Vítajú vysoké školy nepočujúcich?

Prečo máme stále málo vysokoškolsky vzdelaných nepočujúcich?

Akú budúcnosť a smerovanie si pre svoje nepočujúce deti predstavujú rodičia a prečo? Vedia stredné školy pripraviť mladých so sluchovým postihnutím pripraviť na vysokoškolské štúdium? Počítajú prijímacie skúšky s hendikepom poruchy sluchu? Sú vôbec vysoké školy a pedagógovia odborne pripravení na nepočujúcich študentov?

V ďalšej zo série diskusii na tému Nepočujúce dieťa sa spolu s našimi hosťami pozrieme na to, ako vyzerá štúdium z pohľadu nepočujúceho. Čo by mohlo odstrániť bariéry, ktoré nepočujúcim školský systém vytvára? Zamyslíme sa, o aké odbory na vysokých školách sa zväčša nepočujúci zaujímajú, aj nad tým, v ktorých odboroch by mohol mať vyštudovaný nepočujúci konkurenčnú výhodu.

Diskusia je súčasťou kampane Nepočujúce dieťa. Podujatie moderuje Mirka Gúčiková. Do posunkového jazyka tlmočí Milena Krajčírová. Vstup je voľný

Anna Šmehilová, EFFETA

Anna absolvovala vysokoškolské štúdium, vrátane obhajoby dizertačnej práce v odbore sociálna práca na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tam aj desať rokov pôsobila ako odborná asistentka. Od roku 2003 pracovala v občianskom združení pre ľudí so sluchovým postihnutím - EFFETA - v Nitre, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná garantka. Je autorkou mnohých odborných publikácii zameraných na problematikou nepočujúcich a certifikovanou tlmočníčkou do posunkového jazyka. Svoje akademické vedomosti a praktické skúsenosti tiež využíva na úrovni štátnej správy a samosprávy pri tvorbe politík, ktorých snahou je zlepšovanie života ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku.  

Roman Vojtechovský, nepočujúci lektor a konzultant

Roman sa podľa jeho logopedičky nikdy nemal naučiť rozprávať, ani dostať na vysokú školu. Nepočujúci Roman však vyštudoval pedagogiku mentálne postihnutých na Prešovskej univerzite, rigoróznu skúšku z pedagogiky sluchovo postihnutých zložil v Bratislave. Vzdelanie si doplnil odborom Čeština v komunikácii nepočujúcich na Karlovej univerzite. Pracoval ako pedagóg nepočujúcich, lektor kurzov slovenského posunkového jazyka. Teraz pôsobí ako odborný pracovník v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského a odborný konzultant slovníka českého a českého posunkového jazyka na Masarykovej univerzite v Brne.

Impact HUB, Hviezdoslavove námestie 20, Bratislava

  

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky