Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK je pilotný projekt zameraný na získanie a rozvoj zručností žiakov ZŠ potrebných pre 21. storočie, na rozvoj ich potenciálu s cieľom zvýšiť ich šance na lepšie pracovné uplatnenie. Každý rok približne 25 mladých ľudí vo veku 11 – 15 rokov dostane príležitosť zapojiť sa do komplexného trojročného vzdelávacieho programu v mimoškolskom klube. S pomocou mentorov z rôznych sfér budú účastníci pracovať na vlastnom nápade pre svoju školu či komunitu. Hravou formou získajú najmä digitálne, podnikateľské a mäkké zručnosti.

Cieľom programu je prispieť k zvýšeniu inkluzívnosti a k zabezpečeniu rovnakého prístupu ku kvalitnému neformálnemu vzdelávaniu pre všetky deti bez rozdielu. Program prináša mladým ľuďom možnosť zažiť svet inovácií a moderných technológií, ku ktorým by inak nemali prístup. Zmierňuje vzdelávaciu priepasť medzi deťmi z rôznych sociálnych prostredí v kľúčových zručnostiach potrebných pre 21. storočie a znižuje nerovnosť vo vzdelávaní.

Od júla 2020 realizuje Nadácia Pontis tento projekt vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Základné údaje o projekte

  • Názov projektu: Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK
  • Kód projektu v ITMS2014+ : 312011Y848
  • Trvanie projektu: 1. 7. 2020 – 31.5.2023
  • Operačný program: Ľudské zdroje
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: Vzdelávanie
  • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
  • Celkové oprávnené výdavky projektu: 199 436,16  € (financovanie z EÚ – ESF a EFRR predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov).

Dôležité linky

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.