Workshop 4/7: Zapojenie zainteresovaných strán

Spoločne môžeme dosiahnuť zmenu

Tento tréning vychádza z „päťstupňového rámca angažovanosti zainteresovaných strán“ (AccountAbility 2005), ktorý pokrýva všetky dôležité aspekty pri zavádzaní procesu zapojenia zainteresovaných strán. Zameriava sa na nasledujúce tri samostatné etapy: „Analýza a plán“, „Dizajn a zapojenie“ a „Zhodnotenie" a poskytuje základné informácie o ostatných etapách 5-fázového rámca.


Workshop je zadarmo, je však nutné sa registrovať.

Štvrtý zo série siedmich tréningov o sociálnych inováciách sa koná 24. októbra 2018 v Satori Stage v Bratislave v čase od 9:00 do 12:00. Akadémiu sociálnych inovácií organizuje Nadácia Pontis v rámci medzinárodného projektu Social(i)Makers so 7 krajinami EÚ, ktorého cieľom je povzbudiť záujem o sociálne inovácie a sociálne podnikanie v strednej Európe.

Súčasné spoločenské problémy sú veľmi zložité; často ich nedokáže vyriešiť jeden aktér a vyžaduje sa koordinované úsilie viacerých zainteresovaných strán, aby vznikli inovatívne a trvalo udržateľné riešenia. Zapojenie zainteresovaných strán umožňuje lepšie zvládnuť spoločenské problémy pomocou inovatívnych riešení a vytváraním hodnoty pre všetkých zúčastnených. 

Tento tréning sa zameriava na zapojenie zainteresovaných strán pri tvorbe a presadzovaní sociálnych inovácií. Hlavným cieľom tréningu je poskytnúť praktický návod, ako do projektu sociálnych inovácií zapojiť zainteresované strany, ako toto zapojenie naplánovať a úspešne realizovať. 

Tréning je určený všetkým zainteresovaných stranám zapojeným do sociálnych inovácií: napr. sociálnym podnikateľom, akademickým pracovníkom, tvorcom politík, či aktívnym občanom. Zapojenie zainteresovaných strán je možné využiť v rôznych situáciách a kontextoch, od jednoduchého zhromažďovania informácií o spoločenských potrebách až po vytváranie vzťahov založených na dôvere a vývoji inovatívnych riešení.

Na workshope si rozšírite svoje vedomosti o:

  • koncepte zapojenia zainteresovaných strán, jeho výhodách, ale aj ťažkostiach a rizikách,
  • analýze zainteresovaných strán (ich identifikovaní, profilovaní, kategorizovaní a mapovaní na základe charakteristík a otázok dôležitých pre konkrétny projekt sociálnej inovácie), 
  • navrhovaní procesu implementácie plánu (rozsah procesu, časový rozvrh, úroveň a metódy angažovanosti, stanovenie zdrojov a spôsobu dokumentovania pokroku a vyhodnocovania výsledkov),
  • uvádzaní akčného plánu do praxe a kľúčových prvkoch a prekážkach efektívnej angažovanosti zainteresovaných strán,
  • monitorovaní a procese zapájania

Peter Guštafík, PDCS

Ako tréner a facilitátor sa venuje vzdelávaniu v témach ako fundraising, gamifikácia, či vyjednávanie. V téme podnikania neziskových organizácií je spoluautorom publikácie Neziskovky a zisk a Príručky podnikania pre neziskové organizácie. Trénersky a facilitačne viedol vzdelávanie v niekoľkých medzinárodných dlhodobých programoch  pre British Council na Slovensku, ako aj v rámci programu Erasmus+ zameraných na budovanie komunít a medzisektorovú spoluprácu. Ako tréner a facilitátor pracoval vo viac ako 15 krajinách.

 

Satori Stage

Mickiewiczova 2246/9, 811 07 Bratislava

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky