Študentov na univerzitách i verejnosť vedieme k zvyšovaniu povedomia o rozvojových témach. Učíme ich zodpovednosti v spoločnosti i vo svete.

Globálne vzdelávanie zdôrazňuje globálny kontext v učení sa. Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, skupiny, komunity, či spoločnosti. Globálne témy však poskytujú aj priestor na zmenu postojov jednotlivcov a posilňujú uvedomenie si seba samého a vlastného poslania v spoločnosti a vo svete.

Nadácia Pontis v súčasnosti, okrem iného, upriamuje svoju pozornosť na realizáciu vzdelávacích aktivít v oblasti rozvojovej problematiky na vysokých školách. Rozvojové vzdelávanie je fenomén, ktorý čoraz viac preniká do povedomia slovenskej pedagogickej obce. Zámerom Nadácie Pontis je preto nielen priniesť nové a kvalitné informácie vysokoškolským pedagógom prostredníctvom vybraných tém, ale zabezpečiť aj to, aby sa získané informácie následne odovzdali študentom.

Dôležitou súčasťou tohto procesu je dodať pedagógom metodické materiály, učebné materiály, vzdelávacie materiály o globálnych a rozvojových témach, a tým zabezpečiť vznik nových povinných a voliteľných predmetov na vysokých školách a nakoniec i vznik nových študijných programov. Nadácia Pontis zároveň koordinuje pracovnú skupinu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov, prostredníctvom ktorej chce vytvoriť sieť aktívnych a spolupracujúcich expertov venujúcich sa rozvojovej problematike na slovenských univerzitách.

Prostredníctvom nášho portálu tak postupne získate prístup nielen k odbornej literatúre, či už v podobe zahraničných štúdií alebo v podobe kníh, ktoré vydala Nadácia Pontis, ale aj k metodickým postupom, metodickým materiálom a učebným materiálom. V neposlednom rade získate množstvo zaujímavých informácií o hlavných cieľoch, princípoch a témach globálneho a rozvojového vzdelávania.