Bielorusko
The first CSR Awards in Belarus

Spolupráca firiem a mimovládnych organizácii je obojstranne výhodná. Ak bieloruské organizácie zvýšia objem prostriedkov, ktoré sú schopné získať od miestnych firiem, tak znížia svoju závislosť na zahraničných darcoch.  Firmy môžu priniesť cenné rady a poznatky a zlepšiť manažment organizácie a jej projektov. Pre firmy znamená spolupráca s neziskovým sektorom prínos v zmysle motivácie, lojálnosti a niekedy aj zručností zamestnancov pomocou dobrovoľníckych aktivít a pozitívne vnímanie z pohľadu verejnosti.  S partnerskou organizáciou Fond of Ideas spolupracujeme na trojročnom projekte rozvoja zodpovedného podnikania a firemnej filantropie, ktorý podporila Európska komisia. Nádácia Pontis v projekte nadväzuje na pätnásťročné skúsenosti v tejto oblasti na Slovensku a v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Aj keď je Fond of Ideas pomerne mladou organizáciou, už má za sebou viaceré úspešné aktivity, ktoré kreatívne rozvíjali partnerstvá medzi firmami a neziskovými organizáciami a dosiahli mediálnu sledovanosť.

Na dosiahnutie efektívnej spolupráce firiem a neziskoviek je potrebné prekonať viacero prekážok

V roku 2010 Nadácia Pontis realizovala spolu s Novak Laboratories a Satio štúdiu o motivácii a bariérach v medzisektorovej spolupráci. Nedostatok inštitucionálnych kapacít a profesionality medzi organizáciami občianskej spoločnosti bol jedným z hlavných prekážok spolupráce. Nadácia Pontis a Fond of Ideas preto v súčasnom projekte zorganizujú sériu školení zameraných na firemný fundraising a študijných pobytov na Slovenskú, aby sme inšpirovali bieloruské neziskové organizácie a firmy úspešnými príkladmi firemnej filantropie na Slovensku. Tiež chceme motivovať zapojené organizácie cez grantovú schému, ktorá znásobí prostriedky, ktoré organizácie získajú od bieloruských firiem.

Ďalším dôležitým prvkom bude organizovanie podujatí ako napríklad pracovné raňajky a pracovné skupiny o zodpovednom podnikaní. Tie vytvoria príležitosť na výmenu odborných znalosti a rozvinú diskusiu o legislatívnej úprave filantropie a podpore medzisektorovej spolupráce v Bielorusku. Nosnou aktivitou bude výročné Fórum o firemnej filantropii a podujatie Via Bona Awards, ktorá prinesie informácie o nových miestnych a medzinárodných trendoch v oblasti firemnej filantropie a umožní oceniť zodpovedné  firmy.

Lokálne organizácie sú kľúčom k riešeniu problémov v dnešnom Bielorusku a spolupráca s firmami im umožní aktívne zlepšovať život v Bielorusku za využitia miestnych zdrojov. 

Partner projektu:

 

 

 

 Projekt finačne podporil EuropeAid.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky