Čo sme urobili
Vzdelávacím aktivitám sa venujeme už od roku 2004. Odvtedy sme pripravili desiatky školení, univerzitných prednášok a verejných podujatí na rôzne témy rozvojového vzdelávania a rozvojovej spolupráce. Medzi naše posledné projekty patria aj tieto:

Nadácia Pontis začala vo februári 2010 realizovať nový projekt Vzdelanie prináša zmenu!, ktorý sa venoval presadzovaniu témy rozvoja v spoločnosti. Išlo o projekt, na ktorom spolupracovali organizácie troch európskych krajín: Slovenska, Poľska Cypru. Partnermi projektu boli Nadácia Pontis, poľská organizácia Polish Humanitarian Action a organizácia NGO Support Centre z Cypru. Okrem nich na projekte spolupracovali: Center for International Cooperation and Development Studies na Université libre de Bruxelles (Belgicko), Institute for Applied Cultural Research (Nemecko), Global Development Research Group (Poľsko), Press and Books Foundation (súčasť poľskej edície Le Monde Diplomatique, Poľsko), nezisková organizácia CARDET (Cyprus) a mimovládna organizácia INADES (Tanzánia).

Zvyšovanie povedomia o rozvojovej spolupráci

Cieľom projektu, okrem budovania kapacít mimovládnych organizácií v Poľsku, na Slovensku a na Cypre, bolo zlepšiť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami, akademickými inštitúciami, vládnymi predstaviteľmi a verejnosťou. Výsledkom bolo zvýšenie úrovne povedomia o rozvojovej spolupráci v týchto troch krajinách.

Projekt podporil verejnú diskusiu o otázkach rozvojovej pomoci v rozvojových krajinách, k poskytovaniu ktorej sa Slovensko, Poľsko a Cyprus zaviazali vstupom do Európskej únie. Nové členské krajiny sa zaviazali aj k boju proti chudobe a budovaniu rovnocenných vzťahov medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami.

Tieto ciele sú obsiahnuté aj v Miléniových rozvojových cieľoch OSN. V ich napĺňaní hrajú najdôležitejšiu úlohu práve tri cieľové skupiny projektu: politickí predstavitelia, mimovládne organizácieexperti z akademickej obce.

V projekte sa uskutočnili rôznorodé aktivity. Napríklad vznikla séria publikácií, analýz, a manuálov. Zrealizovalo sa množstvo stáží, seminárov a verejných diskusií. Nemenej dôležite bolo založenie pracovnej skupiny, ktorej cieľom bolo vytvorenie odporúčaní a štandardov na výuku o téme rozvojovej pomoci na školách a iných vzdelávacích inštitúciách.

Realizácia projektu bolo naplánovaná na tri roky. Projekt finančne podporila Európska únia z prostriedkov EuropeAid celkovou sumou 951 813 eur. Z toho sa na realizáciu projektu na Slovensku malo použiť 214 478 eur. Projekt bol kofinancovaný z prostriedkov SlovakAid sumou 18 023,90 euro.

Newsletter o rozvojovej spolupráci na stiahnutie:

1. Efektivita oficiálnej rozvojovej pomoci

2. Globálne rozvojové vzdelávanie na Slovensku

3. Evalvácie oficiálnej rozvojovej spolupráce

4. Ako môže Slovensko pomôcť Severnej Afrike?

5. Pridaná hodnota V4 na pôde Európskej únie 

6. Tunisko je na ceste od autkracie k demokracii

7. Kam dnes smeruje Bielorusko?

8. Kríza prináša výzvy aj rozvojovej politike EÚ

9. Prečo je dôležité zapájať firmy do rozvojovej spolupráce?

10. Ako sa financuje oficiálna rozvojová spolupráca?

11. Srbsko na ceste do Európskej únie

12. Akým témam sa venuje Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na rok 2013?

Projekt Odborne o rozvojových témach mal ambíciu v dlhodobej perspektíve prispieť k sformovaniu odbornej verejnosti na Slovensku, ktorá by bola solidárna s rozvojovými krajinami a chápala by globálne a rozvojové súvislosti pri odstraňovaní ich problémov. Zámerom projektu bolo v krátkodobom a strednodobom horizonte zvýšiť u vybraných cieľových skupín (akademici, študenti na vysokých školách, vládni predstavitelia a poslanci NR SR, médiá) uvedomenie si potreby a zmysluplnosti poskytovania rozvojovej pomoci Slovenskou republikou a tým zvýšiť participáciu a angažovanosť týchto cieľových skupín v oblasti rozvojovej spolupráce.

Naše snahy smerovali k tomu, aby jednotliví aktéri rozvojovej spolupráce nepôsobili individuálne, ale boli zapojení do spoločnej koordinovanej činnosti, ktorá by poviedla k strategickému plánovaniu aktivít v rámci globálneho rozvojového vzdelávania na vysokých školách na Slovensku a zefektívnila aj tvorba rozvojovej politiky a implementácia projektov v teréne.

Na vysokých školách sme preto intenzívne vzdelávali budúcich perspektívnych praktikov aj teoretikov, aby hlbšie chápali kľúčové rozvojové témy.

Zároveň sme spolupracovali s pedagógmi, expertmi a odborníkmi tak, aby mali vytvorený priestor na odovzdávanie vedomostí a skúseností študentom. Našou snahou bolo posunúť diskusiu medzi akademikmi na medzinárodnú úroveň a sprostredkovať im skúsenosť zo zahraničia, aby tak mali prístup k aktuálnym informáciám o tom, čo sa deje v rozvojovej oblasti na európskej úrovni a akým spôsobom môžu participovať na verejnom dialógu o zaangažovanosti vyspelých štátov.

Okrem toho sme oslovili skupinu odborníkov a politických predstaviteľov a vytvorili priestor na diskusiu ku vybraným témam rozvojového vzdelávania.

V rámci projektu sme pripravili aj pre tento región výnimočné podujatie, ktorým bola konferencia o rozvojovej spolupráci. Prepojili sme tak všetky relevantné cieľové skupiny, aby si navzájom mohli vymeniť skúsenosti v praxi rozvojovej spolupráce. 

Projekt bol realizovaný v období 1.9.2011 do 31.8.2012. Finančne bol podporený zo zdrojov oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid sumou 39 934,80 EUR.

V rámci projektu sme zorganizovali aj sériu odborných raňajok. Tu sú resumé z jednotlivých stretnutí:

1. Ako začleniť rozvojové vzdelávanie do vysokoškolskej praxe?

Odborné raňajky sa venovali rozvojovému vzdelávaniu ako potenciálnemu akreditovanému odboru na slovenských univerzitách. Hlavnými rečníčkami diskusie boli Vanessa Andreotti, profesorka z Pedagogickej fakulty Univerzity v Oulu, Silvia Miháliková, dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a Eva Havelková z Ministerstva zahraničných vecí.

2. Modality financovania ODA

Počas raňajok diskutovali Michael Schieder z Austrian Development Agency (ADA) a Bernhard Weber z Institute for Cooperation on Development Projects (ICEP). Slovenské skúsenosti predstavili Valéria Zolcerová z Ministerstva zahraničných vecí SR, Lucia Lacková zo SAMRS a Nora Beňáková z Platformy Mimovládnych a rozvojových organizácií.

3. Je slovenská skúsenosť relevantná aj pre Bielorusko?

Odborné raňajky sa venovali slovenským skúsenostiam so systémom hodnotenia vplyvov právnych predpisov RIA (Regulatory Impact Assesment) v rámci skúseností z tranzície.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky