20. 09. 2013 Zodpovedné podnikanie

Enterprise Europe Network pomôže malým a stredným podnikateľom

Odborné poradenstvo a špecifické služby sa zameriavajú na pomoc malým a stredným podnikom.

Sieť Enterprise Europe Network tvorí takmer 600 partnerských organizácií so 4 000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo vyše 50 krajinách sveta, prevažne v Európe. Jedným z partnerov na Slovensku je aj Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).

Služby sú pre podnikateľov poskytované bezplatne a zahŕňajú tieto oblasti:

  1. Poradenstvo a podpora MSP – konzultácie ohľadne pôsobenia MSP na vnútornom trhu EÚ; zvyšovanie povedomia o politikách a legislatíve EÚ; organizovanie podujatí pre MSP; vydávanie publikácií
  2. Podpora inovácií, transferu technológií a know-how – podporné služby zamerané na povzbudenie MSP v počiatočných fázach podnikania; podpora inovačných aktivít MSP; podporaprieniku nových technológií a výsledkov výskumu do praxe; technologické audity a profily; duševné vlastníctvo; využívanie výsledkov vedy a výskumu.
  3. Prístup k zdrojom EÚ a ich efektívne čerpanie – identifikácia zdrojov financovania MSP; asistencia pri hľadaní aktuálnych tendrov a výziev; podpora účasti MSP v európskych projektoch; zvyšovanie povedomia o programoch EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity; využívanie Databázy výsledkov výskumu a vývoja
  4. Podpora rozvoja medzinárodnej spolupráce – informácie, poradenstvo a služby na podporu spolupráce MSP; internacionalizácia – podpora prieniku na zahraničné trhy; zvyšovanie konkurencieschopnosti európskych MSP; hľadanie obchodných a technologických partnerov; kooperačné podujatia a obchodné misie, využívanie databáz obchodnej a technologickej spolupráce
  5. Spätná väzba od MSP pre EK – pripomienky MSP k legislatíve a predpisom EÚ v oblasti podnikania

Viac sa môžete dozvedieť na:www.enterprise-europe-network.skwww.facebook.com/een.sk

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111