Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK je pilotný projekt zameraný na získanie a rozvoj zručností žiakov ZŠ potrebných pre 21. storočie, na rozvoj ich potenciálu s cieľom zvýšiť ich šance na lepšie pracovné uplatnenie. Každý rok približne 25 mladých ľudí vo veku 11 – 15 rokov dostane príležitosť zapojiť sa do komplexného trojročného vzdelávacieho programu v mimoškolskom klube. S pomocou mentorov z rôznych sfér budú účastníci pracovať na vlastnom nápade pre svoju školu či komunitu. Hravou formou získajú najmä digitálne, podnikateľské a mäkké zručnosti.

Cieľom programu je prispieť k zvýšeniu inkluzívnosti a k zabezpečeniu rovnakého prístupu ku kvalitnému neformálnemu vzdelávaniu pre všetky deti bez rozdielu. Program prináša mladým ľuďom možnosť zažiť svet inovácií a moderných technológií, ku ktorým by inak nemali prístup. Zmierňuje vzdelávaciu priepasť medzi deťmi z rôznych sociálnych prostredí v kľúčových zručnostiach potrebných pre 21. storočie a znižuje nerovnosť vo vzdelávaní.

Od júla 2020 realizuje Nadácia Pontis tento projekt vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Základné údaje o projekte

 • Názov projektu: Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK
 • Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Y848
 • Trvanie projektu: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2022
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: Vzdelávanie
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
 • Celkové oprávnené výdavky projektu: 199 436,16  € (financovanie z EÚ – ESF a EFRR predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov).

Dôležité linky

 

Podporte nás aj vy a darujte 2 % Nadácii Pontis 

Vďaka vašim 2 % z daní:

 • zorganizujeme viac ako 50 online a offline vzdelávacích aktivít pre deti v centre
 • otvoríme nový ročník pre ďalších 20 uchádzačov a uchádzačky
 • s top odborníkmi pripravíme unikátne vzdelávacie materiály a pracovné listy určené aj pre ďalšie šírenie

 

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram