Nepočujúci
Víziou fondu je vytvoriť zo Slovenska krajinu prívetivú k nepočujúcim. Pomáha im vo všetkých etapách života. Cieľom je poskytnúť celostnú pomoc konkrétnym ľuďom s touto zdravotnou poruchou, aby mohli byť plnohodnotne začlenení do života. Snažíme sa ísť ďalej a chceme pomôcť posunúť celú ich komunitu ako celok smerom dopredu a priniesť na Slovensko systémové zmeny, ktoré zabezpečia ich začlenenie sa do spoločnosti.

Mobilný pedagóg

Naším nosným programom pre deti v ranom veku je Mobilný pedagóg, ktorého základným cieľom je poskytnúť terénnu včasnú intervenciu pre rodiny s deťmii s poruchou sluchu. Všetky doposiaľ uskutočnené výskumy, ako aj prax, dokazujú, že tento vek je pre ďalší vývin jednotlivca najdôležitejší. Čím skôr začne dieťa komunikovať, tým ľahšie sa formujú a nabiehajú všetky ostatné procesy ako učenie sa, predstavivosť, porozumenie. Práve preto v programe Mobilný pedagóg venujeme svoju pozornosť deťom a rodičom v domácom prostredí. Program sme prvýkrát odštartovali v septembri 2012.

Rodinu navštevuje odborník - mobilný pedagóg 1 - 2 krát do mesiaca a jedna takáto návšteva trvá jeden a pol hodiny. Odborník sa v prítomnosti rodičov venuje dieťaťu a formou hrových činností podporuje a rozvíja jeho sluchové, komunikačné, motorické a intelektuálne schopnosti. Zároveň zmysel týchto postupov vysvetľuje rodičom, prípadne širšej rodine. Poskytuje im potrebné informácie a pomáha rodine zorientovať sa v možnostiach ďalšej odbornej starostlivosti v oblastiach zdravotníctva a školstva. Cieľom je, aby rodine bola poskytnutá  podpora  hneď po zistení straty sluchu a získané poznatky a skúsenosti im pomohli v ďalšej spolupráci s odborníkmi a aby dosahovali čo najlepšie výsledky vo všetkých  oblastiach vývinu, v prvých rokoch života dieťaťa. Rodiny navštevujú odborníci z rôznych kútov Slovenska, ktorí majú dlhoročnú prax a sú vzdelaní v odboroch špeciálna pedagogika, logopédia a psychológia.

Počas prvý štyroch ročníkov sa do programu zapojilo 137 rodín. 

Online tlmočník

Nepočujúci to vo svete počujúcich nemajú vždy ľahké. Často narážajú na komunikačné bariéry. Či už na úrade alebo u lekára často pri sebe potrebujú človeka, ktorý ovláda posunkový jazyk a ktorý im pomôže dorozumieť sa. Cez unikátny nový projekt Online tlmočník dramaticky zlepšujeme schopnosť nepočujúcich komunikovať a dohovoriť sa v rôznych kritických i bežných životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu.

Program Online tlmočník bol spustený v septembri 2015 a do súčasnosti má viac ako 160 registrovaných klientov. Bezplatné tlmočenie je zabezpečované 5 online tlmočníčkami, ktoré sú k dispozícií v pondelky, stredy a piatky od 8.00 do 20.00 hodiny. Nepočujúci na spojenie s online tlmočníčkou potrebuje počítač, telefón alebo tablet pripojený na internet a službu Skype. Online tlmočníka môžu využiť nielen nepočujúci, ale aj počujúci pri komunikácii s nepočujúcim. Veľa nepočujúcich má taktiež problém so správnou gramatikou. Ak napríklad posielajú list na úrad, často si nie sú istí, či je správne napísaný. Vďaka našej službe ho pošlú cez internet tlmočníčke a tá im ho skontroluje. Služba je bezplatná a je hradená výlučne z Nadačného fondu Telekom. Nesúvisí s osobnou asistenciou ani tlmočníckou službou. 

Spolu s advokátskou kanceláriou Krivak & Co sa snažíme aj o zmenu legislatívy, aby bola možnosť online tlmočenia rovnocenná k osobnej asistencii a tlmočníckej službe.

 

Bezplatné kurzy posunkového jazyka

V rámci podpory komunity nepočujúcich sa zameriavame aj na scitlivovanie počujúcich voči tejto skupine. Väčšina počujúcich vie o živote nepočujúcich veľmi málo. Nevedia napríklad, že nepočujúci majú veľké problémy so samotným slovenským jazykom, ktorý je pre nich cudzím jazykom. Majú problémy čítať s porozumením, a práve preto majú ťažkosti k prístupom k informáciám.

Za obdobie spolupráce s komunitou nepočujúcich sme zorganizovali viacero bezplatných kurzov posunkového jazyka a otvorených hodín pre verejnosť. Kurzy sú určené najmä ľuďom, ktorí prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi v práci alebo doma a uľahčí im tak každodennú komunikáciu. Otvorených hodín sa môže zúčastniť ktokoľvek, kto má záujem sa dozvedieť viac o nepočujúcich a naučiť sa zásady komunikácie s nimi. 

Kurzy posunkového jazyka trvajú dva a pol dňa. Začínajú zvyčajne v piatok o 8:00 a končia v nedeľu 14:00. Na kurzoch sa účastníci oboznámia so základnými informáciami o nepočujúcich, o ich jazyku, rozmýšľaní a zvykoch. Taktiež sa naučia aj základné posunky, prstovú abecedu a správny spôsob komunikácie. Kurzy sú bezplatné pre všetkých účastníkov. 

Kurz anglického jazyka

Vo februári 2016 sme otvorili prvý kurz anglického jazyka pre nepočujúcich. Trojmesačná výučba prebiehala v slovenskom posunkovom jazyku. Lektorkou bola Terézia Grešnerová, ktorá má skúsenosti s výučbou anglického jazyka špeciálne upraveného pre potreby sluchovo postihnutých.  Nepočujúci sa na angličtine stretávali dvakrát za týždeň.  Výučba bola na základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím, na Drotárskej ulici v Bratislave, ktorá má špeciálne upravené triedy aj didaktické pomôcky. Kurz bol pre všetkých účastníkov bezplatný.  

Po zverejnení výzvy Nadačného fondu Telekom sa prihlásilo celkovo 64 záujemcov, z ktorých sme vybrali 34. Pri výbere sa prihliadalo najmä na potrebu anglického jazyka v práci a uprednostňovali sa uchádzači, ktorí ešte neprišli do kontaktu s výučbou tohto jazyka.

NepočujúceDieťa.sk

Pomohli sme naštartovať a podporujeme unikátny program NepočujúceDieťa.sk, ktorý spája rodičov detí so sluchovým postihnutím. Jeho cieľom je pomáhať vzdelávať rodičov a obhajovať ich záujmy a záujmy ich detí. Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i u odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život nepočujúceho.

Vďaka podpore z fondu vznikol rovnomenný portál. Obsahuje príručku rodiča, ktorá rodičom pomáha zorientovať sa po zistení diagnózy a pripravuje ich na rozvoj svojho dieťaťa. Druhá časť je komunitná - umožňuje rodičom vidieť na mape rodiny s nepočujúcim dieťatom v okolí, obsahuje diskusné fórum a blogy. Nechýba videoslovník detských posunkov. 

Podarilo sa vytvoriť priestor na budovanie komunity - rodičia sa nielen dozvedajú informácie, ale môžu ostatným aj pomáhať. Mapa rodičov pomohla vytvoriť prvé priateľstvá. Portál sa stal priestorom osvety o nevyhnutnosti ranej starostlivosti a včasnej diagnostike a kompenzácie poruchy sluchu. Rodičia začali byť angažovanejší (ponúkajú pomoc pri rodinných stretnutiach) a začali sa viac dožadovať svojich práv (počúvame o tom, ako sa doktori "sťažujú" na rodičov, ktorí sa domáhajú najmodernejšej starostlivosti o svoje deti - a presne to bolo našim cieľom - informovaný rodič, bojujúci za práva svojho dieťaťa.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky