Propagácia občianskej spoločnosti ako naša najdôležitejšia činnosť v Kosove

V r. 2016 boli spustené štyri projekty na propagáciu občianskej účasti a sprostredkovanie hlasu občianskej spoločnosti orgánom v Mitrovici a Prištine.

Na základe výzvy, ktorú v júni rozoslal Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne v severnom Kosove, prišlo niekoľko zaujímavých návrhov projektov. Hodnotiaca komisia vybrala štyri najsľubnejšie. Práca na nich začala v auguste a bude trvať väčšinou 9 mesiacov. Projekty sa zameriavajú na výskum konkrétnych politík, ktoré sa uplatňujú (alebo ktoré chýbajú) v severnom Kosove. Cieľom je vypracovať ich analýzy a odporúčania zmien a následne sa venovať advokačným aktivitám na propagáciu výsledkov výskumu.

Okrem výskumu budú mať riešitelia projektov príležitosť zúčastniť sa na letnej škole o verejnej politike a advokácii a študijných pobytoch v Bratislave a Bruseli. Svoje činnosti budú konzultovať so slovenskými mentormi.

Podporu získali tieto projekty:

Mládežnícky vzdelávací klub Synergy - Ekonomické postavenie mladých v severnom Kosove

Projekt, ktorý sa zameriava na analýzu politiky a vypracovanie odporúčaní pre danú oblasť, má za cieľ preskúmať existujúce programy určené na zvýšenie zamestnanosti mladých v severnom Kosove, identifikovať výzvy a pozitívne príklady. Projekt zozbiera a zanalyzuje dáta a zadefinuje príklady dobrej praxe, ktoré sa potom budú prezentovať príslušným zainteresovaným stranám s cieľom ovplyvniť koncepciu budúcich programov zamestnanosti. V rámci projektu prebehnú tieto aktivity: prieskum a analýza programov zamestnanosti mladých, ktoré sa realizujú v okresoch Severná Mitrovica a Zvecan, diskusie zainteresovaných strán na tému „Ekonomické postavenie mládeže v Kosove“, prezentácia analytickej správy s odporúčaniami pre príslušné inštitúcie a organizácie v severnom Kosove a Prištine. Očakávanými výstupmi projektu sú hlavne zvýšenie povedomia príslušných inštitúcií o potrebe prispôsobenia programov zamestnanosti potrebám a schopnostiam nezamestnaných mladých ľudí, ako aj podmienkam, v ktorých programy prebiehajú, presadzovanie konkrétnych odporúčaní vyplývajúcich z analýzy pomocou advokačných aktivít.

Inštitút pre teritoriálny hospodársky rozvoj (InTER0) - Podpora miestneho hospodárskeho rozvoja v severnom Kosove

Projekt má za cieľ posilniť schopnosť miestnych samospráv v okresoch na severe Kosova absorbovať rôzne dostupné zdroje s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj. Aby boli výdavky na zdroje a realizáciu rozvojových projektov transparentnejšie a v súlade so strategickými dokumentmi okresov, je dôležité zapojiť do miestneho rozvoja aktérov mimo verejnosti. Hlavné činnosti: Prostredníctvom výskumu a analýzy existujúcich investičných programov sa určia možnosti a najlepšie praktiky/problémy spojené s účasťou organizácií občianskej spoločnosti na rozhodovaní, ako aj najefektívnejšie prostriedky/príklady použitia finančných zdrojov. Starostovia, vedúci oddelení a úradníci miestnych samospráv, ktorí na rozvoji pracujú, budú oboznámení s výsledkami výskumu spojeného s investíciami v severnom Kosove a budú mať možnosť určiť kroky potrebné na zvýšenie svojej kapacity a efektívnosti pri realizácii rozvojových projektov. Vďaka projektu budú mať občania v štyroch okresoch na severe viac informácií o momentálne dostupných finančných prostriedkoch a kapacite miestnych úradov na realizáciu rozvojových projektov. Miestne úrady budú na druhej strane informované o odporúčaniach občianskej spoločnosti pre efektívnejšiu realizáciu programov a schopnosti organizácií občianskej spoločnosti pomôcť s konzultáciami a realizáciou rozvojových programov.

Platforma pre analýzu a výskum - Hlas severného Kosova: Tieňová správa organizácií občianskej spoločnosti o pokroku

Srbská komunita v Kosove sa pre nedávne etnické konflikty a následné problémy so štátnosťou odmieta zapájať do politického života Kosova. Z tohto dôvodu sú Srbi v Kosove na okraji kľúčových politických a integračných procesov. Podpisom Prvej dohody o normalizácii vzájomných vzťahov v roku 2013 však boli vytvorené podmienky na zmenu tejto situácie. Srbská komunita je však aj naďalej vyčlenená, aj sa sama vyčleňuje z procesov, ako je európska integrácia Kosova. Cieľom projektu je vypracovať detailný prehľad situácie ako základ pre ďalšie špecifické iniciatívy a kroky na zapojenie srbskej komunity do rozhodovacích procesov súvisiacich s európskou integráciou a poskytnúť komplexný zdroj informácií, ktorý by mal byť použitý pri príprave Správy Európskej komisie o pokroku za rok 2017 (ECPR). Projekt sa bude usilovať zosumarizovať predchádzajúce zistenia a vypracovať systematické hodnotenie súčasnej dynamiky v podobe ľahko prístupnej tieňovej správy organizácií občianskej spoločnosti o pokroku. Tú budú môcť ako spoločný referenčný rámec použiť organizácie občianskej spoločnosti, inštitucionálni aktéri a medzinárodné organizácie.

Individuálni vedci: Branislav Nesovic, Jovana Radosavljevic - súlad misie EULEX so zásadami miestnej zodpovednosti v procese realizácie jej poslania a cieľov v severnom Kosove 2013

Misia EÚ na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX) bola zriadená, aby pomohla Kosovu s presadzovaním právneho štátu, najmä v oblasti polície, colnej správy, súdnictva, ľudských práv a vojnových zločinov. Podľa programových cieľov vychádza z prísneho dodržiavania zásady „miestnej zodpovednosti“. Napriek tomu bol mandát misie navrhnutý bez zapojenia miestnych aktérov. Od svojho vzniku v roku 2008 misia čelí kritike, najmä na severe. Z toho dôvodu tam nemohla misia EULEX naplno rozvinúť svoje aktivity. Bruselská dohoda z roku 2013, ktorú sa za pomoci EÚ podarilo dosiahnuť medzi Belehradom a Prištinou, otvorila vplyvu EULEXu aj sever Kosova. Uvidí sa, do akej miery EULEX zapojí do výkonu svojich aktivít v oblasti polície, súdnictva, colnej správy a uplatňovania ustanovení Bruselskej dohody aj miestne zainteresované strany a komunity. Počas nasledujúcich dvoch rokov sa ukáže, ako bude právny štát fungovať v Kosove, najmä však v jeho severnej časti, v budúcnosti. Pre úspech misie by z tohto dôvodu bolo dôležité väčšie zapojenie miestnej komunity do realizácie jej cieľov. Cieľom tohto projektu je zohľadniť názory miestnej komunity na právny štát v severnom Kosove a vypracovať odporúčania pre EULEX, medzinárodnú komunitu a miestne orgány na základe informácií od miestnych zainteresovaných strán, a to prostredníctvom výskumu, stručnej politickej správy s odporúčaniami, advokačných iniciatív a zvyšovania verejného povedomia.

Tento projekt realizovala Nadácia Pontis a mimovládna organizácia NGO AKTIV s finančnou podporou SlovakAid. Aktívna občianska spoločnosť: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne v severnom Kosove.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky