Kto nás kontroluje

Kto nás kontroluje

Naša činnosť i financovanie prechádzajú viacúrovňovou kontrolou, ktorá zaisťuje dôveryhodné a transparentné spravovanie zverených prostriedkov.

Expertné hodnotiace komisie

O prostriedkoch, ktoré rozdeľujeme cez grantové programy, štandardne rozhodujú hodnotiace komisie, do ktorých prizývame rôznych expertov podľa témy, na ktorú je každý grantový program zameraný (architekti, lekári, učitelia, odborníci na neziskový sektor, odborníci na dopravné ihriská, environmentalisti, predstavitelia športu a pod.). Majú prístup ku kompletným projektom žiadateľov.

Donori

Firmy či inštitúcie, ktoré nám venujú svoje financie, od nás dostávajú podrobné správy o čerpaní všetkých zverených financií či asignovanej dani.

Správna a revízna rada

Správna a revízna rada majú prístup ku všetkým rozpočtom i výkazom reálneho čerpania. Správna rada schvaľuje rozpočet i jeho aktualizácie, ako aj použitie financií na granty a iné náklady. Správna rada schvaľuje i výšku administratívnych nákladov. Dozorná rada kontroluje rozhodnutia správnej rady i pracovníkov nadácie.

Audítori

Každoročne prechádza hospodárenie Nadácie Pontis hĺbkovou kontrolou renomovaných audítorských firiem. V uplynulých rokoch našu činnosť auditovala spoločnosť PwC, predtým KPMG. Nadácia Pontis vždy získala výroky audítora bez výhrad.

Ministerstvo vnútra

Každoročne zasielame ministerstvu vnútra podrobnú výročnú správu o činnosti nadácie za predchádzajúci rok.

Ministerstvo financií

Našu činnosť a hospodárenie, predovšetkým využívanie prostriedkov získaných z asignácie dane, môže kontrolovať – a v minulosti i kontrolovalo – ministerstvo financií prostredníctvom hĺbkovej kontroly.

Verejnosť

O našej činnosti a využívaní financií podrobne informujeme na www.nadaciapontis.sk , www.dobrakrajina.sk, www.srdcepredeti.sk . Vo výročných správach sa každý môže dočítať informácie o všetkých programoch, udelených grantoch ako i hospodárení nadácie. Každoročne tiež zasielame do Obchodného vestníka SR podrobný rozpis čerpania asignácie dane, ktorý je prístupný verejnosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky