Naši ľudia

Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka
02 5710 8120
lenkasurotchaknadaciapontissk

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka
02 5710 8116
slavomirahvizdosovanadaciapontissk

Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. V rámci piliera spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 

Michal Kišša

programový riaditeľ
02 5710 8120,
0917 429 985
michalkissanadaciapontissk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

 

Martina Kolesárová

programová riaditeľka
02 5710 8124 ,
0907 516 852
martinakolesarovanadaciapontissk

Simona vedie PR tím nadácie. Koordinuje PR stratégiu, má na starosti aj manažovanie komunikácie s externým prostredím a budovanie vzťahov s novinármi. Okrem toho zastrešuje PR pre protikorupčný tím nadácie a tím firemného dobrovoľníctva. Administruje web, Facebook a Instagram nadácie.

Simona Fiabáne

senior PR manažérka
02 5710 8113,
0903 619 549
simonafiabanenadaciapontissk

Pavel bol 10 rokov programovým riaditeľom nadácie. Momentálne sústreďuje svoje úsilie na presadzovanie a rozvíjanie terénnej ranej starostlivosti pre deti so sluchovým postihnutím. V nadácii tiež zastrešuje celkový systém interného vzdelávania a osobný rast našich kolegov.

Pavel Hrica

senior programový manažér
0917 429 983
pavelhricanadaciapontissk

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Norbert Maur

senior programový manažér
02 5710 8134,
0918 778 780
norbertmaurnadaciapontissk

Radana vedie tím boja proti korupcii. Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a každoročne pripravuje správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujíma ju téma boja proti korupcii, transparentnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov, protikorupčné nástroje a tvorba verených politík.

 

Radana Deščíková

senior programová manažérka
02 5710 8123 ,
0918 580 097
radanadescikovanadaciapontissk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy Slovak Telekom, Slovenských elektrární, Mercedes, dm drogerie markt, Philip Morris, Poisťovne SLSP a Arriva. 

Dominika Horňáková

senior programová manažérka
02 5710 8136,
0917 260 899
dominikahornakovanadaciapontissk

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

Marek Richter

senior programový manažér
02 5710 8120,
0918 595 999
marekrichternadaciapontissk

Ivana vedie tím zodpovedného podnikania. Zodpovedá za aktivity združenia Business Leaders Forum a Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu CEE CSR Summit ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka
02 5710 8120,
0948 341 741
ivanavagaskanadaciapontissk

Vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0.

Judita Majerová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii
02 5710 8113,
0944 165 467
juditamajerovanadaciapontissk

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Daniela Snyder

office manažérka
02 5710 8111
danielasnydernadaciapontissk

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Janetta Balšanová

office manažérka
02 5710 8111
janettabalsanovanadaciapontissk

Martina je neodmysliteľnou súčasťou finančného oddelenia v Nadácii Pontis. Má na starosti účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.

Martina Petrová

účtovníčka
02 5710 8116
martinapetrovanadaciapontissk

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting pre projekty oddelenia demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Adriana Petrová

finančná manažérka
02 5710 8116,
0911 111 837
adrianapetrovanadaciapontissk

Lucia má na starosti vedenie podvojného účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej uzávierke účtovníctva, evidenciu došlých faktúr, vystavovanie odoslaných faktúr, bankové úhrady a podobné administratívne práce. 

Lucia Ružičková

finančná manažérka
02 5710 8116,
0948 333 027
luciaruzickovanadaciapontissk

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov. 

Zuzana Pakanová

finančná asistentka
02 5710 8116
zuzanapakanovanadaciapontissk

Zuzka pracuje v nadácii od roku 2016. Zastrešuje všetky PR aktivity pre tím vzdelávania, inklúzie a tím stratégií vo filantropii. Má na starosti koordináciu onlinového magazínu Zaplotom.sk. 

Zuzana Schaleková

PR manažérka
02 5710 8113,
0902 558 567
zuzanaschalekovanadaciapontissk

Rado je členom PR tímu. Zastrešuje PR aktivity pre tím zodpovedného podnikania. Okrem toho má na starosti mediálne monitoringy, spravuje web a Instagram nadácie. Je študentom marketingu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Radoslav Kmec

PR asistent
02 5710 8113
radoslavkmecnadaciapontissk

Táňa je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje CEE CSR Summit a poskytuje poradenstvo firmám pri príprave CSR reportov či vypracovaní CSR stratégií.

Tatiana Čaplová

programová manažérka
02 5710 8120,
0948 333 028
tatianacaplovanadaciapontissk

Ivana má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Ivana Kompasová

programová manažérka
02 5710 8120,
0917 750 319
ivanakompasovanadaciapontissk

Bea sa podieľa na príprave viacerých podujatí piliera zodpovedného podnikania, ako sú odborné semináre, CEE CSR Summit, CSR Fórum či galavečer Via Bona Slovakia. Organizačne zabezpečuje Kurz o zodpovednom podnikaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave a Technickej univerzite v Košiciach. 

 

Beata Fekiačová

programová manažérka
02 5710 8120,
0918 058 932
beatafekiacovanadaciapontissk

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje CEE CSR Summit a podieľa sa na organizácii podujatia Naše Mesto.

Miroslava Gočálová

programová manažérka
+421 2 5710 8117 ,
+ 421 948 333 028
miroslavagocalovanadaciapontissk

Maryia má na starosti projekty podpory občianskej spoločnosti vo východnej Európe.

Maryia Hushcha

programová manažérka
02 5710 8120,
0944 976 956
maryiahushchanadaciapontissk

Barbora má na starosti Pro Bono aktivity Nadácie Pontis, vrátane organizácie Pro Bono Maratónu a Pro Bono Tréningov. Koordinuje tiež program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

 

Barbora Pálešová

programová manažérka
02 5710 8120,
0918 595 909
barborapalesovanadaciapontissk

Hanka sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto a má na starosti aj individuálne firemné dobrovoľnícke programy.

Hana Hradská

programová manažérka
0911 463 610
hanahradskanadaciapontissk

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday. 

Jana Desiatniková

programová manažérka
02 5710 8120,
0918 522 554
janadesiatnikovanadaciapontissk

Jakub Šimek sa venuje podpore sociálnych inovácií a zlepšovaniu vzdelávania na Slovensku cez projekty Social(i)Makers a Generácia 3.0. Predtým manažoval vzdelávanie projekty v Keni: Sote ICT kluby na stredných školách a Sote Hub pre mladých podnikateľov v Keni. Okrem toho mal na starosti projekt, ktorý podporoval rozvoj zodpovedného podnikania v Bielorusku.

Jakub Šimek

programový manažér
02 5710 8121
jakubsimeknadaciapontissk

Ivana začala pre nadáciu pracovať v septembri 2014 po tom, ako pol roka pôsobila ako dobrovoľníčka v kenskom projekte soteICT. V súčasnosti sa ako koordinátorka tohto projektu venuje posilňovaniu slovensko-kenskej spolupráce a cvičným firmám na stredných školách v Keni. Od jesene 2015 sa venuje aj projektom rozvojového vzdelávania. 

Ivana Uličná

programová manažérka
02 5710 8121,
0908 154 061
ivanaulicnanadaciapontissk

Katka sa venuje nadačným fondom Bekaert, Embraco, Strabag a Adient. Okrem toho koordinuje aj granty pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne a spolupracuje na projekte Generácia 3.0.

Katarína Teglassyová

programová manažérka
02 5710 8121,
0918 579 816
katarinateglassyovanadaciapontissk

Tomáš sa venuje nadačným fondom Axa, Dell, Unilever a Pixel Federation. Okrem toho sa v rámci projektu Generácia 3.0 podieľa na tvorbe mapy inovatívnych vzdelávacích prístupov na Slovensku. 

Tomáš Janeček

programový manažér
02 5710 8121,
0917 965 277
tomasjaneceknadaciapontissk

Veronika má na starosti prípravu podujatia Fórum o firemnej filantropii. Spravuje nadačné fondy Lenovo, PwC, Honeywel, Mobis a pomáha aj pri aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a nadačného fondu Accenture.

Veronika Gilanová

programová manažérka
02 5710 8134,
0918 885 001
veronikagilanovanadaciapontissk

Kristína je členkou tímu transparentnosti a boja proti korupcii. Podieľa sa na aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a má na starosti nadačný fond Lidl a grantové výzvy Nadácie Tesco.

Kristína Marušová

programová manažérka
02 5710 8123,
0917 260 904
kristinamarusovanadaciapontissk

Danka zastrešuje nadačné fondy zaoberajúce sa chudobou a inklúziou: Johnson Controls, Slovenské elektrárne, Mercedes, Philip Morris, a PLSP Kooperativa. Koordinuje tiež  medzinarodný projekt zameraný na šírenie myšlienky Fondu pre transparentné Slovensko do krajín V4.

Daniela Kellerová

programová manažérka
02 5710 8124,
0903 437 462
danielakellerovanadaciapontissk

Naty má starosti administratívu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a koordinuje program Mobilný pedagóg. Okrem toho sa venuje kontrole záverečných správ a komunikuje s podporenými organizáciami.

Natália Petrová

programová manažérka
02 5710 8136,
0917 889 790
nataliapetrovanadaciapontissk

Adriana má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, grantové výzvy a komunikáciu s hlavným donorom programu.

 

Adriana Jančulová

programová manažérka
0911 571 081
adrianajanculovanadaciapontissk

Eva je súčasťou tímu, ktorý rieši projekty inklúzie. Má na starosti Nadačný fond dm drogerie markt, Lenovo, PSA a Slovak Telekom.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka
0917 429 981
evamikolajczykovanadaciapontissk

Maťa má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu sa rodinami a zaobstarávanie schválenej pomoci.

Martina Čapová

programová manažérka
02 5710 8133,
0948 479 350
martinacapovanadaciapontissk

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v danej oblasti. Venuje sa príprave podujatí súvisiacich s rozvojom strategickej filantropie a pripravuje podklady pre podporovateľov Generácie 3.0.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii
02 5710 8113
feropaulinynadaciapontissk

Katka prináša nové podnety v oblasti strategickej filantropie, rozvíja vzťahy s podporovateľmi Generácie 3.0 a venuje sa tvorbe časopisu o filantropii.

Katarína Šujanová

manažérka pre stratégie vo filantropii
katarinasujanovanadaciapontissk

Andrea v Nadácii Pontis manažuje projekt Social(i)Makers. 

Andrea Lelovics

programová manažérka
andrealelovicsnadaciapontissk

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy Techsoup a Vecné dary.

Maroš Silný

programový manažér
0948 016 123
marossilnynadaciapontissk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky