02. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

Johnson Controls pomáha dodávateľom šetriť energie

Prostredníctvom inovácií chce Johnson Controls pomôcť malým a stredným dodávateľom znížiť spotrebu energií v ich výrobných zariadeniach.

Efektívny manažment hospodárenia s energiami je prvým krokom k dosiahnutiu udržateľnosti vo všetkých organizáciách. Jeho hlavnou úlohou je najmä znižovanie energetických nákladov, obmedzenie negatívnych stôp na životnom prostredí a tiež zvýšenie hodnoty budov. Aktívnou v tejto oblasti je i spoločnosť Johnson Controls, ktorá chce prostredníctvom inovácií pomôcť malým a stredným dodávateľom znížiť spotrebu energií v ich výrobných zariadeniach.

Toto firemné rozhodnutie je súčasťou tzv. Záväzku k akcii (z angl. Commitment to Action), ktorý pramení z Clintonovej globálnej iniciatívy (CGI), ktorej cieľom je vyzvať svetových lídrov, aby našli a realizovali inovatívne riešenia svetovo najnaliehavejších problémov.

Experti budú školiť dodávateľov priamo v ich výrobných závodoch

Spoločnosť Johnson Controls sa podľa informácií portálu Environmental LEADER zaviazala k zvýšeniu energetickej efektivity vo firemných dodávateľských reťazcoch. Nosnou myšlienkou tohto programu je, aby experti zo spoločnosti Johnson Controls navštívili továrne svojich dodávateľov a prostredníctvom in-house tréningov zaškolili ich pracovné tímy. Školenie sa týka primárne identifikácie a realizácie nízkonákladových opatrení, ktoré prispejú k zvyšovaniu energetickej účinnosti dodávateľských reťazcov.

Problémom sú najmä chýbajúce odborné znalosti a nedostatočné kapacity

„Malí a strední dodávatelia majú často obmedzené zdroje a nemajú dostatočné odborné znalosti na výskum a realizáciu zlepšenia efektívneho využívania zdrojov,“ povedal Grady L. Crosby, viceprezident a riaditeľ spoločnosti Johnson Controls pre PR a diverzitu.

Vyššie spomínaný dodávateľský tréning kopíruje rokmi overené praktiky (tzv. energy hunts), ktoré spoločnosť využíva vo svojich vlastných výrobných závodoch po celom svete. Dodávatelia, ktorí sa tohto programu zúčastnia, spravidla dosiahnu úspory energií vo výške 5 až 10 % a návratnosť ich investícií je menšia ako dva roky, deklaruje Johnson Controls.

Zapájajú sa aj ďalšie organizácie

Globálna priemyselná spoločnosť Johnson Controls v rámci CGI Záväzku k akcii podporí až 60 ďalších dodávateľov v priebehu nasledujúcich troch rokov. Americká rada pre energeticky efektívne hospodárstvo (ACEEE) bude koordinovať celkové plnenie tohto záväzku, vrátane zhromažďovania výsledkov, náboru ďalších partnerov i podávania správ.

Podľa portálu Environmental LEADER možno medzi ďalšie organizácie, ktoré podporujú túto iniciatívu zaradiť i Ministerstvo energetiky USA, Inštitút pre energetickú produktivitu (IIP) či Svetový inštitút pre zdroje (WRI), ktoré budú zdieľať s firmami odborné znalosti, nástroje a overené postupy.

O tom, že táto iniciatíva má veľké predpoklady pre úspech v budúcnosti svedčí i výrok Steve Nadela, výkonného riaditeľa ACEEE: „Veľké spoločnosti dokázali, že zdieľanie vedomostí s ich dodávateľmi je efektívnou stratégiou pre vytváranie úspor a zvýšenie produktivity a finančnej stability oboch spoločností, a tým i pre vytváranie kvalitných pracovných miest.“

Spoločnosť Johnson Controls je svetovým lídrom v oblasti diverzifikovanej technológie a priemyslu. Jej zamestnanci vytvárajú kvalitné produkty, služby a riešenia, ktoré okrem iného pomáhajú optimalizovať i energetickú a prevádzkovú efektivitu budov. Spoločnosť pôsobí v 150 krajinách sveta a ako sama deklaruje, manažmentom hospodárenia s energiami sa zaoberala už v období, kedy pod pojmom „zelený“ bolo možno chápať iba farbu. Jej snaha o trvalo udržateľný rozvoj siaha až ku firemným koreňom v roku 1885, a to konkrétne k vynálezu prvého elektrického izbového termostatu. V roku 2015 sa firma Johnson Controls umiestnila na 14. mieste v rebríčku „100 Best Corporate Citizens“, ktorý každoročne zostavuje periodikum Corporate Responsibility Magazine.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111