Vyhlásili sme Call for Papers na "Medzinárodnú konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid"

Nadácia Pontis vyhlasuje Call for Papers na Medzinárodnú konferenciu „10 rokov pod logom SlovakAid".

Konferencia sa bude konať 16 - 17. októbra 2013 na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.

Dvojdňová konferencia sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia  SlovakAid. Jej cieľom je stimulovať odborný dialóg medzi štátnym, mimovládnym, akademickým, súkromným sektorom a médiami. Odborníci zo Slovenska i zahraničia budú mať priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových vízií pre slovenskú rozvojovú agendu, s dôrazom na formulovanie výziev a príležitostí pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. Prostredníctvom prezentácie prác prihlásených do tejto výzvy budú mať účastníci konferencie možnosť prediskutovať rôzne koncepty a prístupy k rozvojovej spolupráci s cieľom zvyšovať jej efektívnosť v súlade s najnovšími trendmi v podpore integračných a predvstupových snáh, v demokratizácii krajín európskeho susedstva aj socioekonomickom rozvoji v menej rozvinutých krajinách.

Analýza výsledkov a nových trendov v slovenskej rozvojovej spolupráci sa zameria na témy prenosu našich tranzičných skúseností prevažne do krajín Východného partnerstva a na Balkán, demokratizačným výzvam a príležitostiam v regióne Južného susedstva a novým trendom v rozvojovej spolupráci v subsaharskej Afrike. Konferencia bude len jednou z podujatí, ktoré sa v rámci týždňa 10 ROKOV SLOVAKAID 16. - 19. októbra 2013 uskutočnia.

Témy na predkladanie príspevkov:

 • Zdieľanie skúseností z tranzičného procesu na západnom Balkáne a vo východoeurópskych krajinách
 • Smerovanie európskej rozvojovej politiky vzhľadom na novýfinančný rámec EÚ
 • Zodpovednosť za uplatňovanie demokratických princípov v krajinách Južného susedstva
 • Rola súkromného sektora v rozvojovej spolupráci
 • Ako riešiť spoločenské a zdravotné problémy v krajinách „globálneho Juhu“  
 • Globálne vzdelávanie ako nástroj pre globálnu solidaritu v nerovnom a meniacom sa svete

Všetky zaregistrované príspevky bude hodnotiť evaluačná komisia zostavená z akademických pracovníkov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity a Nadácie Pontis. Nadácia Pontis hodnotenia príspevkov odošle autorom, ktorí budú mať možnosť upraviť svoje príspevky do 14 dní odo dňa  získania hodnotenia. Príspevky schválené hodnotiacou komisiou budú uverejnené v recenzovanom zborníku.

Autori príspevkov, ktoré budú zaradené do diskusných panelov, majú nárok na pokrytie cestovných a ubytovacích nákladov v Bratislave na jednu noc.

Záujemcovia o aktívnu účasť musia zaslať abstrakt, kľúčové slová a text svojej práce v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.  Požadovaný rozsah práce je 8 – 14 normostrán (14 400 – 25 200 znakov vrátane medzier).

Predkladaná práca by mala obsahovať nasledovné časti: 

 • Názov
 • Abstrakt: 100 – 150 slov
 • Kľúčové slová: 3 - 5 slov
 • Úvod
 • Záver
 • Odporúčania
 • Bibliografia

Termíny:

Deadline na prihlasovanie príspevkov: 30. august 2013

Deadline na dodanie posudku odbornej komisie: 30. september 2013

Deadline na dodanie finálneho príspevku do zborníka: 15. október 2013

Celé znenie Call for Papers si môžete stiahnuť TU.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Simona Gembická, simona.gembicka@nadaciapontis.sk

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky