V rámci aktivít Nadačného fondu Vrba Wetzer v Nadácii Pontis sme v roku 2020 prerozdelili  440 Eur. Prerozdelené finančné prostriedky pochádzali z daru.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty s verejnoprospešným účelom – tie predstavovali 95,45 % objemu použitých finančných prostriedkov. 4,55 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady).

V roku 2020 bol z fondu podporený projekt Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem zameraný na pripomenutie úteku Vrbu a Wetzlera z koncetračného tábora Auschwitz formou diaľkového pochodu z Auschwiztu do Žiliny. Projekt pokračuje aj v roku 2021.

Tiež bola započítaná pomerná časť admin fee za rok 2020 v hodnote 20 eur.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram