Podporujeme rozvoj zručností,
vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie

Nadácia Pontis oceňuje vzdelávacie programy zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti,
kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Podporujeme pozitívne inovácie v systéme vzdelávania.

Navštíviť stránku projektu