Odborná konferencia Veková diverzita

Odborná konferencia, ktorá sa pozrie na témy spojené s vekom na pracovisku.

Nadácia Pontis v spolupráci s Klubom Luna, o.z. organizuje v rámci podujatia Senior Friendly víkend 50+ 2017 odbornú konferenciu s názvom Veková diverzita. Prednášky sa budú venovať témam ako veková vyváženosť na pracovisku, age manažment ako nástroj diverzity, kariérny rast a práca zamestnancov 50+. Okrem toho sa pozrieme aj na konkrétne príklady z praxe.

Základné informácie: 

Dátum: piatok, 13. október 2017
Čas: 9:00 – 13:00
Miesto: Zichyho palác, Ventúrska 265/9, 811 01 Staré Mesto

REGISTRÁCIA STÁLE OTVORENÁ: Registrovať sa môžete vyplnením formuláru nižšie.

Viac informácií nájdete na stránke Senior Friendly.

Na podporu, angažovanosť a záujem o zlepšenie a skvalitnenie života seniorov je pripravený projekt Senior Friendly - priateľskí, otvorení a ústretoví k seniorom. Jeho zámerom je oceniť firmy, inštitúcie a organizácie, poskytovateľov produktov a služieb, ktorí ponúkajú určité benefity, služby, výrobky, výhody, aktivity a možnosti uplatnenia pre seniorov v rôznych oblastiach.
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na tých, ktorí prispievajú k tomu, aby sa seniorom žilo lepšie, kvalitnejšie a prispievajú svojimi aktivitami k zmene postojov k seniorom.

 

08:30 - 09:00      Registrácia, príchod účastníkov

09:00 - 09:20      Otvorenie konferencie (p.Matulová, p.Kišša, doc. V. Dobiáš, zástupca MČ Staré mesto)

09:20 - 09:40      Reflexia a výzvy vekovej diverzity v sociálnom výskume starnutia: doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny

09:40 - 10:00      Zavádzanie age managementu do praxe – situácia v ČR: Mgr.Ilona Štorová, predsedkyňa Asociácie Age Management 

10:00 - 10:20     Uplatňovanie vekového manažmentu na Slovensku – PhDr.Miloš Nemeček, Rada vlády pre seniorov

10:20 - 10:40     Prestávka na kávu

10:40 - 11:00     Aktívne starnutie v práci: Odporúčania lídrov  v zodpovednom podnikaní, Mgr.Michal Kišša - Výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum, Nadácia Pontis

11:00 - 11:20     Slovnaft – spoľahlivý partner pre všetky generácie: Ivan Kyselica, Slovnaft

11:20 - 11:40     50+ Ceníme si ich lojalitu a skúsenosti: PhDr. Radovan SLOBODNÍK, vedúci odboru komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

11:40 - 12:00     NAOZAJ JE VEK LEN ČÍSLO??? Je veková diverzita realita alebo len nafúknutá bublina?: Ing.Peter Minárik, Executive Partner COMM-PASS

12:00 - 12:30     Pohyb je zdravie (po päťdesiatke dvojnásobne): Mgr. Ján CVEČKA, PhD., Riaditeľ, Diagnostické centrum profesora Hamara, FTVŠ

 

Účasť je podmienená pozvánkou! Vstup na konferenciu je bezplatný.

V prípade, že ste pozvánku obdržali a o konferenciu máte záujem, prosím, zaregistrujte sa prosím do 11.10.2017 vyplnením registračného formulára.

 

 

 

Prednášajúci:

Mgr. Ilona Štorová - predsedkyňa Asociácie Age Management 

Absolventka odboru Andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. V rokoch 2010-2012 pôsobila ako vedúca medzinárodného projektu „Stratégie Age Managementu v Českej republike“ v spolupráci s Fínskym inštitútom pracovného zdravia so sídlom v Helsinkách. Aktivity projektu priniesli do ČR metódy age manažmentu a koncept pracovnej schopnosti. Projekt bol ocenený Národnou cenou kvality ČR za podporu age manažmentu v ČR. V rokoch 2013-2015 viedla medzinárodný projekt „Implementácia Age Manažmentu v Českej republike“, ktorý realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o. s. v spolupráci so spoločnosťou Blik op Werk v Holandsku. V súčasnej dobe je predsedkyňou Age Management z.s., členkou výkonného výboru Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a členkou pracovných skupín venujúcich sa starnutiu populácie.


 

doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., Inštitút pre výskum práce a rodiny

Vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, dlhoročná vysokoškolská učiteľka v odbore sociálna práca. Vo svojej výskumnej práci sa venuje predovšetkým otázkam dlhodobej starostlivosti, zdravotného postihnutia a sociálnych služieb pre rozličné cieľové skupiny. Aktuálne sa intenzívne zaoberá otázkami kvality sociálnych služieb, a to ako v poskytovateľskej, tak hodnotiteľkej perspektíve. Zastupuje Slovensko vo viacerých významných medzinárodných inštitúciách, najmä k otázkam výskumu zdravotného postihnutia, dlhodobej starostlivosi či smerovania sociálneho výskumu v kontexte aktuálnych výziev rozvoja spoločnosti. Má bohatú publikačnú a prezentačnú činnosť v národnom i medzinárodnom meradle.


 

PhDr. Miloš Nemeček, Rada vlády pre seniorov

PhDr. Miloš Nemeček / 1944/ absolvoval štúdium žurnalistiky, postgraduál medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva, doktorát z dejín. Za takmer polstoročie novinárskej a vydavateľskej praxe bol dvadsať rokov zahraničnopolitickým žurnalistom, po roku 1989 vo vrcholných pozíciách (šéfredaktor denníka Práca, riaditeľ Ecopressu – vydavateľa Hospodárskych novín), dvadsať rokov zakladajúci predseda Asociácie vydavateľov tlače. Ako občiansky aktivista sa na národnej aj medzinárodnej úrovni angažuje predovšetkým v oblasti aktívneho starnutia a problematike zdravotne znevýhodnených občanov.


 

Mgr. Michal Kišša - Výkonný riaditeľ, Business Leaders Forum, Nadácia Pontis

Michal Kišša je programový riaditeľom Nadácie Pontis pre zodpovedné podnikanie (CSR) a od roku 2015 je riaditeľom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. V Nadácii pôsobí od roku 2007. Zodpovedá za tvorbu stratégie združenia, fundaraising, dizajn programov a pracovných skupín. Pripravuje stratégie zodpovedného podnikania pre firmy. Podieľal sa na tvorbe publikácie a e-learningového programu na tému CSR, na tvorbe návrhu Národnej stratégie zodpovedného podnikania, ako aj na zavádzaní smerníc reportovania GRI na Slovensku. Michal vedie pilier zodpovedného podnikania a je výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Busines Leaders Forum. V rámci piliera spoluorganizuje  medzinárodné podujatie o zodpovednom podnikaní CEE CSR Summit. Je certifikovaným trénerom na GRI Training Course a má na starosti aj auditovanie správ o zodpovednom podnikaní pomocou Smerníc GRI. 


 

 

PhDr. Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

PhDr. Radovan Slobodník je vedúcim odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne. Vo svojom portfóliu má internú aj externú komunikáciu firmy. Aktívne spolupracuje pri HR podujatiach a interných eventoch pre zamestnancov. V minulosti pôsobil v médiách ako moderátor, najmä diskusných programov.

 


 

Mgr. Ján CVEČKA, PhD., vedúci pracoviska, Diagnostické centrum profesora Hamara, FTVŠ

Pracuje ako riaditeľ Diagnostického centra profesora Hamara pri Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Ako vedecký pracovník externe spolupracuje s Ludwig Boltzmann ištitútom pre rehabilitáciu a elektrostimuláciu vo Viedni a Fakultou športových štúdií Masarykovej Univerzity v Brne. Jeho hlavnou špecializáciou je najmä výskum pohybovej aktivity aplikovanej v prevencii a liečbe civilizačných ochorení seniorov. Taktiež sa zameriava na možnosti transferu najnovších vedeckých poznatkov a zistení do reálnych podmienok pohybových programov pre seniorov. Je autorom niekoľkých vedeckých publikácií z oblasti pohybovej aktivity seniorov a v súčasnosti pripravuje ako spoluautor vydanie knihy venovanej tejto problematike. Je zakladajúcim členom a predsedom Slovenskej spoločnosti pre pohyb a zdravie.


 

Peter Minárik, Executive Partner COMM-PASS

Prináša praktickú aplikáciu svetových štandardov projektového manažmentu do každodenného biznisu. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s projektovým manažmentom a jeho praktickou aplikáciou. Od roku 2006 je spolumajiteľom spoločnosti COMM-PASS (www.commpass.sk). Podporuje zvyšovanie biznis hodnoty firmy a kvality života ľudí prostredníctvom moderného a inovatívneho vzdelávania a rozvoja a ľudí. Aktívne podporuje zdieľanie „best practices“ a prináša inovatívny pohľad na riadenie a vedenie ľudí (SOCIAL BRAIN LEADERSHIP 2030).  Vo svojej práci spája najnovšie objavy neurovedy, princípy fungovania ľudského mozgu spolu s vitality manažmentom.  Podporuje benefičné projekty, študentov a expertné dobrovoľníctvo.  Pracoval pre viaceré zahraničné poradenské spoločnosti, kde mal na zodpovednosti Operational Excellence analýzy a projekty s cieľom dosiahnutia udržateľného zlepšenia kľúčových výkonnostných ukazovateľov firmy. Aktívne spolupracuje s vedením firiem a prispieva k zefektívneniu procesov, zvýšeniu produktivity a ziskovosti firiem. Zúčastnil sa na stovkách analýz a projektoch. Do projektovej práce vnáša ľudskosť, zmysel, pridanú hodnotu a radosť. Je spoluautor viacerých CSR projektov ako napríklad „Úspech po slovensky, Vzdelávanie je COOL – Slovensko je COOL, či Návrat po materskej dovolenke ako projekt ...“. „Moja práca ma baví ...“


Ivan Kyselica, Slovnaft

Ivan Kyselica pracuje na útvare Ľudských zdrojov v spoločnosti SLVONAFT a.s.. Venuje sa oblasti rozvoja ĽZ, ako aj projektom diverzity a inklúzie. Slovnaft je spoločnosť, ktorej bránami prešlo už niekoľko generácií zamestnancov a môžete tu stretnúť celé rodiny. Záleží nám na tom, aby zamestnanci mali čo najkvalitnejší život. Preto vytvárame podmienky pre aktívnych zamestnancov, aby sa čo najlepšie mohli pripraviť na etapu života v postproduktívnom veku. No a samozrejme sa staráme o tých, ktorí zo Slovnaftu už odišli do dôchodku, aby svoj zaslúžený oddych strávili plnohodnotne.

 

 

Zichyho palác, Ventúrska 265/9, 811 01 Staré Mesto

Organizátori

 

Partneri

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky