Grantový program AXA Talent

Grantový program podporuje mladé talenty zo stredných a vysokých škôl. Od roku 2017 sa venuje rozvíjaniu talentu žiakov vo vede a výskume.

O podporu môžu žiaci a študenti žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom, a to:

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Rozdeľovanie finančných prostriedkov úspešným uchádzačom v grantových programoch prebieha na základe hodnotenia nezávislej odbornej komisie.

Pravidlá grantových výziev

Grantové výzvy sú určené pre žiakov a študentov od 15 do 26 rokov. Vyhlasované sú prostredníctvom internetovej stránky Nadácie Pontis, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí.

Grantový proces

Grantový pozostáva z vyhlásenia grantovej výzvy, konzultačnej fázy projektu, uzávierky grantovej výzvy, posudzovania žiadostí, informovania žiadateľov o výsledkoch, podpísania darovacej zmluvy s podporenými organizáciami, monitoringom projektov a z úspešného ukončenia projektov. Podrobnejší popis jednotlivých krokov je popísaný v každej jednotlivej výzve.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram