roku 2011 spolupracuje v oblasti rozvojovej spolupráce v rámci Južného susedstva aj s Tuniskom. Ako hodnotíte doteraz realizované projekty slovenských mimovládnych organizácií v Tunisku? Kde vidíte priestor na zlepšenia? Budú sa meniť priority v tejto krajine v NP ODA 2013?

Vstup nášho mimovládneho sektora do rozvojovej pomoci Tunisku je pre mňa príjemným prekvapením. Nečakal som, že slovenské skúsenosti sú až v takej miere aplikovateľné v severnej Afrike a že bude o ne výraznejší záujem.  To je jeden z dôvodov, pre ktorý Tunisko ostáva medzi teritoriálnymi prioritami aj v NP ODA na rok 2013. Tretí rok pôsobenia SR v Tunisku bude zameraný najmä na odovzdávanie skúseností partnerom v oblasti politickej a ekonomickej transformácie vrátane reformy bezpečnostného sektora a v oblasti posilňovania úlohy občianskej spoločnosti, najmä na budovanie kapacít a inštitucionálneho zázemia miestnych mimovládnych organizácií. Spoločné predsedanie s Holandskom v Task Force Tunisia je zároveň predpokladom na etablovanie sa v krajine, ktorá stála doteraz mimo našich zahraničnopolitických i rozvojových záujmov. Iniciatíva Task Force však môže byť úspešná, len ak si získa dôveru tuniskej vlády a podporu donorskej komunity. Veľa závisí aj od výsledkov tohtoročných prezidentských a parlamentných volieb v Tunisku.       

Aký je objem financií určený na oficiálnu rozvojovú spoluprácu tento rok? Zvýši sa ich objem v porovnaní s minulým rokom?

Žiaľ, ani v roku 2013 nemôžeme počítať so zvýšením objemu slovenskej ODA. K dispozícii bude podobne ako v roku 2012 niečo vyše 60 mil. eur, z čoho však prevažnú časť tvoria príspevky  do rozpočtu EÚ a do medzinárodných organizácií. To nie je práve optimistický záver tohto rozhovoru. Verím však, že rastom počtu kvalitných projektov a rozšírením okruhu subjektov, ktoré ich implementujú, presvedčíme ministerstvo financií, poslancov i širšiu verejnosť o potrebe každoročne kontinuálne zvyšovať rozpočet slovenskej ODA.  

Celý rozhovor s Petrom Hulényim si prečítate v najnovšom Newslettri o rozvojovej spolupráci, ktorý sa venuje Národnému programu ODA na rok 2013. Ďalšie newslettre nájdete na webe Nadácie Pontis v sekcii Čo sme urobili.

Nadácia Pontis vydáva newsletter o rozvojovej spolupráci v rámci projektu Vzdelanie prináša zmenu!ktorý finančne podporila Európska únia z prostriedkov EuropeAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky