Udeľovanie grantov

Akým spôsobom udeľujeme granty

V rámci grantových programov Nadačného fondu dm drogerie markt využívame rôzne mechanizmy na rozhodovanie o prideľovaní grantov. Spôsob, akým bude o pridelení podpory rozhodnuté a rovnako, ako aj kritériá na základe ktorých bude žiadosti posudzovať vždy transparentne komunikujeme v rámci zverejnených grantových výziev. Pred každým hodnotením posudzuje Nadácia Pontis pri všetkých prihlásených projektoch naplnenie formálnych podmienok výzvy (napr. povinné prílohy projektu, oprávnenosť žiadateľa na základe právnej formy, oprávnenosť rozpočtových výdavkov, atď.), a súlad projektu so zameraním grantovej výzvy.

Spôsoby udeľovania grantov:

  • hodnotenie žiadostí komisiou, zloženou zo zástupcov dm drogerie markt, Nadácie Pontis a nezávislými odborníkmi na danú oblasť z radov verejnosti (Chceme si pomáhať)
  • podpora pridelená na základe dlhodobého partnerstva s mimovládnou organizáciou (CEEV Živica, Fond pre transparentné Slovensko)
  • podpora pridelená na základe odporúčania zamestnancov spoločnosti, oprávnenosť žiadosti je posudzovaná odborníkmi v danej oblasti (Priama podpora)

Priama podpora mimo grantového programu Chceme si pomáhať

Počas roka sa stretávame so žiadosťami mimo zamestnaneckého grantového programu Chceme si pomáhať. Keďže často ide o pomoc, ktorá ak má byť efektívna, je potrebné ju poskytnúť v danom čase vzniknutej nepriaznivej zdravotnej či sociálnej udalosti (napr. pri akútnej diagnóze, živelnej katastrofe, úmrtí blízkej osoby) poskytujeme zamestnancom dm drogerie markt možnosť odporučiť žiadosti aj mimo grantovej výzvy. Vopred je zostavená 3 členná hodnotiaca komisia, ktorej sú žiadosti zaslané a na základe vopred dohodnutých kritérií sú žiadosti odporúčané resp. neodporúčané na podporu.   

Priama podpora CEEV Živica a Fondu pre transparentné Slovensko

Nadačný fond dm drogerie markt každý rok poskytuje aj priame finančné granty CEEV Živica, keďže túto organizáciu sa rozhodla spoločnosť dm drogerie markt podporovať strategicky a dlhodobo. Ďalej Nadačný fond dm drogerie markt podporuje pravidelne Fond pre transparentné Slovensko. Rozhodnutiam o podpore predchádzajú stretnutia so zástupcami všetkých zainteresovaných subjektov, kde si potvrdzujú ciele podporených projektov, plán podpory a spoločnú víziu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky