Slovenské regióny budú o niečo transparentnejšie

Fond pre transparentné Slovensko podporil osem regionálne zameraných projektov.

Prostredníctvom grantového programu Pre transparentné regióny 2017 podporíme 8 organizácií, ktoré realizujú projekty zamerané na  znižovanie úrovne korupcie a transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi na regionálnej a lokálnej úrovni.

Fond pre transparentné Slovensko v spolupráci so zapojenými firmami celkovo na tento účel prerozdelil sumu  30.000 eur.

O podpore projektov rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia v zložení:

  • Miroslav Kollár, primátor mesta Hlohovec
  • Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti
  • Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus
  • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis

Podporené projekty

Podporené projekty sa zameriavajú najmä na oblasť transparentného nakladania s verejnými zdrojmi na úrovni samospráv.

Projekt občianskeho združenia Zoulus podporuje aktivistov a poslancov obcí v regióne dolnej Nitry. Projekt má za cieľ zlepšiť  ich vedomie  o svojej samospráve, sieťovať aktívnych ľudí, vytvoriť systém regionálnej spolupráce, analyzovať stav transparentnosti riadenia obcí sledovaného regiónu a navrhnúť riešenia na ich zlepšenie.

Podobne orientované projekty, ale so zacielením na jednu samosprávu umožňujú ísť pri analýze fungovania oveľa hlbšie. Občianske združenie Jazernica združuje v rovnomennej obci aktívnych občanov, ktorým nie je ľahostajné, akým spôsobom funguje ich samospráva. Projekt je zameraný najmä  na analýzu a monitoring jej aktivít v oblasti transparentného nakladania s verejnými zdrojmi – audit rozpočtu obce, zaškolenie aktivistov do problematiky rozpočtovania a čerpania verejných prostriedkov. Výstupom bude navrhnutie opatrení na zefektívnenie hospodárenia a transparentnejšieho nakladania s prostriedkami obce.

Združenie Natura Rusovce chce riešiť problém málo kontrolovaného stavebného rozvoja, ktorý má negatívny vplyv na kvalitu života v obci. Nejasnosť vlastníckych vzťahov, prevody pozemkov, podvody i konflikty záujmov znemožňujú účinnú verejnú kontrolu stavebných projektov. Cieľom odbornej analýzy a konzultácii s odborníkmi je hľadať spôsoby ako vytvoriť transparentné prostredie, ktoré bude znižovať  priestor pre korupciu a umožní lepšiu kontrolu stavebného rozvoja a zapojenie verejnosti.

Budúcnosť pre Považskú Bystricu je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo zaoberá kontrolou transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami v meste. V podporenom projekte budú jeho členovia sledovať a analyzovať verejné obstarávania mesta a porovnávať ich s inými v podobne veľkých mestách.

Projekt Martinská kaviareň organizácie METRO má iný zámer ako predchádzajúce projekty. Vo verejnom debatnom klube bude prebiehať každý mesiac diskusia na vybranú tému týkajúcu sa fungovania regiónu. Občania sa spolu zamyslia nad verejnými projektmi, ako je výstavba ciest a diaľnic v regióne, rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, výstavba a rekonštrukcia verejných priestorov, dopodrobna rozoberú ich stav z hľadiska odbornosti, rizík a príležitostí, financovania a celospoločenského prínosu. 

Cieľom projektu Podnikateľskej aliancie Slovenska je posúdenie zmysluplnosti a efektívneho využitia eurofondov pre súkromné projekty na regionálnej a lokálnej úrovni. Analýza sa sústredí na vybraných približne sto súkromných spoločností, ktorým v rokoch 2007 až 2013 boli schválené a zazmluvnené projekty (aj niekoľkokrát) a vyčerpali ich. Posúdi dopad poskytnutých eurofondov na ich úspešnosť, konkurencieschopnosť, zamestnanosť, fungovanie a rozvoj regiónu i na podnikateľské prostredie (konkurencia, vznik ďalších spoločností a pod.).

Protikorupčný festival žilinského občianskeho združenia Proti korupcii má ambíciu okrem odborného obsahu zábavnou a kreatívnou formou zatiahnuť do úvah o stave spoločnosti bežného občana. Zrealizuje odborné diskusie a vystúpenia a nenásilnou humornou formou a multižánrovým programom bude glosovať tému korupcie a boja s korupciou smerom k širokej verejnosti.

V rámci grantovej výzvy sme kládli dôraz aj na realizáciu projektov zameraných na mladých ľudí. Cieľom projektu združenia Rady mládeže Bratislavského kraja je systematicky pokrývať spoločenské a verejné dianie na lokálnej a regionálnej úrovni prostredníctvom mladých novinárov a videotvorcov. Združenie sa zameria  na vytvorenie regionálnych tímov mladých novinárov v krajských mestách, ich zaškolenie do redakčnej tvorby a spracovanie a uverejňovanie redakčného obsahu. Tímy sa budú následne venovať sledovaniu dôležitých spoločenských káuz s dôrazom na regionálne aspekty.

Prehľadný zoznam podporených projektov a výšku pridelených grantov môžete nájsť tu.

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky