Spolu pre spoločnosť, ktorá sa vie postarať o tých najzraniteľnejších.

Občiansky sektor tvoria organizácie, ktoré pomáhajú tisíckam ľudí v marginalizovaných komunitách, stovkám ľudí bez domova, seniorom i ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a celospoločenského záujmu.

Mnohé služby sú dôsledkom súčasnej situácie v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 ohrozené. Aj preto sa Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov rozhodla vytvoriť pri Nadácii Pontis fond Pomoc Pomáhajúcim.

Účelom fondu je poskytovať finančné dary na zmiernenie negatívnych dopadov, ktoré spôsobuje aktuálna mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19. Fond nastavujeme tak, aby zohľadňoval nielen akútne, ale najmä dlhodobé potreby občianskeho sektora.

Hlavným poslaním fondu je pomôcť občianskym organizáciám, pracujúcim najmä s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľstva, preklenúť neľahké obdobie spojené s výpadkami finančným zdrojov a podporovať strategické riešenia problémov, ktoré vznikli alebo vzniknú v dôsledku pandémie.

Poslanie fondu

Komu je určená podpora

Žiadateľom o podporu môžu byť občianske organizácie a rozpočtové a príspevkové organizácie poskytujúce sociálne služby, napr. zariadenia pre seniorov, poskytovatelia terénnej starostlivosti, krízové centrá, centrá včasnej intervencie a iné.

Fond funguje na princípe grantových kôl, ktoré sú vyhlásené v jednotlivých oblastiach podpory prostredníctvom portálu www.darca.sk. O príjemcoch finančnej podpory bude na základe kritérií zverejnených vo výzve rozhodovať nezávislá hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov firiem a odborníkov.

Fond podporili

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.