27. 04. 2017 Filantropia

Aj v roku 2017 sme podporili obnovu a záchranu pamiatok na Slovensku

V programe Pomáhame pamiatkam 2017 sme podporili 22 projektov sumou 30 000 eur. Po prvý krát sme udelili aj čestné ocenenia dvom projektom.

Organizácia RENOVA a projekt Záchrana hradu Dobrá Voda 2017 bol jedným z 22 podporených projektov.

Zamestnanecký grantový program Pomáhame pamiatkam 2017

Grantový program Pomáhame pamiatkam bol vyhlásený už po trinásty raz. Je to zamestnaneckým grantový program Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Jeho cieľom je motivovať zamestnancov firmy do angažovania sa vo svojom okolí so zameraním sa na pomoc kultúrnym pamiatkam. Podmienkou prihlásenia projektu do programu je odporúčanie niektorého zo zamestnancov Slovak Telekomu.

Grant bolo možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností. O podporu sa mohli uchádzať mimovládne neziskové organizácie, príspevkové a rozpočtového organizácie, mestá a obce a združenia miest a obcí. Žiadosti sa podávali prostredníctvom portálu www.darca.sk. Každá organizácia sa mohla uchádzať o podporu len s jedným projektom, zamestnanec Slovak Telekomu mohol podporiť len jeden projekt pod svojím menom. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 Eur.

Do termínu ukončenia výzvy bolo celkovo prijatých 47 žiadostí, ktoré spĺňali formálne kritériá uverejnené vo výzve a boli predložené oprávnenými subjektmi. Celkovo bolo v grantovom programe podporených 22 projektov a bolo prerozdelených 30 000 eur. Po prvý krát v histórii programu sme udelili aj extra ocenenia dvom projektom a tie sme podporili sumou 3 800 eur.

Nižšie si môžete pozrieť niektoré z podporených projektov z tohto grantového kola.

 

Združenie Rondel s projektom Hrad Čabraď 2017 – severný palác

Hľavným cieľom združenia Rondel je záchrana hradu Čabraď, jeho čistenie od náletovej vegetácie, konzervácia a rekonštrukcia vybratých častí. Práca s mládežou a dobrovoľníkmi, ich vzdelávanie a pestovanie úcty k odkazu našich predkov, ako aj k rešpektu k prírode. Propagácia kultúrneho dedičstva a zbieranie informácií v archívoch, publikačná činnosť.

Projekt Hrad Čabraď 2017 – severný palác  je pokračovaním série predchádzajúcich projektov. V rokoch 2015-2016  prebehli prvé záchranné práce  v severnom paláci. V tomto roku sa združenie zameria na stabilizáciu ďalších častí objektu – prioritne sa budú rekonštruovať dve okná v severnej stene, ktoré sú ohrozené rozpadom. Na murovanie sa použije čisto vápenná malta pripravená na mieste z nehaseného vápna – tzv. horúca malta. Dobrovoľníci sa oboznámia s tradičnými technológiami, získajú základné skúsenosti práce s kameňom a murovania. Do prác budú zapojení aj zahraničný dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora s Inex-Slovakia. Spoznajú tak našu kultúru a pamiatky. Združenie Rondel bolo podporené sumou 2 000 eur.

 

Klub  vojenskej histórie Beskydy s projektom Obnova vojnového cintorína Sukov

Klub vojenskej histórie Beskydy je občianske združenie, ktoré sa dlhodobo venuje výskumu a prezentácii udalostí I. svetovej vojny na Slovensku. V klube sa aktívne angažuje niekoľko profesionálnych historikov. Zároveň sa do jeho činnosti zapájajú učitelia dejepisu, študenti, lokálpatrioti, turisti či bývalí vojaci – všetci čo majú záujem o regionálnu a vojenskú históriu.

 

Na okraji obce Sukov sa nachádza vojnový cintorín z I. svetovej vojny. Celkovo je na ňom pochovaných vyše 180 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. V roku 2015 začali obec Sukov a KVH Beskydy spoločne realizovať obnovu tohto pietneho miesta. Vďaka podpore od zahraničných donorov sa podarilo obnoviť vojnové hroby podľa historických náčrtov. Na cintoríne bol vybudovaný chodník a na obnovené hroby boli osadené kríže. Upravené bolo tiež okolie dobového pamätníka a osadená bola informačná tabuľa vo viacerých jazykoch. V tomto roku budú na kríže osadené štítky s menami vojakov. Poslednou fázou obnovy je obnova oplotenia. Práve na realizáciu tejto aktivitybol združeniu poskytnutý grant vo výške 1 900 eur.

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Ladice a jej projekt Schodisko na románsku emporu do NKP – kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom.

Projekt nadväzuje na celkovú obnovu národnej kultúrnej pamiatky – kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Kostol sv. Juraja je  jediný stojaci kostol v stredoeurópskom priestore so zachovaným cyklom nástenných malieb, ktoré patria  k najstarším v celej strednej Európe. Dokonca sú unikátne v nad Alpskej časti. Datujú sa na 11. storočie. Obnova si vyžaduje vytvorenie nového dreveného schodiska na románsku emporu a drevené úpravy na empore – dlážka a parapet, aby mohla byť opäť používaná.

Tento projekt bol podporený v grantovom programe Pomáhame pamiatkam 2017 podporený sumou 2 000 eur.

 

Organizácia RENOVA a jej projekt Záchrana hradu Dobrá Voda 2017

Cieľom projektu je dokončiť statické zaistenie Vstupnej brány do Západného predhradia (3.etapa – záverečná). So statickým zaistením Vstupnej brány sa začalo v r.2014 prípravnými prácami (zrezanie stromov z koruny torza bránovej veže), pokračovalo sa domurovaním časti múru, ktorý zabezpečil hrozbu zrútenia veľkej časti múru nad chodbičkou ochodze a po tomto nebezpečnom podujatí pokračoval rozsiahly archeologický výskum. Ten veci skomplikoval, pretože sa ukázali až 2 sedílie a zvyšok sezóny sa hľadalo riešenie, ako prevys ponad sedílie staticky vyriešiť.

Nakoniec zvíťazilo riešenie preklenovacieho trámu. Po dokončení oporných pilierov sa opäť ukázala potreba projekt revidovať a tak bolo rozhodnuté, že okrem už existujúceho agátového trámu (už pripraveného na osadenie na mieste), bude treba doplniť ešte ďalšie 2 trámy a tak sa realizácia posunula na ďalšiu sezónu.

Počas jarných víkendov a letných mesiacov budú dobrovoľníci pomáhať pri 3.etape (poslednej) statického zaistenia Vstupnej brány do hradu. Budú nosiť drevené trámy, vodu, vápno, tehly, kamene, miešať maltu. Šikovní chalani sa priučia aj murovať. Taktiež budú pomáhať pri pravidelnej údržbe hradu – kosenie a odstraňovanie náletov okolo Východnej bašty. A pribudnú aj nové zábradlia, resp. zreparujú sa už existujúce.

Tento zámer bol podporený sumou 1 200 eur.

Čestné ocenenia

V tomto roku sa po prvý krát rozhodla komisia udeliť aj dve čestné ocenenia. Získali ich Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže s projektom „Katarínka – záchrana kláštora“ a občianske združenie Gotická cesta s projektom „Sedem strážcov„. O oboch projektoch plánujeme priniesť bližšie informácie a rozhovory s ich realizátormi. Články budú uverejnené v priebehu leta na stránke Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

 

O podpore projektov rozhodovala komisia v zložení:

Michaela Kalinová, Ján Barič, Michal Hrčka, Michal Šimkovic

 

Komisie sa bez možnosti hodnotenia tiež zúčastnili:

Tatiana Švrčková, Juraj Récky

 

Zoznam podporených projektov si môžete pozrieť prostredníctvom tohto odkazu

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111