Moldavsko

Snažíme sa posilniť pozíciu miestnej územnej samosprávy v Moldavsku

Decentralizácia moci by umožnila uplatňovanie participatívnej demokracie a budovanie stabilného fungujúceho demokratického štátu.

Akým problémom v súčasnosti čelí Moldavsko?

Moldavsko dnes stojí na križovatke, kedy sa rozhoduje o svojom dlhodobom smerovaní v budúcnosti. Krajina, ktorá si ako prvá z bývalých Sovietskych republík zvolila v roku 2001 za prezidenta kandidáta komunistickej strany, má dnes ratifikovanú asociačnú dohodu s EÚ a patrí medzi skôr pro-európsky orientované krajiny Východného partnerstva. 

Podpora európskeho smerovania v krajine však nie je samozrejmosťou. Po období vládnutia proeurópskych strán, v minuloročných parlamentných voľbách (2014) vyhrali socialisti a komunisti. Aj napriek ich víťazstvu však parlamentnú väčšinu získali prozápadne orientované strany. Okrem toho sa krajina nachádza v neľahkej ekonomickej situácii. Moldavsko je najchudobnejšou krajinou Európy a aj preto jeho občania vo výraznej miere imigrujú za prácou do Európy ako aj Ruska. 

Prozápadne orientovaná vláda v posledných rokoch predstavila viacero reforiem a moderných zákonov, ktoré majú zabezpečiť dobrú správu vecí verejných. Problémom však ostáva vymožiteľnosť práva, obrovská miera korupcie a rozmáhanie sa fenoménu „ovládnutia štátu“ (state capture), kedy jednotlivci v medziach zákonov významne ovplyvňujú chod štátu vo svoj osobný prospech. Najviac postihnutými oblasťami sú súdnictvo, prokuratúra a polícia. Rovnako aj  média či politické strany sú de facto „majetkom“ jednotlivcov. Mimovládny sektor je relatívne rozvinutý, doteraz významne finančne podporovaný zahraničnými donormi, ktorí však postupne z krajiny odchádzajú. Moldavsko musí čeliť aj problému Podnesterska, ktoré je oficiálne súčasťou Moldavska, ale je kontrolované Ruskom. V súčasnosti sa dostáva do centra záujmu medzinárodnej verejnosti hlavne v spojitosti so situáciou na Ukrajine a separatistickými náladami.  

Čo chceme v Moldavsku dosiahnuť?

V Moldavsku v súčasnosti prebieha proces decentralizácie, ktorého cieľom je prenos kompetencií zo štátnej úrovne na miestnu, čím by sa znížila „diktatúra“ štátu voči samosprávam. Keďže Slovensko má s decentralizáciou bohaté skúsenosti a možno ju pokladať za úspešnú, Nadácia Pontis chce s Moldavskom zdieľať tieto skúsenosti. Partnermi projektu je Združenie miest a obcí Slovenska a CALM – Congress of Local Authorities from Moldova, ktorý združuje viac ako 600 z 900 municipalít v Moldavsku. Projekt je zameraný hlavne na oblasť komunikácie a medzisektorovej spolupráce. 

Našim cieľom je budovať kapacity moldavského združenia miest a obcí CALM predovšetkým v oblasti komunikácie. Napriek zjavnej potrebe decentralizácie, medzi mnohými moldavskými starostami stále panuje skepsa a pocit neistoty vyplývajúci z decentralizácie, čo súvisí aj s nedoriešenou fiškálnou decentralizáciou. V rámci projektu sa posilní vzťah strešnej organizácie CALM a jednotlivých miest a obcí. Cieľom je, aby starostovia úplne pochopili výhody decentralizácie a možností, ktoré im prinesie nová situácia. Okrem toho chceme posilniť postavenia CALMu ako strešnej organizácie, akou je na Slovensku ZMOS, a ktorá v budúcnosti môže zohrávať  rozhodujúcu úlohu pri tvorbe legislatívy a nastavovaní procesov. Ambíciou projektu je tiež posilniť mechanizmus spolupráce CALMu resp. miest a obcí s ústrednými orgánmi. Podpora verejnosti v procese decentralizácie je tiež kľúčovou otázkou, preto sa bude v rámci projektu realizovať aj verejná komunikačná kampaň.

Aj napriek zahraničnej pomoci, rozvojovej spolupráci a investíciám je Moldavsko najchudobnejšou krajinou Európy.

Projekt realizuje Nadácia Pontis v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a CALM – Congress of Local Authorities from Moldova, v rámci projektu Nezávislá samospráva: predpoklad  demokratizácie  na lokálnej úrovni v Moldavsku, ktorý finačne podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAMRS.

                             

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky