24-hodinovka pre Dobrú krajinu 2016

Vo štvrtok 25. augusta znova organizujeme darcovský maratón.

V Nadácii Pontis veríme, že každé dieťa na Slovensku môže mať prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Vybrali sme 6 projektov, ktoré vytvárajú priateľské prostredie pre učenie sa a učia deti pre život.

Vo štvrtok 25. augusta môžete rozhodnúť, ktorému z nich pripíšeme špeciálny bonus 1000 eur za najvyššiu vyzbieranú sumu počas 24-hodinovky.

Vyberte si projekt, darujte a tvorte s nami vzdelanú krajinu!

Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.dobrakrajina.sk/sk/tema/co-spolu-dokazeme-za-24-hodin 

Termín konania Čas konania Miesto konania
25. august 2016 00:00 hod. Slovensko
Chcem sa zúčastniť

Nadácia Pontis vyhlasuje 24-hodinovku pre Dobrú krajinu, v ktorej venuje podľa týchto pravidiel jednej neziskovej organizácii 1000 eur.

1. Organizátor a mediálny partner 24-hodinovky pre Dobrú krajinu

a) Organizátorom „24-hodinovky pre Dobrú krajinu" (ďalej len „24-hodinovka") je Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 (ďalej len „Organizátor").

b) Exkluzívnym mediálnym partnerom 24-hodinovky je Rádio Expres.

c) Cieľom je podpora a propagácia zbierkového podujatia 24-hodinovka pre Dobrú krajinu.

2. Časový harmonogram 24-hodinovky

a) Organizátor, Nadácia Pontis, dňa 20. júla 2016 vybrala 6 neziskových organizácií, ktorým navrhla zapojenie sa do do 24-hodinovky pre Dobrú krajinu. Všetky organizácie majú svoje projekty zverejnené naDobraKrajina.sk, kde v čase konania 24-hodinovky budú získavať podporu pre ich verejnoprospešné projekty.

b) Zbierkové podujatie 24-hodinovka pre Dobrú krajinu sa uskutoční 25. augusta 2016 od 00,00 hod. do 24,00 hod.

c) Podujatie bude mediálne podporené v spolupráci s Rádiom Expres od 20. augusta 2016 do 25. augusta 2016. Zapojené neziskové organizácie sa zaväzujú, že Nadácii Pontis a Rádiu Expres podľa potreby poskytnú súčinnosť pre realizáciu propagačnej kampane.

d) Vyhlásenie výsledkov bude na webe Rádia Expres 26. augusta 2016. V ten istý deň budú výsledky zverejnené aj na DobraKrajina.sk

3. Účastníci 24-hodinovky

a) Účastníkom 24-hodinovky je týchto 6 organizácií s projektmi uvedenými na Dobrej krajine:

1. OZ Nezábudka
2. OZ Solar Team SK
3. OZ kRaj
4. OZ Aj Ty v IT
5. OZ Learn2code
6. Centrum environmentálnej výchovy Živica

4. Výhra

a) Nadácia Pontis ako správca programu DobraKrajina.sk venuje 1 000 eur neziskovej organizácii, ktorá vo štvrtok 25. augusta 2016 od 0,00 hod. do 24,00 hod. vyzbiera cez portál DobraKrajina.sk najviac peňazí (t. j. súčet všetkých darov prijatých do jej projektu bude v daný deň najvyšší).

b) Finančné prostriedky môže darca darovať použitím platobného mechanizmuDobraKrajina.sk, konkrétne:

i. platobnou kartou (pre držiteľov karty Visa, Visa Electron, MasterCard a Maestro);

ii. on-line platbou (v prípade Tatra banky, Všeobecnej úverovej banky, Slovenskej sporiteľne);

iii. z tzv. voľného kreditu, ktorý má darca na DobraKrajina.sk.

c) Dary venované prostredníctvom jednorazového a trvalého prevodu z bankového účtu budú akceptované len vtedy, ak budú pripísané na bankový účet DobraKrajina.sk 25. augusta 2016 od 0,00 hod. do 24.00 hod.

d) V rámci pravidiel 24-hodinovky nie je povolené zbierať hotovosť. Do 24-hodinovky sa budú započítavať len dary venované na projekt zapojenej neziskovej organizácie, ktoré venujú darcovia cez portál DobraKrajina.sk.

e) Zapojené neziskové organizácie môžu pred aj počas 25. augusta 2015 aktívne osobne oslovovať verejnosť a získavať ich pre podporu svojho projektu na DobraKrajina.sk.

5. Ostatné

a) Výhru za najvyššiu vyzbieranú sumu podľa týchto Pravidiel dáva do 24-hodinovky Organizátor.

b) Organizátor si v prípade viacerých neziskových organizácií, ktoré dosiahnu rovnaký výsledok v určenom čase vyhradzuje právo Výhru rozdeliť rovnakým dielom medzi viacerých výhercov.

c) Výhru pripíše Nadácia Pontis výhercom na ich projekt, ktorý je vedený na portáliDobraKrajina.sk najneskôr do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia víťazov 24-hodinovky.

d) Pre účely 24-hodinovky sa pod „darcom" rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá poukáže na projekt neziskovej organizácie naDobraKrajina.sk finančný dar v zmysle pravidiel 24-hodinovky.

e) Spracovanie osobných údajov darcu sa deje v zmysle etických princípov portáluDobraKrajina.sk

f) Zástupcovia neziskovej organizácie dávajú účasťou v 24-hodinovke Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa ich osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných Organizátorom v súvislosti s usporiadaním 24-hodinovky a vyhlásením výhry pre účely použitia na všetkých komunikačných médiách všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela.

g) Účastníci 24-hodinovky udeľujú Organizátorovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môžu ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

h) Organizátor 24-hodinovky sa zaväzuje, že portál DobraKrajina.sk bude v čase konania podujatia, t. j. 25. augusta 2016 od 0,00 hod. do 24,00 hod. plne funkčný.

i) Zapojením sa do 24-hodinovky neziskové organizácie vyjadrujú svoj súhlas s tým, že sa budú riadiť týmito Pravidlami.

j) Zapojené neziskové organizácie berú na vedomie, že výhry v rámci 24-hodinovky nie je možné vymáhať súdnou cestou.

V Bratislave 30. júna 2015, © Nadácia Pontis

  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky