V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili až 231 520, 00 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali celý objem asignovaných 2% a 16 426.79 Eur z daru firmy. Na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady) bolo použitých 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu, ktoré firma vyplatila navyše, poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu tvoril vo výške 7 % z asignovanej čiastky, 15 073. 67 Eur. V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 215 338.21 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec,  ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko, na priamu podporu Program asistovaného bývania, Program podpory Tatier a dva zamestnanecké programy, Ukážte sa v dobrom svetle a špeciálny zamestnanecký program na podporu vzdelávania a zdravotne znevýhodnených rodinných príslušníkov zamestnancov Slovenských elektrární.

V roku 2017 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci štyroch strategických a tematických zameraných programov:

Program Ekoobec

Program Ekoobec sa zameriava na pomoc samosprávam aby mohli realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na úsporu energií a životné prostredie. Program, ktorý sme začali realizovať už v roku 2015 sa  zameral na  energetický  audit  budov vo vlastníctve samospráv. V rámci programu sme v roku 2017 podporili realizáciu projektov v 9-tich obciach a mestách.

Ekoobec 2017 – Chytrá obec, chytré mesto. Cieľom programu je modernizácia verejných priestorov obcí a miest formou riešení podnecujúcich energetickú efektívnosť, ochranu životného prostredia, implementáciu riešení prispievajúcich k efektívnej a transparentnej komunikácii a  fungovaniu obce či mesta pre potreby obyvateľov 21. storočia. Program sa týka subjektov pôsobiacich v okruhu najviac 20 km od AE Mochovce.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe otvorenej grantovej výzvy zverejnej na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo viac 27 žiadostí o finančnú podporu, z ktorých sa následne hodnotiaca komisia rozhodla vybrať 9 projektov. Celkovo sa v rámci  grantového programu prerozdelila čiastka 21.926 EUR.

O podporených projektoch rozhodovala na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia zložená z odborníkov v tejto oblasti: O výbere projektov rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:  Veronika Gilanová, Nadácia Pontis, Miroslav Šarišský, Slovenské elektrárne, Róbert Holý, Slovenské elektrárne, Miloslav Jurík, Smart Cities klub a Dominika Horňáková, Nadácia Pontis – pozorovateľ (bez hlasovacieho práva).

Vďaka podpore napríklad Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom umiestnila v areáli školy prístrešky na bicykle, aby cyklisti mali svoje “tátoše“ v bezpečí, ale zároveň šetrili životné prostredie jazdou na bicykli. No a aby sa vodičom príjemne prechádzalo, ale samozrejme hlavne obyvateľom lepšie relaxovalo a prehĺbil sa ich vzťah k životnému prostrediu, obec Horná Seč pre nich vytvorila zelený park. V obci Vinodol sa veľa športuje, napr. aj v miestnom športovom areáli. Aby bol areál bezpečnejší po zotmení, obec ho vďaka podporenému projektu vybavila solárnymi svietidlami.

Program Energia pre život

Prostredníctvom tohto programu dlhodobo zvyšujeme šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2017 sme z prostriedkov nadačného fondu podporili prácu odborníkov zo štyroch organizácií, ktoré sú odbornou verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená na stránke www.darca.sk, bola ale určená konkrétnym organizáciám – Divadlo bez domova, OZ Vagus, DePaul Slovensko a Proti prúdu.

Kvalita predložených projektov bola hodnotená zástupcom Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne.

Ukážte sa v dobrom svetle – Zamestnanecký program

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu.

V roku 2017 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac 650 dobrovoľníkov v 33-tich projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 23 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu pre ďalšiu fázu realizácie.

Do výzvy sa mohli žiadatelia zapojiť na základe otvorenej výzvy zverejnenej na stránke www.darca.sk a stránke www.seas.sk. Podmienkou bolo zapojenie zamestnanca spoločnosti Slovenské elektrárne, ako garanta projektu, a aktívne zapojenie dobrovoľníkov spoločnosti do aktivít projektu.  Jednotlivé žiadosti boli formálne skontrolované zástupcom Nadácie Pontis (Ondrej Gallo) a spoločnosti SE (Erika Dupejová), o podpore projektov rozhodovala verejnosť hlasovaním prostredníctvom stránky seas.sk.

Špeciálny zamestnanecký program – podpora vzdelávania a podpora zdravotne znevýhodnených

Program je určený na pomoc rodinám zamestnancov, ktorí sa ocitli v extrémne ťažkej sociálnej situácii napríklad v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Ide najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním, v roku 2017 bolo podporených 7 projektov v tejto téme.

Druhý program podporil rodiny zamestnancov obstaraním potrebného vybavenia, rehabilitácií či liečenia pre znevýhodnených blízkych zamestnancov a pomohol tak v tomto roku až 19 rodinám.

V roku 2017 boli podporené všetky žiadosti, ktoré spĺňali kritériá výzvy, zamietnuté žiadosti boli dve. Splnenie kritérií posudzoval administrátor programu – Nadácia Pontis.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory.

V roku 2017 prostriedky pomohli Občianskému združeniu LES s projektom Podpora biodiverzity v Tatrách, ŠK Maratónu, ktorý zorganizoval Cyklomaratón Bratislava – Jasná, Hub Innovation a projektu DOM.ov.

V roku 2017 podpora išla aj na členské príspevky do Asociácie firemných nadácií a do Fondu pre transparentné Slovensko.

Asociácia firemných nadácii združuje najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy s cieľom zavádzať princípy transparentnosti, etiky, a sledovania dopadu filantropických aktivít.

Fond pre transparentné Slovensko je združením 20 súkromných spoločností, ktoré prostredníctvom svojich členských príspevkov podporujú mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témou korupcie, transparentnosti a efektívneho vynakladania verejných financií.

 

Podporené projekty za rok 2017

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili takmer 102 064,36 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Slovenských elektrární za administráciu Fondu vo výške 7 144, 00 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 93 % objemu použitých finančných prostriedkov. 7 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2016 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

V prípade asignácie 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 50 161,66 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov Energia pre život a ako príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

V roku 2016 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporoval verejnoprospešné aktivity v rámci štyroch strategických a tematických zameraných programov:

Program Ekoobec

Program Ekoobec sa zameriava na pomoc samosprávam aby mohli realizovať také opatrenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na úsporu energií a životné prostredie. Program, ktorý sme začali realizovať už v roku 2015 sa  zameral na  energetický  audit  budov vo vlastníctve samospráv. V rámci programu sme v roku 2016 podporili realizáciu auditov v 4-roch obciach a mestách a jeden audit pre objekt vo vlastníctve občianskeho združenia.

Žiadatelia sa mohli do programu zapojiť na základe otvorenej grantovej výzvy zverejnej na stránke www.darca.sk. Celkovo sa do programu prihlásilo viac ako 200 žiadateľov. O podporených projektoch rozhodovala na základe vopred stanovených kritérií odborná komisia zložená z odborníkov v tejto oblasti: Ladislav Piršel (SKGBC), Marcel Lauko (APES) a zástupcov spoločnosti SE: Peter Dlhoš, Martin Kľúčár.

Program Energia pre život

Prostredníctvom tohto programu dlhodobo zvyšujeme šance na uskutočnenie odborne vedených projektov pomoci pre ľudí bez domova v Bratislave. V roku 2016 sme z prostriedkov nadačného fondu podporili prácu odborníkov zo štyroch organizácií, ktoré sú odbornou verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená na stránke www.darca.sk, bola ale určená konkrétnym organizáciám – Divadlo bez domova, OZ Vagus, DePaul Slovensko a Proti prúdu. Kvalita predložených projektov bola hodnotená zástupcom Nadácie Pontis a spoločnosti Slovenské elektrárne.

Ukážte sa v dobrom svetle – Zamestnanecký program

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivujú k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2016 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac 350 zamestnancov v 25-tich projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 11 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu pre ďalšiu fázu realizácie.

Do výzvy sa mohli žiadatelia zapojiť na základe otvorenej výzvy zverejnenej na stránke www.darca.sk a stránke www.seas.sk. Podmienkou bolo zapojenie zamestnanca spoločnosti Slovenské elektrárne, ako garanta projektu, a aktívne zapojenie dobrovoľníkov spoločnosti do aktivít projektu.  Jednotlivé žiadosti boli formálne skontrolované zástupcom Nadácie Pontis (Ondrej Gallo) a spoločnosti SE (Erika Dupejová), o podpore projektov rozhodovala verejnosť hlasovaním prostredníctvom stránky seas.sk.

Špeciálny zamestnanecký program

Program je určený na pomoc rodinám zamestnancov, ktorý sú v extrémne ťažkej sociálnej situácii napríklad v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Ide najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním.

V roku 2016 boli podporené všetky žiadosti, ktoré spĺňali kritériá výzvy. Splnenie kritérií posudzoval administrátor programu – Nadácia Pontis.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. V roku 2016 to bola podpora dvoch projektov – členský príspevok do Asociácie firemných nadácií a členský príspevok do Fondu pre transparentné Slovensko.

Asociácia firemných nadácii združuje najväčšie firemné nadácie a nadačné fondy s cieľom zavádzať princípy transparentnosti, etiky, a sledovania dopadu filantropických aktivít.

Fond pre transparentné Slovensko je združením 23 súkromných spoločností, ktoré prostredníctvom svojich členských príspevkov podporujú mimovládne organizácie, ktoré sa zaoberajú témou korupcie, transparentnosti a efektívneho vynakladania verejných financií.

Podporené projekty za rok 2016

V rámci aktivít Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 314 000 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovenských elektrární, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Slovenských elektární za administráciu Fondu vo výške 14 011, 32 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 95 % objemu použitých finančných prostriedkov. 4 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady) a 1 % nákladov bolo použitých na komunikáciu a propagáciu programov.

V prípade 2 % daní z príjmov, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 201 063,61 Eur. Tieto prostriedky boli na 98 % použité na financovanie grantových programov Energia pre život a Ekoobec. Na komunikáciu a propagáciu týchto programov bolo využité 2 % finančných prostriedkov.

V roku 2015 Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis podporil verejnoprospešné aktivity v rámci piatich strategicky a tematicky zameraných programov:

Program Ekoobec

V roku 2015 sa program zameral na energetický audit budov vo vlastníctve samospráv. Cieľom bolo zabezpečiť opatrenia, ktoré pozitívne ovplyvnia životné prostredie a budú viesť k úspore energií. 39 samosprávam sme pomohli lepšie sa rozhodnúť akým spôsobom modernizovať napríklad budovy obecných úradov, kultúrnych domov, škôl alebo škôlok. Program Ekoobec bol podporený celkovou sumou viac ako 59 000 Eur. V rámci programu sme realizovali audit v 44 obciach a mestách, 5 auditov budeme realizovať v roku 2016.

Program Energia pre život

Program Energia pre život v roku 2015 prostredníctvom Nadačného fondu podporil prácu odborníkov štyroch organizácií, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najaktívnejšie v tejto oblasti (Depaul Slovensko, Divadlo bez domova, OZ Proti prúdu, OZ Vagus). Po prvýkrát sme okrem podpory jednotlivých projektov poskytli financovanie aj na realizovanie tzv. participatívnych iniciatív, ktoré majú ambíciu prepájať jednotlivých aktérov v tejto oblasti. Projekty sme podporili v celkovej výške takmer 145 000 Eur.

Zamestnanecký grantový program Ukáže sa v dobrom svetle

Slovenské elektrárne podporujú aktivity svojich zamestnancov v zodpovednosti voči svojmu okoliu. Grantovým programom Ukážte sa v lepšom svetle motivuje k pomoci komunitám, školám či životnému prostrediu. V roku 2015 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo viac ako 350 zamestnancov v 24 projektoch – v rámci iniciatívy Naše Mesto, pričom 8 z nich následne získalo pre projekt aj finančnú podporu v celkovej hodnote takmer 24 000 Eur.

Špeciálny zamestnanecký program

Program pomohol rodinám zamestnancov, ktorí sa ocitli v extrémne ťažkej sociálnej situácii, či už v dôsledku úmrtia jedného alebo oboch rodičov. Išlo najmä o poskytnutie podpory žiakom/študentom na pokrytie nákladov spojených so vzdelávaním. V tomto programe sme rozdelili  sumu vo výške viac ako 7 700 Eur.

Priama podpora

Nadačný fond Slovenských elektrární poskytuje každý rok časť finančných prostriedkov prostredníctvom priamej podpory. Je určená na podporu projektov, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo podpory rozvoja firemnej filantropie na Slovensku.

Podporené projekty za rok 2015

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/fe74ee5571be8ce3d4422a820b5910e1/5DCE7823/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/cb216a0e789b4e682655cc1a37e75a7a/5DB29F1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/d38e8d4d40f791aebcd4e5bf7ef1e7cb/5DE63DE4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/80afbecdddb29c4ce24bba4cad768e69/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7832da0644fdae50c3b312c016e12ec8/5DC915D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8bf90ec2601353e7b86b2171d8cef4e0/5DCED812/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4bf2f0ad53d43f3766652df9585b8cce/5D360B2B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ebf534f3cab6322ac3d096f0bee7a427/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7ddaded5ef1b33aeac5cbfe448dffc59/5DE72A3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/518760064e475cb6044b8c5ce7b51a7c/5DE964F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/34d329296a9d4a8c4c26a7fae9f410e8/5DC89645/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c3fdcfd1858a9a15b335824261c07f4c/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net