O Via Bone

Via Bona Slovakia inšpiruje firmy na Slovensku k férovému podnikaniu

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.
Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2016 na fotografii s riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak.

Vedeli ste, že...?

  • Via Bona Slovakia je jediným ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy. V doterajších ročníkoch sme nastavili vysokú latku kvality hodnotiaceho procesu, vďaka čomu získalo ocenenie vysokú reputáciu medzi firmami.
  • Na Via Bona Slovakia za rok 2016 sme prijali 71 nominácií.
  • Od roku 1998 sa prihlásilo až 368 firiem s 958 nomináciami, a Nadácia Pontis celkovo udelila 116 ocenení a 39 čestných uznaní.

Nadácia Pontis už osemnásty krát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Do ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia môžu malé i veľké firmy nominovať svoje projekty a inšpiratívne príbehy do 15. januára 2018.

„Sme veľmi radi, že na Slovensku pribúdajú firmy, ktoré robia biznis férovo a zodpovedne. Firmy, ktoré si vážia svojich ľudí a snažia sa ich motivovať i aktívne zaangažovať do svojich zodpovedných projektov. Firmy, ktoré zveľaďujú svoje okolie a zlepšujú život komunity, v ktorej pôsobia. Firmy, ktoré nielen neničia životné prostredie a krajinu okolo seba, ale tiež prinášajú pozitívnu zmenu pre ľudí a Slovensko. Práve tieto firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec, ktorý od nich vyžaduje zákon, hľadáme aj tomto ročníku ocenenia Via Bona Slovakia,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Novinkou je samostatná kategória Sociálne inovácie

Nadácia Pontis oceňuje firmy za ich výnimočné projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie už od roku 1998. V tomto ročníku nadácia udelí ocenenie Via Bona Slovakia v siedmich kategóriách, novinkou budú Sociálne inovácie, ktoré budú samostatnou kategóriou. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. V tejto špeciálnej cene odborná hodnotiaca komisia vyberie projekty, ktoré prekonávajú tradičné nazeranie na rozdelenie rolí medzi jednotlivými sektormi a ktoré spoluprácou medzi súkromným, štátnym a neziskovým sektorom vytvárajú sociálnu, ako i ekonomickú pridanú hodnotu, a prispievajú tak k spoločnému dobru,“ vysvetľuje Lenka Surotchak. Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tento rok Nadácia Pontis opäť udelí aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Tento rok udelíme dve špeciálne ceny 

Via Bona Slovakia 2017 prinesie aj dve novinky v podobe špeciálnych cien. V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí­ a rodiny SR udelí­me cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti prí­ležitostí­ za rok 2017. Hľadáme inšpiratí­vne prí­klady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí­. "Rôznorodí­ zamestnanci z hľadiska veku, pohlavia, národnosti či zdravotného znevýhodnenia sa dokážu omnoho jednoduchšie prispôsobiť rastúcim požiadavkám trhu a zákazní­kov na kvalitu tovarov a služieb," hovorí­ Michal Kišša, programový riaditeľ Nadácie Pontis a výkonný riaditeľ Business Leaders Forum.

Cenou „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ upriamujeme pozornosť na podniky, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. „Žiadny podnik nemôže byť prevádzkovaný v sociálnom vákuu. Pre mnoho ľudí je ich osobná identita zviazaná s ich postavením v práci. Pritom platí aj to, že najväčší kapitál každého podniku sú kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych znevýhodnených skupín v našej spoločnosti. Želáme si, aby tieto pozitívne príklady slúžili ako vzor aj ostatným zamestnávateľom a motivovali ich vo vytváraní ústretového prostredia k rodine, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja (ďalej v texte SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krají­n OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj, ktorý myslí­ na všetkých obyvateľov planéty. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investí­cie a informatizáciu preto udelí­me špeciálnu Cenu za prí­spevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2017. Ocení­me firmy alebo skupinu partnerov, ktorí­ vo svojich firemných hodnotách a programoch presadzujú niektoré zo 17-tich SDGs, svojimi projektami a riešeniami prispievajú k ich napĺňaniu s dopadom v súčasnosti, ako aj v dlhodobom výhľade.  

„Aj súkromný sektor zohráva kľúčovú úlohu v tom, ako vyzerá život v tejto krajine, ako sa ľuďom na Slovensku žije. Štát, občianska spoločnosť, podnikatelia – my všetci sa podieľame na kreovaní spoločnej budúcnosti, a na to musíme mať dlhodobú víziu. Preto si nesmierne vážim zodpovedné firmy, ktoré si uvedomujú dôležitosť udržateľného rozvoja a teším sa, že budem môcť jednu z nich oceniť. Verím v to, že vybrať víťaza bude náročná práca. Bude to totiž znamenať množstvo prihlásených kvalitných a inšpiratívnych projektov.“, vysvetľuje Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pozrite si kategórie ocenenia Via Bona Slovakia:

Hlavné ceny 

Zodpovedné podnikanie

Špeciálne ceny

Cena verejnosti 

Kontakt na organizačný tím: viabona@nadaciapontis.sk

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky