Oblasti podpory

V roku 2017 podporil Nadačný fond Pixel Federation tieto projekty

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Komenského inštitút

Účastníci Komenského inštitútu absolvovali letnú školu, workshop zážitkovej pedagoiky i webináre. Na školách realizujú svoje mikroprojekty, ktorými poukazujú na problémy v školstve i spôsob, akým je možné vyriešiť ich.

Prostriedky z grantu boli využité na predplatné časopisu Dobrá škola pre každého účastníka a podporu e-knižnice Komenského inštitútu - konkrétne časti E-kurzy, kde v spolupráci s Coursera.org Živica účastníkom prináša päť týždňový online kurz: "Vyučovanie charakteru".

Edulienka - Múzy Edulienky

Prostriedky boli použité na nákup pomôcok do krúžkov. Od septembra do decembra 2016 sa 34 detí vo veku od 6 do 11 rokov pravidelne zúčastňovalo krúžkov: keramika, tanečná, dramaticka, hra na bicie, hra na flautu, kapela, klavír, sebeobrana, výtvarný krúžok čím získali vzťah k umeniu a športu a nové zručnosti.. Organizácia nadviazala spoluprácu s ôsmimi novými lektormi, ktorí prejavili záujem v spolupráci pokračovať.

Learn2Code o.z. - Learn2Code pre deti

Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť vzdelávacie materiály pre vizuálny programovací jazyk Scratch, ktoré môžu využívať učitelia informatiky, rodičia a ich deti. Tieto vzdelávacie materiály obsahujú učebnicu, videotutoriály a vzorové projekty, na ktorých sa vyučovaná látka precvičuje. Materiály boli posunuté k dispozícii učiteľom, ktorí o ne prejavili záujem a ktorých organizácia zároveň vyškolila na workshopoch organizovaných v 6 mestách na Slovensku.

OZ Terra therapeutica - Letný medzinárodný arteterapeutický seminár

Počas týždenného medzinárodného areterapeutického workshopu sa podarilo vzdelať 35 budúcich arteterapeutov. Workshopu sa zúčastnili renomovaní arteterapeuti zo zahraničia i zo Slovenska: muzikoterapeut Miro Šarluška zo Zvolena, pionierka arteterapie z Haify, Izrael Dr. Tamar Hazut, arteterapeutka Mariana Kovačová z Nitry, Prof. Vladimir Labáth, nevidiaca arteterapeutka Sońa Zelsiková, ktorá učila arteterapeutov točiť na hrnčiarskom kruhu, akademický sochár Ján Šicko, ktorý zasvätil terapeutov do práce s kameňom. Účastníkom boli zabezpečené podmienky a materiál pre úspešnú realizáciu seminára vrátane hliny, kameňa, rôznych druhov farieb a iného výtvarného materiálu.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky