Medzinárodná konferencia ROZVOJ A DEMOKRACIA 2015

Vytvárame priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových príležitostí pre rozvojovú agendu.

Európsky rok rozvoja 2015 je pre rozvoj ale aj medzinárodné spoločenstvo významným míľnikom, ktorý okrem iného prinesie aj dôležité politické diskusie o rozvojovej agende po roku 2015. Navyše, blížiace sa slovenské predsedníctvo v Rade EÚ v druhej polovici 2016 otvára možnosti  na hlbšiu odbornú a akademickú diskusiu o význame demokracie, rozvoja a o globálnych problémoch. Zdieľanie a šírenie inovačných nápadov o globálnej zodpovednosti je kľúčom k našej spoločnej budúcnosti, pretože každý z nás sa môže zodpovedne správať a prispieť svojim spotrebiteľským, environmentálnym a sociálnym správaním k lepšej budúcnosti a pre všetkých ľudí v tomto svete.

Viac informácií o konferencii nájdete TU.

Termín konania Čas konania Miesto konania
19. október 2015 09:00 hod. Hotel Mercure Bratislava, Žabotova 2, Bratislava
Chcem sa zúčastniť

Účasť na medzinárodnej konferencii Rozvoj a demokracia je jedinečnou príležitosťou na zdieľanie vedomostí, kreatívnych nápadov, skúseností, úspechov a neúspechov v oblasti rozvoja a inovácií prostredníctvom stretnutí, networkingu a diskusií s kľúčovými aktérmi v rozvoji.

Vzhľadom na to, že inovatívne riešenia a projekty sa môžu stať dlhodobými riešeniami problémov v rozvoji, hlavnou témou štvtého ročníka konferencie Rozvoj a demokracie sa stanú práve inovácie. Inovácie v rozvoji, občianska spoločnosť a jej úloha v demokracii, charita a miestny rozvoj budú niektoré z tém konferencie, ktorá prinesie nové spôsoby myslenia v rozvoji. Hostia konferencie budú mať príležitosť prezentovať svoje nápady, získať spätnú väzbu a preskúmať kreatívne riešenia problémov. Konferencia každoročne aktívne zapája širokú škálu zúčastnených strán, a tým aktívne prispieva k cieľom Ministerstva zahraničných a európskych vecí Slovenské republiky v oficiálnej rozvojovej spolupráci posilnením spolupráce medzi verejným sektorom na jednej strane a neziskového sektora, akadémie a občianskej spoločnosti na strane druhej.

08:30 – 09:00     REGISTRÁCIA

09:00 – 09:15     UVÍTACÍ PRÍHOVOR

Lenka Surotchak, Nadácia Pontis

09:15 – 09:30     OTVÁRACÍ PRÍHOVOR 

Igor Slobodník, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

9:30 – 10:00      PLENÁRNA PREDNÁŠKA: AKO MYSLIEŤ NA TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Rečník: 

Thomas Vogel, HORIZONT 3000

10:00 – 10:30     PRESTÁVKA NA KÁVU

10:30 – 12:00     PLENÁRNE ZASADNUTIE: SOCIÁLNE INOVÁCIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNY ROZVOJ

Rozvojové krajiny sú čoraz častejšie vnímané nielen ako príjemcovia rozvojovej pomoci, ale aj ako zdroj významných inovácií so sociálnym dopadom. Medzi známe príklady patrí Grameen Banka, ktorá ponúka mikroúvery aj v USA, či Kenská služba M-Pesa od spoločnosti Safaricom, ktorá vytvorila úplne nové, rýchlo rastúce odvetvie mobilného bankovníctva. Práve mobilné bankovníctvo umožňuje rozvoj mnohých ďalších inovácií, napríklad M-Kopa Solar ponúka chudobným vidieckym domácnostiam nezávislú solárnu energiu na báze predplatného. Muhammad Yunus, zakladateľ Grameen Banky a francúzska obchodná škola HEC Paris sa snažia rozvíjať rôzne podnikateľské modely v západnej Európe, ktoré sa radikálne líšia od nízko nákladových ponúk, ale aj od iniciatív v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). Organizácie ako Ashoka podporujú sociálnych podnikateľov už viac ako 30 rokov a možno práve teraz dozrel čas, aby sa sociálne podnikanie stalo hlavným spôsobom podnikania a v procese vytváralo sociálne hodnoty.

Moderuje:

Eszter Vitorino, Global Reporting Initiative

Rečníci: 

James Ndiga, iHub Nairobi

Ivan Debnár, the Spot

Masha Cheriakova, Eto Belarus Detka

Aleksandr Skrabowsky, Social Weekend

12:00 – 13:00     OBED

13:00 – 14:30     DISKUSNÉ PANELY A OKÚHLE STOLY

Diskusný panel Medzinárodného vyšehradského fondu A: Ako vybudovať transparentnú občiansku spoločnosť na Ukrajine?

Ukrajina so svojim interným politickým, sociálnym a ekonomickým členením v súčasnosti čelí vojenskej intervencii a vážnym bezpečnostným problémom. Na druhej strane, väčšina populácie žije relatívne flegmaticky, v dennom boji s následkami hroziacej ekonomickej krízy. Napriek politickému vývoju na Ukrajine po revolúcii na Majdane, spoločnosť čelí hlbokej kríze spôsobenej nielen fatálnou ekonomickou situáciou a prítomnosťou ozbrojeného konfliktu v krajine, ale aj neschopnosťou vlády implementovať očakávané reformy, predovšetkým v oblasti boja s korupciou a podpory humanitárnej pomoci. Akú rolu by mala v kontexte súčasných udalostí plniť občianska spoločnosť na Ukrajine? Čo je potrebné riešiť v jej polarizovaných okresoch? Aký druh podpory potrebuje občianska spoločnosť na Ukrajine od jej podporovateľov a partnerov v Európe? Sú „tradičné projekty“ zamerané na budovanie kapacít mimovládnych organizácií, podporu zapojenia verejnosti a rozvoj spolupráce medzi občianskou spoločnosťou a relevantnými podnikateľmi, alebo je potrebná zmena prístupu a myslenia?

Moderuje: 

Pavol Demeš, German Marshall Fund of the U.S. 

Rečníci:

Ivan Mikloš, NR SR

Rafał Antczak, Deloitte Consulting SA

Veronika Movchan, Institute for Economic Research and Policy Consulting

Roland Kovats, Pact 

Vlaďka Votavová, AMO 

Diskusný panel B: Vplyv intervencií výchovy ku globálnemu občianstvu

Do výchovy ku globálnemu občianstvu (a podobných prístupov ku vzdelaniu, ako napríklad globálne vzdelávanie, rozvojové vzdelávanie a pod.) sa vkladá mnoho úsilia, od formálneho vzdelávania až po zvyšovanie povedomia, advokáciu a kampane smerované na politikov. Výchova ku globálnemu vzdelávaniu neposkytuje len fakty, ale zameriava sa aj na rozvoj zručností v dlhodobom horizonte. Ale ako vieme vyhodnotiť či vynaložené úsilie prispieva k zmene? A ak to vieme, ako sa dajú tieto znalosti využiť? Na Slovensku bolo hodnotenie projektov výchovy ku globálnemu občianstvu doposiaľ obmedzené. Potrebujeme návod ako systematicky vyhodnocovať dopady výchovy ku globálnemu občianstvu na projektovej, programovej ako aj národnej úrovni. Takéto hodnotenie by zároveň informovalo aktívnych občanov, aké zmeny sa im podarilo dosiahnuť. Taktiež by demonštrovalo politickým činiteľom, že existuje kritická masa ľudí, ktorí požadujú riešenie problémov ako nekalé obchodné či pracovné praktiky alebo klimatické zmeny. Hodnotenie by tiež ukázalo aktivistom, donorom či politickým činiteľom, čo funguje a čo nie, a ako prispôsobiť intervencie výchovy ku globálnemu občianstvu a súvisiace politiky. Akademici a odborníci môžu zároveň posielať prípadové štúdie projektov a výskumné štúdie, ktoré sa efektívne zaoberajú touto problematikou. Prispievatelia by mali prezentovať metodológiu hodnotenia, ktorá jasne eviduje zmeny v zručnostiach a prístupoch ako priame výsledky intervencií výchovy ku globálnemu vzdelávaniu a spôsob použitia výstupov hodnotenia. Všeobecnejšia diskusia sa ďalej očakáva na tému, ako založiť výchovu ku globálnemu občianstvu viac na dôkazoch a zvýšiť jej vplyv na politickej úrovni.

Moderuje: 

Simona Šafaříková, Palacký University in Olomouc

Rečníci:

Rilli Lappalainen, Kehys

Krzysztof Stanowski, Solidarity Fund

Jenny Williams, Habitat for Humanity

Peter Dráľ, Nadácia Milana Šimečku

Špeciálny hosť:

Helmuth Hartmeyer, GENE

Okrúhly stôl C: Formovanie priorít pre Slovenské predsedníctvo: Agenda pre reformu financovania demokracie prostredníctvom EU vo Východnom partnerstve

V kontexte zhoršujúcej sa situácie v regióne Východného partnerstva, Ruskej agresie a podpísania Asociačnej dohody s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, EU začala nový proces prehodnotenia projektu Východného partnerstva a jeho nástrojov. Tento panel sa snaží ovplyvniť proces revízie prostredníctvom politických odporúčaní od expertov z občianskej spoločnosti, aby sa zabezpečilo, že nástroje Východného partnerstva budú zahŕňať flexibilnejšie financovanie s dôrazom na podporu aktérov, ktorí majú najväčší vplyv na politické zmeny alebo na reformné procesy. Taktiež poskytne konkrétne odporúčania pre Slovenské predsedníctvo ako zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi finančnou asistenciou a politickými nástrojmi v kombinácii s diferencovanejšími a politicky senzitívnymi prístupmi. Odporúčania by mali navyše zahŕňať konkrétne návrhy ako lepšie zužitkovať skúsenosti krajín V4 z tranzície prostredníctvom rôznych nástrojov a politík EU, ktoré sú zamerané na región Východného partnerstva.

Moderuje:

Miriam Lexmann, International Republican Institute

Rečníci: 

Richard Youngs, Democracy and Rule of Law Program, Carnegie Europe

Nicolas Bouchet, Center for Security Studies, ETH Zurich

László Póti, Institute for Foreign Affairs and Trade, Hungary

Věra Řiháčková,  EUROPEUM Institute for European Policy in Prague

Karla Wursterová, Permanent Representation of Slovakia to the EU 

 

Okrúhly stôl Platformy MVRO D: Krajiny V4 a Východné partnerstvo: Ako zabezpečiť koherenciu?

Krajiny Vyšehradskej 4 kvôli ich histórii, geopolicitckej polohe a súčasnej dynamike zdieľajú politické, socioekonomické a bezpečnostné záujmy s krajinami Východného partnerstva, predovšetkým vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine. Podpora regiónu Východného partnerstva do takej miery, aby sa stal stabilným a spoľahlivým partnerom EÚ, je dôležitou prioritou vlád krajín V4, čo z nich spravilo lídrov v politike EÚ, vrátane rozvojovej spolupráce, voči krajinám Východného partnerstva. Napriek tomuto očividne politickému zámeru podpory sociálneho a ekonomického rozvoja krajín Východného partnerstva, nie všetky politiky krajín V4 prispievajú k naplneniu tohto cieľa. Výskumná štúdia vypracovaná expertmi zo všetkých krajín V4 odhaľuje a analyzuje prípady nezhody medzi rozvojovým cieľom pre krajiny Východného partnerstva a oblasťami politiky, ako napríklad energetika a investície. Ako možno zlúčiť ekonomické záujmy krajín V4 a rozvojové ciele regiónu Východného partnerstva?

Moderuje:

Peter Brezáni, Výskumný ústav SFPA

Rečníci:

Katarzyna Jarecka-Stępień, Department of European Studies, Krakow University of Economics

Zsuzsanna Vegh, Center for EU Enlargement Studies, Central European University 

Yevhen Hlibovytsky, pro.mova expert company, Nestor Group

14:30 – 15:00     PRESTÁVKA NA KÁVU

15:00 – 15:15     OTVÁRACIE PREJAVY KAPUSCINSKI DEVELOPMENT LECTURES

Rečníčky:

Ivana Raslavská, Nadácia Pontis 

Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Katarzyna Czaplicka, Kapuscinski Development Lectures, UNDP Europe and Central Asia

15:15 – 16:15     VIAC AKO CROWDFUNDING: SKUTOČNÁ SILA DAVU V ROZVOJI             

Mari Kuraishi, GlobalGiving

16:15 – 16:45     OTÁZKY A DISKUSIA

16:45 – 17:15     ODOVZDÁVANIE CENY MINISTRA PRE TERÉNNEHO PRACOVNÍKA V ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI

Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

17:15                   ČAŠA VÍNA

Čoskoro doplníme...

Hotel Mercure

Žabotova 2

Bratislava

Slovensko

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky