Nadačný fond Tesco v Nadácii Pontis v roku 2020 v 7.edícii grantovej výzvy Vy rozhodujete, my pomáhame podporil 231 projektov v sume 169 400,00 €, jeden projekt však vrátil grant. Aktivity týchto organizácií boli rôznorodé, týkali sa napr. podpory vzdelávania, zdravia, podpory športových aktivít, záchrane kultúrnych pamiatok a podporou žien v núdzi a znevýhodnených detí, zveľaďovania prostredia v obciach, prípadne materiálneho vybavenia menších lokálnych organizácií či škôl.

Nadačný fond podporil

Predstavenie jednotlivých projektov

 • Včelín za horou – Poďme spoločne ochrániť včely

Udelený grant prispel k stanovenému cieľu – vďaka grantu sa podporil ekologický chov včiel, zveľadilo sa okolie včelína s dôrazom na biodiverzitu a revitalizáciu pôdy. Zrealizovali sa úpravy a skrášlenie areálu, vysadili sa kvetnaté pásy, ako aj 28 nektárodajných rastlín a stromov. Vybudovalo sa mini-jazierko, osadil sa živý plot z medonosných krov a postavil sa aj drevený domček pre hmyz.

 • Lesné deti z Handrbolky, starajú sa o rastlinky – Pridajte sa k nám!

Cieľom projektu bolo zakúpenie náradia pre starostlivosť o existujúce záhony a tiež na používanie v lese, kam chodia deti v rámci výučby. Obnovili sa záhony a deti sa o ne starali. Popri tom si deti v lese upravili čistinku a vytvorili tam spoločne s rodičmi zázemie – paletové sedenie a prekrytie – na výučbu v teréne a oddych pre deti. Počas epidemiologických opatrení sa toto miesto maximálne využívalo a deti boli takmer neustále vonku, na čerstvom vzduchu. Počas celého roka sledovali kolobeh života na zelenine a bylinkách, ktoré sa pestovali v záhonoch. Na jeseň deti zberali úrodu.

 • LIBERTA – tanečný súbor so zameraním na klasický tanec

Získaný grant boli použitý na skvalitnenie prostredia tanečného súboru Liberta ako jednu z foriem zmysluplného trávenia voľného času detí. Na podlahu bol položený špeciálny povrch pre tanec – Copéliav2,0 – baletizol, spojený páskou, bol zakúpený prostriedok na čistenie povrchu. Na zlepšenie pohybových schopností, koordinácie a kondície členov tanečného súboru boli zakúpené pomôcky penové kocky rôznych veľkostí, valce, posilňovacie gumy. Na reprezentáciu súboru boli zakúpené tričká s logom súboru. Vďaka využitému grantu sa zlepšila celá výchovno-vzdelávacia činnosť, vytvorilo sa bezpečné prostredie na nácvik a realizáciu mimoškolskej záujmovej činnosti.

Prečítajte si celú výročnú správu tu.

 

Nadačný fond Tesco pri Nadácii Pontis v roku 2019 prerozdelil financie v dvoch grantových programoch – Priama podpora 2019 a v programe „Vy rozhodujete, my pomáhame“ (6. edícia). Priamo podporené projekty sa venovali najmä aktivitám súvisiacim s bojom proti plytvaniu potravinami, osvetou v oblasti spracovania odpadu, respektíve cirkulárnej ekonomiky, ale aj podporou športu a vzdelávania.

Šiesta edícia programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ podporila lokálne verejnoprospešné projekty, ktoré zapájajú
čo najväčší počet dobrovoľníkov. Program sa zameriava na 3 oblasti:

 1. Komunity a komunitné aktivity – komunitné aktivity zamerané na rozvoj a ochranu životného prostredia a rozvoj komunitného života;
 2. Vzdelanie detí a mladých ľudí – projekty, ktoré rozvíjajú nové zručnosti pre mladých ľudí a študentov, príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi;
 3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí a dospelých, organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami, ako sa zdravo stravovať.

O 229 vybraných škôl, obcí, neziskových organizácii, občianskych združení a príspevkových organizácii počas 4 týždňov hlasovali zákazníci Tesca. Organizácie boli rozdelené do 77 regiónov a rozhodovalo sa o 1., 2. a 3. mieste.

V rámci aktivít Nadačného fondu Tesco pri Nadácii Pontis sme v roku 2019 prerozdelili 555 158,49 eur. Všetky prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti Tesco, a. s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok Tesca za správu fondu vo výške 68 575,94 eur 88 % finančných prostriedkov sme prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom. 12 % bolo použitých na správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

Prijímatelia podpory

Priama podpora 2019 (11 projektov)

V rámci projektu sme podporili 11 organizácií, ktoré sa venujú aktivitám súvisiacim s bojom proti plytvaniu potravinami, osvetou v oblasti spracovania odpadov, resp. cirkulárnej ekonomiky, ale aj športu a vzdelávaniu. Na vybrané projekty sme prerozdelili sumu 317 182,55 eur.

 • Občianske združenie Inštitút cirkulárnej ekonomiky s projektom Podpora prechodu k cirkulárnej ekonomike (35 990 €) uskutočnil výskum orientovaný na bioplasty a zvyšovanie povedomia o bioplastoch, vďaka čomu sa vytvorila databáza subjektov, ktoré budú oslovené.
 • Organizácia Človek v ohrození sa prostredníctvom projektu Pracovné a kariérne poradenstvo v marginalizovaných rómskych komunitách (13 988 €) zamerala na zvýšenie pracovných zručností v marginalizovaných komunitách. Vďaka nim si tak v minulom roku našlo prácu 40 ľudí.
 • Projekt SadOVO (45 000 €) sa v roku 2019 zameral na vzdelávanie v oblasti ohrozenia a ochrany starých odrôd ovocných drevín, ktoré spolu so školami chráni CEEV ŽIVICA. Väčšina financií bola využitá na aktivity s 11 zapojenými školami.
 • Občianske združenie The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko s projektom Ďalší rozvoj systému manažovania Miestnych centier DofE s cieľom ďalšieho rastu (20 000,00 €) podporilo manažment zapojených organizácií a vyškolil 950 dobrovoľníkov.
 • V rámci projektu Druhá šanca vol. 1 ( 15 000,00 € ) od organizácie Free Food, sa zakúpilo auto, ktoré slúži na distribúciu darovaných potravín do zariadení sociálnych služieb, útulkov a iných zariadení pracujúcimi s ľuďmi v núdzi.
 • Slovenský atletický zväz získal nové, lepšie pomôcky pre svoj projekt Mládežnícka atletika (25 000 €). Zlepšilo sa tým materiálne a technické zabezpečenie tréningových jednotiek a skvalitnili sa tak tréningy mladých športovcov.
 • Depaul Slovensko s projektom Potraviny pre ľudí bez domova (13 387,20 €) zabezpečil stravu približne 1 700 ľudom bez domova.
 • Cieľom projektu Rozvoj PBS občianskeho združenia Potravinová banka Slovenska (50 000 €) bolo zozbierať potraviny a následne ich rozviezť do miest, kde boli potrebné.
 • Občianske združenie Divé maky, vďaka projektu Životná šanca pre rómske deti a mládež, (14 000,00 €) na letnej akadémii rozvíjalo umelecké talenty detí. Združenie tiež zorganizovalo tradičný festival rómskej kultúry s názvom Cigánsky Bašavel.
 • Organizácia Ľudia v Tatrách s projektom Farmársky grant – spoločne a zodpovedne (45 000,00 € ) zlepšila zručnosti farmárov, čo sa premietlo aj do zlepšenia ich vzájomnej spolupráce.
 • SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča Bratislava vďaka projektu SDV = škola – žiak – zamestnávateľ (1 241,50 €) kúpila materiál pre žiakov, vďaka čomu sa zlepšil ich odborný výcvik.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame 2019

(6. edícia, 229 projektov)

V rámci projektu sme podporili 229 organizácií, ktoré sa venovali podpore komunitných aktivít, vzdelávaniu detí a mladých ľudí a podpore zdravia a zdravého životného štýlu. Na vybrané projektysme prerozdelili sumu 167 500,00 eur.

 • Medzi projektami, ktoré získali najviac hlasov, bolo občianske združenie Bábky v nemocnici s projektom Vymyslime si rozprávku a zahrajme divadlo – dramato- terapeutická dielňa (1 300 €). Cieľom bola pomoc v uzdravovacom procese dlhodobo chorých detí, vo veku od 0,5 do 15 rokov.
 • Základná škola Topoľčany svojím projektom poukázala na to, že Včely volajú o pomoc (1 300 €). Jeho cieľom bola výchova mladých včelárov, záchrana včiel, a s tým spojená ekologická výchova. Téma Včelie spoločenstvá a environmentálna výchova sa preberá v každom ročníku základnej školy v predmetoch ako prvouka, prírodoveda a biológia. Edukačný úľ a vzdelávacie lavičky škole pomohli pri prehĺbení učiva v exteriérovej učebni.
 • Občianske združenie ČERVENÝ NOS, s projektom Humor lieči (600 €), sa zameralo na vzdelávanie zdravotníckeho personálu. Pracujúcim v zdravotníckych zariadeniach poskytli konkrétne nástroje a techniky, ako sa humor dá využiť pri zdravotnej starostlivosti najmä detských pacientov.
 • Občianske združenie PHYSIO CANIS (1 300 €) sa zameralo na systematickú prácu s deťmi, ktoré majú záujem o kynológiu, pričom využíva zážitkové prvky a pozitívnu motiváciu. Prínosom projektu bolo aj zvyšovanie telesnej kondície detí a ich psov vďaka pravidelným spoločným behom caniscross v prímestskom lese Hradisko Žilina.

Prečítajte si celú výročnú správu tu. 

 

Správy o činnosti Nadačného fondu Tesco za roky 2018 až 2011 nájdete tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram