V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili 20 656,20 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru (45 000 Eur) z materskej firmy. Zvyšná suma daru sa presúva na rok 2021.

Všetky finančné prostriedky sme prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 20 656,20 Eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bola alokovaná suma 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu. Poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu bol 3 780 Eur, ktoré boli vyplatené navyše. V roku 2020 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Správa o darcovských aktivitách Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za rok 2020 je dostupná na tomto linku.

Zoznam prijímateľov podpory za rok 2020

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 33 347, 46 eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru (2 782,75 eur) z materskej firmy alebo formou asignácie 2 % (30 564, 71 eur) z materskej firmy.

Všetky finančné prostriedky sme prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 30 564, 71 eur asignovaných 2% a 2 782,75 eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bola alokovaná suma 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu plus poplatok za práce nad rámec za administráciu Špeciálneho zamestnaneckého programu. Poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu tvoril bol 6 720 Eur, ktoré boli vyplatené navyše. V roku 2019 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Prehľad aktivít

Program Suma Počet schválených projektov
SE Priame granty 2019 17 500,00 € 3
SE Špeciálny zamestnanecký program 2019 15 847,46 € 13
Spolu 33 347,46 € 16

 

Prijímatelia podpory

SE Priame granty 2019 (3 projekty)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
SEPG19_2 OBČIANSKE ZDRUĚNIE LES Podpora biodiverzity v Tatranskom národnom parku 5 000,00 € Dobrovoľníci vyčistili od odpadu niekoľko turistických chodníkov, pomáhali pri stavbe kamzíčej rehabilitačky a na besede sa dozvedeli množstvo nových informácií o ochrane prírody.
NPI_SE19_01 Nadacia Pontis FpTS 9 500,00 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bolo podporené vzdelávanie v oblasti znižovania korupcie.
NPI_SE19_02 Nadácia Pontis This is 21 2 000,00 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bolo podporené vzdelávanie v rámci programu This is 21.
Spolu 16 500,00 €

 

SE Špeciálny zamestnanecký program 2019 (13 projektov)

Číslo Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
SZP19_001 Martin K. Indi™ komunikačná pomôcka na hlasový výstup pre Petríka 1 500,00 € Dieťaťu s autizmom sa podarilo obstarať komunikačný softvér Indi a zlepšili sa tak komunikačné schopnosti, schopnosti rozvíjať predstavivosť a zlepšila sa sociálna interakcia.
SZP19_002 Jaroslav H. Palivová karta ako nutná pomoc pri presúvaní sa autom 1 500,00 € Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu pre zdravotne znevýhodneného syna s vrodenými vývojovými vadami končatín a zlepšiť tak kvalitu jeho života.
SZP19_003 Richard F. Učenie reči a verbálnej komunikácie prostredníctvom logopedických cvičení. 1 000,00 € Dieťaťu s Downovým syndrómom sa podarilo zabezpečiť dopravu na logopédiu na zlepšenie komunikačných schopností a zručností a zlepšiť tak inklúziu dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.
SZP19_004 Matúš K. vybavenie automobilu, zimné pneumatiky s diskami a poťahy 1 500,00 € Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť nutné vybavenie auta a uspôsobiť ho na prevoz zdravotne znevýhodneného syna.
SZP19_007 Štefan K. Rehabilitácia pre Martinku 1 052,63 € Vďaka rehabilitácii spojenej s logopédiou pre zdravotne znevýhodnené dieťa sa podarilo zlepšiť jeho zdravotný stav, podporiť rozvoj vnímania a sústredenosti.
SZP19_008 Jakabovič M. Kúpa chodítka Nurmi NEO veľkosť2 ,rehabilitačný kočíķ eco buggy 963,62 € Dieťaťu s diagnózou DMO sa podarilo zabezpečiť chodítka pre flexibilnejšiu prepravu a zvýšenie  kvality  života dieťaťa a zlepšenie jeho  pohybových schopností a samostatnosti.
SZP19_009 Dušan B. Zdravotnícky materiál pre Patrika 997,20 € Vďaka podpore sa podarilo zakúpiť senzory a vysielače Dexcom pre kontinuálne meranie glykémie, testovacích prúžkov do glukomera pre ZP dieťa s diagnózou DM 1.typu.
SZP19_012 Peter P. pohybová pomôcka 846,30 € Príspevok bol  využitý na nákup pomôcky na zjednodušenie fyzických aktivít pre zdravotne ťažko postihnutého študenta.
SZP19_013 Branislav K. Rehabilitácia pre dvojičky 1 500,00 € S dvomi deťmi s DMO sa podarilo absolvovať rehabilitáciu v centre MK FyzioReha. Cvičenie deti pomohlo zdokonaliť schôdzu, hrubú a jemnú motoriku.
SZP19_014 Jozef S. Príspevok pre Marka 1 485,10 € Pre ťažko choré dieťa sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu pre zabezpečenie každodenných návštev u lekára, na operácie a rehabilitácie (250 km denne).
SZP19_016 Peter B. Rehabilitačné pobyty pre Viky 1 400,00 € Podarilo sa zabezpečiť rehabilitačný pobyt pre 8 ročné dieťa s DMO a zlepšiť tak pohybové schopnosti, chrbtové svalstvo a posilnenie nôh.
SZP19_017 Martin Ž. Kúpa logopedických pomôcok a zakúpenie palivovej karty 768,87 € Dieťa s poruchou autistického spektra získalo vďaka podpore logopedické schopnosti pre zlepšenie komunikačných schopností a zároveň sa podarilo zabezpečiť palivovú kartu na časté presuny na vyšetrenia.
SZP19_020 Marian J. SOŠ pre ZŤP – Andrej 649,00 € Pre dieťa s autizmom sa podarilo zabezpečiť potrebné vybavenie na uľahčenie štúdia na strednej škole, tankovaciu kartu a príspevok na  prenájom bytu.
2. splátky z roku 2018 684,74 €
Spolu 15 847,46 €

 

Prehľad projektov podporených z Nadačného fondu Slovenských elektrární v roku 2019.

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2018 prerozdelili 145 561,19 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru (23494,16 eur) z materskej firmy alebo formou asignácie 2 % (122 067 eur) z materskej firmy.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 122 067,03 Eur asignovaných 2% a 23 494,16 Eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu bolo použitých 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu, ktoré firma vyplatila navyše, poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu tvoril vo výške 7 % z asignovanej čiastky, 8544,69 Eur. V roku 2018 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov. V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 122 067,03 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec,  ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko a This is 21, na priamu podporu Asociácie pre kultúru a vzdelávanie,podporu neziskovej organizácie DOM.ov, zamestnaneckého programu Ukážte sa v dobrom svetle.

V roku 2018 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci štyroch strategických a tematických zameraných programov:

Program EKOOBEC 2018

Ekoobec sa zameriava na pomoc samosprávam aby mohli realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na úsporu energií a životné prostredie. Program, ktorý sme začali realizovať už v roku 2015 sa  zameral na  energetický  audit  budov vo vlastníctve samospráv. V rámci programu sme v roku 2018 podporili realizáciu projektov v 12-tich obciach a mestách.

Ekoobec 2018 – Chytrá obec, chytré mesto. Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, a alternatívne formy dopravy. V grantovom programe bude celkovo rozdelená čiastka 20.000 eur. Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 50 km od AE Mochovce.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe otvorenej grantovej výzvy zverejnej na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo 38 žiadostí o finančnú podporu, z ktorých sa následne hodnotiaca komisia rozhodla vybrať 12 projektov. Celkovo sa v rámci  grantového programu prerozdelila čiastka 20 069.02 EUR.

O podporených projektoch rozhodovala na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia zložená z odborníkov z rôznych oblastí.

Hodnotiaca komisia:

  1. Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, a.s.
  2. Marián Kupec, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
  3. Peter Dlhoš, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
  4. Veronika Antálová, Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia SR
  5. Helena Klepáčová, metodička pre vzdelávanie, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach

Facilitácia hodnotiacej komisie: Daniela Kellerová, Nadácia Pontis.

Zapisovateľka a poradný hlas: Barbora Jánošová, Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Program Energia pre život 2018

Tento program podporil projekty, ktoré pracujú na riešení a ukončovaní bezdomovectva na Slovensku. Po vyše sedemročnej systematickej podpore témy ľudí bez domova z nadačného fondu Slovenské elektrárne, sa tohtoročná výzva zamerala predovšetkým na podporu projektov sociálnej integrácie ľudí, ktorí sa ocitli bez domova alebo sú ohrození stratou domova. Podporené boli projekty, ktoré sú zamerané na získanie pracovných a sociálnych návykov, organizáciu vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov ako aj klientov organizácií s cieľom podporiť sociálnu integráciu ľudí bez domova.

Tento program podporil 8 projektov a prerozdelilo sa 30 900 eur. Vybrané boli hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov Slovenských elektrární, Miroslavom Šarišským a Líviou Nogovou, zástupkyňou Nadácie Pontis Beatou Fekiačovou a pani Darinou Ondrušovou z Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Hodnotiaca komisia:

  1. Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, a.s.
  2. Robert Holý, Slovenské elektrárne, a.s.
  3. Beata Fekiačová, Nadácia Pontis
  4. Darina Ondrušová, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Daniela Kellerová, Nadácia Pontis – facilitácia hodnotiacej komisie a zapisovateľ.

Program Ukážte sa v dobrom svetle 2018 – zamestnanecký program

Program bol zameraný na finančnú a dobrovoľnícku pomoc organizáciám, ktoré sa venujú verejnoprospešným aktivitám na miestnej úrovni – v rámci komunít, v ktorých pracujú a žijú so svojimi rodinami zamestnanci spoločnosti Slovenské elektrárne. V roku 2018 sa výzva zamerala na sociálnu inklúziu v a prepájanie komunít.

Prostredníctvom programu Ukážte sa v dobrom svetle sa podarilo aktivizovať komunitu dobrovoľníkov a prispieť ku skrášleniu verejných priestorov, škôl, škôlok, k revitalizovaniu verejných priestorov a podporiť prepájanie komunít v zapojených obciach.

Postúpili všetky zamestnancami podané projekty, ktoré si k dátumu splnia všetky náležitosti.

Podporilo sa 28 projektov v celkovej výške 30 435 eur.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2018 tak podporil 8 projektov v celkovej výške 42 000 eur.

Medzi podporenými projektmi bola napr. Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu – Roma Spirit 2018. Celkovým prínosom projektu bolo podporiť dostupnosť kultúry pre širokú verejnosť vrátane marginalizovaných skupín, a hlavne zapojenie detí z marginalizovaných skupín.

Podpora išla aj na členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko. Hodnotenie prebiehalo v Slovenských elektrárňach bez účasti Nadácie Pontis.

Kompletnú správu o darcovských aktivitách Nadačného fondu Slovenské elektrárne v roku 2018 si môžete prečítať tu. 

Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte tu.

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili až 231 520, 00 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celý objem asignovaných 2% a 16 426.79 Eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady) bolo použitých 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu, ktoré firma vyplatila navyše, poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu tvoril vo výške 7 % z asignovanej čiastky, 15 073. 67 Eur. V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 215 338.21 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec,  ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko, na priamu podporu Program asistovaného bývania, Program podpory Tatier a dva zamestnanecké programy, Ukážte sa v dobrom svetle a špeciálny zamestnanecký program na podporu vzdelávania a zdravotne znevýhodnených rodinných príslušníkov zamestnancov Slovenských elektrární.

V roku 2017 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci štyroch strategických a tematických zameraných programov:

Program Ekoobec

Program Ekoobec sa zameriava na pomoc samosprávam aby mohli realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na úsporu energií a životné prostredie. Program, ktorý sme začali realizovať už v roku 2015 sa  zameral na  energetický  audit  budov vo vlastníctve samospráv. V rámci programu sme v roku 2017 podporili realizáciu projektov v 9-tich obciach a mestách.

Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto. Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, implementáciu riešení prispievajúcich k efektívnej a transparentnej komunikácii a  fungovaniu obce či mesta pre potreby obyvateľov 21. storočia. Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 20 km od AE Mochovce.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe otvorenej grantovej výzvy zverejnej na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo viac 27 žiadostí o finančnú podporu, z ktorých sa následne hodnotiaca komisia rozhodla vybrať 9 projektov. Celkovo sa v rámci  grantového programu prerozdelila čiastka 21.926 EUR.

O podporených projektoch rozhodovala na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia zložená z odborníkov v tejto oblasti: O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:  Veronika Gilanová, Nadácia Pontis, Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, Róbert Holý, Slovenské elektrárne, Miloslav Jurík, Smart Cities klub a Dominika Horňáková, Nadácia Pontis – pozorovateľ (bez hlasovacieho práva).

Vďaka podpore napríklad Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom umiestnila v areáli školy prístrešky na bicykle, aby cyklisti mali svoje “tátoše“ v bezpečí, ale zároveň šetrili životné prostredie jazdou na bicykli. No a aby sa vodičom príjemne prechádzalo, ale samozrejme hlavne obyvateľom lepšie relaxovalo a prehĺbil sa ich vzťah k životnému prostrediu, obec Horná Seč pre nich vytvorila zelený park. V obci Vinodol sa veľa športuje, napr. aj v miestnom športovom areáli. Aby bol areál bezpečnejší po zotmení, obec ho vďaka podporenému projektu vybavila solárnymi svietidlami.

Program Energia pre život

Prostredníctvom tohto programu dlhodobo zvyšujeme šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2017 sme z prostriedkov nadačného fondu podporili prácu odborníkov zo štyroch organizácií, ktoré sú odbornou verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená na stránke www.darca.sk, bola ale určená konkrétnym organizáciám – Divadlo bez domova, OZ Vagus, DePaul Slovensko a Proti prúdu.

Kvalita predložených projektov bola hodnotená zástupcom Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne.

Ukážte sa v dobrom svetle – Zamestnanecký program

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu.

V roku 2017 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac 650 dobrovoľníkov v 33-tich projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 23 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu pre ďalšiu fázu realizácie.

Do výzvy sa mohli žiadatelia zapojiť na základe otvorenej výzvy zverejnenej na stránke www.darca.sk a stránke www.seas.sk. Podmienkou bolo zapojenie zamestnanca spoločnosti Slovenské elektrárne, ako garanta projektu, a aktívne zapojenie dobrovoľníkov spoločnosti do aktivít projektu.  Jednotlivé žiadosti boli formálne skontrolované zástupcom Nadácie Pontis (Ondrej Gallo) a spoločnosti SE (Erika Dupejová), o podpore projektov rozhodovala verejnosť hlasovaním prostredníctvom stránky seas.sk.

Špeciálny zamestnanecký program – podpora vzdelávania a podpora zdravotne znevýhodnených

Program je určený na pomoc rodinám zamestnancov, ktorí sa ocitli v extrémne ťažkej sociálnej situácii napríklad v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Ide najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním, v roku 2017 bolo podporených 7 projektov v tejto téme.

Druhý program podporil rodiny zamestnancov obstaraním potrebného vybavenia, rehabilitácií či liečenia pre znevýhodnených blízkych zamestnancov a pomohol tak v tomto roku až 19 rodinám.

V roku 2017 boli podporené všetky žiadosti, ktoré spĺňali kritériá výzvy, zamietnuté žiadosti boli dve. Splnenie kritérií posudzoval administrátor programu – Nadácia Pontis.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory.

V roku 2017 prostriedky pomohli Občianskému združeniu LES s projektom Podpora biodiverzity v Tatrách, ŠK Maratónu, ktorý zorganizoval Cyklomaratón Bratislava – Jasná, Hub Innovation a projektu DOM.ov.

V roku 2017 podpora išla aj na členské príspevky do Asociácie firemných nadácií a do Fondu pre transparentné Slovensko.

Asociácia firemných nadácii združuje najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy s cieľom zavádzať princípy transparentnosti, etiky, a sledovania dopadu filantropických aktivít.

Fond pre transparentné Slovensko je združením 20 súkromných spoločností, ktoré prostredníctvom svojich členských príspevkov podporujú mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témou korupcie, transparentnosti a efektívneho vynakladania verejných financií.

 

Podporené projekty za rok 2017

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili takmer 102 064,36 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu vo výške 7 144, 00 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 93 % objemu použitých finančných prostriedkov. 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2016 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 50 161,66 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov Energia pre život a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

V roku 2016 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci štyroch strategických a tematických zameraných programov:

Program Ekoobec

Program Ekoobec sa zameriava na pomoc samosprávam aby mohli realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na úsporu energií a životné prostredie. Program, ktorý sme začali realizovať už v roku 2015 sa  zameral na  energetický  audit  budov vo vlastníctve samospráv. V rámci programu sme v roku 2016 podporili realizáciu auditov v 4-roch obciach a mestách a jeden audit pre objekt vo vlastníctve občianskeho združenia.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe otvorenej grantovej výzvy zverejnej na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo viac ako 200 žiadateľov. O podporených projektoch rozhodovala na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia zložená z odborníkov v tejto oblasti: Ladislav Piršel (SKGBC), Marcel Lauko (APES) a zástupcov spoločnosti SE: Peter Dlhoš, Martin Kľúčár.

Program Energia pre život

Prostredníctvom tohto programu dlhodobo zvyšujeme šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2016 sme z prostriedkov nadačného fondu podporili prácu odborníkov zo štyroch organizácií, ktoré sú odbornou verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená na stránke www.darca.sk, bola ale určená konkrétnym organizáciám – Divadlo bez domova, OZ Vagus, DePaul Slovensko a Proti prúdu. Kvalita predložených projektov bola hodnotená zástupcom Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne.

Ukážte sa v dobrom svetle – Zamestnanecký program

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2016 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac 350 zamestnancov v 25-tich projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 11 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu pre ďalšiu fázu realizácie.

Do výzvy sa mohli žiadatelia zapojiť na základe otvorenej výzvy zverejnenej na stránke www.darca.sk a stránke www.seas.sk. Podmienkou bolo zapojenie zamestnanca spoločnosti Slovenské elektrárne, ako garanta projektu, a aktívne zapojenie dobrovoľníkov spoločnosti do aktivít projektu.  Jednotlivé žiadosti boli formálne skontrolované zástupcom Nadácie Pontis (Ondrej Gallo) a spoločnosti SE (Erika Dupejová), o podpore projektov rozhodovala verejnosť hlasovaním prostredníctvom stránky seas.sk.

Špeciálny zamestnanecký program

Program je určený na pomoc rodinám zamestnancov, ktorý sú v extrémne ťažkej sociálnej situácii napríklad v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Ide najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním.

V roku 2016 boli podporené všetky žiadosti, ktoré spĺňali kritériá výzvy. Splnenie kritérií posudzoval administrátor programu – Nadácia Pontis.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2016 to bola podpora dvoch projektov – členský príspevok do Asociácie firemných nadácií a členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

Asociácia firemných nadácii združuje najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy s cieľom zavádzať princípy transparentnosti, etiky, a sledovania dopadu filantropických aktivít.

Fond pre transparentné Slovensko je združením 23 súkromných spoločností, ktoré prostredníctvom svojich členských príspevkov podporujú mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témou korupcie, transparentnosti a efektívneho vynakladania verejných financií.

Podporené projekty za rok 2016

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 314 000 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Slovenských elektární za administráciu Fondu vo výške 14 011, 32 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 95 % objemu použitých finančných prostriedkov. 4 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady) a 1 % nákladov bolo použitých na komunikáciu a propagáciu programov.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 201 063,61 Eur. Tieto prostriedky boli na 98 % použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec. Na komunikáciu a propagáciu týchto programov bolo využité 2 % finančných prostriedkov.

V roku 2015 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporil verejnoprospešné aktivity v rámci piatich strategicky a tematicky zameraných programov:

Program Ekoobec

V roku 2015 sa program zameral na energetický audit budov vo vlastníctve samospráv. Cieľom bolo zabezpečiť opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životné prostredie a budú viesť k úspore energií. 39 samosprávam sme pomohli lepšie sa rozhodnúť akým spôsobom modernizovať napríklad budovy obecných úradov, kultúrnych domov, škôl alebo škôlok. Program Ekoobec bol podporený celkovou sumou viac ako 59 000 Eur. V rámci programu sme realizovali audit v 44 obciach a mestách, 5 auditov budeme realizovať v roku 2016.

Program Energia pre život

Program Energia pre život v roku 2015 prostredníctvom Nadačného fondu podporil prácu odborníkov štyroch organizácií, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti (Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Proti prúdu, OZ Vagus). Po prvýkrát sme okrem podpory jednotlivých projektov poskytli financovanie aj na realizovanie tzv. participatívnych iniciatív, ktoré majú ambíciu prepájať jednotlivých aktérov v tejto oblasti. Projekty sme podporili v celkovej výške takmer 145 000 Eur.

Zamestnanecký grantový program Ukáže sa v dobrom svetle

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivuje k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2015 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac ako 350 zamestnancov v 24 projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 8 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote takmer 24 000 Eur.

Špeciálny zamestnanecký program

Program pomohol rodinám zamestnancov, ktorí sa ocitli v extrémne ťažkej sociálnej situácii, či už v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Išlo najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. V tomto programe sme rozdelili  sumu vo výške viac ako 7 700 Eur.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. Je určená na podporu projektov, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo podpory rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Podporené projekty za rok 2015

Správu o činnosti Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za rok 2014 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za rok 2013 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za rok 2012 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Správu o činnosti Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis za rok 2011 nájdete vo výročnej správe Nadácie Pontis za príslušný rok.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram