Pomohli sme

Advokáti už pomohli vyše 160 neziskovým organizáciám

V akých oblastiach pomáhajú advokáti najčastejšie a čomu všetkému sa v rámci Advokátov Pro Bono venujeme?

Advokáti pomáhajú neziskovkám rôznymi spôsobmi právnej pomoci. Najčastejšie si vyberajú z Newslettra (zoznamu žiadostí neziskoviek o právnu pomoc), ktorý im zasielame každý štvrťrok. Spolupráce tohto druhu sú obyčajne jednorazové a majú inštitucionálny charakter.

Advokáti tiež občas vyškoľujú organizácie alebo ich klientov v témach, ktoré ich najčastejšie zaujímajú, alebo s ktorými sa ich klienti potrebujú oboznámiť.

Niektorým žiadostiam sa venujú študenti v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, ktorý každý semester organizujeme spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Advokáti tak pomáhajú nielen organizáciám, ale zároveň prakticky vzdelávajú novú generáciu právnikov.

Advokáti pomáhajú nielen neziskovkám, ale v niektorých prípadoch aj ich klientom, v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu ich práv alebo vyriešenie ich problému je vo verejnom záujme (strategická litigácia). Na jar roku 2016 sme začali spolupracovať s PraF UK na Študentskej právnej poradni, kde môžu advokáti robiť supervíziu študentom, pomáhajúcim fyzickým osobám z marginalizovaných alebo inak ohrozených komunít.

Individuálnym klientom – ľuďom bez domova, advokáti pomáhajú aj v Právnej klinike pre ľudí bez domova, ktorú sme otvorili v marci 2016. V programe sa navyše venujeme systémovému riešeniu bezdomovectva a konkrétne sa zameriavame na možnosti oddlženia tejto sociálne a ekonomicky vylúčenej skupine obyvateľstva.

Prehľad toho najzaujímavejšieho čo sa v programe za posledné roky udialo si môžete prečítať vo výročných správach:

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

Ľudské práva, práva detí, utečenecká problematika, marginalizované a ohrozené komunity, LGBT

 2017

                 

Schönherr/Mgr. Soňa Hekelová

          O.z. Združenie zástupcov neštátnych detských domovov (ZZNDeD)     Posúdenie zákonnosti postupu Úradu komisára pre deti v súvislosti s vykonávanými inšpekciami.

Mgr. Gabriela Hornáčková

          Aspekt     Revízia a poradenstvo v súvislosti so zmenou autorského zákona pri autorských zmluvách zmluve o dielo a dohodách ktoré organizácia používa.Revízia a poradenstvo v súvislosti so zmenou autorského zákona pri autorských zmluvách zmluve o dielo a dohodách ktoré organizácia používa.

DELL / JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová

          Návrat, o.z.     Interpretácia Zákona o rodine v súvislosti so súhlasom rodičov vo veci osvojenia dieťaťa.

2016

                 

White&Case, s.r.o./JUDr. Vladimír Ivančo, Tomáš Morochovič

          OZ Iniciatíva Inakosť     Právna analýza dopadov novely Ústavy SR na nezosobášené páry a, osamelé matky a otcov a na páry rovnakého pohlavia a právne posúdenie jej súladu s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami SR a právom EÚ.

White&Case, s.r.o./Mgr. Kristína Klenová

          OZ TransFúzia     Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vlado Kordoš, LL.M.

          Liga za ľudské práva     1. Právne zastúpenie klientov Ligy v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia / vyhostenia s osobitým zameraním na zraniteľné skupiny (možnosť výberu prípadu podľa záujmu a kapacít)
2. Právna analýza jednotlivých čiastkových problematických oblastí pre účely advokácie témy (možnosť výberu čiastkovej problematiky na analýzu podľa záujmu a kapacít)

Squire Patton Boggs/ JUDr. Stanislav Ďurica

         

Slovenská humanitná rada

   

Komplexná revízia pracovno-právnych dokumentov vrátane pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Návrh riešeníia štruktúry pracovných vzťahov vo vzťahu k financovaniu jednotlivých projektov.

Kinstellar/Mgr. Dáša Labašová

 

 

 

 

 

Aspekt 

 

 

Nakoncipovanie verejne dostupných vzorov zmlúv s komentárom. Právne poradenstvo ku konkrétnym nejasnostiam: autorská zmluva, zmluva o dielo, dohody.

Mgr. Eva Braxatorisová

 

 

 

 

 

OZ Návrat 

 

 

Tréning právnej argumentácie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a rodinného práva.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

 

 

 

 

A volunteers´ innitiative, Germany

 

 

Právny preklad a doplnenie základných chýbajúcich slov do online multilingvistického slovníka primárne pre utečencov a tiež pre dobrovoľníkov, koordinátorov a pod.

Schönherr

 

 

 

 

 

Transgender Europe

 

 

Analýza pokrytia služieb zdravotnej starostlivosti a podmienok poistenia pre transsexuálov na Slovensku. Materiál bude žiadateľom použitý na prípravu odporúčaní nastavenia služieb v dvoch Európskych štátoch.

     2015

White & Case, s.r.o./ Mgr. Simona Rapavá

      OZ Iniciatíva Inakosť       Právne poradenstvo ohľadom právneho statusu rôznych foriem spolužitia a rodinného života vrátane spolužitia párov rovnakého pohlavia.

White & Case, s.r.o./Mgr. Kristína Klenová

      OZ TransFúzia       Právne poradenstvo a právna pomoc pri zastupovaní dieťaťa vo vzťahu k vedeniu školy, aby bolo dieťaťu umožnené fungovať v škole v preferovanej mužskej identite.

White & Case, s.r.o./ JUDr. Vladimír Ivančo, advokátsky koncipient Tomáš Morochovič

      OZ Iniciatíva Inakosť       Právna analýza súčasného stavu právnej úpravy postavenia rôznych typov rodín, vrátane párov rovnakého pohlavia.

DLA Piper WEISS-TESSBACH/JUDr. Beáta Kušnírová

 

 

 

OZ Odyseus

 

 

 

Právna analýza v oblasti ľudských práv ľudí, ktorí sú infikovaní vírusom HIV.

DLA Piper WEISS-TESSBACH/JUDr. Eva Skottke 

 

 

 

Nadácia pre deti Slovenska

 

 

 

Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a to najmä zosúladenie činnosti nadácie so zákonnými požiadavkami.

DLA Piper WEISS-TESSBACH

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Zastupovanie klientov Ligy za ľudské práva v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia/ vyhostenia zraniteľných skupín.

JUDr. Branislav Krivošík

 

 

 

OZ Návrat

 

 

 

Právna konzultácia vo veci návrhu na predbežné opatrenie na vydanie súhlasu s vycestovaním dieťaťa do cudziny, ktoré je v pred osvojiteľskej starostlivosti.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

 

OZ Brána do života

 

 

 

Revízia stanov vnútorného poriadku organizácie a tvorby interných predpisov.

Vyučujúci PraF UK 

 

 

 

OZ Odyseus

 

 

 

Právna analýza legislatívy v oblasti uplatňovania antidiskriminačného zákona v oblasti sociálnych služieb.

DENTONS Europe CS LLP/ Mgr. Martin Mendel

 

 

 

The European Roma Rights Centre

 

 

 

Právna analýza v otázke porušovanie práv bývania Rómov.

Mgr. Eva Braxatorisová

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Právna pomoc v oblasti verejného obstarávania, s podaniami na Európsky súd pre ľudské práva, so žalobami o náhradu škody, v oblasti rodinného práva, vo vzťahu k zachovaniu práva na rodinný a súkromný život, oblasti trestného práva pri zastupovaní najmä na Útvare policajného zaistenia cudzincov.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

 

 

P-MAT

 

 

 

Nakoncipovanie všeobecných podmienok pre organizáciu sústredení detí pre NZ P-MAT.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Nakoncipovanie prehľadu zákonných povinností voči úradom a praktických informácií pri podnikaní na Slovensku pre klienta Ligy za ľudské práva- cudzinca s doplnkovou ochranou.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Analýza práv a povinností vyplývajúcich Lige za ľudské práva ako obstarávateľovi v oblasti verejného obstarávania.

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

 

 

 

Právne stanovisko k otázke podpisových práv nevidiacich.

White & Case, s.r.o./Mgr. Zoran Draškovič, Mgr. Lukáš Královič, Marek Samoš

 

 

 

OZ Ženské kruhy

 

 

 

Právna analýza zákonov v otázke práv tehotných a rodiacich žien v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Mgr. Róbert Bános a JUDr. Jozef Lukajka

 

 

 

Detská organizácia Fénix

 

 

 

Právny výklad zákona o ochrane osobných údajov pre pracovníkov OZ Detská organizácia Fénix.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./JUDr. Zuzana Hečko, LL.M., Mgr. Katarína Matulníková

 

 

 

Liga za ľudské práva

 

 

 

Právny výklad zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie, najmä z hľadiska úpravy vzťahu medzi organizáciou a jej klientmi.

JUDr. Jozef Boris

 

 

 

Centrum Slniečko, n.o.

 

 

 

Právne zastupovanie klientky centra vo veci návrhu na zrušenie styku maloletých detí s otcom s dôrazom na ochranu práv detí. 

2013

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Martin Provazník a Mgr. Filip Takáč

     

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 

Pripravenie zmluvy o mediálnej spolupráci s človekom, ktorý sa bez nároku na honorár stal „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.

 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

     

Nadácia Pontis

Právne stanovisko pre organizáciu: Je podľa platnej právnej úpravy možné, aby organizácia vykonávala výmenu a zber použitého zdravotníckeho materiálu pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou priamo v teréne.

 

JUDr. Tijana Ćećezová

     

OZ Odyseus

Poskytnutie vzdelávacieho tréningu pre pracovníkov OZ Odyseus. V rámci seminára sa pracovníci dozvedeli informácie o možnostiach pomoci klientkám združenia, ktoré boli znásilnené a o spôsoboch využitia právnej argumentácie zo zákonov dotýkajúcich sa danej problematiky.

 

JUDr. Jozef Marko

     

UNICEF

Vypracovanie pro bono štúdiu pre maďarskú pobočku medzinárodnej organizácie UNICEF zaoberajúcu sa národnými ukazovateľmi v oblasti politiky justície mladistvých.

 

Mgr. Eva Braxatorisová

     

Liga za ľudské práva

Právna pomoc viacerým klientkám Ligy za ľudské práva v právnych otázkach týkajúcich sa najmä rodinného práva.

 

bnt attorneys-at-law, s.r.o.

     

OZ Prima

Právne stanovisko pre organizáciu: Je podľa platnej právnej úpravy možné, aby organizácia vykonávala výmenu a zber použitého zdravotníckeho materiálu pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou priamo v teréne.

 

     2012

           

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/RNDr. Mgr. Silvia Prachová

      OZ Brána do života Právne zastupovanie klientky OZ Brána do života ako poškodenú v trestnoprávnom konaní. Následne ju pro bono zastupovala aj v rozvodovom konaní.  

     2011

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Margareta Sovová a JUDr. Martin Provazník

      OZ Prima Vypracovanie právneho stanoviska pre Občianske zruženie Prima k otázke možnosti spáchania trestného činu držby omamnej a psychotropnej látky len zberom injekčných striekačiek a ihiel použitých užívateľmi drog, v ktorých sa nachádzajú zvyšky takýchto látok.  

bnt attorneys-at-law, s.r.o.

      OZ Odyseus Právna analýza v otázke preskúmania zákonných možností realizovať testovanie na protilátky HIV, HCV a syfilisu z kapilárnej krvi prostredníctvom rýchlotestov.  

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

      AIESEC Slovensko  Vypracovanie zmuvy o spolupráci a analýzy vzťahov medzi OZ a s.r.o., ktorej je AIESEC Slovensko jediným spoločníkom z dôvodu zachovania legality jednej z hlavných činností organizácie – sprostredkovania zamestnania.  

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./Mgr. Katarína Matulníková

      OZ Detské centrum

Právna konzultácia OZ Detské centrum v otázke výsledku finančnej kontroly a vo veci posúdenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline.  

JUDr. Elžbieta T. Dutková

      OZ Návrat Vypracovanie pracovnej zmluvy, zmluvy o prenájme, zmluvy o poskytovaní služieb klientom a zmluvy iného charakteru.   

JUDr. Slavomír Dubjel

      OZ Návrat Právna analýza v otázke riešenia rozporu praxe so zákonom v často sa vyskytujúcich prípadoch odňatia detí v dôsledku hrozby straty bývania alebo nestabilného bývania.  

JUDr. Tomáš Kozovský

      OZ Odyseus Poradenstvo v otázke zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre ľudí pracujúcich v pouličnom sex-biznise a/alebo pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a žijú s HIV, syfilisom alebo s HCV.  

AK JUDr. Anny Kubovičovej/Mgr. Martina Kočíková

      OZ Návrat Právna analýza v prípade podozrenia z porušenia práv dieťaťa prieťahmi v súdnom konaní.  

JUDr. Ján Čarnogurský

      OZ Návrat Vypracovanie právnej analýzy zmluvy a následným zastupovaním v súdnom konaní.  

 

 

 

Chudoba, sociálne začlenenie  

           

2017

         

bnt attorneys-at-law/ JUDr. Martin Provazník, Mgr. Ing. Dávid Poršula

  OZ Odyseus     Zapojenie sa do projektu Výmena injekčných striekačiek sa oplatí v rámci podujatia Pro Bono Maratón spolu s Inštitútom finančnej politiky a agentúrou Fipra.

Kinstellar/ JUDr. Tomáš Melišek, JUDr. Dominika Bajzathová

  OZ Vagus     Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú ľuďom bez domova so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát - sociálny pracovník - klient.

Mgr. Eva Braxatorisová

  OZ Misia mladých     Právne poradenstvo vo veci porušenia zmluvy zo strany požičiavateľa v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch.

Mgr. Silvia Belovičová/Squire Paton Boggs; JUDr. Martin Porvazník/bnt-attorneys-at-law

  25 účastníkov neziskoviek a advokátskych kancelárií     Právny tréning pre advokátov a sociálnych pracovníkov. Tréning aj v nadväznosti na stretnutie s CPP ponúkol informácie ohľadom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení proces oddlženia pre obe zúčastnené skupiny.

Mgr. Gabriela Hornáčková

  13 účastníkov z neziskových organizácií     Celodenný právny tréning o exekučnom práve v rámci celoročnej iniciatívy Pro Bono Tréningy.

 2016

         

 

Squire Patton Boggs/Eva Cibulková

 

  Slovenská humanitná rada     Revízia pracovných zmlúv. Revízia partnerskej zmluvy s obcou. Revízia dvoch grantových zmlúv uzatváraných medzi organizáciou a MV SR.

Márton & Partner/Dana Sarah Marton

  Človek v tísni     Odvolanie sa na odobratie dietata z matkinej starostlivosti a podanie trestneho oznamenia na otca, ktory neopravnene brani styku dietata s matkou.

Mgr. Eva Braxatorisová

  Brána do života     Právny tréning v oblasti exekucií. Ako sa im vyhnúť a ako si vytvoriť splátkový kalendár.

bnt attorneys-at-law, Krivak&Co., Allen&Overy, Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

  OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha     Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát - sociálny pracovník - klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

bnt attorneys-at-law a Squire Patton Boggs

  OZ Proti prúdu     Potreba riešiť komplexný a narastajúci problém bezdomovectva na Slovensku vyústila v roku 2014 do spolupráce medzi OZ Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene a viacerých členov programu Advokáti Pro Bono. Skupina sa časom zmenšila na 2 členov, Squire Patton Boggs a bnt attorneys-at-law, ktorí sa úspešne začlenili do pracovnej skupiny MS SR. Cieľom spolupráce bolo zmeniť podmienky a proces osobného konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. NINA skupinu dlžníkov (No Income No Assets), aby nebol taký nákladný a aby obsahoval určité mechanizmy na prevenciu vzniku bezdomovectva. Novela zákona s účinnosťou od 1. marca 2017 nastavila kritéria vstupu do procesu oddlženia (formou konkurzu či splátkového kalendára) tak, že do neho môže vstúpiť veľká väčšina ľudí bez domova. Povinné zastupovanie dlžníkov Centrom právnej pomoci zároveň vytvára možnosť nadviazania dlhodobejšej sociálnej spolupráce s dlžníkmi.
 

DELL/Zdenka Hrubešová

  Depaul     Právne stanovisko ohľadne práv klientov organizácie (často dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení) a taktiež poskytovateľa sociálnej služby (MVO) voči zdravotníckym zariadeniam a centrum rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).

JUDr. Roman Dula

  Spoločnosť ľudí dobrej vôle     Právne zastupovanie pri štyroch žalobách podaných občianskym združením proti MV SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

RELEVANS, s. r. o./JUDr. Branislav Krivošík

  15 účastníkov z neziskových organizácií     Právny tréning o exekučnom práve, ktorý ponúkol praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Gabriela Hornáčková, Mgr. Miroslav Kriak

  8 účastníkov z neziskových organizácií     Právny tréning o exekučnom práve, ktorý ponúkol praktické rady ako sa vyhnúť exekúciám, ako komunikovať s exekútorom, aké sú možné postupy pri exekučnom konaní alebo aké sú práva osoby, ktorá sa ocitla v dlhoch a čo môže urobiť aby sa ich dokázala zbaviť. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Eva Braxatorisová

  Neziskové organizácie v zastúpení OZ Proti prúdu     Prípadová štúdia v oblasti postavenia sociálneho pracovníka voči orgánom činným v trestnom konaní a súdom.

2015

         

Mgr. Peter Hodál

  Nadácia Pontis     Právne poradenstvo ohľadom legislatívnych zmien v zákone o konkurze týkajúcich sa fyzických osôb v predlžení a odpustenie dlhu fyzickým osobám bez príjmu a majetku.

JUDr. Vladimír Ivančo

  OZ Šanca pre nechcených     Právneho poradenstva v súvislosti s preskúmaním vzorovej pracovnej zmluvy so zamestnancami organizácie a vyhotovenie vzorovej zmluvy o dielo a zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Hillbridges, s.r.o./ advokátska koncipientka Martina Pondušová 

  OZ Proti Prúdu      Právne poradenstvo vo veci riešenia konfliktu s p. Andreou Kundrovou, ktorá si aktuálne nárokuje na finančnú odmenu za podnet na projekt Nosiči batožiny. 
 

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M

  Relevant n.o.     Poradenstvo v oblasti pracovného práva, revízia zmluvy o spolupráci s detským domovom, poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Mgr. Eva Braxatorisová

  OZ Ulita     Právne konzultácie z oblasti občianskeho, trestného a obchodného práva a zastupovanie klientky pri postupe v exekučnom konaní.

White & Case, s.r.o./Mgr. Peter Hodál

  OZ Proti prúdu     Poskytnutie spolupráce zameranej na systémové riešenie bezdomovectva v oblasti problematiky zadlženosti.

2014

         
 

JUDr. Róbert Fatura

  OZ Návrat     Právne nakoncipovanie zmlúv pre OZ.

Hillbridges, s.r.o/Mgr. Martin Sopúšek

  Epic     Právna analýza právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti sociálnej pomoci v SR, v rámci tzv. udržateľných projektov súvisiacich s podporou určenou pre vytvárania pracovných miest pre ťažko zamestnateľné skupiny.

Vyučujúci PraF UK

  go-ok     Právna analýza zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a nakoncipovanie interných dokumentov potrebných na jeho dodržiavanie.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Ivana Kováčová

  OZ Relevant     Právna revízia pracovných a nájomných zmlúv uzatváraných OZ, právna konzultácia a pomoc pri založení podniku so sociálnym dopadom a právne poradenstvo v otázke ochrany osobných údajov.
 

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  OZ Ulita     Právna pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa.

Mgr. Róbert Bános

  KUKo     Právna revízia zmluvy o prenájme uzatvorenej medzi UZ a mestom Trenčín, právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia vzťahu združenia so správcom budovy.

Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula

  Združenie mladých Rómov     Nakoncipovanie zmluvy o prenájme pozemku a zastupoval Združenie mladých Rómov v komunikácii s prenajímateľom.

Lexpert s.r.o./ JUDr. Roman Dula

  OZ Barlička     Právna konzultácia ohľadom registrácie ochrannej známky na názov združenia, revízia zmlúv uzatváraných organizáciou z hľadiska ich súladu s platnou legislatívou.
 

Mgr. Róbert Bános

  OZ Mamám Slovenska     Online poradenstvo v oblasti pracovného a rodinného práva.

Vyučujúci PraF UK /Mgr. Eva Braxatorisová

   OZ Prima     Právne poradenstvo týkajúce sa možnosti státia služobného auta OZ, fungujúceho ako stanica pre jeho klientov, na verejných priestranstvách.

Lexpert s.r.o./JUDr. Roman Dula

   Združenie mladých Rómov     Príprava návrhu zmluvy o prenájme parcely pri komunitnom centre a právne zastupovanie organizácie v ďalšom dialógu s prenajímateľom, s cieľom uzavrieť predmetnú zmluvu.

2013

         

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

   DEPAUL Slovensko     Právne poradenstvo organizácii pri formulovaní interných smerníc.

JUDr. Jozef Boris

   Inštitút pre rovnosť príležitostí     Právne poradenstvo klientke organizácie pri hrozbe straty majetku exekúciou.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA/ RNDr. Mgr. Silvia Prachová

  Únia materských centier     Právna revízia stanov a vnútorného poriadku organizácie a poskytla jej pracovníčkam právnu konzultáciu vo veci plagiátorstva akcie Míľa pre mamu inými organizáciami.
 

Advokátska kancelária JUDr. Stanislava Jakubčíka

   OZ Návrat     Právne poradenstvo a zastupovanie klientky OZ Návrat, ktorá uzavrela spotrebiteľský úver s výrazne nevýhodnými podmienkami.

Mgr. Eva Braxatorisová

   OZ Návrat     Právna pomoc a odborné právne poradenstvo klientom OZ Návrat. Išlo hlavne o rodiny na hranici chudoby v procese ich sanácie, kedy im hrozí odňatie detí.

JUDr. Slavomír Dubjel

   OZ Návrat      Právne poradenstvo pre klientku OZ Návrat v otázke spísania závetu.  

2012

         

CLS Čavojský & Partners, s.r.o./ JUDr. Lenka Pargáčová

  DEPAUL Slovensko     Formulácia niektorých interných smerníc regulujúcich rôzne činnosti tejto organizácie.

JUDr. Branislav Krivošík

  OZ Návrat     Pomoc klientke OZ Návrat, pre ktorú vypracoval právny postup pri riešení osobného bankrotu.

 

Zdravie, ľudia so zdravotným znevýhodnením a ich inklúzia

           

2017

         

Schönherr/ Mgr. Soňa Hekelová

  BENI klub o.z.    

1. Žiadosť o zaradenie športovej metodiky do evidencie na Úrade priemyselného vlastníctva SR

2. Právne poradenstvo vo veci ochrany autorských práv tvorcov športovej metodiky

Bnt-attorneys-at-law/JUDr. Martin Provazník; Mgr. Ing. Dávid Poršula

  OZ Odyseus     Zapojenie sa do projektu Výmena injekčných striekačiek sa oplatí v rámci podujatia Pro Bono Maratón spolu s Inštitútom finančnej politiky a Fiprou.

Kinstellar, s.r.o.

  Medicc - Spolu proti rakovine, o.z.     Právne poradenstvo vo veci publikovania odborných článkov bez súhlasu autora.

       2016 

         

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Patrik Giertl

  OZ Nepočujúce Dieťa    

Analýza právnych predpisov pre OZ Nepočujúce Dieťa súvisiaca so zdravotným poistením a platbou zo strany poisťovní za špeciálne zdravotnícke zariadenie – kochleárny impantát pre sluchovo postihnuté deti.

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

  AKU Spoločnosť Slovensko a Česko, o.z.    

Právne poradenstvo OZ AKUSSAC, pacientskemu združeniu, v súvislosti so zamestnaneckými právami pacientov s diagnózou AKU (alkaptonúria, choroba „čiernych kostí“ je dedičná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu).

Krivak & Co./Jana Štulrajterová

  Nadácia Pontis, onlinetmlocnik.sk    

Právna analýza k novele zákona o sociálnych službách s cieľom budúcej advokácie za financovanie online služby pre Nepočujúcich www.onlinetlmočnik.sk ako sociálnej služby štátom.

Squire Patton Boggs/Eva Cibulková

  Archa    

Vypracovanie návrhu vkladu nehnuteľnosti do katastru nehnuteľností.

Squire Patton Boggs/ Mgr. Silvia Belovičová

  EPIC    

Právne poradenstvo vo veci vyhodnotenia jednotlivých modelov zamestnávania klientov organizácie v rámci projektu Deafinitely Clean a návrh kauzúl o zodpovednosti za možnú škodu, bezpečnosti pri práci, pravidiel spolupráce a etických štandardov organizácie.

Márton & Partner/Mgr. Dana Sarah Márton

  Brána do života    

Zastupovanie klientky centra na súdnom pojednávaní vo veci sexuálneho zneužitia.

Advokátska kancelária Miškolci Legal

  Autistické centrum Andreas n.o.
   

Právny výklad práv a povinností súkromnej poradne n.o. Andreas pri nakladaní s verejnými prostriedkami (dotácie) v súvislosti so zákonom o rozpočtových pravidlách a ďalšou legislatívou a úprava stanov organizácie.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michaela Némethová

  PRIMA n.o.- domov sociálnych služieb pre dospelých    

Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv, kontrola prevádzkového poriadku a pomoc pri príprave interných predpisov.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

  Centrum včasnej intervencie Žilina
   

Právna pomoc v oblasti revízie novovzniknutej zmluvy medzi klientom a CVI, zhrnutie nadnárodných legislatívnych argumentov pri následnej obhajobe financovania CVI na Slovensku štátom.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora/ JUDr. Ing. Matej Kačaljak PhD.

  DSS Most
    Právny výklad a konzultácia zákona o sociálnych službách v súvislosti so zodpovednosťou zamestnancov a riaditeľa rehabilitačného strediska za zdravie a bezpečnosť klientov a revízia zmlúv uzatváraných medzi neziskovou organizáciou a klientmi.

Majerník & Miháliková/ Mgr. Lenka Kmeťová

  OZ Malíček     Vypracovanie dohody o spolupráci s dobrovoľníkmi, dohody o spolupráci s partnermi / sponzormi a zmluvy o prenájme hmotnej veci.

bnt attorneys-at-law/ Vlado Kordoš

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím     Revízia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Právne poradenstvo vo veci čiastočnej alebo chýbajúcej úhrady za sociálnu službu.

       2015 

       

 

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  Nadácia Pontis     Právna revízia zmluvného systému v rámci projektu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex na podporu ľudí so sklerózou multiplex.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Marián Porvažník

  Vznikajúce OZ na pomoc dospelým kardipacientom     Právne nakoncipovanie stanov vznikajúceho občianskeho združenia.

Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová, Mgr. Marianna Čopíková

  Nadácia Pontis     Pripravenie podkladov pre Nadáciu Pontis na vypracovanie právnej analýzy k novele zákona o sociálnych službách. Cieľom bude advokácia za financovanie online služby pre nepočujúcich, www.onlinetlmočnik.sk, ako sociálnej služby štátom.

        2014

     

 

Mgr. Eva Braxatorisová

  OZ Návrat     Právne konzultácie pri koncipovaní návrhov na novelizáciu Zákona o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele detí. Právna pomoc pri zložitých procesných veciach v konkrétnych klientských prípadoch.

Krivak & Co., s.r.o./ JUDr. Jana Štulrajterová

  OZ Myslím - Centrum kultúry Nepočujúcich

    Právna revízia súhlasu klientov s poskytovanými službami a právna konzultácia k použitiu rôznych typov zmlúv o spolupráci.

JUDr. Tomáš Kozovský

  Výcviková škola pre vodiacich psov, Junior Achievement Slovensko     Právna konzultácia v oblasti registrácie NZ. Právna konzultácia nevyhnutnosti zmeny pravnej formy z neziskovej organizácií na občianske združenie.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Filip Takáč

  Klub detskej nádeje     Právna revízia pripravovanej zmluvy medzi Klubom detskej nádeje a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre a stanov Klubu detskej nádeje.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Pavol Benčo

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Právna pomoc pri nastavení podmienok zabezpečenia vplyvu organizácie ako zriaďovateľa na činnosť ňou založenej obchodnej spoločnosti.

        2013

       

 

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Katarína Babiaková

  Nadácia Pontis     Právnu konzultáciu k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.

JUDr. Ladislav Csákó

  Spoločnosť detskej onkológie Košice

    Právna revízia pracovnej zmluvy.

Mgr. Zuzana Kolenová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Posúdenie návrhu zmluvy s klientom o poskytovaní špeciálneho sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie a zmluvy s VÚC o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  NO Svetielko pomoci     Právne poradenstvo organizácii v prípade možného problému pri poskytovaní služieb mobilného detského hospicu na východe Slovenska.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michal Miko a Mgr. Martina Maňúrová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revíziu súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.

Kinstellar,s.r.o./JUDr. Tomáš Melišek a advokátska koncipientka Zuzana Rosinová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Poradenstvo vo veci ekonomicko-právneho postavenia organizačnej jednotky občianskeho združenia.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

    Právna revízia dvoch zmlúv o spolupráci únie so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revízia súhlasu rodiča.

JUDr. Branislav Krivošík

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Právna revízia 7 zmlúv týkajúcich sa psov v programoch Výcvikovej školy pre vodiacich psov.

       2012

       

 

JUDr. Ladislav Csákó

  Spoločnosti detskej onkológie Košice     Právne nakoncipovanie dohody o pracovnej činnosti a právnu konzultáciu v otázke možnosti NZ zúčastniť sa verejnej súťaže.

Advokátska kancelária Miškolci Legal

  Autistické centrum Andreas, n.o.     Právna analýza interných kompetencií k podpisovaniu dokumentov.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./JUDr. Martin Provazník, Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Filip Takáč

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Vypracovanie právneho stanovisko pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako potenciálneho zriaďovateľa krajských rehabilitačných stredísk ohľadom súvisiacich plánovaných zmien v právnej organizácii v rámci vnútornej štruktúry.

      2011

       

 

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska     Vypracovanie vzorovej zmluvy s klientom, ktorý je poberateľom sprievodcovskej služby a vzorovú zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovaných sociálnych služieb.

JUDr. Zuzana Motáčková

  OZ Odyseus     Právne poradenstvo OZ vo veci možnosti podania liečiva Nalaxon sociálnymi pracovníkmi/pracovníčkami v rámci prvej pomoci pri predávkovaní.

Dattorney, s.r.o./Mgr. Daniela Košťalová

  Organizácia muskulárnych dystrofikov     Právna pomoc Organizácii muskulárnych dystrofikov pri zakladaní neziskovej organizácie, tvorbe jej základných dokumentov a kreovaní jej orgánov. Zároveň poskytla organizácií aj právnu konzultáciu k zákonným možnostiam neziskových organizácií vykonávať podnikateľskú činnosť.

 

Vzdelávanie, osveta a dobrovoľníctvo

2017

                     

White&Case/ Mgr. Michal Pališin, LL.M., JUDr. Barbora Hrabčáková

        15 účastníkov neziskových organizácií           Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne .

White&Case/ JUDr. Vladimír Ivančo

        Účastníci podujatia CEE CSR Summit z neziskového sektora           Diskusný stôl k téme pro bono v rámci najväčšieho CSR podujatia v strednej a východnej Európe - CEE CSR Summit, ktoré organizuje Nadácia Pontis.

Schönherr/ Mgr. Soňa Hekelová

        Pohodovo, o.z.           Právne poradenstvo a nastavenie podmienok projektu finančnej gramotnosti pre deti

Metlife/ Mgr. Gabriela Hornáčková a Mgr. Peter Janiga, Mgr. Jana Olach Kostrabová, LL.M.Eur

        25 účastníkov neziskových organizácii           Celodenné školenie s názvom "Právne aspekty vedenia neziskovej organizácie" sa venoval základným otázkam, s ktorými sa pracovníci neziskového sektora pravidelne stretávajú vrátane témy ochrany osobných údajov, podnikania v neziskovom sektore, práva duševného vlastníctva, pracovnoprávnej zodpovednosti, zákona o dobrovoľníctve, alebo úpravy verejných zbierok.

Kinstellar/Jakub Berthoty, LL.M.

        15 účastníkov neziskových organizácií           Celodenný tréning pre neziskové organizácie, ktorý predstavil základné pravidlá súvisiace s ochranou osobných údajov, naučíte sa ako ich spracovávať v rámci internej administratívy, klientskej agendy, fundraisingových či marketingových aktivitít.

DELL/ JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová, Mgr. Martin Šebest

        O.z. Edulienka           Posúdenie vzájomných zmluvných vzťahov a procesov organizácie vo vzťahu s rodičmi a tiež učiteľmi v záujme zabezpečenia kvalitnej a právne vysporiadanej spolupráce s oboma subjektmi.

Accace Legal / Mgr. Ľubica Martináková, LL.M.

        12 účastníkov neziskových organizácií           Bezplatné školenie v oblasti mzdy a personalistika v praxi

Schoenherr / Mgr. Soňa Hekelová

        Trojsten, o.z.           1. Prehľad právnych povinností organizácie v súvislosti s ochranou osobných údajov.
2. Prehľad právnych zodpovedností združenia pri organizácii vzdelávacích podujatí.

Márton & Partner s.r.o. / Mgr. Dana Sarah Márton

        ADEL, o.z.           1. Vypracovanie manuálu pracovno-právnych povinností zamestnávateľa, vrátane poradenstva v oblasti zmluvných vzťahov.
2. Revízia zmluvy so zahraničnými partnermi organizácie a prípadné nakoncipovanie doplňujúceho dokumentu – tzv. internej dohody.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

        130 CSR zástupcov firemného sektora           Prednáška o právnych aspektoch firemného dobrovoľníctva v spojení s osvetou o tomto druhu firemnej filantropie. Prednáška bola súčasťou podujatia Seminár o firemnom dobrovoľníctve, ktorú organizuje Nadácia Pontis.
 

2016

                     

Kinstellar/ Jakub Berthóthy

        Slovenská debatná asociácia           Právne nakoncipovanie poučenia o zodpovednosti pre dobrovoľníkov združenia.

Mgr. Gabriela Hornáčková

        Equity           Právna analýza možnosti vzdelávania dospelých, ktorí nemajú ukončené základné vzdelanie a teda „vypadli“ zo vzdelávacieho systému.

 

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

 

        Úlet s knihou           Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi vznikajúcej webovej platformy Uletsknihou.sk a tiež podmienok a pravidiel používania webovej platformy.

DLA Piper/Bc. Vlaďa Roštárová

        Slovenský skauting           Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv medzi o.z. a autormi publikácií, ktoré nie sú určené na komerčný predaj, ale pre potreby o.z. a zmlúv medzi o.z. a dobrovoľníkmi.

Márton&Partner/Mgr. Dana Sarah Márton

        Študentská právna poradňa           Supervízia študentov na 2 prípadoch právnej pomoci fyzickým osobám vo veci zverenia detí do starostlivosti biologických rodičov a právneho nárokov matky na rôzne druhy finančných príspevkov pred a po pôrode.

DLA Piper WEISS-TESSBACH/Mgr. Ján Farbiak

        OZ Relevant           Právna konzultácia vo veci evidencie pracovných úrazov, k zákonu NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Právna revízia vzorovej zmluvy medzi detským domovom a organizáciou v rámci projektu prípravy mladých dospelých na osamostatnenie. Právna analýza možnosti regrantovania zisku z 2%.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

        Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií           Právne poradenstvo v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a autorských práv a právna pomoc - revidovanie zmlúv o spolupráci s tuzemskými a medzinárodnými partnermi, vytvorenie interných smerníc.

White&Case, s.r.o. / Mgr. Michal Pališin

        12účastníkov neziskových organizácií           Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne . Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Zuzana Brušková a advokátska koncipientka Martina Pondušová

       

13účastníkov neziskových organizácií

          Právny tréning, ktorý ponúkol možnosť zorientovať sa v oblasti autorského práva, t.j. práva neziskoviek používať, zverejňovať a ďalej šíriť rôzne články, publikácie, knižky, zborníky, fotografie a iné autorské diela, vrátane potreby licencie na použitie diela.

DELL/JUDr. Ing. Zdenka Hrubešová, Mgr. Martin Šebest

        20účastníkov neziskových organizácií           Právny tréning, ktorý ponúkol praktické právne rady a skúsenosti, na ktoré môžu neziskové organizácie naraziť počas ich fungovania. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Mgr. Csaba Zachar z firmy Profesia

        20účastníkov neziskových organizácií           Právny tréning na tému ochrana osobných údajov, ktorý predstavil príslušný zákon spolu s jeho novelou, opísal jeho pôsobnosti (na koho sa vzťahuje) a dôležité inštitúty, ktoré upravuje, napr. rôzne bezpečnostné prvky ochrany OÚ ako bezpečnostné projekty, zodpovedné osoby, súhlas so spracovaním osobných údajov a podobne . Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Vyučujúci PraF UK v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora

        Equity           Právne poradenstvo v oblasti ochrany a spracovania osobných údajov a autorských práv, právna pomoc - revidácia zmluv o spolupráci s tuzemskými a medzinárdnými partnermi, vytvorenie interných smerníc. 
 

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

        INEKO           Právna analýza a stanovisko na podporu ratingového portálu základných a stredných škôl na Slovensku.

2015

                     

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Zuzana Brušková a advokátska koncipientka Martina 
Pondušová

        Pracovníci
9-tich NO
z Bratislavy a
Žiliny
          Právny tréning v oblasti práva duševného vlastníctva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Roman Oleksik

        Teach for Slovakia           1. Právna revízia zmlúv, oblasť ľudských zdrojov. Vzory zamestnaneckých zmlúv, výpovedí, Overenie a správne nastavenie zmlúv s tzv. fellows – mladými lídrami, ktorí 2 roky učia na základných školách v znevýhodnenom prostredí.
2. Právna konzultácia pre pracovníkov združenia v oblasti materskej a rodičovskej dovolenky v prípade SZČO.
3. Právna revízia zmlúv o dobrovoľníctve pri nestálych zamestnancoch Teach for Slovakia, ktorí pracujú len pri konkrétnych podujatiach.
4. Právne poradenstvo pri použití zmluvy o dobrovoľníctve pri
neplnoletej osobe."
5. Právna revízia zmluvy o dielo a prípadné nakoncipovanie novej zmluvy o dielo u osôb bez živnosti na danú pozíciu.
6. Právne poradenstvo v oblasti nájomných vzťahov medzi Teach for Slovakia a ich “fellows“. 
7. Právne poradenstvo v prípadoch poistenia pre fellows. 

JUDr. Tijana Ćećezová a JUDr. Pavol Holík

        OZ Odyseus, OZ Vagus, OZ Proti prúdu, OZ Ulita, Návrat, Depaul Slovensko n.o., Relevant n.o. a kaviarne Dobre & Dobré           Právny tréning v oblasti exekučného práva. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

JUDr. Tijana Ćećezova

        OZ Odyseus           Právny tréning pre zamestnancov združenia v oblasti exekučného práva.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Pavol Benčo a Kinstellar, s.r.o./ Jakub Berthoty, LL.M.

        Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova           Právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

bnt attorneys-at-law/Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

        Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova           Právny tréning v oblasti strategického právneho myslenia. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

2014

                     

 

JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

 

        Nadácia Pontis           Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.

JUDr. Barbora Vrbová

        Centrum Nádej           Pravidelné právne poradenstvo klientkám združenia v oblasti trestného, občianskeho a rodinného práva.

Mgr. Eva Braxatorisová

        OZ Prima           Právny tréning pre pracovníkov OZ v oblasti právnej argumentácie a aplikácie právnych predpisov týkajúcich sa sociálnej práce.

JUDr. Branislav Krivošík

        OZ Trvalka           Právne nakoncipovanie dohody o spolupráci s pedagógmi, revízia a doplnenie stanov združenia a revízia dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa OZ.
 

Vyučujúci PraF UK 

        Ynet           Právna konzultácia možnosti elektronického hlasovania na valnom zhromaždení, výklad právnych predpisov určených OZ, právna pomoc pri vypracovaní smerníc a prevádzkových poriadkov.

 

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Marián Porvažník

 

        Nadácia Pontis           Právna konzultácia a pomoc vo veci ochrany autorských práv k fotografiám nepočujúceho fotografa.

Mgr. Róbert Bános

       

Dobrá Krajina,

Nadácia Pontis

          Výber a právne nakoncipovanie najvhodnejšieho typu zmluvy pre darcovský portál DobraKrajina.sk medzi Dobrou krajinou a neziskovkami ako prijímateľmi darov od individuálnych darcov.
 

Mgr. Róbert Bános

        Detská organizácia Fénix           Právny výklad zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre pracovníkov organizácie.

2013

                     

Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová, advokátka spolupracujúca s AK Škubla & Partneri s.r.o.

       

C.A.R.D.O.

         

Právne nakoncipovala vzorových zmlúv o dobrovoľníckej práci s dobrovoľníkmi doma aj v zahraničí.

Krivak & Co., s.r.o. /JUDr. Jana Štulrajterová

       

OZ Myslím- Centrum kultúry epočujúcich

         

Vypracovanie všeobecnéých podmienok poskytovania kurzov posunkového jazyka. Právne poradenstvo v súvislosti s príkaznými zmluvami a zmluvami o dielo a pomohla právnou konzultáciou k novele zákona o službách zamestnanosti.

JUDr. Tomáš Kozovský

       

Spoločenstvo čitateľov Biblie

         

Právna revízia stanov a právnu pomoc pri zmene  názvu organizácie.

Mgr. Róbert Bános

       

Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness)

         

Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre ruskú humanitárnu organizáciu pre bezdomovcov, Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness) vo veci systémových opatrení na zabezpečenie transparentnosti realitných transakcií na Slovensku.

    2012

                   

                                     

ADVISORY GROUP SLOVAKIA, s.r.o./ JUDr. Hana Voleková, LL.M.

       

OZ P-Mat

         

Právne spripomienkovanie zmluvných podmienkok pobytových akcií pre mladé talenty v matematike, fyzike a ostatných prírodných vedách.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

       

NGO Center for Education, Counseling and Research

         

Právna analýza v rámci komparatívneho výskumu pre chorvátsku neziskovú organizáciu Center for Education, Counseling and Research.

VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M. a Hillbridges, s.r.o.

       

OZ Slovenský skauting

         

Právne poradenstvo OZ Slovenský skauting v otázke možnosti ochrany know-how, vizuálnych prvkov a právnej ochrany pred poškodzovaním dobrého mena.

Aktívne občianstvo, komunitný rozvoj, transparentnosť a podpora demokracie

2016

             

JUDr. Roman Dula

  OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle         Právne zastupovanie pri štyroch žalobách podaných občianskym združením proti MV SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

Accace Legal, o.z./ Mgr. Ľubica Martináková, LL.M.

  OZ Človek v ohrození         Právny servis týkajúci sa dotácie pre vybudovanie a prevádzkovanie  školy pre ženy v Afganistane.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M.

  Zasadnutie Národného
konventu o EÚ v Albánsku
        Zasadnutie Národného konventu o EÚ v Albánsku Reprezentácia Slovenska na zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá pracuje na projekte Národného konventu o EU v Albánsku. Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií v Albánsku, na posilnenie kapacít Albánska na rokovania s EÚ.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík

  CEEV Živica         Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu bezúročných pôžičiek v živcoch, kde sú prijímatelia mestá alebo obce.

 2015

             

Lexpert s.r.o./JUDr. Roman Dula

  OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle         Právne zastupovanie OZ Spoločnosť ľudí dobrej vôle pri štyroch žalobách proti Ministerstvu vnútra SR vo veci nedodržania grantových zmlúv.

Vyučujúci PraF UK 

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Právna konzultácia vo veci odporučenia pre obce a mestá, aby jedným z kritérií pre účasť vo výberovom konaní na pracovnú pozíciu bolo aj zverejnenie profesného životopisu úspešných uchádzačov. Právne stanovisko v oblasti práva na ochranu osobných údajov vo veci potenciálneho zverejňovania evidenčného čísla vozidla na verejnom portáli.

Hillbridges, s.r.o./ Mgr. Andrej Adamčík

  CEEV Živica         Vypracovanie právnej analýzy k poskytovaniu živcov ako súčasť mzdy a odmien zamestnancom.

       2014

             

White & Case, s.r.o./ JUDr. Vladimír Ivančo, Mgr. Radoslav Pálka

  Nadácia Pontis         Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci pre program expertíznej pro bono pomoci Hlavy pomáhajú v Nadácii Pontis.

Vyučujúci PraF UK

  OZ Človek v ohrození         Právna úprava zrušenia súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní. Študenti tiež vypracovali analýzu doterajších verejných obstarávaní združenia a skúmali, či nedošlo v niektorom prípade k rozdeleniu zákazky.

JUDr. Marián Prievozník, PhD.

  Karpatská nadácia         Revízia a právna úprava nadačnej listiny, zmluvy o poskytnutí grantu, darovacej zmluvy a zmluvy o nadačnom fonde. Konzultácie k bezpečnostnému projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

       2013

             

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ JUDr. Zuzana Hečko, LL.M.

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Právna pomoc NZ Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, aby používanie loga organizácie bolo v súlade s právnou úpravou o ochranných známkach. 

JUDr. Slavomír Dubjel

  OZ TATRY         Vypracovanie 3 návrhov noviel zákonov (zákon o správnom konaní, zákon o odpadoch a zákon o priestupkoch) vrátane dôvodových správ, doložiek vybraných vplyvov, doložiek zlučiteľnosti s právom EÚ a vypracovala vzorové podania na prokuratúru a obvodný úrad za neposkytnutie informácií zo strany obce podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

White & Case, s.r.o./ Mgr. Veronika Pázmányová

  CVČ- Trend         Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní - posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michal Miko a Mgr. Martina Maňúrová

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska         Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revíziu Súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o./Mgr. Zuzana Koláriková

  Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Skoncipovanie pracovnej zmluvy v slovenskom jazyku s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis         Právne poradenstvo organizácii v otázke ďalšieho postupu pri vymáhaní dlhu.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis         Spripomienkovanie zmluvy týkajúcej sa veľkého grantu.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  Rodinné centrum Macko         Právna revízia a doplnenie stanov organizácie.Právne poradenstvo organizácii a prípadné právne zastupovanie organizácie v otázke ďalšieho postupu pri žiadaní Mestskej časti BA – Dúbravka o právne ošetrenie prenájmu verejnej záhrady.

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  Materské centrum HOJDANA, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť         Skupinová právna konzultácia vo veci právneho ošetrenia podporných činností organizácie s drobným príjmom.

White & Case, s.r.o./ Mgr. Peter Hodal

  Nadácia Pontis         Právne stanovisko pre mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti rozvojovej spolupráce v zahraničí k zmenám v Zákone o verejnom obstarávaní - posúdenie potreby obstarávať v určitých všeobecných prípadoch a poradenstvo o vhodnom postupe.

        2012

             

Salans Europe LLP, organizačná zložka/ Mgr. Martin Mendel

  NZ Úsmev         Pro bono právne poradenstvo NZ Úsmev v otázke posúdenia postupu VÚC voči neverejným poskytovateľom sociálnych služieb.

bnt attorneys-at-law, s.r.o./Mgr. Ivana Kováčová

  Nadácia Pontis         Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt Vecné dary, ktorý spojí ponuku firemných darcov a dopyt príjemcov z neziskového sektora.

G&G IURISCONSULTI s.r.o./Mgr. Katarína Gallová

  Nadácia Pontis         Revízia zmlúv s fyzickými osobami ako grantistami v zahraničí, ktoré sú uzatvárané pri poskytnutí grantu v rámci nadačných projektov rozvojovej spolupráce. Zároveň spripomienkovala zmluvu týkajúcu sa konkrétneho grantu z nadačného fondu.

CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

  Inšitút pre dobre spravovanú spoločnosť          Skoncipovanie pracovnej zmluvy s výskumníkmi, ktorí sa podieľajú na projekte NEUJOBS financovanom zo zdrojov Európskej komisie.

Mgr. Róbert Bános, advokát

  Nadácia Pontis         Právne zastupovanie a riešenie problému s UPSVAR vo veci ohrozenia jej podnikateľkej aktivity v Prievidzi.

JUDr. Marián Sikora

  OZ K veci         Právna analýza zmluvy Obecného úradu v Bernolákove pre OZ K veci, ktoré má podozrenie na uzavretie zmluvy za nevýhodných podmienok pre obec.

        2011

             

White & Case, s.r.o. /Mgr. Peter Hodál a KUTAN & PARTNERS, s.r.o./ Mgr. Stanislava Toboláková

  Nadácia Pontis         Právna konzultácia k postupu a špecifikám pri verejnom obstarávaní v oblasti rozvojovej spolupráce podľa novej úpravy legislatívy, vrátane analýzy možných problémov a ich prevencie.

KUTAN & PARTNERS s.r.o./Mgr. Stanislava Toboláková 

  Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske          Právne poradenstvo vo veci spätného získania hnuteľného majetku DHZ, ktorý zadržiava obec Nitrianske Pravno. 

JUDr. PaedDr. Ivan Pecník, PhD., MBA

  NO FarmReal GDK         Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt podpory lokálneho poľnohospodárstva a nakoncipovala vzor zmluvy s konečným spotrebiteľom a farmármi. 

White & Case, s.r.o./ 
Mgr. Silvia Belovičová

  OZ Fontis
        Spripomienkovanie návrhu rozsiahlej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.

Steiner & Associates s.r.o./Mgr. Pavel Steiner 

  The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe          Právne stanovisko pre NGO pôsobiacu v Maďarsku, k otázke možnosti v rámci slovenskej legislatívy získať vratky DPH z nakúpeného tovaru a služieb na území SR. 

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik 

  NGO Fedaration of Nepal           Právna analýza slovenskej legislatívy týkajúcej sa neziskových organizácií, ich registrácie, možnosti asignácie dane, vrátane možnosti prijímania grantov zo zahraničia.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Bruno Štefánik 

  NO United way, Romania         Právna analýza v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu pre NO United way, Romania na tému daňových stimulov pre filantropiu za účelom presadenia lepšej legislatívnej štruktúry v Rumunsku. 

 

 

 

Kultúra, umenie       

             

2017

           

Mgr. Eva Braxatorisová

  Nadácia Pontis       Právne vyjadrenie vo veci urovnania finančných poplatkov za organizáciu kultúrneho podujatia Via Bona Slovakia.

2016

           

 Kinstellar/Marko Ernek

 

Byť v pohybe/

B in Motion

       Právne poradenstvo vo veci systémového nastavenia pracovných zmlúv tanečníkov.

           2015

           

DLA Piper WEISS-TESSBACH/ Mgr. Daniela Končierová

  OZ Hrad Uhrovec       Právna revízia novej nájomnej zmluvy medzi OZ a Rímskokatolíckou cirkvou Nitra.

           2014

         

 

JUDr. Katarína Dolnáková

  OZ Hafiry       Právne poradenstvo pre organizáciu a jej členov: Ako zabezpečiť vyplatenie odmien za účasť na natáčaní reklamy pre tanečníkov organizácie.

           2013

         

 

Mgr. Róbert Bános, advokát

  Trenčianske Hradné Divadlo       Vypracovanie kúpnej zmluvy a autorskej zmluvy pre OZ.

VASIL & Partners, JUDr. Imrich Vasiľ, LL.B., LL.M., advokát/ JUDr. Radoslava Žemličková

  OZ Hory a mesto       Právna revízia a korekcia príkaznej zmluvy, dohody o vykonaní práce a zmluvy o reklamnej spolupráci pre občianske združenie. 

Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.

  Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
      Právna konzultácia organizácií v otázke poskytovania kníh a publikácií z vnútornej knižnice, ktorá nie je založená na základe zákona o knižniciach a organizácia ju využíva iba ako interné vybavenie.

           2012

         

 

JUDr. Branislav Krivošík

  Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva       Právne poradenstvo Nadácii pre záchranu kultúrneho dedičstva v otázke zabránenia likvidácie nadácie štátom.

 2011

         

 

JUDr. Róbert Fatura

  Združenie hradu Bystrica
      Vypracovane nájomnej zmluvy pre Združenie hradu Bystrica definujúcu správu a užívanie hradu, spracovanie dokumentácie k bezpečnosti práce na hradu. Poskytnutie právneho poradenstvoa v komunikácii s majiteľom hradu – Mestom Považská Bystrica.

JUDr. Marián Sikora

  Materské centrum Nevedko       Právne poradenstvo vo veci zmluvnej úpravy bezodplatného poskytnutia priestorov centru zo strany Kultúrneho domu A. Hlinku.

 

Verejný priestor, životné prostredie a ochrana zvierat

         

2017

       

Squire Patton Boggs/Mgr. Silvia Belovičová

  OZ Cziffer   Právny výklad zákona v súvislosti s podnikateľskými aktivitami občianskeho združenia.

Schönherr/Mgr. Soňa Hekelová

  Cyklokoalícia, o.z.   Úvodné sedenia k právnej analýze možnosti vypovedania nevýhodných zmlúv magistrátom mesta Bratislava. Spolupráca bola ukončená pred zhotovením právneho výstupu.

Kinstellar, s.r.o./Mgr. Michaela Némethová

  Výcvikova škola pre vodiace a asistenčné psy   Pomoc pri vytvorení právneho vzťahu medzi majiteľom súkromného pozemku a Všvap o bezplatnom používaní zariadenia (pôrodnica pre psov), ktoré je na ňom postavené.

2016

       

Mgr. Gabriela Hornáčková

  ITUR
  Právne nakoncipovanie zmlúv. Právne poradenstvo vo veci vhodného reklamného vzťahu medzi organizáciou a jej reklamnými partnermi.

Kinstellar, s.r.o./ Mgr. Marián Porvažník

  OZ Priatelia Zeme- SPZ   Revízia stanov OZ. Právny výklad súvisiaci so zákazom spaľovania odpadov. Nakoncipovanie Dohody o triedení a kompostovaní odpadov medzi občanmi a samosprávou.Právny výklad ustanovení zákona o odpadoch.

bnt attorneys-at-law/ Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M. a Mgr. Ivana Kováčová

  OZ Free Food   Právna pomoc v otázke súvisiacej s potravinami, potravinovým odpadom, darovaním potravín za účelom nastavenia konceptu bistra.

Allen & Overy Bratislava, s.r.o./ Mgr. Peter Šťastný & Mgr. Lukáš Lomenčík

  OZ My sme mesto   V rámci celodenného podujatia sa advokáti venovali analýze možností obmedzenia rozmáhajúceho sa vizuálneho smogu ktorý sa prejavuje najmä vo forme vonkajšej reklamy. Úvaha prebiehala v dvoch rovinách - riešila sa otázka už existujúcej reklamy ako aj možnosť limitovať vznik nových vonkajších reklamných plôch. Spolupráca oboch subjektov na túto tému aj naďalej pokračuje.

      2015

     

 

JUDr. Tijana Ćećezová

  OZ The Most   Právne poradenstvo a stanovisko v oblasti stavebného zákona pre účely negociácie zmluvných vzťahov s bratislavským magistrátom.

Allen & Overy /Mgr. Tomáš Demo a bnt attorneys-at-law, s.r.o./ JUDr. Martin Provazník

  OZ Cyklokoalícia   Právna stratégia na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu pre chodcov v Bratislave. Právna stratégia je jedným z výstupov z 12-hodinového Pro Bono Maratónu, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Vyučujúci PraF UK / Kinstellar, s.r.o., Mgr. Michaela Némethová

  Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy   Nakoncipovanie zmlúv medzi OZ a klientmi, ktorým OZ poskytuje vodiacich psov.

      2013

     

 

Advokátska kancelária Mišík s.r.o./ Mgr. Michal Kiča

  Ochrana dravcov na Slovensku   Tréning právnej argumentácie pri uplatňovaní ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Pre organizáciu tiež pro bono vypracoval stanovisko, ktoré bude pre jej pracovníkov zdrojom právnej argumentácie pri ďalšej práci v oblasti ochrany prírody a predovšetkým pri konaniach o určovanie územných a časových obmedzení výkonu činností, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na ochranu dravých vtákov.

      2012

     

 

ADVOKÁTI s.r.o./ Mgr. Tereza Sedláková a Mgr. Milan Ježovica

  OZ TATRY   Právne naformulovanie žalobných petitov v troch žalobách, vypracovalie návrhu zmluvy o údržbe a návrhu na vydanie platobného rozkazu.

 2011

       

Advokátska kancelária JUDr. Anny Kubovičovej

  Sloboda zvierat   Právne spracovanie pripomienok organizácie k zákonu o veterinárnej starostlivosti.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky