Naša expertíza

Naše služby a ponúkané školenia

Odovzdávame svoje skúsenosti do zahraničia

Poskytujeme konzultácie a know-how

Slovensko pri zavádzaní demokracie podporovali západné krajiny, a preto aj my považujeme za dôležité podeliť sa o skúsenosti, ktoré sme počas tohto obdobia získali s krajinami, ktoré našu podporu potrebujú. Naším cieľom je rozšíriť myšlienku, že globalizácia a súčasný technický vývoj nerešpektujú hranice nakreslené politikmi, ale ovplyvňujú ľudí kdekoľvek na svete. Preto sa zameriavame na oblasti ako vzdelávanie v rámci aktívneho globálneho občianstva, oficiálna rozvojová pomoc a jej realizácia, alebo medziodvetvová komunikácia. Usporadúvame študijné a advokačné pobyty v Bruseli, stáže na Slovensku, školenia pre analytikov a expertov z krajín Východného partnerstva a západného Balkánu. Taktiež poskytujeme menšie granty a vedieme pracovné skupiny, napríklad v sfére globálneho vzdelávania. Spolupracujeme s aktérmi v Keni a na Slovensku v oblasti vzdelávania, školiacich firiem a startupov.

Advokačné školenia

Školenia napomáhajú nadobudnúť zručnosti pri lobovaní, advokácii, a rozvíjajú vzťahy medzi vládou a tretím sektorom. Nadácia Pontis spolupracovala s vládou pri prijímaní rôznych zákonov a plánov v rámci filantropie (zákon o asignácii 2% dane), sociálneho podnikania, globálneho vzdelávania, zodpovedného podnikania, rozvojovej spolupráce a zahraničnej politiky. Školenia pomáhajú mimovládnym organizáciám vytvoriť si strategický akčný plán pre budovanie sietí, osvetu, formulovanie stratégií, efektívnu komunikáciu a koncipovanie kampaní týkajúcich sa konkrétnych problémov.

Medzisektorová spolupráca

Na základe skúseností zo Slovenska poskytujeme zahraničným partnerom praktické rady a spôsoby ako priviesť firmy k zodpovednému podnikaniu a filantropickým aktivitám. Mimovládne organizácie musia hovoriť jazykom súkromného sektora a naučiť sa ako firmám propagovať svoje projekty a vysvetliť im vzájomné výhody.

Riadenie projektov a financií, dohľad a hodnotenie

Zahraniční aj firemní darcovia vyžadujú detailné hlásenia a dôkazy o efektívnom využívaní finančných prostriedkov s jasne viditeľnou hodnotou za vynaložené peniaze. Poskytujeme mimovládnym organizáciám školenia v oblasti predkladania ponúk, vytvárania rozpočtu, reportovania, a organizácie aktivít a podujatí. Meranie efektivity projektov a aktivít a dôsledné hodnotenie výsledkov pomáha mimovládnym organizáciám poučiť sa z viac či menej úspešných projektov a zároveň predstavuje dôležitý materiál pre ich budúci rozvoj.

Získavanie finančných prostriedkov, predkladanie ponúk a komunikácia

Školenie pomáha mimovládnym organizáciám vytvoriť si strategický plán komunikácie a zhromažďovania finančných prostriedkov, a dodáva im vzorové príklady z najnovších kampaní a medzinárodne overených postupov. Zároveň poskytuje informácie a základný prehľad o dostupnom inštitucionálnom financovaní a o spôsobe financovania.

Konferencia Rozvoj a demokracia

Konferencia Rozvoj a demokracia je miestom, kde medzinárodní akademici, organizácie občianskej spoločnosti a vládni odborníci môžu diskutovať o súčasných trendoch v rozvojovej spolupráci a teórii rozvoja.

Presadzovanie zodpovedného podnikania, dobrovoľníctva orientovaného na vedomosti a Pro Bono

Ocenenie Via Bona Slovakia

Ocenenie Via Bona Slovakia sa udeľuje za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Nadácia Pontis ju začala udeľovať pred 17 rokmi. Celý projekt trvá šesť mesiacov. Po dvojmesačnej prípravnej fáze sa na tretí mesiac súťaž oficiálne otvorí. Potom sa spracúvajú nominácie v rôznych kategóriách, posudzuje ich hodnotiaci výbor, a napokon sa usporiada gala večer, na ktorom sú pri príležitosti spustenia informačnej kampane o víťazoch a ich projektoch vyhlásené výsledky.

Business Leaders Forum a know-how

BLF je združením firiem, ktoré sa aktívne zapájajú do zodpovedného podnikania, prinášajú overené postupy a vytvárajú spoločné stratégie. Noví členovia sú volení a musia podpísať Memorandum o spoločenskej zodpovednosti firiem. Na Slovensku sme BLF založili v roku 2004, neskôr sme ho pomohli rozšíriť aj do Srbska (2008) a Macedónska (2010). Nadácia má taktiež na starosti aj riadenie firemného dobrovoľníckeho združenia ENGAGE, a pomáhala aj pri vytváraní podobných združení na západnom Balkáne.

        Medzinárodná konferencia o zodpovednom podnikaní

Program konferencií je zameraný predovšetkým na nasledujúce cieľové skupiny: na vedúcich zodpovedného podnikania, najvyššie vedenie firiem, generálnych riaditeľov, personalistov, vedúcich internej komunikácie, manažérov vonkajších záležitostí najväčších slovenských firiem, novinárov a médiá, univerzity a ich študentov, ako aj na zamestnancov Ministerstva hospodárstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva životného prostredia a Ministerstva financií s relevantnou agendou.

       Školenia v oblasti zodpovedného podnikania pre firmy a mimovládne organizácie

Školenia v oblasti zodpovedného podnikania pokrývajú konkrétne praktické príklady zodpovedného podnikania zo Slovenska aj zo zahraničia. Vysvetľujú základné pojmy, filozofiu a hodnoty zodpovedného podnikania, jeho predošlý vývoj vo svete, celosvetové trendy a trvalo udržateľný rozvoj, význam, výhody, prekážky aj dôvody pre zodpovedné podnikanie, sféry zodpovedného podnikania, partnerov v podnikaní a ich očakávania, rozvoj zodpovedného podnikania na Slovensku a krátke porovnanie s inými krajinami v regióne, najdôležitejšie osoby, ktoré sa na Slovensku v danej sfére angažujú, a krátky prehľad iniciatív akými sú aktivity, vzdelávacie podujatia a ocenenia. Sústredíme sa na oblasti ako rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, spolupráca s dodávateľmi, obehová ekonomika a aktívne starnutie.

Poskytujeme odborné znalosti a konzultácie k reportovaniu zodpovedného podnikania podľa štandardov GRI G4, k formálnym auditom GRI reportov, k plánovaniu stratégie zodpovedného podnikania a ku komunikácii medzi zainteresovanými stranami.

       Dobrovoľníctva orientované na skúsenosti, Pro Bono

Firemné dobrovoľníctvo, pri ktorom spoločnosti aktívne zapájajú zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít a činností prospešných pre komunitu, je stále častejšou formou firemnej filantropie. Namiesto peňazí poskytujú čas, energiu, znalosti a schopnosti svojich zamestnancov. Zamestnanci dotyčných spoločností predávajú prostredníctvom dobrovoľníctva orientovaného na skúsenosti svoje podnikateľské znalosti, skúsenosti a schopnosti vybraným neziskovým organizáciám, aby im umožnili lepšie plniť svoje ciele. Nadácia Pontis založila tradíciu dvanásťhodinových Pro Bono maratónov, ktoré na jednej strane umožňujú neziskovým organizáciám a sociálnym inovátorom zvyšovať efektivitu, a na druhej strane spopularizovali koncept pro bono služieb. Nadácia pomohla rozvinúť podobné združenia a podujatia v Maďarsku a Gruzínsku.

Už šesť rokov rozvíjame program Pro Bono advokácie a sprostredkujeme spoluprácu medzi advokátskymi kanceláriami a projektami, ktoré nemajú prostriedky na právne konzultácie. Poskytujeme Pro Bono školenia súkromným spoločnostiam snažiacim sa o implementáciu pro bono aktivít do bežnej praxe slovenských súkromných firiem.

Naše mesto

Od spustenia programu Naše mesto v roku 2007 sa doň zapojilo 60 firiem a vyše 5000 dobrovoľníkov. Prípravy na podujatie začínajú 10 mesiacov pred dátumom implementácie. Zahŕňajú výber neziskových organizácií, nábor firiem, vytváranie webovej stránky, školenia v práci s dobrovoľníkmi pre vybrané neziskové organizácie, granty na nevyhnutné vybavenie, komunikáciu s médiami a so zástupcami miest, dobrovoľnícke tričká, zabezpečenie fotografií a videozáznamu, dohľad a záverečné hodnotenie. Našim partnerom sme pomohli rozvinúť koncept Nášho mesta na západnom Balkáne.

Spravujeme firemné fondy a podporujeme zodpovedné podnikanie

Spravovanie firemných fondov

Poskytujeme rady pri firemnom darcovstve prostredníctvom oddeleného nadačného fondu, alebo firemného fondu v spolupráci s nadáciou Pontis. Spoločnosti tak môžu darcovstvo vykonávať na vyššej úrovni, s väčšími výhodami pre komunitu aj samotnú firmu, a zároveň dochádza k odstráneniu pridružených úkonov, pričom dodržiavanie všetkých právnych náležitostí je zaručené.

Fórum o firemnej filantropii

Cieľom fóra o firemnej filantropii je ponúknuť zástupcom spoločností praktické rady ako zlepšiť a zvýšiť efektivitu filantropickej činnosti, a umožniť im lepšie sa orientovať v situácii, možnostiach, stratégiách a aktivite iných darcov.

Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko je spoločná iniciatíva firiem, ktoré trápi nedostatočná vymožiteľnosť práva na Slovensku a chcú túto situáciu riešiť vyvíjaním spoločenského tlaku na zlepšenie podmienok na trhu. Aj preto sa snažia rozvíjať transparentnosť a zdravé podnikateľské prostredie v krajine systematickou podporou watchdogových a analytických organizácií.

EduChange

Slovenský vzdelávací systém je v kríze a zatiaľ len veľmi slabo reaguje na zmeny v ekonomike a spoločnosti.  Už dnes nedokáže vybavovať mladých ľudí potrebnými zručnosťami a pokiaľ sa vo vzdelávaní rýchlo neudejú podstatné zmeny, Slovensko nezvládne prechod do nadchádzajúcej éry technologického a spoločenského vývoja. V tomto programe preto oceňujeme najlepšie vzdelávacie prístupy, ktoré pomáhajú rozvíjať zručnosti pre 21. storočie. Meriame ich reálne výsledky a zviditeľňujeme tie najefektívnejšie riešenia. Najlepšie vzdelávacie projekty podporujeme finančne i rozvojom ich organizačných kapacít, znásobujeme ich dopad a šírime ich ďalej. Prepájame progresívne sily a iniciatívy vo vzdelávaní na jednej strane a rovnako firmy a individuálnych darcov na strane druhej do spoločnej platformy. Spolu sa môžu stať zdravým jadrom nového vzdelávania, príkladom pre ostatných a hlasnou silou, ktorá v  spolupráci so štátom presadí potrebné zmeny v systéme.

Sociálne inovácie (podpora vzdelávania a vytváranie priaznivého prostredia)

 

Mapovanie sociálnych inovácií

Nadácia Pontis vytvorila v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka Mapu sociálnych inovátorov – vizualizáciu siete sociálnych inovátorov na Slovensku. Mapu sme vytvorili na základe rozsiahlej databázy ľudí, ktorí prinášajú riešenia spoločenských problémov na rôznych miestach Slovenska, získanej z prieskumov v daných komunitách. Následne Nadácia Pontis pracovala na rozšírení svojej expertízy, aby sme dokázali lepšie odhaliť potreby sociálnych inovátorov, nadobúdať schopnosti, a tvoriť systémy a štruktúry, ktoré pomáhajú v sociálnom sektore dosiahnuť vynikajúcu kvalitu.

 

Rozširovanie individuálnej filantropie

        Portál pre online spravovanie grantov

Portál Darca.sk do veľkej miery uľahčuje spravovanie komunitných investícií, vrátane finančných a vecných darov a zapájania zamestnancov do dobrovoľníctva. Online prijímanie projektov a reportovanie výsledkov umožňuje darcom získať úplný prehľad o všetkých poskytnutých prostriedkoch a dosiahnutých zlepšeniach. Portál taktiež umožňuje využívať iba modul pre meranie komunitných investícií bez použitia online grantového modulu. Nadácia Pontis vedie ďalší podobný portál vecnedary.sk, ktorý je zameraný na spravovanie nepeňažných darov.

Portál pre charitatívny crowdfunding

DobraKrajina.sk je portál pre charitatívny crowdfunding pod správou Nadácie Pontis. Od roku 2009 sme poskytli profesionálne nástroje pre zhromažďovanie peňažných prostriedkov a poradenstvo viac ako 120 neziskovým projektom, ktoré dokopy vyzbierali viac ako 450 000 eur. Zlepšovaním schopnosti mimovládnych organizácií získavať finančné prostriedky bojujeme proti chudobe, podporujeme vzdelávanie, integrujeme sociálne vylúčené osoby do spoločnosti, odhaľujeme korupciu, chránime životné prostredie a pomáhame hendikepovaným.

Index udržateľnosti mimovládnych organizácií

Nadácia Pontis pripravuje každoročne pre Americkú agentúru pre medzinárodný rozvoj (USAID) správu o stave právneho prostredia a o organizačných a finančných možnostiach slovenských mimovládnych organizácií. Meriame zlepšenia v advokácii, infraštruktúre a verejnom imidži organizácií občianskej spoločnosti.

V prípade záujmu o služby našich odborníkov nás kontaktujte

Ďakujeme za váš záujem, čoskoro vás budeme kontaktovať.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky