Výzva na podanie prihlášok: „Aktívna občianska spoločnosť: Slovenský fond pre verejnú politiku na Ba

Termín na podanie prihlášok je 20. jún 2016.

Táto výzva vychádza v rámci projektu “Aktívna občianska spoločnosť: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne v severnom Kosove“, ktorý realizuje Nadácia Pontis a mimovládna organizácia NGO AKTIV s finančnou podporou SlovakAid. Cieľom výzvy je podporiť občiansku spoločnosť v severnom Kosove a jej úlohu dôležitého aktéra pri budovaní demokracie.

Špecifické ciele výzvy sú:

i) budovanie kapacít výskumníkov, aktivistov, verejných advokačných skupín a mimovládnych organizácií v severnom Kosove;  ii) podpora občianskej spoločnosti v severnom Kosove pri jej zapojení sa do tvorby verejnej politiky;  iii) transfér skúseností slovenských mimovládnych organizácií spolupracujúcich s miestnymi samosprávami pri riešení miestnych problémov.

Žiadatelia musia spĺňať tieto podmienky:

 • Byť organizáciou občianskej spoločnosti so sídlom v Kosove a pôsobiacou v severnom Kosove alebo 
 • Byť neformálnou skupinou so sídlom v Kosove a pôsobiacou v severnom Kosove.

Iné podmienky:

 • Hlavnou činnosťou žiadateľov musí byť účasť na miestnych aktivitách spojených so sociálnymi, environmentálnymi, mládežníckymi, študentskými a občianskymi problémami;
 • Žiadatelia musia niesť priamu zodpovednosť za prípravu a správu projektu, t.j. nesmú vystupovať v úlohe sprostredkovateľa;
 • Osoby zamerané na tvorbu zisku nespĺňajú podmienky výzvy.

Výskumníci a organizácie z okresov severného Kosova majú vypracovať analýzu politiky a návrhy/odporúčania pre zainteresované osoby/verejné orgány, ktoré sa zaoberajú jednou z týchto prioritných tém:

Zastúpenie srbskej komunity

Špeciálnu pozornosť treba venovať zabezpečeniu úcty a ochrany pre nemajoritnú skupinu, sociálne skupiny a skupiny v pozícii iných foriem diskriminácie. Uvítame, ak žiadatelia navrhnú výskumné aktivity v oblasti práv nemajoritnej skupiny, napr. jazykových práv, zapojenia členov nemajoriných spoločenstiev do verejných funkcií a rozhodovacích procesov, prístupu k spravodlivosti, práv navrátilcov, vzdelávania a kultúry.

Zamestnateľnosť

Výskumné aktivity by sa mali zamerať na (ne)existenciu akčných plánov v oblasti zamestnanosti a hospodárskeho rozvoja na národnej a miestnej úrovni, ich realizáciu a efektívnosť. Uvítame, ak žiadatelia preskúmajú aj možnosti investícií alebo rozvoja v konkrétnom okrese, regióne alebo v celom Kosove.

Životné prostredie

Prioritnými oblasťami tejto tematickej skupiny sú prírodné zdroje, ich potenciál a súčasný stav, potreba novelizovať legislatívu týkajúcu sa životného prostredia, účinok ekonomických aktivít na životné prostredie a trvalú udržateľnosť zelených firiem.

Politika mládeže

Zvláštnu pozornosť treba venovať vplyvu početných programov sociálnej inklúzie a inklúzie mladých, ich efektívnosti a výsledkom, posilneniu postavenia mladých a ich úlohe pri tvorbe politík na miestnej a centrálnej úrovni, dostupnosti a kvalite alternatívnych vzdelávacích programov a príležitostí na získanie pracovných skúseností.

Demokracia a právny štát

V súvislosti s demokraciou a právnym štátom sa dôraz bude klásť na analýzu týchto problémov (a to buď samostatne alebo v kombinácii, ak medzi nimi existuje prepojenie): tvorba politiky a jej uplatňovanie/dodržiavanie, korupcia, médiá, prístup k verejným informáciám, administratívna kapacita a transparentnosť verejných inštitúcií.

Zoznam problémov je len ilustratívny a nie je konečný.

Hodnotiaca komisia rozhodne o udelení alebo neudelení grantu do polovice júla 2016. Po podpise zmluvy budú mať úspešní žiadatelia čas do konca marca 2017 na realizáciu projektov. Na začiatku výskumného obdobia (august/september 2016) NGO AKTIV a Nadácia Pontis usporiadajú pre všetkých úspešných žiadateľov školenie v oblasti verejnej politiky a písania strategických dokumentov. Autori strategických dokumentov budú mať navyše možnosť zúčastniť sa študijných pobytov na Slovensku alebo v Bruseli, počas ktorých sa budú môcť stretnúť s partnerskými organizáciami, odprezentovať výsledky svojich výskumných projektov predstaviteľom európskych inštitúcií a iným zainteresovaným stranám. Na základe individuálnych potrieb partnerov a ich projektov Nadácia Pontis zabezpečí sériu návštev a stretnutí s organizáciami, mentormi alebo aktivistami pôsobiacimi na Slovensku alebo v Bruseli.

Finančná podpora sa neposkytuje na:

 • Podujatia čisto náboženského alebo politického charakteru;
 • Projekty, v ktorých ide len alebo hlavne o individuálne štipendiá na štúdium, výskum alebo školenie;
 • Prevádzkové náklady uchádzajúcich sa organizácií (preplácajú sa len administratívne náklady spojené s realizáciou projektu);
 • Dlhy a záväzky;
 • Projekty, v ktorých ide výhradne alebo primárne o kapitálové výdavky, teda infraštruktúru, pozemky, zariadenia;
 • Projekty, ktorých cieľom je získať financie alebo zvýšiť viditeľnosť žiadateľa alebo jeho partnera/partnerov;
 • Projekty na priamu podporu politických strán.

Projekty by sa mali uskutočniť od augusta 2016 do marca 2017. Očakávaná dĺžka jednotlivých projektov je 8 mesiacov.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 5 000 eur.

Uchádzači môžu predložiť len jednu žiadosť.

Na granty je celkovo k dispozícii 20 000 eur.

Projektový tím si vyhradzuje právo neprerozdeliť všetky dostupné finančné zdroje, ak predložené návrhy nebudú spĺňať kritéria výberu.

Grant možno použiť len na pokrytie „oprávnených nákladov“. Kategórie oprávnených a neoprávnených nákladov sú uvedené nižšie.

Oprávnené náklady sú náklady, ktoré skutočne vznikli príjemcovi grantu a ktoré spĺňajú tieto kritériá:

 • Vznikli počas trvania projektu;
 • Sú uvedené v návrhu rozpočtu;
 • Vznikli v súvislosti s projektom, ktorý je predmetom grantu, alebo boli nevyhnutné na realizáciu projektu;
 • Sú identifikovateľné a overiteľné, najmä však musia byť zapísané v účtovných záznamoch príjemcu v súlade s príslušnými účtovnými normami Kosova a v súlade s bežnou účtovnou praxou príjemcu;
 • Spĺňajú požiadavky príslušnej daňovej a sociálnej legislatívy.

Oprávnené priame náklady

Za oprávnené priame náklady na projekt sa považujú náklady, ktoré je možné, berúc zreteľ na podmienky stanovené vyššie, identifikovať ako konkrétne náklady priamo spojené s realizáciou projektu, napr.

- Cestovné náklady a diéty (na stretnutia, konferencie, podujatia, atď.)  - Profesionálne poplatky pre výskumníkov a odborníkov priamo zapojených do realizácie projektu; - Náklady na spotrebný tovar a iné potreby za podmienky, že je možné ich identifikovať a priradiť k projektu; - Náklady priamo vyplývajúce z požiadaviek súvisiacich s realizáciou projektu (šírenie informácií, preklady, tlač, distribúcia letákov a pod.); - Priame náklady na výskumné aktivity: cieľové skupiny, okrúhle stoly, rozhovory atď. - Náklady na prenájom priestorov spojené s advokačnými stretnutiami/podujatiami.

Medzi neoprávnené náklady patria:

- Dlhy alebo úroky; - Opravné položky za straty alebo potenciálne budúce záväzky; - Nákup pozemkov alebo budov; - Nákup vozidiel; - Prenájom kancelárie, ak uchádzač nevie preukázať, že prenájom dodatočných alebo konkrétnych kancelárskych priestorov je nevyhnutný na realizáciu projektu; - Kurzové straty; - Pôžičky tretím stranám.

Hodnotiaca komisia nesie zodpovednosť za konečné rozhodnutie, ktoré projekty získajú podporu. Oprávnené žiadosti/návrhy sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

- Relevantnosť projektu - Dosah aktivít v miestnom kontexte - Komunikačná stratégia - Kvalita projektového tímu - Prechádzajúce skúsenosti s výskumom/advokáciou/miestnym aktivizmom

NGO AKTIV a Nadácia Pontis podpíšu s príjemcom grantu zmluvu, ktorá bude obsahovať informácie o aktivitách, ktoré má vykonať, poskytnutej finančnej čiastke, spôsobe platby a vykazovania.

 Prostredníctvom slovenských mentorov projektový tím pomôže príjemcom s manažmentom, šírením informácií, budovaním obecenstva a pod. s cieľom zabezpečiť správnu realizáciu projektu, ako aj jeho budúci rozvoj a trvalú udržateľnosť.

 • Analytická správa popisujúca metodiku i výsledok analýzy dát/politiky, hlavné problémy a odporúčania pre zainteresované strany (max. 20 strán, vrátane grafických prvkov) v srbčine, albánčine a angličtine.
 • Stručná správa o politike , ktorá bude obsahovať syntézu a konkrétne odporúčania a nástroje na zlepšenie v danej oblasti (max. 5 strán); v srbčine, albánčine a angličtine.
 • Aspoň 2 advokačné stretnutia/podujatia so zainteresovanými stranami (vrátane aspoň jedného v Prištine)

Príjemca má povinnosť predložiť záverečnú správu a komunikovať aktivity v priebehu celého trvania projektu.

Vyplnenú žiadosť a návrh rozpočtu treba zaslať elektronicky na emailovú adresu: office@ngoaktiv.org, vrátane:

 • návrhu projektu a podrobnej metodiky;
 • rozpočtu projektu;
 • CV všetkých zapojených odborníkov;

Prosím, do predmetu napíšte: „Aktívna občianska spoločnosť: MENO ORGANIZÁCIE“

Termín: Termín podania žiadostí je 20. jún 2016.

Žiadosť musí byť napísaná v angličtine.

Akékoľvek otázky súvisiace s prípravou žiadosti je možné zaslať e-mailom do 20. júna 2016 na adresu: milica.andric@ngoaktiv.org

Rozhodnutie o udelení grantu

Všetkým uchádzačom oznámime prostredníctvom emailu výsledky výberového procesu najneskôr do 15. júla 2016.

Zoznam podporených žiadostí bude publikovaný na webovej stránke NGO AKTIV: www.ngoaktiv.org

 

 

Súvisiace články

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky